Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

Títol I PREÀMBUL

El dret de tots els ciutadans a participar en els assumptes públics, reconegut a l’article 23 de la nostra Constitució, ha estat recollit a la legislació reguladora del Règim Local, per una banda als articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a l’article 130 del Reglament d’organització i funcionament, en relació amb l’àmbit estatal, i per altra, als articles 61 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb l’àmbit autonòmic que, per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos mecanismes fonamentals, bé la creació d’òrgans territorials de gestió per a facilitar la participació ciutadana en tots els temes d’actuació municipal, bé la creació d’òrgans de participació sectorial per a facilitar la participació en un àmbit concret d’aquesta.

Així doncs, aquest Ajuntament creu que s’haurien d’adequar els mecanismes de la gestió de política ambiental d’un municipi que ha crescut molt ràpidament i en un moment de vital importància amb la redacció de l’Agenda 21 i el POUM Cunit 2020. L’Ajuntament sent, per tant, com una obligació seva, la de possibilitar mecanismes que assegurin la participació dels administrats en la gestió dels assumptes del municipi, removent per això, tots els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud, i facilitar la participació de tots els ciutadans en temes ambientals i sostenibilitat. És en aquest context que es proposa la creació d’un organisme de consulta, a la vegada que un fòrum de discussió que és el Consell del Medi Ambient de Cunit, en endavant CMAC.

L’any 2004, l’Ajuntament de Cunit, amb col·laboració de la Diputació de Tarragona, va iniciar el procés de redacció de l’Agenda 21 local. L’Agenda 21 de Cunit s’ajusta a la metodologia establerta en el Programa d’Auditories Municipals de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona.

L’agenda 21 Local de Cunit consta dels següents documents: Memòria descriptiva, Diagnosi socioambiental, Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, proposta organitzativa, Pla de comunicació i participació, Indicadors de sostenibilitat, Criteris per a la catalogació del Sòl No Urbanitzable, Síntesi i cartografia. L’agenda 21 Local de Cunit es concep com un document estratègic que defineix les línies i polítiques ambientals del municipi, concretades amb programes i accions definides.

Amb la voluntat que aquest sigui un document àmpliament consensuat pels agents socials i econòmics de la població, l’Ajuntament, de manera prèvia a la seva aprovació, creu necessari comptar amb un òrgan de participació pública, el mateix CMAC, en un moment important pel futur del municipi, amb la redacció del POUM 2020, i un seguit de projectes que afecten al medi ambient i la sostenibilitat.

L’òrgan de participació pública per deliberar les estratègies i actuacions ambientals al municipi de Cunit serà la figura del CMAC.

Títol II DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Naturalesa jurídica

El Consell de Medi Ambient de Cunit, és l’òrgan permanent sectorial de caràcter participatiu, de consulta i assessorament, creat de conformitat amb el que disposen els article 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb l’objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals en relació amb aquells àmbits d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin al medi ambient.

Article 2. Relacions amb l’Ajuntament

En tot el que fa referència als aspectes que li són propis, aquest Consell es relacionarà amb l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cunit i, en cap cas, aquest Consell privarà o substituirà l’exercici de les competències que les Lleis atribueixen a les autoritats municipals.

El CMAC, com a òrgan de participació sectorial podrà establir acords de reciprocitat i cooperació amb altres Consells municipals.

Article 3. Principis

Són principis essencials de l’estructura interna i del seu funcionament, la igualtat dels seus membres, l’elecció democràtica dels seus òrgans de govern, l’adopció d’acords per majoria i la seva llibertat d’actuació dins del respecte a les Lleis.

Article 4. Naturalesa

La naturalesa del Consell de Medi Ambient es basa en els següents característiques :

4.1.- El CMAC és un òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Cunit, en què estan representats els professionals i agents socials més representatius del municipi.

4.2.- El Consell obtindrà de l’Ajuntament aquella informació sobres les seves activitats que li sigui necessària per a l’acompliment de les seves funcions.

4.3.- Els membres del Consell no estaran vinculats per cap tipus de mandat imperatiu. Així doncs, exercitaran les seves funcions amb total independència i en interès general de conjunt del municipi.

4.4.- El CMAC sorgeix com a mostra de la potenciació de la democràcia, el pluralisme, l’autonomia i la participació.

Article 5. Àmbit territorial

L’àmbit territorial d’aquest CMAC serà el municipi de Cunit. El domicili social serà en tot moment el que tingui assignat l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cunit.

