La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

 

Article 1

DEL GIMNÀS MUNICIPAL

L’edifici social del Casal, emplaçat al c. Sant Joan, 2 esta gestionat pel Patronat del Casal Municipal de Cunit, depenent de l’Ajuntament de Cunit.

Article 2.

Aquest edifici compta amb un gimnàs municipal afecte a servei públic.

Article 3

DE LA GESTIÓ

La gestió del Gimnàs municipal es una forma indirecta de gestió i està a càrrec d’un concessionari.

Article 4

La fiscalització de la gestió correspon a l’Ajuntament de Cunit. Tanmateix en les clàusules contractuals de l’expedient de concessió administrativa de l’explotació del servei es podrà facultar al Patronat del Casal Municipal per al control de la gestió

Article 5

DELS SERVEIS

Els serveis bàsics que prestarà el gimnàs són els que es determinaran en el programa esportiu de la concessió.

Article 6

DE LES MODALITATS

En els serveis expressats a l’article anterior, s’apliquen les modalitats següents:

 1. Matrícula
 2. S’exigirà la tramitació d’una matrícula per accedir als serveis del gimnàs del Casal Municipal, llevat dels cursets i entrades per un dia i activitats que així s’especifiquin.
 3. La matrícula tindrà vigència mentre s’assisteixi ininterrompudament als serveis, llevat del que s’especifica a l’apartat segon del present.
 4. Al donar-se de baixa dels serveis del gimnàs es perdrà la matrícula.
 5. Mensualitat
 6. Els serveis seran prestats per mesos sencers, llevat del que d’expressa als apartats següents.
 7. La no assistència a dos mesos podrà reservar-se la matrícula havent-se de realitzar el preavís, segons model, amb antelació de 10 dies abans de començar el següent mes i abonant-se el que determina el punt següent.
 8. Manteniments

Amb comunicació prèvia de no assistència als serveis contractats es podrà, per un període de dos mesos, satisfer la quota de manteniment sense pèrdua de matrícula.

 1. Cursets
 2. La participació de l’usuari en un curset de natació no implica reserva de plaça pel següent curset, a no ser que es notifiqui a la recepció amb una antelació de 15 dies abans que comenci l’altre curset.
 3. Si no s’especifica el contrari, normalment els cursets seran trimestrals, sense matrícula i abonant tot l’import del curset a l’inici del mateix.
 4. Diari

S’estableix aquesta modalitat per assistències d’un sol dia pels serveis de piscina, gimnàs i aeròbic, sense matrícula.

 1. Sessions
 2. L’abonament del solàrium – 5 sessions- funcionarà d’acord amb les necessitats del servei i dels usuaris, amb una vigència màxima de dos mesos. Transcorreguts els quals s’entendran caducats.
 3. Per a tenir els abonaments del solàrium no serà necessari haver tramitat la matrícula corresponent del gimnàs.
 4. Altres activitats

La direcció del gimnàs, prèvia autorització, determinarà les activitats que tindran en tot moment consideració de cursets.

Article 7

DELS PAGAMENTS

Els diferents serveis del Gimnàs i les seves tarifes estan regulats a l’Ordenança General de preus públics del Patronat del Casal, establint-se les següents normes pels abonaments dels diferents serveis del gimnàs:

 1. Tots els pagaments dels serveis del gimnàs seran mitjançant transferència bancària o altra modalitat de pagament electrònica a la compte, prèviament facilitada, de l’usuari. Excepcionalment i raonadament es podrà acceptar en metàl·lic i els de l’apartat f) següent.
 2. Serà per ingrés directe la matrícula i el primer rebut de la mensualitat en el moment de formalitzar la inscripció.
 3. Les mensualitats s’abonaran dins dels 5 primers dies del mes en que es doni el servei i seran per mesos sencers indistintament del dia que es comenci.
 4. Els altres serveis i els cursos s’abonaran en el moment de la sol·licitud.
 5. La no assistència als serveis no representarà ni reducció ni devolució de la tarifa.
 6. Quan siguin retornats rebuts bancaris de serveis sol·licitats, representarà la baixa automàtica de l’usuari, amb pèrdua de la matrícula, excepte que s’aboni per ingrés directe, la quantitat pendent més les comissions bancàries i dins del mes. Es considerarà com a baixa, amb pèrdua de matricula, a partir del segon rebut retornat consecutiu tot.
 7. Per a donar-se de baixa dels serveis del gimnàs es necessari complimentar el document de baixa, i presentar-lo a la recepció del gimnàs, tenint efectes a partir del mes següent de la presentació.

