La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

 

CAPITOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Fonament legal.

El present Reglament constitueix l’exercici de la potestat reglamentària que atorguen als Ens Locals l’art. 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’art. 8 de la Llei de Catalunya 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en la Llei 6/1993 de 15 de juny, Reguladora dels Residus, modificada per la Llei 15/2003 de 13 de juny, l’Ajuntament estableix el Reglament Municipal de Residus.

Article 2. Objecte.

L’objecte del present Reglament és establir un conjunt de normes que regulin els diferents aspectes que tenen a veure amb la producció, recollida, gestió i eliminació dels residus que es produeixen a Cunit, per tal d’aconseguir les següents finalitats.

2.1 Racionalitzar la recollida i gestió dels residus que es produeixen al municipi.

2.2 Millorar l’aspecte del municipi, evitant la proliferació d’abocaments incontrolats a la via pública, al costat de les àrees d’aportació o a l’entorn forestal del municipi.

2.3 Millorar les condicions d’higiene i netedat de l’entorn urbà i forestal del municipi.

2.4 Optimitzar els recursos municipals destinats en la gestió de residus.

2.5 Potenciar el reciclatge i la recollida selectiva separada de les diverses fraccions de residus per a una millor gestió i reduir el nombre de residus que vagin a rebuig per tal de respectar el medi ambient.

2.6 Gestionar apropiadament cadascuna de les fraccions de residus, amb l’objectiu de millorar l’aprofitament d’aquest amb gestors especialitzats, per tal d’incrementar la seva valorització i dipositar adequadament la fracció de rebuig.

  1. Reduir i minimitzar la producció de residus.
  2. Regenerar els espais degradats per abocaments incontrolats de residus.

Article 3. Àmbit d’aplicació.

El present Reglament és d’aplicació a tot el terme municipal de Cunit i, per tant, és d’obligat compliment per a totes les persones que s’hi trobin, resideixin o no en el municipi.

CAPÍTOL II

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE RESIDUS

Article 4. Concepte de residu.

 

D’acord amb les Lleis 6/1993 i 15/2003 …, en aquest capítol es defineix el concepte de residu municipal, la seva classificació en funció de la tipologia del productor i les diferents fraccions que constitueixen.

Article 5. Residus municipals.

Són residus municipals els residus generats dins del terme municipal, ja siguin domèstics o generats per l’Ajuntament i/o les empreses concessionàries dels serveis públics. En virtut a la llei 15/2003, si l’Ajuntament ho considera es poden assimilar els residus municipals produïts per comerços, oficines, empreses de serveis i petites activitats econòmiques de tipus manufacturer.

Article 6. Classificació dels residus municipals.

S’estableixen quatre grups de residus en funció de la seva tipologia:

6.1 Residus municipals ordinaris. Són els produïts per l’activitat domèstica particular, els residus de comerços, oficines, serveis i altres generadors singulars, assimilables als municipals, així com els procedents de la neteja viària i dels espais verds. El sistema de recollida es mitjançant l’ús de contenidors.

6.2 Residus voluminosos. Són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida per causa de les grans dimensions, com ara electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes, ferralla, etc. El sistema habitual de recollida és el “porta a porta” o recollida a les Deixalleries Municipals.

 

6.3 Restes vegetals i/o d’esporga. Són els produïts pels treballs de neteja i manteniment de jardins i espais verds, consistents en matèria orgànica de diferent mida, des de gespa i fulles fins a troncs de 25 cm de diàmetre. El sistema de recollida serà variat, des de recollida en contenidors especialitzats o d’orgànica per les fraccions més petites, fins a sacs o caixes d’esporga per grans volums o restes de gran port, o bé sol·licitant el servei de recollida domiciliari o portant-ho a les Deixalleries Municipals.

6.4 Residus municipals especials. Són els que tenen el mateix origen que els residus ordinaris, però que a causa de la seva composició han de ser gestionats de manera diferenciada, ja que poden comprometre el tractament biològic o la recuperació d’altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi ambient o per a la salut de les persones, com ara pintures, llums, fluorescents, piles usades, frigorífics, olis usats, bateries de cotxe, runa, pneumàtics, enderrocs i residus de la construcció que no continguin fibrociment.

Article 7. Tipus de residus municipals segons el productor.

Podem distingir tres tipus de residus en funció del seu productor: els particulars o domèstics, els comercials i els produïts per l’Ajuntament i/o les seves empreses concessionàries.

7.1 Residus domèstics. Són aquells que, per la seva naturalesa, s’assimilen al produïts a les diferents llars del municipi, ja siguin habitatges unifamiliars o col·lectius. Poden ser residus ordinaris, que inclouen totes les fraccions de recollida selectiva més la de rebuig, residus voluminosos, residus vegetals i/o d’esporga i residus especials.

7.2 Residus comercials. Són els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, bars i restaurants, els mercats, les oficines i els serveis. Són assimilables als residus municipals, segons l’article de la Llei 15/2003, amb un tractament diferenciat o no del residu domèstic.

7.3 Residus generats per l’Ajuntament i l’empresa concessionària. En aquest apartat s’inclouen el residus generats per l’administració local i l’empresa concessionària dels diferents serveis de neteja viària, neteja de platges, manteniment de jardineria i recollida residus, d’obres menors a càrrec de la brigada municipal i els produïts per les oficines municipals i centres educatius.

Article 8. Residus no municipals.

No tenen consideració de residus municipals i, per tant, la seva gestió no és responsabilitat de l’Ajuntament sinó del seu productor, el qual els haurà de gestionar a través d’un gestor especialitzat i autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya:

8.1 Els residus industrials.

8.2 Les runes d’obres majors.

8.3 Els detritus humans.

8.4 Les matèries i els materials tòxics, corrosius, perillosos i altament contaminants.

8.5 Amiant, en forma de plaques d’uralita de teulades, canonades i dipòsits de fibrociment, etc.

8.6 Els residus que, per llurs característiques, esdevinguin difícils de recollir, transportar, valoritzar o eliminar, segons resolució expressa de l’Ajuntament.

8.7 Les deixalles i fems produïts en escorxadors, granges, laboratoris i similars.

8.8 Residus sanitaris i/o hospitalaris.

Article 9. Fraccions de residus municipals.

A fi de definir les diferents formes per la gestió dels residus municipals, a continuació es detallen totes les fraccions d’aquests agrupades per tipologies de materials, sense tenir en compte el contenidor al qual s’han de destinar, informació que es detalla a l’article 21.

 

9.1 Matèria orgànica. Comprèn els residus orgànics propis de la llar que es produeixen principalment a les cuines en la manipulació, preparació i consum de menjar i, també, els residus prominents de generadors singulars, com ara mercats, restaurants, hotels, comerços d’aliments, grans superfícies comercials, etc. També s’inclouen la gespa i fulles procedents de jardins públics i privats així com tovallons i mocadors de paper blancs i paper de cuina blanc.

9.2 Paper i cartró. Comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d’impressora i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquests materials.

9.3 Vidre. Inclou els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats per les ampolles d’aigua mineral, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats i altres envasos de vidre. També inclou el vidre pla i miralls tot i que el seu tractament serà diferenciat dels envasos.

9.4 Plàstics. Inclou tota mena d’envasos i altres productes fabricats amb materials plàstics, en les seves diferents composicions: polietilè de baixa densitat (PEBD), polietilè d’alta densitat (PEAD), polipropilè (PP), poliestirè (PS), policlorur de vinil (PVC), polietilè tereftalat (PET), poliuterà (PU) i qualsevol altre.

9.5 Envasos metàl·lics. Inclou tota mena d’envasos, llaunes o embalatges de ferro, coure, plom, llautó, alumini, acer o de qualsevol altre metall o aliatge de metalls.

9.6 Restes vegetals i d’esporga. S’inclouen en aquesta categoria les restes vegetals i d’esporga, a excepció de fulles i gespa que es tracten com a residus orgànics. El tractament d’aquest residu tindrà un tractament diferenciat, regulat en els articles 39 i 40, com a conseqüència dels desmesurats abocaments incontrolats que genera, de l’elevat volum i del cost d’eliminació.

9.7 Tèxtil. Inclou roba, draps, restes de tapisseria, calçat i altres peces de vestir de pell.

9.8 Runa. Enderrocs i altres residus de la construcció de demolició d’edificacions, tant procedents d’obres majors com menors o de petites reparacions efectuades pel mateix propietari, que es regulen als articles 41 i 42.

9.9 Voluminosos. Inclou matalassos, mobles, electrodomèstics, somiers, fustes i similars.

9.10 Ferralla. Objectes metàl·lics que es poden valoritzar com ferros, acer, alumini i altres.

9.11 Especials. Són aquells que per la seva composició contenen elements altament contaminants i cal tractar-los de manera específica. Són els que es recullen, entre altres fraccions, a les Deixalleries. És el cas de piles, bateries, fluorescents, consumibles informàtics, dissolvents, olis, pintures, pneumàtics, entre d’altres.

9.12 Rebuig. Materials no inclosos en cap de les fraccions anteriors, no valoritzables.

CAPITOL III

CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS.

Article 10. Competència del Servei.

D’acord amb la Llei 6/1993, el servei de recollia de residus sòlids urbans és competència directa de l’Ajuntament.

Article 11. Concessió del Servei.

Des de juliol de 2002, l’empresa concessionària del servei de recollida de residus és CESPA, S.A. per un període de 20 anys.

Article 12. Treballs subjectes a la concessió.

L’empresa adjudicatària del servei té la concessió per realitzar les següents tasques relacionades amb residus al municipi de Cunit:

12.1 Recollida selectiva. Recollida dels residus dipositats en els contenidors de recollida selectiva arreu del municipi, amb una freqüència variable en funció de l’època de l’any i de les característiques de cada zona del municipi, sempre sota decisió i supervisió de l’Ajuntament.

12.2 Recollida de la fracció orgànica. Recollida de residus orgànics domèstics i comercials. Aquesta recollida es fa separada; els contenidors orgànics domèstics es troben a la vorera, junt amb els contenidors de RSU, i en 23 contenidors soterrats identificats amb color marró en cadascuna de les illes de recollida selectiva soterrades, mentre que la fracció orgànica comercial es recull en contenidors propis de cada productor, identificats amb el nom de l’establiment, tancats amb el cadenat corresponent i amb tapa de color taronja, que han estat subministrats prèviament per l’Ajuntament. La seva recollida serà nocturna o diürna en funció de les necessitats i sempre autoritzada per l’Ajuntament, amb una camió específic i, per norma general, amb una periodicitat diària.

12.3 Recollida de la fracció de rebuig. La freqüència de la recollida per norma general serà diària i a efectuar en horari nocturns, a excepció de l’època de l’any i zones que dictamini l’Ajuntament, que per optimitzar el servei podrà establir una altre freqüència en funció de les necessitats. En cas de força major i prèvia autorització de l’Ajuntament la recollida es podrà fer fora de l’horari nocturn.

12.4 Servei de recollida domiciliària de mobles i objectes voluminosos. Gratuïta pels usuaris domèstics, fins a un límit d’unitats i sempre prèvia sol·licitud del servei als telèfons de contacte de la Deixalleria. En el moment de fer la sol·licitud s’ha de fer constar la quantitat i tipologia de voluminosos a recollir. Queda limitada a 5 objectes per servei.

12.5 Servei de recollida domiciliària de residus vegetals i/o d’esporga. Gratuïta pels usuaris domèstics i sempre prèvia sol·licitud del servei als telèfons de contacte de la Deixalleria. En el moment de fer la sol·licitud s’ha de fer constar el volum a recollir, que no pot superar els 3m3.