Article 6.- Objectius

El CMAC té per objecte, a nivell general, la participació ciutadana en aquelles qüestions referides al medi ambient i sostenibilitat de Cunit, i en concret, pel que fa a aquelles competències i funcions que tinguin una relació directa o indirecta amb la millora i potenciació de la sensibilitat ambiental, a títol merament enunciatiu, les següents:

6.1.- Estimular la participació d’entitats i associacions en temes ambientals oferint el seu suport i assistència.

6.2.- Impulsar i dinamitzar activitats destinades a potenciar i consolidar la conservació ambiental i la sostenibilitat al municipi.

6.3.- Ser un espai d’estudi, debat i informació sobre els aspectes ambientals locals.

6.4.- Participar com a òrgan d’assessorament i consulta quan l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament ho requereixi.

6.5.- Potenciar i donar a conèixer el Consell com a referent ambiental al municipi.

6.6.- Analitzar i fer propostes quan s’orientin a les demandes ambientals, tant explícites com latents de la ciutadania.

6.7.- Promoure la circulació eficient de la informació ambiental, divulgació, sensibilització i respecte per l’entorn general de Cunit.

6.8.- Sensibilitzar a la població de la importància de la participació de la ciutadania, la planificació i gestió ambiental del municipi.

6.9.- Impulsar campanyes de sensibilització de la població sobre els principis de la sostenibilitat

6.10.- Promoure el desenvolupament d’activitats i de campanyes d’educació ambiental

6.11.- Promoure l’estudi, la recerca i la disposició de documentació i altres recursos per als ciutadans de Cunit en la seva matèria.

Article 7. Finalitats

Les finalitats del Consell són:

7.1.- Esdevenir un referent social per a la participació ambiental a Cunit.

7.2.- Debatre i valorar els afers que sotmeti l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, especialment la informació, seguiment i avaluació dels diferents programes lligats als diferents aspectes que estan assignats a l’Àrea.

7.3.- Constituir les comissions de treball que es considerin adients.

7.4.- Elaborar propostes relatives a l’àmbit ambiental amb plena capacitat, per a què siguin sotmeses a l’Administració municipal.

7.5.- Estimular la participació de les persones , col·lectius i entitats de la ciutat, en l’adopció de mesures que tendeixin a la sensibilització i a la protecció del medi ambient.

7.6.- Promoure programes i activitats que creïn consciència a la ciutadania de la importància del medi ambient i de la necessitat de la seva protecció.

7.7- Potenciar la coordinació entre les diferents entitats i institucions, públiques o privades, que dintre de la ciutat realitzin activitats en defensa del medi ambient.

7.8.- Qualsevol altra funció que es cregui interessant incorporar d’acord amb les resolucions preses pels òrgans municipals.

Article 8. Funcions del Consell

8.1.- Ser un canal d’informació entre l’Ajuntament i els ciutadans, i de participació d’aquests en temes ambientals i de sostenibilitat.

8.2.- Recollir i debatre les diferents actuacions ambientals del municipi presents i futures.

8.3.- Realitzar el seguiment del Pla d’Acció Local per la sostenibilitat. Proposar noves aportacions i propostes a les actuacions municipals.

8.4.- Proposar i consensuar la línia ambiental que ha de seguir la ciutat en els propers anys.

Article 9. Atribucions

Correspon al CMAC en relació amb el sector material d’activitat que constitueix el seu objecte, les següents funcions:

9.1 Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament en matèria de medi ambient i sostenibilitat.

9.2 Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a la dinàmica ambiental local i supralocal que afectin al municipi.

9.3 Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

 

  1. Altres que se li encomanin dins de les finalitats i objectius.

TITOL III ORGANITZACIO

Article 10. Òrgans de representació

Els Òrgans de representació del Consell seran els següents:

 • El President.
 • El Consell Plenari.
 • Les Comissions de Treball.

Article 11. El President

La Presidència del CMAC, l’ostentarà l’Alcalde de l’Ajuntament de Cunit i tindrà les atribucions següents:

11.1 Dirigir i representar el Consell.

11.2 Convocar, presidir, moderar els debats i aixecar les sessions del Plenari.

11.3 Ordenar l’execució i signar els escrits dels acords adoptats pel Plenari.

11.4 Tractar qualsevol tema que li hagi estat plantejat per qualsevol òrgan municipal.

  1. Autoritzar l’assistència al plenari de persones que pels seus coneixements específics puguin assessorar en un tema concret o tenir un interès pel tema a tractar amb veu però sense vot.
  2. Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades pel Plenari del Consell.