Article 8

DE LES SOL.LICITUDS

Per a accedir al gimnàs es necessari presentar la següent documentació:

 1. Sol·licitud, degudament omplerta, segons model facilitat, i signada.
 2. 1 fotografia carnet.
 3. Full de domiciliació bancària.
 4. Haver satisfet els drets corresponents.
 5. Fotocopia numero seguretat social.
 6. Altra documentació que a criteri de la direcció del gimnàs es consideri necessària per a l’activitat sol·licitada.

Article 9

DEL CALENDARI I ELS HORARIS

L’horari del gimnàs serà el següent:

 1. El gimnàs estarà obert de dilluns a dissabte tot l’any, llevat les festes oficials, incloses les locals.
 2. L’horari màxim d’obertura normal es fixa de 8:00h. a 22:00h..
 3. Els cursets seran entre el mes d’octubre i el juny.
 4. Resta facultat el concessionari per fixar els horari entre els descrits anteriorment. Aquesta fixació haurà de portar el conforme del gestor del servei i es posarà en lloc visible a les dependències del gimnàs.

 

Article 10

NORMES COMUNS

 1. Els serveis són personals, intransferibles i irreductibles.
 2. El concessionari, prèvia autorització, estarà facultat per a dictar normes de funcionament.
 3. Els usuaris que demostrin una falta de respecte envers els altres usuaris o les instal·lacions seran donats de baixa a l’acte, sense reintegrament de les quotes.
 4. No es permetrà l’entrada o permanència dins del recinte del gimnàs a tota persona que no estigui abonada.
 5. No es permet fumar ni menjar dins de les instal·lacions del gimnàs.
 6. Dins del recinte s’haurà de portar un calçat diferent al del carrer.
 7. El gimnàs no es responsabilitza de les pèrdues i desaparicions d’objectes personals de valor.
 8. Cada usuari serà responsable dels desperfectes que pugui ocasionar per l’ús indegut de les instal·lacions.
 9. Les edats per a activitats amb infants seran de 3 a 12 anys.
 10. Utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba, ja que no està permès de fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació.
 11. Comunicar immediatament a les persones responsables de la instal·lació qualsevol desperfecte observat o produït.
 12. Que els usuaris de la instal·lació abonin el pagament dels preus públics corresponents establerts per a cada servei.
 13. Que els menors de l’edat establerta a la normativa específica de la instal·lació hi accedeixin acompanyats d’una persona adulta, la qual serà responsable que es respectin i compleixin les normes específiques de cada espai.
 14. El fet d’inscriure’s al gimnàs representa l’acceptació i conformitat d’aquest Reglament

Article 11

DE LES NORMES D’UTILITZACIÓ

DE LA PISCINA

Les normes a aplicar seran les descrites en el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic i subsidiàriament les següents:

 1. Abans de banyar-se a la piscina s’hauran d’utilitzar les dutxes.
 2. No es permet entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de bany.
 3. Els visitants o acompanyants solament podran accedir als espais que els siguin designats, utilitzant els accessos específics.
 4. No es permet deixar desperdicis en el recinte de la piscina, s’hauran d’utilitzar les papereres disposades a tal efecte.
 5. Cap persona afectada per alguna enfermetat contagiosa podrà accedir a la zona reservada per als banyistes.
 6. Per a banyar-se s’ha d’utilitzar sempre gorra de bany.
 7. No es permet l’entrada a la piscina als pares o acompanyants dels nens que facin cursets de natació ni tampoc quedar-se dins de les instal·lacions.
 8. La temperatura de l’aigua de la piscina serà entre 28 i 31 graus.
 9. Es recomana utilitzar sabatilles de bany.
 10. Altres que es puguin dictar en compliment de les normes que s’hagin d’aplicar en cada moment.