12.6 Recollida de residus comercials “porta a porta”. Sistema de recollida implantat el mes de juliol de 2007 amb l’objectiu de reduir el volum de residus de paper/cartró i envasos de plàstic i/o llaunes que van a parar als contenidors de recollida selectiva urbans, i evitar el continu desbordament d’aquests. La freqüència és dictaminada per l’Ajuntament i en funció del contracte amb l’empresa concessionària. Es recullen els residus de paper/cartró i envasos de plàstic i/o alumini que generen els establiments comercials del municipi (s’exclouen caixes/bancs, finques i gestories pel poc volum que generen d’aquesta tipologia de residus). Els residus han d’anar degudament separats; les caixes de cartró plegades i els envasos dins de bosses de plàstic. Els dies que no es realitza la recollida els establiments han de mantenir aquestes fraccions a dins del seu establiment.

12.7 Recollida de residus abandonats a la via pública. Es realitza en funció de les necessitats i l’època de l’any, i es recullen els residus abandonats a la via pública o a la resta del municipi, inclosos els abocaments en l’entorn forestal de Cunit. És un servei variable i excepcional mentre s’aboquin residus incontroladament.

12.8 Recollida de fracció vegetal en els contenidors d’esporga. Aquest servei inclou la retirada dels contenidors de color verd fosc, amb una capacitat de 1100 litres, ubicats a la via pública per recollir fracció vegetal. La recollida es realitza en funció de les necessitats i l’època de l’any.

12.9 Parc Mediambiental i Deixalleria Municipal. Encarregar-se de la gestió del Parc Mediambiental, que inclou una Deixalleria Municipal tipus A i que es troba ubicat a la Crta. Sant Antoni, s/n (al costat autopista C-32) i de la Deixalleria Municipal tipus A ubicada al carrer Montserrat Roig, 4.

12.10 Transport de residus. Realitzar el transport dels residus recollits a Cunit a les plantes de tractament o eliminació de cada fracció selectiva.

12.11 Altres. Qualsevol altre que encarregui expressament l’Ajuntament, sempre relacionat amb la gestió i /o eliminació de residus i que estigui inclosa en el servei contractat.

Article 13. Dotació encarregada del Servei.

L’empresa destinarà al servei els mitjans contractats per l’Ajuntament.

Article 14. Eliminació del residu.

El cost de l’eliminació de totes les fraccions de rebuig, llevat de les que es valoritzin, aniran a càrrec de l’Ajuntament, així com també tots els cànons que se’n derivin del seu tractament i/o eliminació.

Article 15. Destinació final dels residus.

L’empresa concessionària lliurarà els residus recollits a Cunit als gestors i destinació que determini l’Ajuntament d’acord amb les Lleis 6/1993 i 15/2003. Els residus es lliuraran separadament per fraccions a gestors especialitzats i autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, valoritzant els residus susceptibles de fer-ho i buscant el gestor que millor s’adapti a les característiques, preu i/o distància. L’Ajuntament podrà variar els gestors finals de residus de les diverses fraccions sempre que ho cregui convenient, tenint en compte les limitacions establertes al contracte.

Article 16. Usuaris del servei.

El servei de recollida de residus s’efectuarà a tot el municipi i, per tant, els usuaris seran tots els habitants, empadronats, residents, segones residències i visitants del municipi, així com totes les dependències municipals i, en virtut de la Llei 15/2003, s’assimilaran els residus comercials com a residus municipals amb unes determinades condicions, sempre que s’acullin al sistema de recollida proposat per l’Ajuntament.

Article 17. Control de la concessió.

El control de les tasques que porti a terme l’empresa concessionària seran supervisades directament per tècnics de l’Ajuntament, els quals establiran mesures correctores per tal de corregir les deficiències observades.

CAPÍTOL IV

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Article 18. Principi bàsic.

El principi general que regirà el servei de recollida de residus serà el de recollida separada per al seu reciclatge, per tal de poder-lo gestionar individualitzadament per efectuar el tractament idoni de cadascuna de les fraccions de residus, establertes en l’article 9 d’aquest Reglament. Per tant, serà obligada la separació de residus, tal i com es detallarà en els capítols IV i V d’aquest text, i afectarà tant als residus domèstics com als comercials, si bé a part de complir amb la normativa general aquests darrers hauran de complir uns requisits específics. Les característiques, disposicions i normes que es detallaran en aquest i successius capítols seran d’obligat compliment per tota la població que estigui a Cunit.

Article 19. Règim Fiscal.

Per tal de compensar total o parcialment el cost del Servei de recollida de residus i el seu transport, l’eliminació del residu i satisfer els cànons que se’n derivin, l’Ajuntament disposa de dos tributs a tal efecte:

19.1 Residus domèstics. Aquests estaran subjectes a taxa que afecta a totes les vivendes del municipi i locals no subjectes a activitat econòmica. La taxa estarà regulada per l’ordenança fiscal 3.21 Taxa per prestació del servei de recollida de Residus Sòlids Urbans; la qual regularà anualment el seu contingut, import, terminis de pagament i resta de preceptes.

19.2 Residus comercials. Aquests estaran subjectes a Preu Públic. Els residus comercials es regiran pels Capítols VII i VIII d’aquest Reglament, mentre que el tractament fiscal dels residus comercials es regularan per l’ordenança fiscal 4.4 Preu públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques; el qual fixarà les tarifes de preus, terminis de pagament i la resta de preceptes.

 

Article 20. Sistemes de recollida.

La recollida de residus es basarà en els següents apartats:

20.1 Recollida selectiva de residus.

20.2 Recollida de la fracció de rebuig.

20.3 Recollida domiciliària de mobles i objectes voluminosos.

20.4 Recollida de runa procedent d’obres menors.

20.5 Recollida dels contenidors d’esporga.

20.6 Recollida domiciliària de restes vegetals i/o d’esporga sense intervenció d’activitats professionals.

20.7 Recollida de residus comercials “porta a porta” (paper/cartró i envasos de plàstic, llaunes i/o briks).

20.8 Aportació de residus a la Deixalleria Municipal.

Article 21. Recollida selectiva de residus. Generalitats.

En aquest apartat es detallen les característiques de la recollida selectiva, els residus que s’inclouen com a tal, en quins contenidors s’ha d’ubicar, la seva localització i qui els pot utilitzar.

21.1 Fraccions de residus a recollir selectivament a la via pública. Els residus que cal separar i que s’inclouen en la recollida selectiva a la via pública es resumeixen en 6 grans categories:

21.1A) Ampolles i envasos de vidre.

21.1B) Paper i cartró.

21.1C) Envasos de plàstic, llaunes i briks.

21.1D) Matèria orgànica.

21.1E) Fracció vegetal.

21.1F) Fracció de rebuig o resta.

21.2 Separació de residus. Els residus que són objecte de la recollida selectiva s’hauran de dipositar separadament en cadascun dels contenidors específics ubicats a la via pública. Els contenidors de superfície són de tipus iglú o bé caixes metàl·liques rectangulars, amb excepció de la recollida orgànica que es realitza en contenidors de 240 o 700 litres i de la recollida de fracció vegetal que es realitza en contenidors de 1100 litres. Les bateries de contenidors soterrats són de tipus doble ganxo i tenen un volum de 3000 litres per fracció, amb excepció de la fracció paper/cartró que és de 5000 litres. Per facilitar la separació, els contenidors s’identifiquen per colors en funció del residu a que es destinen:

21.2A) COLOR VERD: Ampolles i envasos de vidre.

21.2B) COLOR BLAU: Paper i cartró.

21.2C) COLOR GROC: Envasos de plàstic, llaunes i briks.

21.2D) COLOR MARRÓ: Matèria orgànica.

21.2E) COLOR VERD FOSC: Restes d’esporga.

21.3 Ubicació. Els contenidors de recollida selectiva es trobaran, generalment, agrupats en les diverses fraccions i s’ubicaran a les zones comercials i distribuïts també arreu del municipi, en funció de les necessitats detectades, de la disponibilitat i de les possibilitats d’instal·lació a la via pública. Els contenidors d’orgànica també els trobarem emparellats als contenidors de la fracció rebuig, així com els contenidors de fracció vegetal.

21.4 Característiques de la recollida. La recollida selectiva es farà en camions dotats de ploma pel buidat dels contenidors, tant els de superfície com els soterrats. La recollida orgànica s’efectuarà amb camions de càrrega lateral. La periodicitat de la recollida serà variable en funció del tipus de residu, de l’època de l’any i de la quantitat de població en les diverses zones del municipi. El període de recollida no serà inferior a una setmana en els mesos de juliol i agost i de 2 al mes durant la resta de l’any, en totes les fraccions, llevat de la matèria orgànica que es recollirà diàriament.

21.5 Disponibilitat d’ús domèstic i comercial. Els contenidors verds de recollida de vidre estan a disponibilitat de tota la població, sense diferenciació entre particulars, empreses i comerços. Els contenidors blaus i grocs estan a disposició de tota la població amb excepció d’aquelles empreses i comerços que estan inclosos en el sistema de recollida de residus comercials “porta a porta”. Els contenidors de matèria orgànica es destinen a particulars i a algunes activitats econòmiques molt concretes ja que la resta, considerats establiments productors, disposaran de, com a mínim, un contenidor de recollida orgànica propi, rotulat amb el nom de l’establiment i tancat amb el cadenat corresponent, diferenciat dels ubicats a la via pública per la tapa, que és de color taronja i no marró.

Article 22. Recollida de la fracció de rebuig (RSU).

Anomenem fracció de rebuig al conjunt de residus no valoritzables i que no tenen un tractament específic. Aquests residus seran sempre sòlids i s’abocaran en els contenidors de COLOR GRIS, tant de superfície com soterrats. No s’hi abocaran residus líquids, runes i substàncies contaminants. Alguns exemples de residus que aniran a la fracció de rebuig són: bolquers, raspalls, petits estris, materials plàstics, restes sòlides d’escombrar espais interiors i exteriors, defecacions d’animals, etc.

 

Article 23. Recollida domiciliària de mobles i objectes voluminosos.

Aquest servei consisteix en la retirada dels residus relacionats a l’art. 6.2, en el domicili dels usuaris que ho sol·licitin a la Deixalleria. És un servei gratuït per l’usuari particular que està limitat a 5 objectes. No es prestarà el servei a empreses i comerços. Els objectes s’hauran de treure a la vorera del domicili la nit abans (a partir de les 21 hores) del dia concertat o el mateix dia a primera hora del matí, per tal de procedir a la seva retirada.

Article 24. Recollida domiciliària de residus vegetals i/o d’esporga.

Aquest servei consisteix en la retirada dels residus relacionats a l’art. 6.3, en el domicili dels usuaris que ho sol·licitin a la Deixalleria, fins a un volum de 3m3. Serà un servei gratuït per l’usuari particular. No es prestarà el servei a empreses de jardineria o en jardins que hagin prestat servei les empreses de jardineria. Les restes vegetals s’hauran de treure a la vorera del domicili la nit abans (a partir de les 21 hores) del dia concertat o el mateix dia a primera hora del matí, per tal de procedir a la seva retirada.

Article 25. Recollida de runa procedents d’obres menors.

La runa procedent d’obres majors les haurà de gestionar específicament el promotor i/o el constructor de l’obra. Per gestionar la runa procedent de petites reparacions de particulars caldrà portar-les a la Deixalleria Municipal, sense cap cost, o bé contractar el servei de sacs de runa a empreses especialitzades en materials de construcció que tinguin aquest servei o bé a l’empresa concessionària de la recollida de residus. Els sacs de runa hauran d’estar forçosament identificats amb el nom i telèfon de l’empresa que realitza el servei. El cost, i vetllar perquè l’empresa retiri el residu, aniran a càrrec del sol·licitant del servei. Si les runes d’obres menors que es porten a la Deixalleria procedeixen d’una obra realitzada per una empresa de construcció que operi al municipi, aquestes hauran de pagar un preu públic per kg de runa, i només ho podran portar a la Deixalleria del Parc Mediambiental.

