La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 9.2 de la Constitució Espanyola, assenyala que correspon als Poders Públics facilitar la participació de tots els ciutadans a la vida social. Per altra banda, la Carta Europea de l’Esport de 13 de maig de 1992, proposa la promoció de la participació dels individus en l’esport com a factor important del desenvolupament humà.

Per una banda en els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a l’article 130 del ROF, en relació amb l’àmbit estatal, i per altra, en els articles 61 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, instrumenten mecanismes fonamentals per la participació ciutadana en els temes d’actuació municipals.

D’altra banda la Llei 6/1996, del Voluntariat fixa com objectius, la promoció i facilitar la participació solidària dels ciutadans en actuacions de voluntariat en organitzacions, entre d’altres públiques, com una expressió de la solidaritat des de la llibertat i l’altruisme.

Per això, aquesta Àrea creu necessari la regulació de la participació de les persones que amb caràcter voluntari i altruista col·laboren en l’Àrea en esdeveniments esportius i alhora amb l’esport escolar amb uns incentius de seguretat de l’exercici de les col·laboracions com en aspectes formatius dels participants en dues vessants, la pròpia de l’activitat i de l’ampliació dels coneixements en la vida local.

Article 1.

Definició de voluntari.

 1. S’entendrà per voluntariat, als efectes del present Reglament, el conjunt d’activitats d’interès general, realitzades per persones físiques, si no es realitzen en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altre relació retribuïda i compleixin els següents requisits:
  • Que tingui caràcter altruista i solidària.
  • Que la seva realització sigui lliure, sense que per la seva causa sigui per obligació personal o deure jurídic.
  • Que es porti a terme sense contraprestació econòmica, sense perjudici del dret al rescabalament de les despeses que el compliment de les activitats voluntàries li ocasioni.
  • Que es desenvolupin mitjançant l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit o d’altres organismes esportius de qui depengui aquesta Àrea, si s’escau, i s’ajustin a programes concrets.
 2. L’activitat dels voluntaris no podrà substituir, en cap cas, al treball retribuït.

Article 2.

Funcions.

L’actuació del voluntariat s’emmarca en l’àmbit de la prestació voluntària de serveis, en els programes i projectes i accions del servei d’esports de l’Ajuntament de Cunit, essent les següents:

 • La realització d’activitats de l’Àrea d’Esports.
 • La col·laboració en la programació, disseny, confecció i divulgació d’aquestes activitats.
 • Qualsevol altre que s’enquadri dins de l’article anterior.

Article 3.

Deures i drets del voluntari.

 1. Drets
  • Rebre, tant amb caràcter inicial com permanent, la informació, formació, suport, orientació i en tot cas, els mitjans materials necessaris per exercir les funcions que se li assignin.
  • Ser tractat sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
  • Participar activament en l’Àrea d’esports.
  • Estar assegurat contra accidents i malalties derivades directament de l’exercici de les activitats voluntàries, amb les característiques i capital suficient.
  • Ser reembossat de les despeses realitzades en el compliment de les funcions.
  • Disposar d’una acreditació de voluntari de l’Ajuntament de Cunit.
  • Realitzar les seves activitats en condicions de seguretat i higiene en funció de l’activitat en que participi.
  • Obtenir el respecte i reconeixement social de la seva contribució.
  • Rescindir el compromís, amb una antelació d’una setmana i per qualsevol de les causes previstes en la sol·licitud d’incorporació.
 2. Deures
 • Complir els compromisos adquirits amb l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit, respectant les finalitats i la normativa
 • Guardar respecte a tercers, la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el decurs de la seva activitat.
 • A rebutjar qualsevol contraprestració pecuniària que pugui rebre relacionada amb les seves accions
 • Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària.
 • Actuar de formar diligent i solidària.
 • Participar en les tasques formatives previstes per l’Ajuntament de Cunit de manera concreta per a les activitats i funcions encomanades, així com les que de caràcter permanent tinguin que mantenir la qualitat dels serveis que es prestin.
 • Seguir les instruccions dels responsables tècnics de l’Àrea.
 • Utilitzar degudament les acreditacions i distintius de l’Ajuntament de Cunit.
 • Respectar i cuidar els recursos materials que es posin a la seva disposició.
 • Continuar la seva activitat, en cas de renúncia, fins que es prenguin les mesures per evitar un dany als beneficiaris de l’activitat.