DEL SOLARIUM

 1. Les sessions duraran aproximadament 25 minuts.
 2. Per a garantir la perfecta higiene de l’aparell, i en benefici de l’usuari, estaran a la seva disposició paper higiènic i líquid desinfectant que s’utilitzaran abans i desprès de cada sessió.
 3. Les sessions d’UVA fan innecessari l’ús de bronzejadors o protectors, es recomana, l’aplicació de crema hidratant un cop acabada la sessió.
 4. Es recomana la utilització d’ulleres protectores per aquells amb problemes de visió o d’una altre índole.
 5. Altres que es puguin dictar en compliment de les normes que s’hagin d’aplicar en cada moment.

DE LA SAUNA

S’haurà d’anar provist d’un barnús o tovallola per a traslladar-se dels vestuaris a la sauna o viceversa.

 1. S’haurà d’utilitzar la dutxa abans d’entrar a la sauna.
 2. Queda terminantment prohibit entrar a la sauna mullat.
 3. Queda terminantment prohibit tirar qualsevol tipus de producte en el braser.
 4. S’haurà d’entrar a la sauna amb una tovallola per a asseure’s sobre els bancs interiors.
 5. Altres que es puguin dictar en compliment de les normes que s’hagin d’aplicar en cada moment.

DE LA SALA POLIVALENT

 1. No està permès entrar amb el tors despullat, amb roba de bany, vestit de carrer o amb calçat inadequat. Per accedir a la Sala polivalent s’ha d’anar amb roba d’esport i calçat esportiu amb la sola neta.
 2. No es permetrà l’ús lliure d’aquest espai si no es tracta d’activitat dirigida per tècnics del Centre.
 3. S’ha d’utilitzar una tovallola per eixugar la suor.
 4. Cal tenir cura del material esportiu i deixar-lo al lloc adient.
 5. La puntualitat és un element primordial pel bon desenvolupament de les classes. L’escalfament és imprescindible per evitar lesions. No es pot marxar a la meitat o abans d’acabar la classe a no ser que sigui per motius convenientment justificats, informant amb antelació al monitor.
 6. Una classe amb menys de tres persones podrà ser anul·lada o traspassada a l’hora següent si així ho creu la direcció.

DE LA SALA DE MUSCULACIÓ

 1. És obligatori dur una tovallola per realitzar els exercicis a les màquines.
 2. No està permès entrar amb el tors despullat, vestit de carrer o amb calçat inadequat. Per accedir a la Sala de Musculació s’ha d’anar vestit amb roba d’esport i calçat esportiu amb la sola neta.
 3. Pels menors de 16 anys queda prohibida l’entrada en aquest espai.
 4. Els Joves entre 16 i 18 anys caldrà que consultin al monitor de musculació.
 5. No es podran entrar bosses d’esport, ni aliments, ni cap altre material que el personal de la instal·lació estimi convenient.
 6. S’ha de recollir el material i descarregar les barres de pesos just després de la seva utilització. No es pot moure el material d’una zona a una altre de la sala.
 7. Cal utilitzar bé els aparells i les peses. Consulteu amb els tècnics.
 8. S’ha d’eixugar la suor que hi hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.

VESTIDORS

 1. És necessari utilitzar les guixetes. No deixeu res fora i tanqueu sempre la porta en clau.
 2. Les guixetes d’ús puntual només es podran utilitzar mentre s’estigui dintre de la instal·lació, cada nit es procedirà a buidar-les per netejar-les.
 3. No deixeu papers, ampolles, tiretes, … fora de les papereres.
 4. No utilitzeu recipients de vidre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest Reglament deroga les Normes de Funcionament de les Instal·lacions del Gimnàs del Casal Municipal de Cunit per les que es regeixen els usuaris, aprovades per la Junta del Patronat del Casal Municipal en sessió de data 11 d’agost de 1994.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança que consta d’11 articles, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final i s’aplicarà a partir de l’endemà de la seva entrada en vigor i mantindrà la seva vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 18 de març de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 185 de 10 d’agost de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 221 de 24 de setembre de 2004.