Article 26. Restes vegetals d’esporga.

Les restes vegetals d’esporga produïdes per particulars es poden portar a les Deixalleries o es pot sol·licitar el servei domiciliari de fins a 3m3. Les empreses de jardineria productores d’aquests residus estaran obligats a gestionar-lo adequadament i a satisfer el cost de la gestió i eliminació del residu. Aquestes empreses, que operen al municipi, també poden fer ús del preu públic establert per kg de restes vegetals i només poden utilitzar la Deixalleria del Parc Mediambiental. En cap cas es podran deixar aquests residus a la via pública, ni al costat dels contenidors ni a l’entorn forestal del municipi. Per restes vegetals petites i d’escassa quantitat, els particulars podran utilitzar els contenidors verd fosc ubicats a la via pública. Les empreses de jardineria no poden utilitzar en cap cas els contenidors verds d’esporga.

Article 27. Deixalleries Municipals.

Aquest servei està a disposició de tots els particulars del municipi. Els propietaris d’activitats econòmiques que estiguin adherides al sistema municipal de recollida de residus podran utilitzar la Deixalleria del Parc Mediambiental (veure característiques de cada GRUP productor a l’Ordenança de Preu Públic de residus comercials). El servei de la Deixalleria es regula en el Reglament de la Deixalleria Municipal. La bonificació per la utilització de la deixalleria es regula a la taxa 3.21 Taxa per prestació del servei de recollida de Residus Sòlids Urbans.

CAPÍTOL V

NORMES PER LA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS DOMÈSTICS O PARTICULARS.

Article 28. Caràcter.

Tota la normativa inclosa en aquest capítol te caràcter d’obligatòria i, per tant, el seu incompliment pot ser objecte de sanció per part de l’Ajuntament i/o de la Policia Local.

Article 29. Subjecció.

Aquestes normes afecten específicament als residus domèstics.

Article 30. Organització de la normativa.

El conjunt de la normativa s’estructura amb unes prohibicions generals i unes normes d’actuació i prohibició, si s’escau, específiques per cadascun dels serveis exposats en el capítol IV.

Article 31. Norma general.

Tots els residents a Cunit, ja sigui anuals o temporals, tant particulars com activitats econòmiques, estan obligades a separar, classificar, reciclar i dipositar els residus d’acord amb el que estableix aquest reglament.

Article 32. Prohibicions generals.

32.1 Deixar qualsevol tipus de residu a la via pública, al costat dels contenidors i/o a l’entorn forestal del municipi. Queden exempts d’aquesta prohibició els serveis sol·licitats de recollida domiciliària de voluminosos i d’esporga, sempre i quant es facin en el dia pactat i es deixin a la vorera davant de l’habitatge del sol·licitant.

32.2 Deixar residus fora dels contenidors o en contenidors que no són els establerts en aquest reglament.

32.3 Abocar substàncies líquides als contenidors.

32.4 Abocar residus sòlids i líquids al clavegueram.

32.5 Abocar runa als contenidors.

32.5 Cremar residus, ja segui en fogueres, calefaccions o en qualsevol altre supòsit.

32.6 Moure o transportar els contenidors de titularitat pública i titularitat privada, a excepció dels seus propietaris o personal autoritzat.

32.7 Abocar matèries inflamables o enceses.

Article 33. Recollida selectiva de la fracció orgànica.

La recollida orgànica és la última de les fraccions selectives que s’ha implantat al municipi i tots els habitants empadronats, com residents i turistes, hauran de complir les següents especificacions:

33.1 Contenidor. La recollida selectiva de la matèria orgànica es dipositarà en el contenidor de tapa MARRÓ, en el cas dels contenidors de superfície, que estan tancats i tenen una obertura per la part superior per ficar la bossa, i a les bústies de color MARRÓ, en el cas dels contenidors soterrats, que tenen la obertura limitada per evitar el lliurament d’altres residus no orgànics.

33.2 Residus orgànics. En els contenidors de recollida de la fracció orgànica municipal hi anirà: restes de menjar, ossos, restes de verdura i fruita, paper de cuina, mocadors de paper, cendres fredes de barbacoes i llars de foc, gespa, fulles, taps de suro, etc. No hi deixarem restes d’esporga de jardí amb branques ni troncs de diàmetre superior a 1 cm. No hi deixarem líquids (olis vegetals), defecacions d’animals, cabells i/o animals morts, encara que siguin matèria orgànica.

33.3 Com dipositar el residu. La major part dels residus de matèria orgànica s’haurà de deixar en bosses de paper, plàstic o compostables degudament tancades. Només la gespa i restes de fulles es podran deixar a granel, sense bossa. Si el contenidor d’orgànica està ple o obstruït s’haurà d’utilitzar un altre contenidor d’orgànica, però en cap cas es pot deixar al terra de la via pública.

33.4 Horari d’utilització. Els residus de matèria orgànica que vagin en bossa tancada s’hauran de dipositar en els contenidors de superfície entre les 19h i les 22 h. Com a excepció, i degut a que no produeixen olors, la gespa i restes de fulles es poden dipositar en qualsevol moment del dia fins les 22 hores. En els contenidors soterrats es podran dipositar els residus orgànics a qualsevol hora del dia.

33.5 Actuacions prohibides.

33.5A) Deixar en aquest contenidor qualsevol residu que no sigui orgànic.

33.5B) Deixar els embolcalls i envasos junt amb la matèria orgànica.

33.5C) Deixar restes vegetals d’esporga amb troncs de més d’1cm de diàmetre.

33.5D) Dipositar cendres calentes.

33.5E) Deixar-hi olis i materials líquids, així com excrements d’animals, cabells i/o animals morts.

33.5F) Utilitzar els contenidors d’orgànica específics per comerços.

33.5G) Deixar residus a la via pública, al costat del contenidor i/o a l’entorn forestal del municipi.

33.5H) Deixar els residus orgànics sense bossa a dins dels contenidors, amb excepció de la gespa i fulles.

33.5I) Deixar els residus en els contenidors de superfície fora de l’horari establert.

Article 34. Recollida selectiva de vidre.

La recollida selectiva de vidre és la primera que es va instal·lar i la que la població te més assumida. La manera correcta d’utilitzar-la consisteix en:

34.1 Contenidor. La recollida selectiva dels envasos de vidre es dipositarà en el contenidor de color VERD, ja sigui de superfície, en forma de campana o iglú, o soterrat amb bústia.

34.2 Residus inclosos en la selectiva de vidre. En els contenidors de recollida de vidre es deixaran tot tipus d’envasos i ampolles de vidre, sigui quin sigui el seu color i la seva utilització. Com a exemple: ampolles de cava, vi, licors, cervesa, refrescos i pots de vidre.

34.3 Residus NO inclosos en la selectiva de vidre. No es deixaran en el contenidor verd objectes de vidre pla, com els de portes, finestres i miralls, ni objectes de porcellana, terrissa, metacrilat o altres materials que no siguin envasos de vidre. No hi deixarem els taps d’ampolla i les tapes dels pots. No es deixaran objectes de vidre com plats, gots o copes, que han d’anar al contenidor gris.

34.4 Com dipositar el residu. Les ampolles i pots de vidre que es deixen al contenidor han d’estar completament buits (no poden contenir restes de líquids ni matèria orgànica) i s’han d’abocar sense bossa. Si el contenidor de vidre està ple o obstruït s’haurà d’utilitzar un altre contenidor de vidre, però en cap cas es pot deixar al terra de la via pública.

34.5 Horari d’utilització. Aquesta fracció no tindrà limitació d’horari i, per tant, es podran utilitzar els contenidors les 24 hores del dia, si bé es recomana fer-ho en horari diürn per evitar molèsties de soroll als veïns en horari nocturn.

34.6 Actuacions prohibides.

34.6A) Deixar-hi qualsevol residu que no sigui vidre o que contingui altres materials.

34.6B) Deixar-hi vidre pla o miralls.

34.6C) Deixar els residus amb bosses de plàstic o altres materials.

34.6D) Deixar-hi envasos de vidre que no estiguin buits.

34.6E) Deixar residus de vidre a la via pública, al costat del contenidor i/o a l’entorn forestal del municipi.

34.6F) Deixar els taps i altres materials que no siguin de vidre junt amb els envasos.

34.6G) Deixar objectes de vidre que no siguin envasos.

Article 35. Recollida selectiva de paper i cartró.

La recollida selectiva de paper i cartró fa anys que està implantada al municipi però sovint no s’utilitza adequadament i cal utilitzar aquest servei com es descriu en els següents apartats:

35.1 Contenidor. La recollida selectiva del paper i cartró es dipositarà en el contenidor de color BLAU, ja sigui de superfície, en forma de mòdul rectangular metàl·lic o d’iglú, o soterrat amb bústia.

 

35.2 Residus inclosos en la selectiva de paper i cartró. En els contenidors de recollida de paper i cartró es deixaran caixes de cartró, diaris, revistes i papers en general.

35.3 Residus NO inclosos en la selectiva de paper i cartró. No es deixaran en el contenidor blau bolquers, paper de cuina, briks, paper plastificat, paper d’alumini o qualsevol altre residu que no sigui exclusivament paper i cartró.

35.4 Com dipositar el residu. El cartró s’haurà de dipositar dins del contenidor degudament plegat i, per tant, caldrà desmuntar o tallar les caixes de cartró, per optimitzar la capacitat del contenidor i facilitar l’acumulació del material dipositat. Els papers s’hauran d’abocar sense bossa de plàstic. Si el contenidor de paper/cartró està ple o obstruït s’haurà d’utilitzar un altre contenidor de paper/cartró, però en cap cas es pot deixar al terra de la via pública.

35.5 Horari d’utilització. Aquesta fracció no tindrà limitació d’horari i, per tant, es podrà utilitzar les 24 hores del dia.

35.6 Actuacions prohibides.

35.6A) Deixar-hi qualsevol residu que no sigui paper i cartró.

35.6B) Deixar-hi bosses de plàstic junt amb els papers.

35.6C) Deixar-hi caixes de cartró sense estar degudament plegades o desmuntades.

35.6D) Deixar les caixes de cartró, plegades o no, fora del contenidor, a la via pública i/o a l’entorn forestal del municipi.

Article 36. Recollida selectiva d’envasos.

La recollida selectiva d’envasos ha augmentat molt en els darrers anys però sovint encara no es realitza de manera correcte i, per tant, en aquest apartat es detalla els residus que s’hi poden deixar i la manera de fer-ho:

36.1 Contenidor. La recollida selectiva d’envasos es dipositarà en el contenidor de color GROC, ja sigui de superfície, en forma de campana o iglú, o soterrat amb bústia.

36.2 Residus inclosos en la selectiva d’envasos. En els contenidors de recollida d’envasos es deixaran tot tipus d’envasos de plàstic o llaunes. Com a resum, hi dipositarem tot tipus de garrafes de plàstic, ampolles de plàstic transparents o de color, briks i tot tipus de llaunes, de begudes, de conserves i també les safates de porexpan o similar que serveixen d’envàs als productes frescos. S’hi poden llençar bosses de plàstic, a més d’aerosols i pots de pintura, sempre i quant estiguin buits. També s’han d’abocar els taps de plàstic i xapa de les ampolles i envasos de vidre.

36.3 Residus NO inclosos en el contenidor d’envasos. No s’hi deixaran envasos de vidre. No es consideren envasos les caixes de cartró que aniran al contenidor blau. No es llençaran al contenidor groc envasos que continguin substàncies inflamables, perilloses o tòxiques. No es deixaran objectes de plàstic o altres materials que NO siguin envasos.

