La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 10/01/2019

Índex

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola de 1978, ha consagrat definitivament els Principis Fonamentals que han d’inspirar l’actuació de tots els Poders Públics, en particular pel que fa al dret de tots els ciutadans de participar en els assumptes públics, reconegut en el seu article 23, i a les obligacions d’aquests de promoure les condicions per a què s’integrin, siguin reals i efectius, removent per això tots els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitant la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Aquests Principis consagrats constitucionalment han sigut reconeguts posteriorment per la legislació reguladora del Règim Local, per una banda en els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a l’article 130 del ROF, en relació amb l’àmbit estatal, i per altra, en els articles 61 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, en relació amb l’àmbit autonòmic, que, per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos mecanismes fonamentals, bé la creació d’òrgans territorials de gestió desconcertada per a facilitar la participació ciutadana en tots els temes d’actuació municipals, bé la creació d’òrgans de participació sectorial per a facilitar la participació en un àmbit concret d’aquesta.

Per això aquest Ajuntament, fent ús d’aquestes facultats, i davant la importància creixent del sector esportiu en la vida de Cunit, considera de fonamental importància la creació d’un canal de participació d’aquest sector en aquelles qüestions municipals referides a l’especial àmbit de l’esport local, mitjançant la creació d’un Consell de caràcter consultiu, que enriquirà l’activitat municipal en la mesura en què l’Ajuntament accedirà a una via de diàleg permanent amb les persones i Associacions o Entitats que més a fons coneixen la realitat específica d’aquest sector.

TITOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.-

Constitució i naturalesa jurídic.

El Consell de l’Esport Municipal és un òrgan permanent, de participació sectorial de caràcter consultiu dins de l’àmbit de l’esport, creat de conformitat amb el que disposen els articles 61 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya i a l’article 190 i ss. del ROAS.

Article 2.-

Objecte.

El Consell de l’Esport Municipal té per objecte, a nivell general, la participació ciutadana i de les seves associacions en aquelles qüestions referides a l’àmbit esportiu de Cunit, i en concret, pel que fa a aquelles competències i funcions que tinguin una relació directa o indirecta amb la millora i potenciació de l’activitat esportiva a Cunit.

Article 3.-

Finalitats.

Constitueixen l’objecte específic del Consell de l’Esport Municipal, entre d’altres, les següents finalitats :

a) Propiciar la participació de persones, col·lectius i entitats en l’activitat esportiva, fomentant l’associacionisme i oferint canals de suport i d’assistència oportuns.

b) Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre l’esport i el conjunt de l’activitat esportiva a la ciutat, amb especial atenció amb activitats d’iniciació esportiva i l’esport de base.

c) Promoure programes i activitats que globalitzin l’esport local, i que signifiquin un treball col·lectiu de les diferents entitats, facilitant la coordinació entre elles.

d) Proposar el recolzament de la projecció exterior de les expressions esportives pròpies de Cunit, com a imatge i patrimoni viu de Cunit.

e) Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuen en l’àmbit esportiu, ja siguin públiques o privades.

f) Actuar com a òrgan d’informació i consulta en matèria d’ordenació i foment de l’esport, per tal de crear espais d’expressió i reflexió, amplis i mutlisectorials, que integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes.

Article 4.-

Atribucions.

Correspon al Consell de l’Esport Municipal en relació amb el sector material d’activitat que constitueix el seu objecte, les següents funcions:

a) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre matèries de l’àmbit esportiu.

b) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a la dinàmica esportiva local.

c) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

d) Altres que se li encomanin dins de les seves finalitats.

Article 5.-

Domicili social.

El Consell de l’Esport Municipal tindrà la seva seu social i domicili a l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Cunit del c. Francesc Macià, núm. 43 de Cunit, sense perjudici de l’assignació per part de l’Ajuntament de Cunit d’una altra seu social si ho considera necessari, o en el seu defecte l’edifici de l’Ajuntament. L’àmbit territorial del Consell serà Cunit.