Article 12. El Vice-president

Assumirà la Vice-presidència del Consell, el/la Regidor/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cunit, qui tindrà com a missió fonamental la substitució del President en els casos d’absència, vacant o malaltia, i la seva assistència en l’exercici del seu càrrec i les que li delegui el President i que tingui atribuïdes per aquest Reglament. Així mateix presidirà les Comissions de Treball.

Article 13. El/la Secretari/a

Serà Secretari/a del Consell, el de la Corporació o funcionari/a en qui delegui, el qual tindrà veu però no vot en les sessions plenàries, i assumirà la funció d’assessorament i fe pública pròpies d’aquest en els òrgans col·legiats administratius.

Article 14. El Consell Plenari

El Consell Plenari és l’òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de govern d’aquest, els acords del qual obliguen a tots els membres i està integrat per:

 1. El President
 2. El vice-president
 3. Els vocals
 4. El secretari

Article 15. Les funcions del Consell Plenari

Seran atribucions del Consell plenari les següents:

 • Proposar la revisió i/o modificació del reglament del Consell.
 • Establir les normes internes de funcionament del Consell.
 • Aprovar la creació, composició, contingut, calendari i caràcter de les comissions o grups de treball.
 • Aprovar la memòria anual del CMAC, a proposta del President.
 • Aprovar amb caràcter anual el programa d’actuació del CMAC.
 • Exercir el dret a la iniciativa davant l’Ajuntament de Cunit, formulant propostes dirigides a l’adopció de mesures municipals relatives al seu sector d’activitat, una vegada estudiades.
 • Emetre informes previs a iniciativa pròpia o de l’ Ajuntament, en les matèries de competència municipal que incideixin en el seu àmbit d’actuació.
 • Designar i cessar els representants del CMAC davant d’altres organismes, consells, institucions o en actes públics o privats, sempre que es consideri oportú i es requereixi.
 • Qualsevol altra competència necessària per a la consecució de les seves finalitats dins de l’article 3 del present Reglament.

Article 16. Composició del Consell Plenari.

  1. Correspon la Presidència del Consell Plenari, a l’Alcalde/Alcaldessa de l’Ajuntament, qui la podrà delegar en el /la Vice-president/a.

16.2 Correspon la Vice-presidència al/la regidor/a de Medi Ambient.

16.3 Són vocals del Consell:

a) representants polítics:

  • Un vocal per cada grup polític amb representació a l’Ajuntament. Cada formació designarà el seu representant.

b) personal municipal:

  • Tècnic de Medi Ambient
  • Cap de la policia local
  • Secretari del Consell

Proposats pel Regidor de Medi Ambient.

c) representants d’associacions:

  • 2 representants de la FAV
  • 1 representant de l’Associació de comerciants
  • 1 representant d’EPRONA
  • 1 representant ADF

El representant serà nomenat per cada entitat.

d) 1 Representant de cadascun dels Consells Municipals, llevat del Consell Escolar que per la seva singularitat, establerta per Llei, que tindrà dos representants, un del col·lectiu de mestres i un del col·lectiu de pares. Aquests vocals seran proposats pels seus Consells Plenaris.

e) Persones significatives i activitats ambientals, a proposta de l’Ajuntament de Cunit:

  • 1 persona qualificada en temes ambientals, per mèrits propis (a documentar)
  • 1 participant de les activitats ambientals organitzades per l’Ajuntament

 

  1. Serà el/la secretari/a del Consell, el de la corporació o persona en qui delegui.

Article 17. Adquisició i pèrdua de la condició de vocal del Consell Plenari

  1. Adquisició

– Tots els vocals corresponents a totes les categories ressenyades l’article 16.3 seran nomenats per l’Alcalde/Alcaldessa, mitjançant Decret.

– El Secretari/a de la Corporació o persona que delegui, nomenat per Decret de l’Alcalde/Alcaldessa.

  1. Renovació

Els vocals del Consell, en representació de l’Ajuntament, s’hauran forçosament de renovar amb ocasió de la renovació dels membres de la Corporació municipal. Els altres vocals cada dos anys.

 

17.3 Pèrdua

Són causes de pèrdua de la condició de vocals, les descrites a continuació, realitzant-se la substitució d’acord amb l’article 17.1 del present reglament.

– Per defunció.

– Per renúncia expressa del propi interessat.

– Per incapacitat legal.

– Quan es perdi la condició per la qual s’havia escollit.

– L’absència reiterada i consecutiva a tres sessions, sense justificació.

– Com a resultat de proposta raonada i acord majoritari de l’organisme o entitat o grup polític que el membre representi.

