La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El teixit associatiu cultural de Cunit ha esdevingut en el decurs del temps un referent important de la cultura a la nostra població amb una notable activitat i que mou a uns col·lectius prou rellevants de la ciutadania per la qual cosa, la consideració d’ampliar els canals de participació i d’informació dels administrats/ades en el disseny de les polítiques culturals no és només una millora sinó un dret que cal reglamentar i per això aconsellen a l’Ajuntament, la dotació d’un organisme on es pugui debatre els pressupòsits que orientin la política cultural local i tenir en compte les inquietuds manifestades o latents de les entitats i la ciutadania.

El dret de tots els ciutadans/es de participar en els assumptes públics, reconegut a l’article 23 de la nostra Constitució, ha estat recollit a la legislació reguladora del Règim Local, per una banda als articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a l’article 130 del ROF, en relació amb l’àmbit estatal, i per altra, als articles 61 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, en relació amb l’àmbit autonòmic que, per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos mecanismes fonamentals, bé la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada per a facilitar la participació ciutadana en tots els temes d’actuació municipals, bé la creació d’òrgans de participació sectorial per a facilitar la participació en un àmbit concret d’aquesta.

Aquestes consideracions han de fer que tots els grups polítics presents al Consistori, independentment de les seves diferències ideològiques, han de coincidir en la conveniència de prendre iniciatives conjuntes que s’han de concretar amb la creació d’un organisme de caràcter consultiu i participatiu, en el que es podrà conèixer, valorar i participar en l’activitat cultural del nostre poble i que ha de dotar a Cunit d’un punt de trobada de les entitats i de la ciutadania.

Així doncs, aquest Ajuntament creu que s’haurien d’adequar els mecanismes de gestió de la política cultural a la realitat d’un municipi que, ultra tenir un moviment associatiu consolidat, ha crescut molt de pressa i veu com que aquest es fa cada dia més complex. L’Ajuntament sent per tant, com una obligació seva, la de possibilitar mecanismes que assegurin la participació dels administrats/ades en la gestió dels assumptes del municipi, removent per això tots els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitant la participació de tots els ciutadans/es en la vida política, econòmica, cultural i social. És en aquest context que es proposa la creació d’un organisme de consulta, a la vegada que un fòrum de discussió que seria el Consell local de la Cultura de Cunit.

TITOL I DIPOSICIONS GENERALS

Article 1. Naturalesa jurídica.

El Consell Local de la Cultura de Cunit ( en endavant CLCC ), és l’òrgan permanent sectorial de caràcter participatiu, de consulta i assessorament, creat de conformitat amb el que disposen els articles 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb l’objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals en relació amb aquells àmbits d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin a la cultura.

Article 2. Relacions amb l’Ajuntament.

En tot el que fa referència als aspectes que li són propis, aquest Consell es relacionarà amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cunit i, en cap cas, aquest Consell obstaculitzarà o substituirà l’exercici de les competències que les Lleis atribueixen a les autoritats municipals.

El CLCC, com a òrgan de participació sectorial únic a Cunit podrà establir acords de reciprocitat i cooperació amb altres Consells municipals.

Article 3. Principis.

Són principis essencials de l’estructura interna i del seu funcionament, la igualtat dels seus membres, l’elecció democràtica dels seus òrgans de govern, l’adopció d’acords per majoria i la seva llibertat d’actuació dins del respecte a les Lleis.

Article 4. Àmbit territorial.

L’àmbit territorial d’aquest CLCC serà el municipi de Cunit. El domicili social serà en tot moment el que tingui assignat l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cunit.

Article 5. Objectius.

El CLCC té per objecte, a nivell general, la participació ciutadana en aquelles qüestions referides a l’àmbit cultural de Cunit, i en concret, pel que fa a aquelles competències i funcions que tinguin una relació directa o indirecta amb la millora i potenciació de l’activitat cultural local, a títol merament enunciatiu que no exhaustiu, les següents:

 1. Estimular la participació d’entitats i associacions culturals i d’altres que estatutàriament contemplin aquests objectiu, fomentant l’associacionisme i oferint el suport i l’assistència.
 2. Impulsar i dinamitzar activitats destinades a potenciar i consolidar la identitat i realitat cultural del municipi.
 3. Mantenir un espai d’estudi, debat i informació sobre els aspectes culturals locals.
 4. Fomentar i vehicular la col·laboració entre les entitats culturals de Cunit.
 5. Participar com a òrgan d’assessorament i consulta quan l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament ho requereixi.
 6. Potenciar i donar a conèixer el Consell com a referent cultural al municipi.
 7. Analitzar i fer propostes quan s’orientin a les demandes culturals, tant explícites com latents de la ciutadania.
 8. Promoure la circulació eficient de la informació cultural de Cunit
 9. Possibilitar que les línies d’actuació cultural de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cunit comptin amb la consulta i assessoraments dels sectors implicats.
 10. Sensibilitzar a la població de la importància de la participació de la ciutadania i les entitats culturals en la planificació i gestió cultural.