TITOL II ORGANITZACIO

Article 6.-

Òrgans de representació.

Els òrgans de representació del Consell seran els següents:

– El Consell Plenari

– El President.

– Les Comissions de Treball.

Secció primera. Del Consell Plenari

Article 7.-

El Consell Plenari.

El Consell Plenari és l’òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de govern d’aquest i està integrat per :

a) El President.

b) El vice-president.

c) Els vocals.

d) El secretari.

Article 8.-

Dels membres del Consell Plenari.

 1. Correspon la Presidència del Consell Plenari, a l’Alcalde-President de l’Ajuntament que la pot delegar en el Vice-president.
 2. Correspon la Vice-presidència al regidor d’Esports
 3. Són vocals del Consell:

– Un representant per cada grup polític amb representació municipal.

– Representants d’associacions i entitats esportives amb un número màxim de 5 persones, inscrites al Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Cunit.

– Dos vocals en representació del món esportiu local, atesa la seva significació.

 • El responsable tècnic d’esports de l’Ajuntament de Cunit.
 • Un representant de les associacions de caire escolar.
 • Un representant dels pares participants dels Programes Esportius.
 1. Serà secretari del Consell, el de la corporació o persona en qui delegui.

Article 9.-

Atribucions del Consell Plenari.

Seran atribucions del Consell Plenari, les següents:

– Establir les normes internes de funcionament del Consell, i el seu règim específic de sessions plenàries.

– Exercir el dret a la iniciativa davant l’Ajuntament de Cunit, formulant propostes dirigides a l’adopció de mesures municipals relatives al seu sector d’activitat, una vegada estudiades.

– Emetre informes previs a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, en les matèries de competència municipal que incideixin en el seu àmbit d’actuació.

– Proposar al President, la constitució de les Comissions de Treball i la seva composició.

– Qualsevol altra competència necessària per a la consecució de les seves finalitats dins de l’article 3 del present Reglament.

Article 10.-

Adquisició i pèrdua de la condició de vocal del Consell Plenari

 1. Adquisició.

Els vocals en representació de l’Ajuntament de Cunit

Els vocals en representació de les entitats, associacions

Els vocals del món de l’esport

El secretari.

Els vocals en representació de les associacions de caire escolar i del pares participants en els programes esportiu es demanarà que hi hagi voluntaris i en el cas d’haver-hi més d’un interessat es farà per sorteig.

Els representants dels grups polítics municipals, seran nomenats per l’Alcalde, mitjançant Decret, a proposta d’aquests, manifestada a través del seu portaveu.

Els representants de les entitats, que serà el seu president llevat que l’assemblea acordi altre, seran nomenats per l’Alcalde, mitjançant Decret i per ordre de registre i que es realitzarà en acte públic en el que s’escollirà un número del Registre d’Entitats Locals i correlativament les altres fins a 5, amb el següent: 3 associacions amb més de 50 socis i 2 amb menys.

Els vocals en representació del món de l’esport local seran nomenats directament per l’Alcaldia, a proposta de l’Àrea en un nombre de quatre.

Els vocals del Consell, en representació de l’Ajuntament, s’hauran forçosament de renovar amb ocasió de la renovació dels membres de la Corporació Municipal. Els altres vocals cada dos anys. El Secretari/a quan es disposi pel Ple de la Corporació.

 1. Pèrdua.

A causa de defunció.

Per renúncia del propi interessat.

Quan es perdi la condició per la qual s’havia escollit

Com a resultat de proposta raonada i acord majoritari de l’organisme o entitat o grup polític que el membre representi.

Quan el Consell Plenari adopti acord en aquest sentit amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

Establir com a causa de pèrdua de condició de vocal la no assistència sense justificar a dues sessions consecutives o quatre alternes en un any al plenari del Consell, tramitant-se d’acord amb a l’article 10 del reglament de constitució.