36.4 Com dipositar el residu. Els envasos es podran llençar dins d’una bossa o bé a granel. Sempre s’hauran de llençar buits, sense presència de cap mena de substància. Si el contenidor d’envasos està ple o obstruït s’haurà d’utilitzar un altre contenidor d’envasos, però en cap cas es pot deixar al terra de la via pública.

36.5 Horari d’utilització. Aquesta fracció no tindrà limitació d’horari i, per tant, es podrà utilitzar les 24 hores del dia.

36.6 Actuacions prohibides.

36.6A) Deixar-hi qualsevol residu que no siguin els detallats en el punt 36.2.

36.6B) Deixar-hi aerosol, esprais, pots de pintura i similars que estiguin plens.

36.6C) Deixar els envasos amb restes d’altres residus.

36.6D) Deixar envasos a la via pública, al costat del contenidor i/o a l’entorn forestal del municipi.

Article 37. Recollida de la fracció de rebuig.

La recollida de la fracció de rebuig ha de consistir en aglutinar les deixalles que no son susceptibles de valorització. Només ha de ser el sistema de deixar uns pocs residus inclassificables i no, com es feia fins fa pocs anys, on hi van a parar tots els residus, ja que això representa un elevat cost econòmic i, sobretot, ambiental.

37.1 Contenidor. Els residus corresponents a la fracció de rebuig es dipositaran en el contenidor de color GRIS, ja sigui de superfície, de càrrega lateral, generalment amb capacitat per 1100l, o soterrat amb bústia.

37.2 Residus que composen la fracció de rebuig. Són aquells que no són susceptibles de pertànyer a una de les fraccions de residus definides anteriorment, ni de ser reutilitzats ni reciclats. És el cas de petits estris o eines, raspalls, joguines trencades, bolquers, materials plàstics, restes sòlides d’escombrar espais interiors i exteriors, defecacions d’animals, etc.

37.3 Residus NO inclosos en la fracció de rebuig. Tots aquells que són susceptibles de ser valoritzats. No s’hi dipositaran tampoc els residus especials, detallats en l’art. 6.4 i els voluminosos detallats en l’art 6.2, els quals s’hauran de portar a la Deixalleria. En cap cas s’hi podrà dipositar restes vegetals i d’esporga, runa, aerosols així com residus inflamables, tòxics i perillosos.

37.4 Com dipositar el residu. Els residus es deixaran dins d’una bossa tancada i el contenidor s’haurà de deixar tancat per tal d’evitar despendre olors. Si el contenidor de rebuig està ple o obstruït s’haurà d’utilitzar un altre contenidor de rebuig, però en cap cas es pot deixar al terra de la via pública.

37.5 Horari d’utilització. Les escombraries pertanyents a la fracció de rebuig es podran dipositar entre les 19 i 22 hores, en els contenidors de superfície, i durant les 24h en els contenidors soterrats.

37.6 Ubicació de contenidors. Els contenidors se situaran on l’Ajuntament i la companyia concessionària hagin determinat i es podran senyalitzar al terra amb marques de color groc. Així mateix l’Ajuntament i la concessionària podran fixar els contenidors que cregui oportú, així com modificar la seva ubicació per necessitats del servei.

37.7 Actuacions prohibides.

37.7A) Deixar-hi qualsevol residu que sigui valoritzable.

37.7B) Deixar-hi residus líquids, especials, tòxics, inflamables i perillosos.

37.7C) Deixar els residus sense estar tancats amb bossa.

37.7D) Deixar residus a la via pública, al costat del contenidor i/o a l’entorn forestal del municipi.

37.7E) Deixar els residus als contenidors de superfície fora de l’horari establert.

37.7F) Deixar-hi brases o cendres calentes.

37.7G) Deixar els contenidors de superfície sense tapar.

37.7H) Moure contenidors.

Article 38. Recollida de mobles i objectes voluminosos.

La recollida d’objectes voluminosos consisteix en la retirada d’uns residus que per les seves característiques són difícils de portar a la Deixalleria i cal actuar de la següent manera:

38.1 Sol·licitud del servei. Els usuaris que requereixin aquest servei s’adreçaran a la Deixalleria o al tel. 977674979 per efectuar la sol·licitud, fent constar nom i adreça i la resta de dades que pugui requerir el personal de l’empresa concessionària, i se li assignarà o es pactarà amb l’usuari el dia de recollida. La quantitat d’objectes ha recollir queda limitada a 5 per servei. Aquest servei només es realitzarà pels residus inclosos en l’art. 38.2

38.2 Residus voluminosos. Els residus voluminosos que es podran recollir a domicili són, únicament, els que es detallen en aquest apartat: mobles, fustes, portes, finestres, grans electrodomèstics, matalassos i somiers.

38.3 Com deixar el residu. El residu s’haurà de deixar davant del domicili, a la vorera o a la via pública, permetent el pas de vehicles i persones, la nit abans (a partir de les 21 hores) del dia concertat o el mateix dia a primera hora del matí, per tal de procedir a la seva retirada. El personal de l’empresa concessionària no podrà entrar en el domicili a recollir els residus. Qualsevol residu deixat sense sol·licitud o fora del dia indicat per a la recollida podrà ser objecte de sanció.

38.4 Usuaris d’aquest servei. Aquest servei només el podran sol·licitar els usuaris particulars de tipus domèstic. No podran sol·licitar aquests servei les activitats econòmiques de qualsevol tipus.

38.5 Cost del servei. La utilització d’aquest servei no tindrà cost addicional als usuaris fins al nombre d’unitats fixats. Per quantitats superiors s’haurà de sol·licitar pressupost i es facturarà per l’empresa concessionària.

38.6 Actuacions prohibides.

38.6A) Deixar-hi qualsevol residu que NO sigui objecte del servei, estipulat a l’Art. 38.2 d’aquest Reglament.

38.6B) Deixar-hi residus líquids, especials, tòxics, inflamables i perillosos.

38.6C) Deixar els residus sense sol·licitud de servei.

38.6D) Deixar els residus fora del dia i lloc indicat per la concessionària.

38.6E) Deixar residus voluminosos a la via pública, al costat del contenidor i/o a l’entorn forestal del municipi.

38.6F) Deixar quantitats superiors a les unitats fixades.

Article 39. Restes d’esporga efectuats per professionals de jardineria.

D’acord amb la Llei 15/2003 de residus comercials, el residu produït per l’activitat econòmica de jardineria, l’empresa o professional que realitzi el treball, estarà obligat a eliminar el residu. Per tant, el propietari del jardí no podrà, en cap cas, optar per eliminar personalment el residu, i haurà de satisfer el cost de l’eliminació que li fixi l’empresa de jardineria. Aquesta podrà gestionar-ho com a empresari adherit al sistema municipal segon el preu públic 4.4 pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques.

40.5 Neteja de parcel·les i grans tales. Per tales de gran volum o neteja de parcel·les s’haurà de contractar una empresa a tal efecte o bé eliminar el residu mitjançant un gestor autoritzat de residus. No es considera com a esporga de vegetació sinó com a treball específic, i caldrà abonar integrament el cost d’eliminació o tractar-ho amb empreses especialitzades.

40.6 Actuacions prohibides.

40.6A) Deixar residus vegetals d’esporga a la via pública, al costat del contenidor i/o a l’entorn forestal del municipi.

40.6B) Deixar les restes d’esporga i de gespa en bosses tancades al costat dels contenidors.

40.6C) Deixar restes vegetals d’esporga en els contenidors grisos de RSU o en els de recollida selectiva.

40.6D) Deixar restes sense trossejar en el contenidors d’esporga verd fosc.

40.6E) Deixar branques i troncs de grans dimensions, així com restes vegetals de palmeres o similars, a dins del contenidor d’esporga verd fosc.

40.6F) Deixar restes d’esporga en els contenidors d’orgànica, amb l’excepció de la gespa i fulles.

40.6G) Cremar les restes d’esporga dins del sol urbà, i fora d’ell sense comunicat i autorització municipal.

40.6H) En el servei de recollida domiciliari, deixar els residus d’esporga a la via pública fora del dia i lloc indicat per la concessionària.

Article 41. Runes procedents d’obres majors.

Els promotors i constructor estan obligats a gestionar correctament els residus que generi l’obra i l’Ajuntament podrà sol·licitar els comprovants corresponents a l’entrada de residus als abocadors controlats autoritzats utilitzats. No podran utilitzar les deixalleries municipals. La instal·lació més propera a Cunit on podran eliminar aquests residus és l’abocador comarcal de runes de Bellvei.

Article 42. Runes procedents d’obres menors.

Les runes generades per un particular s’han de gestionar correctament, escollint una de les següents opcions, en funció del volum i de la disponibilitat de cadascú:

42.1 Portar la runa generada directament a la Deixalleria. En aquest cas, el servei serà gratuït, comptabilitzarà per la bonificació de l’ús de la instal·lació i no es cobrarà l’eliminació del residu. El límit del volum serà la capacitat del vehicle turisme o petites furgonetes tipus Kangoo, C15 o similars. No s’admetran furgonetes de més de 2500 Kg ni vehicles d’activitats de construcció.

42.2 Contractar el servei d’una empresa. Contractar el servei d’una empresa de construcció perquè elimini el residu.

42.3 Contractar sacs de runa. Contractar sacs de runa a empreses especialitzades que ofereixin aquest servei.

42.4 Portar les runes d’obra a abocador. Portar les runes produïdes a l’obra a l’abocador comarcal de runes de Bellvei o qualsevol altre dipòsit controlat de runes autoritzat per l’Agència Catalana de Residus.

42.5 Actuacions prohibides.

42.5A) Deixar la runa dins de contenidors de recollida de residus.

42.5B) Deixar runa a la via pública, al costat del contenidor i/o a l’entorn forestal del municipi.

42.5C) Deixar amb la runa altres residus que no permetin el seu tractament com a runa d’obra, exclusivament.

 

Article 43. Residus especials.

La resta de residus no inclosos a les recollides detallades entre els capítols 33 i 42 (ambdós inclosos) s’hauran de portar directament a la Deixalleria. És el cas de les piles, bateries, fluorescents, miralls, vidre pla, pneumàtics, tèxtil, olis vegetals, olis minerals, pintura, dissolvents, ferralla i consumibles informàtics. En el cas d’alguns materials, com el tèxtil i les piles, es poden utilitzar els contenidors específics situats en diversos establiments (piles) o al carrer (tèxtil i calçat).

43.1 Actuacions prohibides.

43.1A) Llençar qualsevol dels residus detallats en aquest article en qualsevol dels contenidors de recollida selectiva de residus o barrejats amb altres residus com voluminosos, runes o esporga, degut a la seva perillositat i alt grau contaminant.

43.1B) Deixar aquests residus a la via pública, al costat del contenidor i/o a l’entorn forestal del municipi.

CAPITOL VI

 

INFRACCIONS I SANCIONS A PARTICULARS

Article 44. Infraccions.

Les infraccions s’han detallat individualitzadament en cadascun dels articles compresos entre el núm. 32 i el núm. 43.

44.1 Les infraccions al present Reglament poden ser lleus, greus o molt greus.

44.2 La qualificació de les infraccions que no vinguin expressament qualificades en aquest capítol es realitzarà prenent en consideració els següents elements:

44.2A) Pertorbació o molèsties causades.

44.2B) Danys causats.

44.2C) Ànim de lucre.

44.2D) Desconsideració envers els ciutadans o l’Ajuntament.

44.2E) Temeritat o mala fe.

44.2F) Reiteració o reincidència.

44.2G) Grau de perjudici al Medi Ambient.

44.2H) Volum i afectació a la via pública.

44.3 El barem de la sanció de cada grau d’infracció també es determinarà per la relació de l’art. 44.2.

Article 45. Infraccions lleus.