Article 6. Finalitats

Les finalitats del Consell són :

 1. Recolzar la projecció exterior de les expressions culturals local pròpies, com a imatge i patrimoni viu de Cunit.
 2. Esdevenir un referent social per a la participació cultural a Cunit
 3. Debatre i valorar els afers que sotmeti l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, especialment la informació, seguiment i avaluació del diferents programes lligats al món cultural local.
 4. Constituir comissions de treball que es considerin adients.
 5. Elaborar propostes relatives a l’àmbit cultural, amb plena capacitat, per a què siguin sotmeses a l’Administració municipal.
 6. Qualsevol altra funció que es cregui interessant incorporar d’acord amb les resolucions preses pels òrgans municipals.

Article 7. Atribucions.

Correspon al CLCC en relació amb el sector material d’activitat que constitueix el seu objecte, les següents funcions:

a) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre matèries de l’àmbit cultural.

b) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a la dinàmica cultural local.

c) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

d) Altres que se li encomanin dins de les seves finalitats.

TITOL II ORGANITZACIÓ

Article 8. Òrgans de representació.

Els òrgans de representació del Consell, a l’inici seran els que s’esmentaran a continuació, podent-se crear una comissió permanent si així ho decideixi el plenari del Consell:

 • El/la President/a.
 • El Consell Plenari.
 • Les Comissions de Treball.

Secció primera

Dels òrgans unipersonals

Article 9 El/La President/a.

Tindrà les atribucions següents:

a) Dirigir i representar el Consell.

b) Ostentar la Presidència del Consell Plenari que la podrà delegar en el/la Vice-president/a.

c) Convocar, presidir, moderar els debats i aixecar les sessions del Plenari

d) Ordenar l’execució i signar els escrits dels acords adoptats pel Plenari.

e) Proposar el debat de la problemàtica del món de la cultura local, com a punt de partida i elevant si cal les seves propostes o conclusions en àmbits concrets, al Plenari del Consell.

f) Tractar qualsevol tema que li hagi estat plantejat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cunit.

g) Autoritzar l’assistència al plenari de persones que pels seus coneixements específics puguin assessorar en un tema concret o tenir un interès pel tema a tractar amb veu però sense vot.

h) Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades pel Plenari del Consell.

Article 10 El/La Vice-president/a.

Assumirà la Vice-presidència del Consell, el/la Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Cunit, el/la qual tindrà com a missió fonamental la substitució del/de la President/a en els casos d’absència, vacant o malaltia, i l’assistència en l’exercici del seu càrrec i les que li delegui el/la President/a i que tingui atribuïdes per aquests Estatuts.

Article 11. El/la Secretari/ària.

Serà Secretari/ària del Consell, el de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui, el /la qual tindrà veu però no vot en les sessions plenàries, i assumirà la funció d’assessorament i fe pública pròpies d’aquest en els òrgans col·legiats administratius.

Secció segona

Del Consell Plenari

Article 12. El Consell Plenari.

El Consell Plenari és l’òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de govern d’aquest, els acords del qual obliguen a tots el membres i està integrat per :

a) El President.

b) El vice-president.

c) Els vocals.

d) El secretari.

Article 13. Les funcions del Consell Plenari.

Seran atribucions del Consell Plenari, les següents:

– Proposar la revisió i/o modificació del reglament del Consell.

– Aprovar les normes internes de funcionament del Consell, i el seu règim específic de sessions plenàries.

– Aprovar la creació, modificació, composició, contingut, calendari i caràcter de les comissions sectorials de caràcter permanent o eventuals.

– Aprovar la creació, modificació, composició i contingut de la comissió permanent.

– Aprovar la memòria anual del CLCC, a proposta del President/a.

– Recolzar iniciatives, debatre propostes relatives al seu sector d’activitat.

– Conèixer el programa d’actuació de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cunit.

– Exercir el dret a la iniciativa davant l’Ajuntament de Cunit formulant propostes dirigides a l’adopció de mesures municipals relatives al seu sector d’activitat, una vegada estudiades.

– Emetre informes previs a sol·licitud de l’Ajuntament, en les matèries de competència municipal que incideixin en el seu àmbit d’actuació.

– Designar i cessar els representants del CLCC davant d’altres organismes, consells, institucions o en actes públics o privats, sempre que es consideri oportú i es requereixi.

– Qualsevol altra competència necessària per a la consecució de les seves finalitats dins de l’article 6 del present Reglament.

Article 14. Composició del Consell Plenari.

 1. El plenari esta formar pel següents vocals:
 • El/la President/a i el/la Vice-president/a del Consell.
 • 1 vocal per cada grup polític amb representació al consistori.
 • 6 vocals en representació d’associacions culturals, de veïns o cíviques o les seves seccions, de les inscrites al Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Cunit i que tinguin estatutàriament definides en el seu objecte finalitats socioculturals.
 • 2 vocals en representació del món cultural local, atesa la seva significació.
 • 2 persones a títol individual, d’entre les que hagin expressat la seva voluntat en pertànyer a aquest Consell, vinculades als objectius i finalitats del mateix i que no pertanyen a la Junta d’associacions d’aquest Consell.
 • 1 treballador de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cunit.
 • 1 treballador/a de l’espai associatiu de l’Ajuntament de Cunit.
 1. Serà secretari/ària del Consell, el de la corporació o persona en qui delegui.