Article 4.

Dels programes de voluntariat esportiu.

  1. Complir els compromisos adquirits amb els voluntaris en l’acord d’incorporació al programa.
  2. Acreditar la subscripció d’una pòlissa d’assegurança, adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada pels voluntaris.
  3. Proporcionar al voluntari la formació necessària per al desenvolupament correcte de les seves tasques.

Article 5.

Organització del voluntariat.

 1. Selecció de voluntaris.

Poden ser voluntaris totes les persones físiques majors de 18 anys, i els menors a partir de 16 anys degudament autoritzats pels pares o tutors, que estiguin empadronats a Cunit.

Per tenir la condició de voluntari s’haurà de superar unes proves en les que es determinaran la disponibilitat horària, l’aptitud psicològica, els coneixements acadèmics i formatius i la preferència dels programes de l’Àrea d’Esports.

Excepcionalment es podrà prescindir del requisit d’empadronament si el lloc de residència habitual no suposa un impediment pel desenvolupament de l’activitat.

 1. Incorporació

El voluntari s’incorporarà al programa mitjançant sol·licitud acompanyada de declaració jurada de no incompatibilitat per a desenvolupar tasques a l’Administració.

El responsable de l’Àrea realitzarà la valoració del voluntari envers del programa sol·licitat.

 1. Acreditació.

Els voluntaris disposaran de distintius que acreditin la seva condició.

A proposta del responsable de l’Àrea d’esports i del programa o projecte es nomenarà el voluntari mitjançant resolució del Regidor d’Esports o òrgan competent de l’Ajuntament de Cunit..

L’acreditació del voluntari al programa assignat serà retornada a l’Àrea una vegada exhaurit el mateix.

 1. Assegurança

L’Ajuntament de Cunit subscriurà una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos del voluntari i els accidents personals durant el temps d’assignació als programes municipals d’esports.

L’assegurança cobrirà també les responsabilitats civils que es puguin derivar de les actuació davant de tercers.

 1. Baixes dels programes

La relació de col·laboració voluntària dins de cada programa finalitzarà a petició del voluntari, incapacitat, mort, baixa temporal, pèrdua de la condició de veí o inhabilitació.

 • Baixa temporal.

Es considerarà baixa temporal, la suspensió de l’activitat com a conseqüència de l’incompliment dels deures establerts, absència inferior a tres mesos per motius justificats amb comunicació expressa amb antelació suficient.

 • Baixa definitiva.

Es considerarà baixa definitiva la petició expressa del voluntari, no assistir per un període d’un mes sense causa justificada o incompliment greu dels deures en que es va comprometre en la incorporació.

Una vegada acordada la baixa i notificada, haurà de retornar l’acreditació. En tot cas, es lliurarà documentació dels serveis prestats.

 1. Mecanismes de control.

El responsable tècnic de l’Àrea d’esports realitzarà un seguiment i avaluació dels voluntaris.

En cas d’incompliment dels deures adquirits en la incorporació en especials en la relació amb els beneficiaris dels programes, es podrà sancionar la conducta del voluntari i excloure’l del programa amb el corresponent expedient.

 1. Organització

Els programes de l’Àrea d’Esports seran redactat per la pròpia Àrea i s’aprovaran o revocaran per l’òrgan competent de l’Ajuntament de Cunit.

Article 6.

Formació del voluntari.

Amb l’objectiu d’aconseguir que l’acció dels voluntaris pugui ser de qualitat es realitzaran activitats formatives en tres línies:

 • Cursos de formació bàsica.
 • Cursos de formació específica
 • Altres activitats. ( seminaris, tallers, fòrums, etc. )

Article 7.

Dissolució

El ple de la Corporació pot aprovar la dissolució d’ofici.

Article 8.

Entrada en vigor.

El present Reglament entrarà en vigor, l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 151 d’1 de juliol de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 189 de 14 d’agost de 2004.