Es consideraran infraccions lleus al Reglament Municipal de Residus, a títol enunciatiu, les següents:

45.1 Deixar residus o la bossa d’escombraries al terra de la via pública.

45.2 Deixar residus voluminosos i/o d’esporga a la via pública, fins a un volum de 3 m3.

45.3 Deixar runes a la via pública, fins a un volum de 0,5 m3.

45.4 No efectuar la separació de residus.

45.5 Deixar residus en un contenidor que no és l’apropiat.

45.6 Deixar bosses de plàstic als contenidors de cartró i de vidre.

45.7 Moure contenidors.

45.8 Utilitzar els contenidors d’orgànica dels comerços.

45.9 Deixar envasos junt la matèria orgànica.

45.10 Deixar branques i troncs de grans dimensions així com restes vegetals de palmeres o similars, a dins del contenidor d’esporga (color verd fosc).

45.11 Deixar restes de substàncies en els contenidors de vidre i envasos.

45.12 Deixar els residus, als contenidors de superfície, fora de l’horari establert.

45.13 No tapar els contenidors.

45.14 Dipositar el cartró en el seu contenidor, sense estar degudament plegat.

45.15 Abocar els residus del contenidor GRIS i/o MARRÓ a dins, sense estar en bossa.

45.16 Deixar els residus voluminosos i/o d’esporga a la via pública, fora del dia pactat amb l’empresa concessionària.

Article 46. Infraccions greus.

Es consideraran infraccions greus al Reglament Municipal de Residus, a títol enunciatiu, les següents:

 

46.1 Deixar residus voluminosos i/o d’esporga a la via pública, entre un volum de 3 i 5 m3.

46.2 Deixar runes a la via pública, entre un volum de 0,5 m3 i 2 m3.

46.3 Deixar residus orgànics escampats per la via pública.

46.4 Abocar substàncies líquides als contenidors.

46.5 Abocar substàncies perilloses, especials i/o tòxiques als contenidors.

46.6 Abocar residus sòlids i líquids al clavegueram.

46.7 Abocar runa als contenidors.

46.8 Abocar brases o cendres calentes als contenidors.

46.9 Cremar les restes vegetals dins del casc urbà.

Article 47. Infraccions molt greus.

Es consideraran infraccions molt greus al present Reglament, a títol enunciatiu, les següents:

 

47.1 Deixar residus voluminosos i/o d’esporga a la via pública, en un volum superior a 5 m3.

47.2 Deixar residus a l’entorn forestal del municipi, incloses les rieres.

47.3 Deixar runes a la via pública, en un volum superior a 2 m3.

47.4 Cremar residus, ja sigui en fogueres, calefaccions o altres supòsits.

47.5 Llençar residus des dels balcons.

Article 48. Sancions.

Les sancions que es poden imposar variaren segons la qualificació de la infracció comesa.

48.1 Infraccions lleus: Multa pecuniària de 60 a 300 €.

48.2 Infraccions greus: Multa pecuniària de 301 a 600 €.

 

48.3 Infraccions molt greus: Multa pecuniària de 601 a 1.200 €.

El procediment sancionador de residus domèstics es regula en l’art. 91 d’aquest Reglament.

CAPÍTOL VII

RESIDUS COMERCIALS I D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

A) GENERALITATS.

Article 49. Normativa.

La reglamentació a Catalunya en matèria de residus ve donada per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i per la Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993.

Article 50. Concepte.

Es defineix per residu comercial en l’art. 3.1 de la Llei 15/2003, “residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis.”

Article 51. Responsabilitat, obligatorietat i gestió dels residus comercials.

L’art. 23 de la Llei 15/2003, que regula la gestió dels residus comercials, estableix:

“1. La persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

2”.La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

3”. En tot cas, la persona titular de l’activitat generadora de residus comercials ha de :

 1. Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi.
 2. Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
 3. Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
 4. Tenir a disposició de l’Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats”.

Així el productor dels residus és responsable de gestionar el seu residu, des de la seva producció, tinença i eliminació havent de suportar les despeses que això comporti.

Article 52. Afectació i àmbit d’aplicació.

52.1 Aquest Reglament afecta a tota activitat econòmica amb raó social a Cunit.

52.2 Les empreses amb seu a altres municipis i que treballin a Cunit estan obligades a gestionar i eliminar el seu residu. En virtut de l’art 23 de la Llei 15/2003 és competència del productor del residu la gestió i eliminació i no del propietari de la vivenda o l’establiment on s’ha generat aquest.

52.3 L’àmbit d’aplicació serà tot el terme municipal de Cunit.

Article 53. Assimilació del residu.

D’acord amb l’art 1.2 de la Llei 15/2003 que modifica l’art. 3 de la llei 6/93 és podrà assimilar el residu comercial al residu municipal. Així, l’Ajuntament te la facultat d’establir una recollida de residus comercial separada de la domèstica o bé assimilar-la dins els residus municipals. L’ajuntament adoptarà el model que cregui més convenient en cada cas i podrà efectuar les modificacions que cregui oportunes.

Article 54. Objectius.

Les imposicions de la Llei 15/2003, fa que aquest Reglament sigui l’instrument per tal d’ordenar la gestió de residus de les activitats econòmiques. Els objectius principals del sistema de recollida municipal són:

54.1 Millorar la gestió del residu mitjançant la recollida selectiva.

54.2 Estimular, fomentar i incrementar la separació de residus.

54.3 Augmentar el reciclatge, la reutilització i la reducció de residus.

54.4 Evitar que la major part del residu comercial vagi a parar a destinació final d’abocador, amb els greus perjudicis econòmics i ambientals que suposa.

54.5 Millorar l’aspecte del municipi i la seva netedat.

54.6 Evitar la proliferació de residus a la via pública.

54.7 Oferir a les empreses un sistema de recollida més econòmic que els gestors privats.

54.8 Reduir el nombre de camions de recollida de residus pel nucli urbà amb un sistema únic gestionat per l’Ajuntament.

Article 55. Potestat.

La Llei 15/2003 atorga la potestat als ens local a dictaminar com ha de ser la recollida comercial i a ordenar-ho dintre del marc vigent.

Article 56. Inspecció i control.

D’acord amb la Llei 15/2003, art. 11.3, tota la tasca d’inspecció i control del compliment de la Llei recau en els ajuntaments: “ els productors i posseïdors de residus han de facilitat a l’Administració la informació, la inspecció, la presa de mostres i supervisió que aquesta cregui convenient per assegurar el compliment de mesures adoptades en l’aplicació de la Llei”.

B) SERVEI DE RECOLLIDA COMERCIAL DE RESIDUS.

Article 57. Model.

L’Ajuntament de Cunit assimila la recollida comercial a la recollida de residus municipals, adoptant la mateixa estructura, però estableix una recollida domiciliària de la matèria orgànica als comerços productors d’aquesta fracció i una recollida “porta a porta” de residus comercials de paper/cartró i envasos de plàstic i/o llaunes que generen els establiments del municipi (s’exclouen caixes/bancs, finques i gestories pel poc volum que generen d’aquesta tipologia de residus).

Article 58. Descripció del Servei.

El servei de recollida comercial tindrà les següents característiques i es basarà en la separació de residus en origen d’acord amb la Llei 15/2003. La recollida de residus s’efectuarà mitjançant una recollida domiciliària als productors de fracció orgànica, una recollida “porta a porta” de residus comercials de paper/cartró i envasos de plàstic i/o llaunes en aquells establiments productors que determini l’Ajuntament, la recollida d’envasos de vidre i fracció resta en els contenidors corresponents situats a la via pública i s’obrirà la Deixalleria Municipal a les activitats adherides al sistema municipal.

Article 59. Gestors privats de residus.

Són aquelles empreses degudament autoritzades per l’Agencia de Residus de Catalunya per tal de recollir, gestionar, valoritzar o eliminar un determinat residu d’acord amb la Llei 6/1993 de Residus de Catalunya.

Article 60. Alternativa municipal als gestors de residus.

D’acord amb la Llei 15/2003, l’Ajuntament pot ofertar una alternativa als gestors privats i efectuar aquest servei als comerços i activitats econòmiques que vulguin adherir-se.

Article 61. Servei voluntari.

D’acord amb la Llei 15/2003, acollir-se al sistema municipal de recollida comercial és voluntari. Els comerços estan obligats a gestionar els residus, però NO a d’adherir-se al servei municipal de recollida comercial. L’adhesió al sistema municipal implicarà la inclusió en el padró fiscal corresponent.

Article 62. Elecció per part de les activitats econòmiques.

Els comerços i/o activitats econòmiques podran escollir els gestors de residus que desitgin sempre que estigui autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, costejant el cost del servei. Els comerços que gestionin absolutament TOTES les fraccions selectives només estaran subjectes al preu públic de residus per a la fracció de rebuig i, per tant, formaran part del grup 0. Acollir-se a un o varis gestors, mentre no sigui per la totalitat de les fraccions selectives que produeix, no dona dret a no adherir-se al sistema municipal, però si que pot suposar canviar de categoria i, per tant, la reducció de servei i de preu.

Article 63. Adhesió al Servei Municipal.

Es donaran per acollits al sistema municipal tots els comerços i/o activitats econòmiques amb seu social al municipi de Cunit (veure Preu Públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques).

 

Article 64. Varietat de residus.

La gran variació de les activitats econòmiques presents al municipi fa que la tipologia del residu que es generi sigui molt diversa, tant o més que en la recollida domèstica. Així els residus comercials seran els descrits en l’art. 9.

C) GRUP COMERCIAL PER TIPOLOGIA DE RESIDUS.

Article 65. Classificació de les activitats econòmiques.

La gran diversitat de residus i la diferent tipologia de les activitats econòmiques obliga a crear unes categories per similitud de residu per tal d’homogeneïtzar el servei i també establir un preu públic. En cas que una mateixa empresa desenvolupi diverses activitats s’inclourà en el grup de l’activitat que generi residus més contaminants o difícils d’eliminar.

Article 66. Grups d’establiments i característiques.

Així, en funció de la tipologia del residu, s’estableixen 7 grans categories entre les activitats econòmiques i les característiques principals de cadascuna són:

Article 67. GRUP 0 – Bàsic: Productors de fracció de rebuig i recollida selectiva en petites quantitats.

Els establiments que configuren aquesta categoria són aquells que només utilitzen els contenidors de la fracció de rebuig ubicats a la via pública (color gris) i, ocasionalment, els de recollida selectiva. Així, els establiments que s’inclouen dins d’aquest grup són els següents:

67.1 Establiments que utilitzen gestors privats autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya per gestionar totes les fraccions selectives que produeixen.

67.2 Establiments que, per les característiques de la seva activitat, generen molt pocs residus, com ara restes sòlides d’escombrar, burilles i/o similars.

Estar inclòs dins d’aquest grup donarà dret a uns serveis que estan detallats al Preu Públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques.

Article 68. GRUP 1 – Recollida domiciliària de paper/cartró i envasos.

Corresponen a aquest grup la major part de comerços, empreses de serveis i oficines de professionals. Es considera que, la major part de residus que generaran corresponen a les diverses fraccions de la recollida selectiva.

68.1 Els establiments que s’hi inclouen, a títol enunciatiu i no exclusiu, són les següents:

68.1A) Papereries, merceries i administracions de loteria.

68.1B) Immobiliàries, oficines bancàries i de professionals.

68.1C) Les incloses en l’apartat 69.2.

68.1D) Farmàcies i veterinaris (sempre que el SIGRE retiri els residus mèdics).

68.1E) Ferreteries.

68.1F) Comerços al detall no inclosos en l’art. 69.1.

68.1G) Comerços de compra econòmica.

68.2 Els contenidors a utilitzar per la recollida de les fraccions de RSU, orgànica (en cas de pertànyer als establiments inclosos en l’art. 69.2) i envasos de vidre, seran els mateixos que per la recollida domèstica.