Article 15.- Adquisició i pèrdua de la condició de vocal del Consell Plenari

 1. Adquisició.
 • Els vocals en representació de l’Ajuntament de Cunit, seran nomenats per l’Alcalde/essa, mitjançant Decret, a proposta dels grups polítics municipals a través del seu portaveu.
 • Els vocals en representació de les entitats i associacions seran escollits mitjançant sorteig en acte públic, mitjançant l’extracció d’un número d’entre les del Registre d’Entitats Locals i així correlativament, per ordre de registre els altres fins a 5 i, seran nomenats per l’Alcalde mitjançant Decret. El representant de l’entitat serà el seu president llevat que l’assemblea acordi altre.
 • Els vocals del món de la cultura seran nomenats directament per l’Alcaldia, a proposta del Regidor/a de l’Àrea en un nombre de dos. Reglamentàriament es determinarà els requisits i l’accés per a aquesta representació.
 • Les persones a títol individual, seran escollides per sorteig públic d’entre les sol·licituds presentades.
 • El Secretari/ària, a proposta de l’Alcalde/essa.
 1. Renovació

Els vocals del Consell, en representació de l’Ajuntament, forçosament s’hauran de renovar amb ocasió de la renovació dels membres de la Corporació Municipal. Els altres vocals cada dos anys.

 1. Pèrdua

Són causes de pèrdua de la condició de vocals, les descrites a continuació, realitzant-se la substitució d’acord amb l’apartat a) del present:

 • A causa de defunció.
 • Per renúncia expressa del propi interessat.
 • Per incapacitat legal
 • Quan es perdi la condició per la qual s’havia escollit
 • Com a resultat de proposta raonada i acord majoritari de l’organisme o entitat o grup polític que el membre representi.
 • Quan el Consell Plenari adopti acord en aquest sentit amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

Article 16. Les Comissions de Treball.

El CLCC estarà estructurat en comissions sectorials continuades. En el moment d’aprovació d’aquest Reglament, les comissions seran les següents :

 1. Comissió de treball de cultura popular.
 2. Comissió de treball del patrimoni cultural i històric.
 3. Comissió de treball d’arts.

Les comissions tindran com a objectiu l’assessorament al òrgans del Consell i estaran integrades per membres del Consell i/o persones proposades per aquest, com a especialistes en els diferents temes objecte d’estudi, designats pel President/a de cada Comissió, i tindran com a finalitat l’emissió d’informe o l’elaboració d’estudis o treballs, el resultat dels quals elevaran als òrgans de govern del Consell. Així mateix el CLCC podrà crear comissions sectorials de treball per assessorament de temes específics o sectors d’actuació determinats.

El/la president/a de totes comissions sectorials serà el/la vice-president/a del Consell i podrà estar assistit i complementat pel Secretari/ària, com a òrgan unipersonal d’assessorament i gestió. El nombre màxim de membres de cadascuna de les comissions no serà superior a set.

TITOL III REGIM DE FUNCIONAMENT

Article 17.

El CLCC regirà el seu funcionament per les disposicions establertes en el Títol I, capítol 2, de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte el funcionament del òrgans col·legiats.

Article 18.

El CLCC elaborarà unes Normes de funcionament que hauran de desenvolupar l’article anterior i que seran aprovades pel Consell Plenari. Aquestes Normes hauran de contemplar, entre d’altes els extrems següents:

 1. El règim de sessions del Consell i les comissions sectorials.
 2. Estructura organitzava.
 3. Composició de comissions de treball
 4. Sistema de revisió i control dels actes i acords adoptats.
 5. Validació d’acords i majories.
 6. Altres que acordi expressament en Consell en aquesta matèria.

TITOL IV ALTRES DISPOSICIONS

Article 19. Béns i personal

Els Béns adscrits a aquest Consell no constitueixen patrimoni propi. El personal adscrit a l’organització que gestiona el servei es el propi de l’ens local.

Article 20. Memòria

Anualment i dins del primer trimestre de l’any següent, el CLCC elaborarà una memòria d’actuació final de cada exercici.

 

Article 21. Revisió i control d’actes.

Els actes del CLCC podran ser objecte de recurs d’alçada davant del/de la Regidor/a de l’Àrea de cultura.

Article 21. Dissolució

El ple de la Corporació pot acordar la dissolució d’ofici o a petició del propi Consell.

Article 22. Normes generals.

En tot allò no previst en el present Reglament s’aplicarà la normativa de Règim Local dels Ens Locals i en especial a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat per acord de Ple celebrat el dia 10 de març de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 73 de 31 de març de 2005 i en el DOGC 4353 de 31 de març de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 109 de 12 de maig de 2005.

L’article 14.a) d’aquest reglament ha estat modificat per acord de Ple de 9 de novembre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 272 de 27 de novembre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. ** de **