Secció segona Del President

Article 11.-

El President:

Tindrà les atribucions següents:

a) Representar el Consell.

b) Convocar i presidir les sessions del Ple, i de quantes Comissions i òrgans complementaris d’estudi poguessin constituir-se.

c) Ordenar l’execució dels acords adoptats pel Ple.

d) Debatre la problemàtica del món de l’esport a Cunit, elevant si cal les seves propostes o conclusions en àmbits concrets al Ple del Consell.

e) Tractar qualsevol tema que li hagi estat plantejat per qualsevol altre òrgan municipal.

f) Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades pel Ple del Consell.

Secció tercera Del Vice-president

Article 12.-

El Vice-president.

Assumirà la Vice-presidència del Consell Municipal de l’Esport de Cunit, el Regidor d’esports de l’Ajuntament de Cunit, el/la qual tindrà com a missió fonamental la substitució del President en els casos d’absència, vacant o malaltia, i la seva assistència en l’exercici del seu càrrec.

Secció Quarta Del Secretari

Article 13.-

El Secretari.

Serà Secretari del Consell, el de la Corporació o funcionari en qui delegui, el qual tindrà veu però no vot en les sessions plenàries, i assumirà la funció d’assessorament i fe pública pròpies dels Secretaris dels òrgans col·legiats administratius.

TITOL III REGIM DE SESSIONS

Article 14.

El President podrà convidar a aquelles persones, l’assistència de les quals es consideri convenient atès el tipus d’assumptes a tractar per a que assisteixin a les sessions plenàries amb veu però sense vot.

Article 15.

El Consell de l’Esport Municipal regirà el seu funcionament per les disposicions establertes en el Títol I, capítol 2, de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte el funcionament del òrgans col·legiats.

TITOL IV COMISSIONS DE TREBALL

Article 16. Comissions de treball:

Les comissions de treball que pugui crear el Consell Plenari per a temes específics o sectors d’actuació determinats, estaran integrades per membres del Consell i/o persones proposades per aquest, com a especialistes en els diferents temes objecte d’estudi, designats pel President, i tindran com a finalitat l’emissió d’informe o l’elaboració d’estudis o treballs, el resultat dels quals elevaran als òrgans de govern del Consell. Els esmentats òrgans estaran assistits i complementats pel Secretari/a, com a òrgan unipersonal d’assessorament i gestió.

TITOL V ALTRES DISPOSICIONS

Article 17.

Béns i personal

Els Béns adscrits a aquest Consell no constitueixen patrimoni propi. El personal adscrit a l’organització que gestiona el servei es el propi de l’ens local.

Article 18.

Reglament Intern

El Consell de l’Esport Municipal elaborarà unes Normes de Règim Intern que serà aprovat pel Consell Plenari i aixecada proposta per a la seva aprovació del Plenari municipal.

Les Normes hauran de contemplar, entre d’altes els extrems següents:

 1. El règim de sessions del Consell.
 2. Estructura organitzativa.
 3. Composició de comissions de treball
 4. Sistema de revisió i control dels actes i acords adoptats.

Article 19.

Memòria

Anualment el Consell de l’Esport Municipal elaborarà una memòria d’actuació final de cada exercici i integrarà totes, a més totes les actuacions dels programes esportius.

Article 20.

Revisió i control d’actes.

Els actes del Consell de l’Esport Municipal podran ser objecte de recurs d’alçada davant del Regidor de l’Àrea d’Esports.

Article 21.

Dissolució

El ple de la Corporació pot aprovar la dissolució d’ofici o a petició del propi Consell.

Article 22.

Normes generals.

En tot allò no previst en el present Reglament s’aplicarà la normativa de Règim Local dels Ens Locals i en especial a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 151 d’1 de juliol de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 189 de 14 d’agost de 2004.

Els articles 8.c), 10.a) i 10.b) han estat modificats per acord de Ple en sessió celebrada el 4 d’agost de 2006, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 191 de 18 d’agost de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 244 de 24 d’octubre de 2006.