68.3 Per la recollida de les fraccions de paper i cartró i envasos de plàstic i/o d’alumini, s’establirà una recollida comercial “porta a porta”.

Estar inclòs dins d’aquest grup donarà dret a uns serveis que estan detallats al Preu Públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques.

Article 69. GRUP 2 – Productors d’orgànica.

Els establiments que configuren aquesta categoria tenen en comú que són productors de residus amb matèria orgànica, amb un cert volum i regularitat, ja sigui exclusivament o no.

69.1 Així els establiments que conformaran aquest grup seran els següents:

69.1A) Restaurants.

69.1B) Bars i granges.

69.1C) Empreses de menjar precuinat, càtering i rostisseries.

69.1D) Menjadors escolars.

69.1E) Forns i pastisseries.

69.1F) Hotels, hostals, residències i càmpings.

69.1G) Altres empreses d’hospedatge com apartaments, masies i camps de colònies.

69.1H) Supermercats i grans superfícies.

69.1I) Peixateries, carnisseries, verduleries i fruiteries.

69.1J) Floristeries.

69.1K) Altres comerços o activitats similars a les anteriors.

69.2 Activitats que, per la seva tipologia, encara que puguin produir residus orgànics, NO es consideraran productors:

69.2A) Perruqueries.

69.2B) Bodegues i cellers.

69.2C) Botigues de pinsos i menjars per animals.

69.2D) Guinguetes de temporada a la platja.

69.2E) Resta d’activitats que no produeixin habitualment residus orgànics encara que puntualment puguin generar-ne una petita quantitat.

69.2F) Parades del Mercat Municipal.

69.2G) Altres activitats similars a les anteriors.

69.3 Parades del mercat setmanal. Aquestes activitats es consideren totes elles dins del grup de no productors donat el seu caràcter de mercat ambulant. Les parades amb activitats que generen residus orgànics hauran d’abocar-los al final de la seva activitat en els contenidors del carrer i degudament tancats amb bossa industrial, seguint les normes de l’article 79.

69.4 Els contenidors a utilitzar per la recollida de les fraccions de RSU i envasos de vidre seran els mateixos que per la recollida domèstica.

69.5 Per la recollida de les fraccions de paper i cartró i envasos de plàstic i/o d’alumini, s’establirà una recollida comercial “porta a porta”.

69.6 Els establiments que estiguin en el grup de l’apartat 69.1 no podran utilitzar els contenidors d’orgànica del carrer, ja que tindran, com a mínim, un de propi.

69.7 Els establiments que estiguin en el grup de l’apartat 69.2 podran utilitzar els contenidors de recollida selectiva orgànica situats al carrer.

69.8 Les activitats descrites en l’art. 69.1 reben, en el moment d’iniciar la seva activitat, un contenidor per realitzar la recollida selectiva orgànica. L’ajuntament l’assignarà de 120, 240 o 700 litres en funció de la tipologia i dimensió de l’establiment, però el titular de l’activitat podrà escollir la capacitat que cregui més adequada al seu establiment i necessitats. Aquests contenidors es diferenciaran del de la recollida domèstica pel color de la tapa (taronja) i perquè es retolarà el nom de l’establiment i es col·locarà un cadenat.

69.9 Les empreses que estiguin tipificades com a productors d’orgànica en l’art. 69.1, d’acord amb la Llei 15/2003, estaran obligades a tenir el contenidor en el seu establiment durant l’horari laboral, a treure’l a la nit tancat amb el cadenat per tal de realitzar el buidatge per part de l’empresa concessionària, i a tornar-lo a dins de l’establiment l’endemà següent.

Estar inclòs dins d’aquest grup donarà dret a uns serveis que estan detallats al Preu Públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques.

Article 70. GRUP 3 – Productors de voluminosos.

Els establiments que configuren aquesta categoria són els que tenen en comú la possibilitat d’utilitzar de manera freqüent la Deixalleria amb volums notoris i/o amb residus especials d’elevat cost d’eliminació.

70.1 Els establiments que s’inclouen en aquest grup són els següents:

70.1A) Botigues i magatzems de mobles.

70.1B) Fusteries, fusteries d’alumini i metallisteries.

70.1C) Instal·ladors d’electricitat, lampisteria i gas.

70.1D) Tallers de reparació d’electrodomèstics i electrònica.

. 70.1E) Tallers de reparació d’automòbils i motocicletes.

70.1F) Pintors, vidriers.

70.1G) Arts gràfiques, copisteries.

70.1H) Altres activitats similars.

 

70.2 Els contenidors a utilitzar per la recollida de les fraccions de RSU, orgànica i envasos de vidre seran els mateixos que per la recollida domèstica.

70.3 Per la recollida de les fraccions de paper i cartró i envasos de plàstic i/o d’alumini, s’establirà una recollida comercial “porta a porta” .

Estar inclòs dins d’aquest grup donarà dret a uns serveis que estan detallats al Preu Públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques.

Article 71. GRUP 4 – Productors de restes vegetals d’esporga.

Aquesta categoria està formada per aquelles activitats comercials del municipi que es dediquen a la jardineria. Adherint-se al preu públic establert, poden utilitzar la Deixalleria del Parc Mediambiental per portar les restes vegetals de la seva activitat.

71.1 Anteriorment, les empreses de jardineria havien de gestionar-se elles mateixes les restes vegetals que produïen amb la seva activitat, portant-les directament a planta de tractament. En l’actualitat, poden adherir-se al preu públic establert i utilitzar la Deixalleria ubicada al Parc Mediambiental per portar les restes vegetals que generin i, així, estalviar-se els viatges a planta, amb el cost extra que això els hi genera.

71.2 Podran portar les restes vegetals sense limitació de volum i sempre dins de l’horari d’explotació de la Deixalleria del Parc Mediambiental.

71.3 Les empreses de jardineria no poden utilitzar els contenidors d’esporga ubicats a via pública per abocar-hi restes vegetals, encara que estiguin adherides al preu públic.

71.4 Les empreses de jardineria no poden utilitzar el servei domiciliari de recollida d’esporga.

Estar inclòs dins d’aquest grup donarà dret a uns serveis que estan detallats al Preu Públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques.

Article 72. GRUP 5 – Constructors d’obres menors.

Aquesta categoria està formada per aquelles activitats comercials del municipi que es dediquen a la construcció d’obres menors. Adherint-se al preu públic establert, poden utilitzar la Deixalleria del Parc Mediambiental per portar les runes produïdes de la seva activitat.

72.1 Anteriorment, les empreses de construcció havien de gestionar-se elles mateixes les runes que generaven amb la seva activitat, portant-les directament a abocador controlat de runes. En l’actualitat, poden adherir-se al preu públic establert i utilitzar la Deixalleria ubicada al Parc Mediambiental per portar les runes que generin i, així, estalviar-se els viatges a abocador, amb el cost extra que això els hi genera.

Estar inclòs dins d’aquest grup donarà dret a uns serveis que estan detallats al Preu Públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques.

No s’inclouen en aquest grup els residus procedents d’obres majors, que s’hauran de gestionar en abocadors de runes ja que sinó col·lapsarien el Parc Mediambiental.

Article 73. GRUP 6 – Empreses foranies.

Aquesta categoria està formada per aquelles activitats comercials destinades a jardineria, construcció o voluminosos que operen al municipi però que no tenen seu social a Cunit. Per facilitar la gestió dels residus a aquestes empreses s’estableix un preu públic per tal de gestionar els residus que produeixen.

Estar inclòs dins d’aquest grup donarà dret a uns serveis que estan detallats al Preu Públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques.

Article 74. Activitats econòmiques i residus no inclosos en la de recollida comercial.

D’acord amb l’art. 19 de la Llei 15/2003 que modifica l’art. 38 de la Llei 6/1993, els ens locals poden obligar els posseïdors de determinats residus, amb unes característiques determinades, a gestionar-los per si mateixos. Per aquest motiu NO s’inclouen en el sistema municipal de recollida comercial les activitats i residus:

 

74.1 Els centres mèdics i el CAP hauran de tenir els seus gestors de residus mèdics. Els residus mèdics no s’inclouen en el sistema municipal. Si disposen de gestors es podran acollir al Preu Públic de residus comercials.

74.2 Els constructors i promotors d’obres majors. Les runes procedents d’obres majors no s’inclouen en el sistema municipal.

74.3 La recollida domiciliària d’objectes voluminosos i/o d’esporga que s’efectua en la recollida domèstica no tindrà lloc en la recollida comercial.

D) NORMES PER LA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS

Article 75. Caràcter.

Tota la normativa inclosa en aquest capítol te caràcter d’obligatòria i, per tant, el seu incompliment pot ser objecte de sanció per part de l’Ajuntament i/o de la Policia Local.

Article 76. Organització de la normativa.

El conjunt de normativa s’estructura amb unes prohibicions generals i unes normes d’actuacions i prohibicions, si s’escau, específiques per cadascun dels serveis que composen la recollida comercial.

Article 77. Norma general.

Totes les activitats econòmiques adherides al Sistema Municipal de recollida comercial estan obligades a separar, classificar, reciclar i dipositar els residus i, si s’escau, a posseir temporalment el residu, d’acord amb el que estableix aquest reglament.

Article 78. Prohibicions generals.

78.1 Deixar qualsevol tipus de residu a la via pública, al costat dels contenidors i/o a l’entorn forestal del municipi.

78.2 No separar els diferents residus de recollida selectiva.

78.3 Deixar residus fora dels contenidors o en contenidors que no són els establerts en aquest Reglament.

78.4 Abocar substàncies líquides als contenidors.

78.5 Abocar residus sòlids i líquids al clavegueram.

78.6 Abocar runa als contenidors.

78.7 Cremar residus ja segui en fogueres, calefaccions o en qualsevol altre supòsit.

78.8 Moure o transportar els contenidors de titularitat pública i privada, a excepció dels seus propietaris o personal autoritzat.

Article 79. Recollida selectiva de la fracció orgànica.

79.1 Normes conjuntes a productors i no productors.

79.1A) Contenidor. La recollida selectiva de la matèria orgànica es dipositarà en el contenidor de color MARRÓ.

79.1B) Residus de matèria orgànica. Deixarem en el contenidor corresponent (COLOR MARRÓ) els residus de matèria orgànica com: restes de menjar, ossos, restes de verdura i fruita, paper de cuina, restes de pa, pastes, cendres fredes de barbacoes i llars de foc. No hi deixarem líquids com olis vegetals ni defecacions d’animals encara que siguin matèria orgànica.

79.2 Normes específiques als productors.

79.2A) Contenidor. Els comerços productors d’orgànica rebran un contenidor diferenciat dels de la recollida domèstica i dels comerços no productors, que es caracteritzarà per tenir la tapa de color TARONJA, el nom de l’establiment rotulat i un cadenat.

 

79.2B) Tinença. Les activitats econòmiques productores d’orgànica hauran de tenir el contenidor dins de l’establiment i treure’l en l’horari establert de recollida.

79.2C) Horari. Treure el contenidor davant del domicili de l’establiment abans de les 22 hores i entrar-lo de bon matí a l’obertura de l’establiment.

79.2D) Com dipositar el residu. Tots els residus s’hauran de deixar en bosses de plàstic preferiblement de tipus industrial.

79.2E) Neteja. Els establiments productors seran responsables de mantenir net i en bon estat el seu contenidor.

79.3 Normes específiques als no productors.

79.3A) Com dipositar el residu. Dipositar els residus de matèria orgànica en bossa de plàstic lligada.

79.3B) Tinença. Els residus hauran de romandre dins de l’establiment fins l’horari establert per dipositar el residu en el contenidor del carrer.