– Quan el Consell Plenari adopti acord en aquest sentit amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

TITOL IV RÈGIM DE SESSIONS I FUNCIONAMENT

Article 18. Funcionament.

El CMAC regirà el seu funcionament per les disposicions establertes en el Títol I, capítol 2, de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte al funcionament dels òrgans col·legiats.

Article 19. Reunions del Plenari

L’Assemblea General del Consell o Consell Plenari es reunirà una vegada per trimestre en sessió ordinària, 4 vegades a l’any, i en sessió extraordinària, sempre que la convoqui el president per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una tercera part dels seus membres.

Article 20. Convocatòria

  1. Les reunions de l’Assemblea general seran convocades pel president amb una antelació mínima de set dies naturals a la realització.
  2. La convocatòria haurà d’expressar el dia, l’ hora, el lloc i l’ordre del dia dels assumptes a tractar i anirà acompanyada de l’esborrany de l’acta de la reunió anterior. Aquesta documentació es trametrà a tots els membres del Consell Plenari.

Article 21. Constitució

El Consell Plenari restarà vàlidament constituït amb l’assistència de la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria i sense quòrum en la segona i necessàriament amb la presència del president o qui el substitueixi, i del secretari del Consell Plenari.

Article 22. Realització de les reunions i règim d’acords

22.1 En el Consell Plenari, el president dirigirà les reunions i ordenarà els debats.

22.2 Els acords de proposta , dictamen o suggeriment s’adoptaran per majoria simple dels membres presents, i si és el cas, s’elevaran a l’òrgan municipal competent en la matèria, però en cap cas tindran el caràcter de vinculant.

Article 23. Actes

  1. De cada sessió del CMAC, el secretari aixecarà acta de cada sessió, en la qual constarà la següent informació:
 1. Lloc de la reunió.
 2. Dia, mes i hora de començament
 3. Nom i cognoms del president, dels vocals presents i absents que hagin excusats la seva assistència, així com els que no hi siguin sense haver-se excusat, del secretari o del seu substitut i de les persones que hagin assistit, si s’escau, en condició d’assessors.
 4. Caràcter ordinari, extraordinari i urgent de la sessió.
 5. Assumptes de l’ordre del dia.
 6. Aspectes que fan objecte de deliberació-
 7. Relació d’acords, informes i dictàmens aprovats, amb indicació del suport obtingut així com dels vots particulars que s’hagin manifestat explícitament.
 8. Totes aquelles incidències que a judici del secretari, han de figurar a l’acta.
 9. Hora d’aixecament de la sessió.
  1. Les actes portaran numeració correlativa, enquadernant-se amb la freqüència necessària, garantint-se la seva autenticitat i conservació.

23.3 Al començament de cada sessió dels òrgans del Consell, el respectiu secretari llegirà l’acta de la sessió anterior per a ser aprovada. Es pot prescindir de la seva lectura si tots els assistents en disposen d’una còpia.

23.4 Quan algun membre consideri que l’acta no recull correctament el sentit general de les opinions expressades o els acords presos en la sessió anterior, podrà demanar que s’aclareixi en major precisió. Una vegada aprovada l’acta, el secretari la incorporarà al corresponent llibre d’actes.

Article 24. Votació i acords.

  1. L’adopció dels acords es farà prioritàriament per consens. Cas que no hi hagi consens es sotmetrà l’acord a votació.
  2. La votació, ordinàriament, es realitzarà a mà alçada.
  3. Per a una votació secreta serà necessària la petició d’un sol membre de les persones assistents a la reunió, que haurà de raonar-ho.
  4. Els vots seran personals i intransferibles.
  5. Les decisions es prendran per majoria simple.
  6. Si l’abstenció arriba a ser majoritària, s’haurà de continuar el debat i procedir posteriorment a una nova votació definitiva, en el qual solament comptaran els vots afirmatius i negatius.

24.7 Quan un membre del plenari, s’absenti una vegada iniciada la deliberació de l’assumpte, i es doni un cas de votació, el seu vot serà considerat com abstenció.

24.8 Els acords en sessió dels òrgans del Consell es prendran per majoria simple. Es considera acord majoritari el que hagi merescut el suport de la majoria dels assistents. En cas d’empat, el vot del President es diriment.

Article 25. Persones convidades

El president del CMAC, previ acord d’aquest, podrà requerir l’assistència a les sessions de qualsevol regidor, de tècnics, de qualsevol persona al servei de l’Ajuntament de Cunit, d’entitats ciutadanes o de veïnals, amb caràcter esporàdic o habitual.

