La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

 

Article 1.- Objecte

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la prestació del servei públic municipal del Casal de la Gent Gran, ordenant els elements de participació del mateix i establint la seva organització funcional d’acord amb les disposicions vigents, a fi d’adequar la tasca que es desenvolupa a favor de la gent gran del Municipi.

Article 2.- Destinataris

Aquest espai es un equipament públic dedicat al col·lectiu específic de la gent gran, que té per objecte la promoció del benestar de la gent gran mitjançant el foment de la convivència i la cohesió socials i la participació d’aquests com a membres actius de la societat civil.

Article 3.- Denominació

S’anomenarà Casal de la Gent Gran de Cunit i, s’ubica al Complex Cívic del carrer Onofre Llopis, s/n. Es podrà, a criteri de l’Ajuntament, completar aquesta denominació amb una altra que faci referència a personatges, indrets del municipi, etc., sense que això desvirtuï la seva denominació inicial. En l’esmentat edifici té la seva seu i domicili aquest Casal.

Article 4.- Forma de prestació.

El servei municipal del Casal de la Gent Gran es prestarà sota la forma de gestió directa.

Article 5.- Règim jurídic.

El present reglament està redactat en base allò que disposen el Decret 17/1994, de 17 de novembre, el Decret 108/1998, de 12 de maig i el Decret 222/1996, de 12 de juny, i a la normativa local recollida a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Decret 108/1988 de 12 de maig de participació en els serveis socials.

Article 6.- Accés a les instal·lacions del Casal.

Podran accedir a les instal·lacions del Casal les persones que ostentin la condició d’usuari, en els dies i hores en que aquest estigui obert al públic.

Article 7.- Requisits per ostentar la condició d’usuari

1. Ésser major de 60 anys i gaudir d’un estat físic que no requereixi una assistència especialitzada d’infermeria o de vigilància continuada.

2. Tenir la residència legal a Cunit o tenir un propietat al municipi sense ésser resident.

Article 8.- Classes d’usuaris.

S’estableixen quatre tipus d’usuaris

 1. Usuari de ple dret
 2. Usuari temporal
 3. Cònjuges d’usuaris de ple dret i temporals
 4. Usuaris excepcionals.
 5. La condició d’usuari de ple dret s’atorgarà a tota persona que compleixi els requisits establerts en l’apartat núm.1 de l’article 7 i tingui la seva residència legal a Cunit.

L’ajuntament expedirà a tots els usuaris de ple dret que compleixin la condició d’edat un carnet acreditatiu. L’accés a les instal·lacions del Casal d’Avis Municipal, pels usuaris de ple dret, serà gratuït.

b) La condició d’usuari temporal s’atorgarà a tota persona que compleixi els requisits establerts en l’apartat núm.1 de l’article 7 i tingui una propietat al municipi de Cunit, sense ésser resident.

Els usuaris temporals hauran de sol·licitar el carnet i acreditar la seva condició de propietaris d’un be immoble a Cunit.

c) Els cònjuges dels usuaris de ple dret i temporal gaudiran, igualment, dels drets encara que no reuneixin la condició d’edat. Els usuaris contemplats en aquest apartat, per accedir a les instal·lacions del Casal Municipal d’Avis, hauran d’abonar les tarifes establertes a dit efecte.

d) La condició d’usuari excepcional s’atorgarà a tota persona que reuneixi les condicions establertes en l’apartat núm.1 de l’article 7. S’haurà d’acreditar la relació amb el municipi de Cunit (visita, assistència mèdica, etc.). Els usuaris excepcionals, per accedir a les instal·lacions del Casal Municipal d’avis, hauran d’abonar les tarifes establertes a dit efecte.

L’admissió comportarà la declaració de coneixement i acatament del present Reglament.

Article 9.- Prestacions Generals.

Les prestacions generals que es donaran a través del servei estaran obertes amb prioritat pels usuaris de ple dret, amb les determinacions que en cada cas s’especifiquin, indicant a títol merament enunciatiu les següents:

 1. Serveis d’acollida: estada dels usuaris a l’edifici durant els dies i hores en què estigui obert.
 2. Serveis d’esbarjo: Organització d’activitats de lleure per a l’ocupació del temps lliure.
 3. Serveis de Cultura: activitats culturals específiques per a la gent gran
 4. Serveis d’esports, establerts específicament per el col·lectiu usuari.
 5. Serveis d’orientació: prestacions públiques socials, sanitàries, etc., a càrrec de l’assistent social. També s’adreçarà els usuaris als serveis o centres competents quan sigui procedent.

Tots els serveis descrits es prestaran tenint en compte les limitacions d’espai, personal i materials de què es disposi, sense que hi hagi cap dret subjectiu a participar en totes i cadascuna de les activitats organitzades.

La resta d’activitats a realitzar serà programada per l’Ajuntament de Cunit prèvia proposta del Consell Assesor.

Article 10.- Obligacions

Son obligacions de l’usuari, a títol merament enunciatiu que no exhaustiu, les següents:

 1. Conèixer i acomplir aquest Reglament
 2. Abonar les tarifes corresponents per a la realització d’activitats que s’organitzin amb caràcter no gratuït.
 3. Abstenir-se de portar animals ni fumar a l’interior del Casal.
 4. Comportar-se correctament amb la resta d’usuaris i amb el personal del Casal.
 5. Atendre les indicacions del personal del Casal tant en el funcionament ordinari com a l’organització d’actes.
 6. Fer un bon ús del mobiliari i els materials de l’edifici i de les activitats.
 7. Mantenir en tot moment, una higiene personal adequada.
 8. Evitar discussions, crits i sorolls elevats.
 9. No consumir ni begudes ni aliments en el Casal, llevat dels espais que estiguin habilitats per fer-ho.
 10. Mantenir l’edifici en bon estat de neteja.