79.3C) Contenidor. Deixar el residu orgànic en el contenidor de color MARRÓ i tapa de color MARRÓ.

79.3D) Horari. Els residus s’hauran de dipositar en els contenidors de superfície situats al carrer entre les 19h i 22 hores i, a qualsevol hora, en els contenidors soterrats.

79.4 Actuacions prohibides.

79.4A) Deixar en aquest contenidor qualsevol residu que no sigui orgànic.

79.4B) Deixar els residus sense bossa.

79.4C) Dipositar brases o cendres calentes.

79.4D) Deixar-hi olis, greixos i materials líquids.

79.4E) Treure els residus fora de l’horari establert.

79.4F) Deixar residus, per part dels no productors, en els contenidors d’orgànica dels productors.

79.4G) Deixar residus orgànics fora del contenidor.

79.4H) No treure i recollir els contenidors del carrer en els horaris establerts.

79.4I) Utilitzar els contenidors d’orgànica del carrer per part de les empreses productores.

79.4J) Deixar els residus orgànics al contenidor de rebuig o en altres no apropiats.

Article 80. Recollida selectiva de vidre.

La recollida selectiva d’envasos de vidre serà comuna a totes les activitats econòmiques del municipi. La manera correcta d’utilitzar-la consisteix en:

80.1 Contenidor. La recollida selectiva d’envasos de vidre es dipositarà en el contenidor de color VERD, en forma de campana o iglú, que té un orifici per la introducció del residu en la part superior. També es poden utilitzar els contenidors soterrats amb bústia de color verd.

80.2 Residus inclosos en la selectiva de vidre. Es deixaran en el contenidor corresponent (COLOR VERD) tot tipus d’envasos i ampolles de vidre, sigui quin sigui el seu color i la seva utilització. Com a exemple: ampolles de cava, vi, licors, cervesa, refrescos i pots de vidre de qualsevol producte.

80.3 Residus NO inclosos en la selectiva de vidre. No es deixaran en el contenidor verd objectes de vidre pla, com els de portes, finestres i miralls, ni objectes de porcellana, terrissa, metacrilat o altres materials que no siguin vidre. No es deixaran els taps d’ampolla i les tapes dels pots. No es deixaran objectes de vidre com plats, gots o copes, que han d’anar al contenidor gris.

80.4 Sense continguts. Les ampolles i pots que es deixaran al contenidor estaran completament buits i no podran contenir restes de líquids ni matèria orgànica.

80.5 Horari d’utilització. Aquesta fracció no tindrà limitació d’horari i, per tant, es podrà utilitzar les 24 hores del dia, si bé es recomana fer-ho en horari diürn per evitar molèsties de soroll als veïns en horari nocturn.

80.6 Comerços. Els comerços amb elevat volum poden sol·licitar més contenidors a l’Ajuntament o poden portar els envasos de vidre a la Deixalleria.

80.7 Actuacions prohibides.

80.7A) Deixar-hi qualsevol objecte que no siguin envasos de vidre.

80.7B) Deixar-hi vidre pla o miralls.

80.7C) Deixar els residus amb bosses de plàstic o altres materials.

80.7D) Deixar-hi líquids o altres substàncies amb els envasos.

80.7E) Deixar els envasos de vidre amb els taps.

80.7F) Deixar envasos de vidre a la via pública, al costat del contenidor i/o a l’entorn forestal del municipi.

80.7G) Deixar objectes de vidre que no siguin envasos.

80.7H) Deixar residus d’envasos de vidre en el contenidor de rebuig o en altres no apropiats.

Article 81. Recollida selectiva de paper i cartró.

Per la recollida selectiva de paper i cartró s’estableixen dos tipus de serveis: una recollida comercial “porta a porta” i una recollida en els contenidors urbans de paper i cartró per aquells establiments que generen poca quantitat. Les activitats econòmiques són els principal productors d’aquest tipus de residu i han de gestionar-lo correctament:

81.1 Recollida comercial “porta a porta”. Es recullen els residus de paper i cartró que generen els establiments comercials del municipi (s’exclouen caixes/bancs, finques i gestories pel poc volum que generen d’aquesta tipologia de residus). Els residus s’han de disposar degudament; les caixes de cartró plegades i els papers en bosses o dins d’una caixa de cartró tancada. Els dies que no es realitza la recollida els establiments han de mantenir aquesta fracció dins del seu establiment.

81.2 Recollida en contenidors urbans. La recollida selectiva del paper i cartró en aquells establiments que, per la poca quantitat que generen, no s’inclouen en la recollida comercial “porta a porta”, es realitzarà en els contenidors de color BLAU urbans, generalment en forma de mòdul rectangular metàl·lic però també es poden trobar algunes unitats en forma de campana, iglú o soterrats. Es poden utilitzar aquests contenidors les 24 hores del dia.

 

81.3 Residus inclosos en la selectiva de paper i cartró. Residus com caixes de cartró, diaris, revistes i papers en general.

81.4 Residus NO inclosos en la selectiva de paper i cartró. No es deixaran bolquers, briks, papers de cuina o embalatges de materials (porexpan i/o similars) que no siguin exclusivament de paper i cartró.

81.5 Manera de dipositar el residu. El cartró, tant en la recollida comercial “porta a porta” com en contenidor blau urbà, s’haurà de disposar degudament plegat i, per tant, caldrà desmuntar o tallar les caixes de cartró, amb l’objectiu de reduir volums i optimitzar l’espai.

81.6 Grans productors. Els establiments productors d’embalatge de cartró de gran dimensió i/o de grans quantitats poden portar-los a la Deixalleria.

81.7 Actuacions prohibides.

81.7A) Deixar-hi qualsevol residu que no sigui paper i cartró.

81.7B) Deixar-hi bosses de plàstic junt amb els papers.

 

81.7C) Deixar-hi caixes de cartró sense estar degudament plegades o desmuntades.

81.7D) Deixar les caixes de cartró, plegades o no, al costat del contenidor.

81.7E) Deixar els residus de paper i cartró a la via pública fora dels dies establerts dins de la recollida comercial “porta a porta”.

81.7F) Deixar els residus de paper i cartró en el contenidor de rebuig o en altres no apropiats.

Article 82. Recollida selectiva d’envasos.

Per la recollida selectiva d’envasos de plàstic i/o llaunes d’alumini s’estableixen dos tipus de serveis: una recollida comercial “porta a porta” i una recollida en els contenidors urbans d’envasos de plàstic per aquells establiments que generen poca quantitat. Les activitats econòmiques són els principal productors d’aquest tipus de residu i han de gestionar-lo correctament:

82.1 Recollida comercial “porta a porta”. Es recullen els residus d’envasos de plàstic i/o llaunes d’alumini que generen els establiments comercials del municipi (s’exclouen caixes/bancs, finques i gestories pel poc volum que generen d’aquesta tipologia de residus). Els residus s’han de disposar degudament en bosses de plàstic. Els dies que no es realitza la recollida els establiments han de mantenir aquesta fracció dins del seu establiment.

82.2 Recollida en contenidors urbans. La recollida selectiva d’envasos de plàstic i/o llaunes d’alumini en aquells establiments que, per la poca quantitat que generen, no s’inclouen en la recollida comercial “porta a porta”, es realitzarà en els contenidors de color GROC urbans, generalment en forma de campana, iglú o soterrats. Es poden utilitzar aquests contenidors les 24 hores del dia.

 

82.3 Residus inclosos en la selectiva d’envasos. Es disposaran tot tipus d’envasos, llevats dels de vidre. Com a resum, tot tipus de garrafes de plàstic, ampolles de plàstic tan transparents com de color, briks i tot tipus de llaunes, de begudes, de conserves i també les safates de porexpan o similar que serveixen d’envàs als productes frescos. S’hi poden llençar bosses de plàstic.

82.4 Residus NO inclosos en la selectiva d’envasos. No s’hi deixaran envasos de vidre. No es consideren envasos les caixes de cartró. No es llençaran envasos que continguin substàncies inflamables, perilloses o tòxiques, però si que es poden llençar pots d’esprais o aerosols que estiguin buits.

82.5 Manera de dipositar el residu. Els envasos, tant en la recollida comercial “porta a porta” com en contenidor groc urbà, s’hauran de disposar degudament en bosses de plàstic, comprimint al màxim les ampolles de plàstic, briks, safates de porexpan i/o similars, amb l’objectiu de reduir volums i optimitzar l’espai.

 

82.6 Actuacions prohibides.

82.6A) Deixar-hi qualsevol residu que no siguin envasos de plàstic, llaunes d’alumini, briks i/o safates de porexpan.

82.6B) Deixar-hi envasos que continguin substàncies inflamables, perilloses o tòxiques.

82.6C) Deixar els envasos amb restes de líquids i matèria orgànica.

82.6D) Deixar els residus fora del contenidor.

82.6E) Deixar els residus d’envasos de plàstic i/o llaunes d’alumini a la via pública fora dels dies establerts dins de la recollida comercial “porta a porta”.

82.6F) Deixar els residus d’envasos en el contenidor de rebuig o en altres no apropiats.

Article 83. Recollida de la fracció de rebuig.

La recollida de la fracció de rebuig ha de consistir en aglutinar les deixalles que no son susceptibles de recollida selectiva o de ser residus especials i voluminosos que han d’anar a la Deixalleria.

Només ha de ser el sistema de deixar uns pocs residus inclassificables. No s’hi pot llençar tot tipus de residu per l’elevat cost econòmic i ambiental que té.

83.1 Contenidor. Els residus corresponents a la fracció de rebuig es dipositaran en el contenidor de color GRIS, de càrrega lateral, generalment amb capacitat per 1100l. Disposen de pedal per l’obertura de la tapa per tal de facilitar la introducció del residu. També es poden dipositar en els contenidors soterrats amb bústia de color gris i amb capacitat de 3000l.

83.2 Residus que composen la fracció de rebuig. Són aquells que no són susceptibles de pertànyer a una de les fraccions de residus definides anteriorment, ni de ser reutilitzats ni reciclats. És el cas de petits estris o eines, raspalls, joguines trencades, bolquers, materials plàstics, restes sòlides d’escombrar espais interiors i exteriors, defecacions d’animals, i similars.

83.3 Residus exclosos en la fracció de rebuig. Tots aquells que són susceptibles de ser dipositats en els contenidors de recollida selectiva. Tampoc s’hi dipositaran els residus especials, detallats en l’art. 6.4 que s’hauran de portar a la Deixalleria com també els voluminosos detallats en l’art 6.2. En cap cas s’hi podrà dipositar restes vegetals i d’esporga, runa, aerosols, així com residus inflamables, tòxics i perillosos. Tampoc s’hi deixaran caixes de fusta ni de porexpan.

83.4 Manera de dipositar el residu. Els residus es deixaran dins d’una bossa tancada i es deixarà sempre tancat el contenidor per tal d’evitar despendre olors.

83.5 Horari d’utilització. Les escombraries pertanyents a la fracció de rebuig es podran dipositar, entre les 19 i 22 hores als contenidors de superfície, i durant les 24 hores als contenidors soterrats.

83.6 Ubicació de contenidors. Els contenidors se situaran on l’Ajuntament i la companyia concessionària hagin determinat i si ho creuen convenient es podran senyalitzar al terra amb marques de color groc. Així mateix, l’Ajuntament i la concessionària podran fixar els contenidors que creguin oportuns, així com modificar la seva ubicació per necessitats del servei. Els usuaris podran sol·licitar a l’Ajuntament el canvi d’ubicació de contenidors, però sempre correspondrà a l’Ajuntament la decisió de modificar l’emplaçament.

83.7 Actuacions prohibides.

83.7A) Deixar-hi qualsevol residu que pertanyi a les fraccions de recollida selectiva.

83.7B) Deixar-hi residus líquids, especials, tòxics, inflamables i perillosos.