Aquells que no siguin membres del Consell Plenari, assistiran a les seves sessions amb veu però sense vot.

Article 26. Les Comissions de Treball

26.1 El Consell Plenari podrà crear comissions de treball per assessorament continuat o per a temes específics o sectors d’actuació determinats i estaran integrades per membres del Consell i/o persones proposades per aquest, com a especialistes en els diferents temes objecte d’estudi, designats pel President, i tindran com a finalitat l’emissió d’informes o l’elaboració d’estudis o treballs, el resultat dels quals elevaran al Consell Plenari.

  1. Poden crear-se Comissions de Treball per qualsevol matèria que acordi el plenari. Es podran crear tantes comissions com el Consell Plenari cregui oportú. La creació de cada comissió haurà d’aprovar-se, com a mínim, amb la majoria simple dels membres assistents al Consell Plenari.

 

  1. Les funcions de les comissions són les mateixes que les del Consell Plenari, com determina l’article 8 d’aquest reglament.
  2. El nombre de membres per cadascuna de les comissions serà d’un màxim de 8 membres, incloses les figures del President i Secretari.
  3. El President de les Comissions, serà el vice-president del Consell o persona en qui delegui. Hi formarà part el tècnic de Medi Ambient qui actuarà com a Secretari de la comissió. La resta de membres hi actuaran com a vocals.
  4. Els vocals es presentaran de manera voluntària a formar-ne part En cas que el nombre de interessats, excedeixi el màxim regulat, el Consell Plenari haurà d’escollir els membres que la formaran.
  5. La mateixa Comissió podran nomenar integrants externs, personal tècnic municipal o altres persones especialistes en el tema pel qual es crea la comissió.
  6. Al president de les respectives comissions li correspon proposar el calendari de sessions, dirigir els debats, proposar els assumptes a sotmetre a votació, aportar la documentació i informació previs per la comissió, proposar, aixecar informes i exercir de portaveu de la pròpia comissió en el si del plenari.
  7. El secretari de la comissió, càrrec que recau en el tècnic de l’àrea, tindrà les mateixes funcions que les que ostenta el secretari/a del Consell Plenari que es descriuen en l’art. 13 d’aquest reglament. En cas d’absència o malaltia realitzarà les funcions del secretari, el membre més jove de la comissió.
  8. Les Comissions de treball es reuniran en sessió ordinària amb una periodicitat bimensual i en sessió extraordinària sempre que la convoqui el President per iniciativa pròpia o una tercera part dels seus 19 membres.
  9. Per motius d’urgència el president de la comissió de treball podrà convocar reunió dels membres de la Comissió de treball específica.

TÍTOL V ALTRES DISPOSICIONS

Article 27. Béns i personal

Els Béns adscrits a aquest Consell no constitueixen patrimoni propi. El personal adscrit a l’organització que gestiona el servei es el propi de l’ens local, i podrà ser requerit pel CMAC per portar a terme les tasques que el CMAC li encomani dins de les seves funcions i atribucions.

Article 28. Memòria

Anualment i dins del primer trimestre de l’any següent, el Consell elaborarà una memòria d’actuació final de cada exercici.

Article 29. Revisió i control d’actes

Les actes del CMAC podran ser objecte de recurs d’alçada davant el Regidor de l’Àrea de Medi Ambient.

Article 30. Dissolució del Consell

La dissolució del Consell es farà quan succeeixin alguns dels motius que se citen a continuació.

 1. Per compliment del seu fi
 2. Per acord unànime dels seus membres
 3. Per impossibilitat de continuar el seu funcionament
 4. Per transformació en un altre Ens

La dissolució requerirà l’acord de l’Assemblea del Consell amb el vot favorable de les dues terceres parts dels membres i la ratificació del Ple de la Corporació.

Article 31. Normes generals

En tot allò no previst en el present Reglament s’aplicarà la normativa de Règim Local dels Ens Locals i en especial a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Article 32. Modificació del reglament

Qualsevol modificació, total o parcial, del Reglament del CMAC requerirà un acord del Consell Plenari i posterior aprovació pel Ple de la Corporació.

Article 33. Vigència

El Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Ple de la Corporació.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 14 de febrer de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 45 de 24 de febrer de 2005, en el DOGC núm. 4329 de 23 de febrer de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 102 de 4 de maig de 2005.

 

Aquest reglament ha estat modificat en els seus articles 16, 26, 32 i 33, segons acord de Ple celebrat el dia 9 de març de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 66 de 20 de març de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 107 de 10 de maig de 2006.