Article 11.- Drets

Generals:

 1. Utilitzar els serveis del Casal
 2. Rebre puntualment, en els llocs habilitats a tal efectes, la informació sobre els serveis del Casal i les seves activitats.

Exclusius pels socis de ple dret (empadronats):

a)Proposar activitats i participar-hi

b)Ser membres del Consell Assessor

c)Presentar al Consell les propostes, suggeriments que creguin oportuns i necessaris

Article 12.- Sancions

Faltes lleus:

Els usuaris que incompleixin per primer cop, les obligacions establertes en l’article 10 del present Reglament, seran avisats i amonestats pel personal adscrit al servei.

Faltes greus:

Es considerarà com a falta greu, l’incompliment reiterat en les obligacions consignades en el present Reglament per part d’algun usuari.

L’Alcalde podrà decidir, previ l’informe del Consell Assessor i audiència de l’interessat, la suspensió del dret d’entrada al Casal per un període màxim de dos mesos.

Faltes molt greus:

Es considerarà com a falta molt greu, el comportament reincident d’un usuari sancionat anteriorment per la comissió d’una falta greu.

L’usuari infractor podrà ser exclòs, durant un màxim de 4 anys del Casal Municipal de la Gent Gran, per decisió de l’Alcalde, prèvia tramitació de l’oportú expedient sancionador i amb l’informe previ del Consell Assessor.

Tanmateix tindran la qualificació de falta mol greu, aquells comportaments que atemptin greument a la convivència i seguretat dels usuaris del servei.

En aquest supòsit, per decisió de l’Alcalde, prèvia tramitació de l’oportú expedient sancionador i amb l’informe previ del Consell Assessor, es podrà acordar l’exclusió definitiva de l’usuari infractor del Servei del Casal.

La ponderació en la gradació de les sancions, es realitzarà atenent al grau d’intencionalitat de l’infractor, la concurrència d’actuacions que comportin un abús de poder o actituds discriminatòries i la gravetat del resultat de la infracció.

Article 13.- Personal

El personal adscrit al servei del Casal dependrà orgànicament de l’Ajuntament de Cunit .

Article 14.- Calendari.

L’horari d’obertura i tancament així com les vacances del Casal, serà acordat pel Consell Assessor amb el vist-i-plau del Regidor de Serveis Socials.

Article 15.- Òrgan de participació.

Com a òrgan de participació dels usuaris hi haurà un Consell Assessor, amb les següents particularitats:

 1. La composició, serà la següent:
  • President: L’Alcalde de l’Ajuntament de Cunit o persona en qui delegui.
  • Sots president: El regidor de Serveis Socials o persona que el substitueixi.
  • Vocals:
   1. El regidor de l’Àrea de Cultura o persona que el substitueixi.
   2. Un tècnic responsable de les activitats, que serà designat per l’Alcalde.
   3. Un tècnic de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cunit, que serà designat per l’Alcalde a proposta del Regidor de l’Àrea de Serveis Socials.
   4. Dos representants dels usuaris de ple dret.
   5. Un representant de les entitats de la gent gran de la població, legalment inscrites en el Registre d’entitats de l’Ajuntament.
   6. Secretari: Un membre del personal de l’Àrea de Serveis socials que serà designat per l’Alcalde a proposta del Regidor de l’Àrea de Serveis Socials, amb veu però sense vot.

El vot del president és sempre diriment en cas d’empat.

 1. Nomenament del càrrecs.

Els càrrecs en representació dels usuaris seran escollits mitjançant sorteig públic.

El càrrec en representació de les entitats serà escollit per sorteig, per primera vegada i desprès successivament per ordre d’inscripció del Registre d’Associacions

 1. Vigència dels càrrecs.

Els càrrecs electes tindran una durada de 4 anys i seran renovats amb motiu de la renovació de la Corporació.

Els càrrecs nomenats per l’Alcaldia, tindran també una durada de 4 anys i en tot cas podran ser revocats en qualsevol moment.

Els altres càrrecs tindran una vigència de 2 anys.

 1. Competències i funcionament.

Les competències i el funcionament del Consell Assessor vindran determinades pel que disposen els articles 3 i 4 del Decret 108/1998, de 12 de maig sobre la participació en els serveis socials.

Un cop constituït el Consell Assessor, d’acord a la normativa vigent, s’haurà de redactar el corresponent Reglament de funcionament i regim intern.

Article 16.- Contractacions i convenis.

L’Ajuntament de Cunit, podrà contractar els serveis per activitats i d’altres manifestacions que s’acordin, així mateix podrà concertar convenis amb entitats que tinguin en els seus objectius l’atenció a la gent gran.

Article 17.- Règim supletori.

En tot el que no sigui previst en aquest Reglament, serà d’aplicació supletòria l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 6 de maig de 1985, pel qual s’aprova l’Estatut dels Casals i clubs d’avis de l’Institut Català d’Assistència i Serveis.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

PRIMERA

La data de la primera elecció serà determinada pel Regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cunit i tindrà lloc dins del període de tres mesos següents a la inauguració oficial del Casal.

SEGONA

Atès que la primera elecció del Consell Assessor, no es coincident amb l’inici d’una legislatura, la durada dels càrrecs electes en aquest primer mandat serà la determinada per la propera renovació de la Corporació.

TERCERA

Els socis de les entitats locals de la gent gran, podran ostentar simultàniament la seva condició de soci amb la d’usuari del Casal amb les condicions que per cadascuna estiguin establertes.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 14 de febrer de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 51 de 3 de març de 2005, en el DOGC núm. 4339 de 9 de març de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 107 de 10 de maig de 2005.