83.7C) Deixar els residus sense estar tancats amb bossa.

83.7D) Deixar els residus fora del contenidor.

83.7E) Deixar els residus fora de l’horari establert.

83.7F) Deixar-hi brases o cendres calentes.

83.7G) Deixar els contenidors sense tapar.

83.7H) Deixar tots els residus en aquest contenidor.

Article 84. Residus voluminosos.

Aquests tipus de residus s’hauran de portar a la Deixalleria amb la següent normativa:

84.1 Residus voluminosos. Els residus que pertanyen a aquesta categoria són, únicament, els que es detallen a continuació: mobles, fustes, portes, finestres, grans electrodomèstics, matalassos i somiers. No són residus voluminosos les restes vegetals d’esporga de jardins, neteges de solars o parcel·les, i tampoc ho són les runes d’obra.

84.2 Deixalleria. Les activitats productores d’aquesta tipologia de residus només podran utilitzar la Deixalleria ubicada al Parc Mediambiental (Crta. Sant Antoni, s/n).

84.3 Autoritzats. Podran utilitzar la deixalleria municipal per portar aquests tipus de residus les activitats econòmiques adherides al sistema municipal, sempre que el residu procedeixi de la seva activitat.

84.4 Recollida domiciliària. El sistema de recollida comercial NO inclou a la recollida domiciliària a les activitats econòmiques i, per tant, en tots els casos hauran de portar els residus a la Deixalleria.

84.5 Usuaris Deixalleria. L’ús de la Deixalleria del Parc Mediambiental és per a totes les activitats adherides al sistema municipal.

84.6 Horari. L’horari per utilitzar la deixalleria serà el d’obertura de la instal·lació.

84.7 Actuacions prohibides.

84.8A) Deixar els residus fora de la Deixalleria si aquesta resta tancada.

84.8B) Deixar els residus voluminosos a la via pública, al costat dels contenidors i/o a l’entorn forestal del municipi.

84.8C) Deixar-hi residus no generats per l’activitat que es desenvolupa.

84.8D) Deixar els residus fora del lloc indicat per l’operari de la instal·lació.

Article 85. Altres residus.

La resta de residus no inclosos en les recollides detallades entre els capítols 79 i 84 s’hauran de portar directament a la Deixalleria, a no ser que es disposi d’un gestor autoritzat per algun dels següents residus. És el cas de les piles, bateries, fluorescents, miralls, vidre pla, pneumàtics, tèxtil, olis vegetals, olis minerals, pintura, dissolvents, ferralla i consumibles informàtics. En el cas d’alguns materials, com el tèxtil i les piles, es poden utilitzar els contenidors específics situats en diversos establiments (piles) o al carrer (tèxtil i calçat).

85.1 Actuacions prohibides.

85.1A) Llençar qualsevol dels residus anomenats en l’article 85 en els contenidors de recollida selectiva de residus o barrejats amb residus voluminosos o runes, degut a la seva perillositat i alt grau contaminant.

85.1B) Deixar aquests residus a la via pública, al costat dels contenidors i/o entorn forestal del municipi.

E) INFRACCIONS I SANCIONS COMERCIALS.

Article 86. Infraccions.

Les infraccions s’han detallat individualitzadament per cadascun dels articles compresos entre el 78 i 85 d’aquest Reglament.

86.1 Les infraccions al present Reglament podran ser lleus, greus o molt greus.

86.2 La qualificació de les infraccions que no vinguin expressament especificades en aquest capítol es realitzarà prenent en consideració els següents elements:

86.2A) Pertorbació o molèsties causades.

86.2B) Danys causats.

86.2C) Ànim de lucre.

86.2D) Desconsideració envers els ciutadans o l’Ajuntament.

86.2E) Temeritat o mala fe.

86.2F) Reiteració o reincidència.

86.2G) Grau de perjudici al Medi Ambient.

86.2H) Volum i afectació a la via pública.

86.3 El barem de la sanció de cada grau d’infracció també es determinarà en funció de l’escalat del art. 86.2.

Article 87. Infraccions lleus.

Es consideraran infraccions lleus al Reglament Municipal de Residus, a títol enunciatiu, les següents:

87.1 Deixar residus en un contenidor que no és el apropiat.

87.2 Deixar bosses de plàstic als contenidors de cartró i vidre.

87.3 Moure contenidors.

87.4 Utilitzar, per part dels no productors, els contenidors d’orgànica dels comerços productors.

87.5 Deixar altres residus junt amb la matèria orgànica.

87.6 Deixar restes de substàncies en els envasos de vidre i plàstic.

87.7 Deixar els residus en els contenidors fora de l’horari establert.

87.8 No tapar els contenidors.

87.9 Dipositar, per part dels establiments no inclosos dins la recollida comercial “porta a porta”, el cartró en el seu contenidor sense estar degudament plegat.

87.10 Treure el contenidor d’orgànica, per part dels productors, fora de l’horari establert.

87.11 En la recollida comercial “porta a porta”, no entregar, al servei de recollida, els residus de paper/cartró i els envasos de plàstic i/o llaunes d’alumini correctament separats.

87.12 En la recollida comercial “porta a porta”, no entregar, al servei de recollida, les caixes de cartró plegades.

87.13 En la recollida comercial “porta a porta”, entregar, al servei de recollida, envasos que continguin líquids i/o restes orgàniques.

87.14 En la recollida comercial “porta a porta”, treure els residus de paper/cartró i envasos de plàstic i/o llaunes d’alumini a la via pública, fora del dia pactat de recollida.

87.15 Utilitzar, per part dels establiments inclosos dins de la recollida comercial “porta a porta”, els contenidors de recollida selectiva de paper/cartró (color blau) i envasos (color groc) urbans.

Article 88. Infraccions greus.

Es consideraran infraccions greus al Reglament Municipal de Residus, a títol enunciatiu, les següents:

88.1 Deixar residus o la bossa d’escombraries al terra de la via pública.

88.2 Deixar caixes de cartró al terra o al costat del contenidor.

88.3 Deixar residus voluminosos i d’esporga a la via pública, fins a un volum de 3m3.

88.4 Utilitzar, per part de les empreses de jardineria, els contenidors verds de recollida d’esporga o qualsevol altre contenidor de la via pública.

88.5 Deixar els residus dels contenidors GRIS i MARRÓ sense estar en bossa.

88.6 Deixar runes a la via pública, fins a un volum de 0,5m3.

88.7 Abocar substàncies líquides als contenidors.

88.8 Cremar les restes vegetals dins del casc urbà.

88.9 Utilitzar els contenidors d’orgànica del carrer, per part dels comerços inclosos en el grup de productors d’orgànica.

Article 89. Infraccions molt greus.

Es consideraran infraccions molt greus al present Reglament, a títol enunciatiu, les següents:

 

89.1 Deixar residus voluminosos i d’esporga a la via pública, en un volum superior a 3m3.

89.2 Deixar residus a l’entorn forestal del municipi, incloses les rieres.

89.3 Cremar residus ja sigui en fogueres, calefaccions o altres supòsits.

89.4 Abocar substàncies perilloses, especials i/o tòxiques als contenidors.

89.5 Abocar residus sòlids i líquids al clavegueram.

89.6 Abocar runa als contenidors.

89.7 Abocar brases o cendres calentes als contenidors.

89.8 Deixar runes a la via pública, en un volum superior a 0,5m3.

89.9 Utilització de les infraestructures municipals de recollida de residus per part d’activitats no acollides al sistema municipal.

Article 90. Sancions.

Les sancions que es podran imposar varien segons la qualificació de la infracció comesa.

90.1 Infraccions lleus: Multa pecuniària de 100 a 300 €.

90.2 Infraccions greus: Multa pecuniària de 301 a 900 €.

90.3 Infraccions molt greus: Multa pecuniària de 901 a 3000 €

Article 91. Procediment sancionador.

91.1 El procediment per sancionar les infraccions previstes en aquesta Ordenança serà el que regula el Decret 278/1993 de 9 de novembre, llevat dels casos pels quals l’ordenança contempla una regulació específica.

91.2 En tot allò que no estigui expressament previst en la norma anterior, s’aplicarà el RD 1398/1993 de 4 d’agost.

91.3 En els supòsits de reconeixement voluntari de la responsabilitat, amb pagament de la multa proposada, es podran aplicar reduccions de fins el 50 per 100 de la quantia d’aquella. Les reduccions que procedeixin hauran de quedar determinades en la notificació de la iniciació del procediment.

91.4 Procediment abreujat per faltes lleus.

 

 1. Notificació de la denúncia i incoació de l’expedient sancionador.
 2. Vista per al·legacions en 10 dies.
 3. Proposta de resolució.
 4. Termini de 10 dies per presentar proves i/o al·legacions.
 5. Resolució i trasllat.

CAPITOL VIII

PRESCRIPCIÓ, CADUCITAT I DISPOSICIONS

Les disposicions contingudes en aquest capítol són comunes, tant a particulars com a activitats econòmiques.

Article 92. Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions.

92.1 Prescripció de les infraccions.

 

a) Les infraccions lleus prescriuen en el termini de 6 mesos des de que es van cometre, o bé quan l’administració en tingué coneixement, sempre que en aquest últim supòsit el termini de l’actuació il·lícita no superi l’any.

b) Les infraccions greus prescriuen en el termini de 2 anys des de que es van cometre, o bé quan l’administració en tingué coneixement, sempre que en aquest últim supòsit el termini de l’actuació il·lícita no superi els 3 anys.

c) Les infraccions molt greus prescriuen en el termini de 4 anys des de que es van cometre, o bé quan l’administració en tingué coneixement, sempre que en aquest últim supòsit el termini de l’actuació il·lícita no superi els 5 anys.

d) Les infraccions continuades no inicien la seva prescripció fins que no deixi de cometre els darrers actes il·lícits.

 

92.2 Caducitat de l’expedient sancionador.

 

 1. En les infraccions lleus, l’expedient sancionador prescriurà en el termini de 2 mesos des de l’inici de l’expedient.
 2. En les infraccions greus i molt greus, l’expedient sancionador prescriurà en el termini de 6 mesos des de l’inici de l’expedient.
 3. L’inici dels expedients sancionadors interromp el període de prescripció de la infracció.
 4. En el supòsit que el procediment caduqui, l’administració haurà d’iniciar un nou procés sancionador sempre que el termini de prescripció de la infracció no s’hagi esgotat.
  1. Prescripció de les sancions.
 5. Les sancions per infraccions lleus prescriuen en el termini de 6 mesos des de la notificació de la sanció a l’infractor.
 6. Les sancions per infraccions greus prescriuen en el termini d’1 any des de la notificació de la sanció a l’infractor.
 7. Les sancions per infraccions molt greus prescriuen en el termini de 2 anys des de la notificació de la sanció a l’infractor.
  1. Introducció de la prescripció.
 8. Quan a pesar de l’activitat de l’administració i sense culpa de la mateixa per actuacions del particular no es pugui executar la sanció en els terminis establerts,

aquesta es perllongarà automàticament per la meitat del termini establert en la prescripció de la mateixa.

 1. En el supòsit d’interposar recurs contenciós-administratiu per la imposició de sancions, quedaran en suspens els terminis de prescripció i caducitat establerts en aquest reglament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La Junta de Govern Local queda facultada per actualitzar quadres de multes pecuniàries amb subjecció a les prescripcions dels capítols VI i VII d’aquesta Ordenança, així com per adoptar quantes mesures siguin necessàries per l’aplicació efectiva de la mateixa.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se el mateix dia de la seva entrada en vigor. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA

Aquest reglament ha estat aprovat segons acord de Ple celebrat el dia 16 de juny de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 148 de data 29 de juny de 2009, i el definitiu en el BOPT núm.223 de 29 de setembre de 2009.