Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

 

Índex

FINALITAT I ÚS.

Article 1.

És objecte d’aquest reglament, la regulació de la prestació del servei públic de bar de l’edifici del Casal Municipal de Cunit amb les següents característiques:

 1. Planta baixa.

Aquesta planta està destinada a bar i com annex hi ha una dependència que és la cuina del mateix. També hi ha dos petits magatzems situats al costat del bar i separats per un passadís a l’entrada dels serveis generals de l’edifici i una porxada.

Superfície planta baixa: 122,86 m2

 1. Planta alta.

Aquesta planta està destinada a sala de jocs del bar i s’accedeix interiorment pel bar amb una escala d’obra. Existeix un magatzem independent que s’accedeix per l’escala general de l’edifici del costat de la plaça. Així mateix hi ha una sala polivalent amb accés des de la planta de jocs.

Superfície planta altell: 180,75 m2

 

Article 2.

L’activitat pròpia del servei és el subministrament onerós de begudes, tapes, gelats i similars als usuaris de les dependències de biblioteca, sala de teatre, sala d’exposicions i gimnàs de l’edifici del Casal Municipal de Cunit i al públic general.

Article 3.

El servei es prestarà en règim de lliure concurrència i per mitjà de la forma de gestió indirecta de concessió administrativa.

Article 4.

Les prestacions que es donaran a través del servei seran les indicades a l’article segon del present. Aquestes prestacions s’adequaran a les demandes del públic usuari de l’edifici del Casal – a proposta del concessionari o a iniciativa de l’òrgan gestor – i seran determinades per acord de l’òrgan competent de la seva gestió.

Article 5.

El servei es prestarà, en general, durant les hores d’activitat de les dependències del Casal. Tanmateix en les clàusules contractuals de la concessió es determinarà l’horari, els dies i les vacances i d’altres que incideixin en el mateix.

NORMES

Article 6.

Son obligacions i drets dels usuaris les següents:

Drets

 1. Tenir a la seva disposició els fulls de reclamacions.
 2. A no ser discriminats per raó de sexe, nacionalitat o religió.
 3. A ser tractats correctament pel personal de la concessió.
 4. A que li siguin lliurats el tiquet del servei.
 5. Evitar qualsevol acte que pugui destorbar la vida del bar.
 6. A fer servir qualsevol mesura en defensa dels seus drets.
 7. Altres que es puguin dictar pel correcte funcionament del bar

Obligacions

 1. A usar correctament les instal·lacions
 2. Respondre dels danys a tercers que es puguin produir com a conseqüència de l’ús.
 3. Guardar el degut respecte al personal i usuaris.
 4. Acatar les normes de seguretat i funcionament de la instal·lació.
 5. Assumir les possibles pèrdues dels objectes personals.
 6. Els usuaris adults seran responsables dels menors que els acompanyin.
 7. A contribuir a mantenir neta la instal·lació.
 8. No entrar amb animals.
 9. No fumar en els espais no reservats a no fumadors.
 10. Altres que es puguin dictar pel correcte funcionament del bar.

Article 7.

Son obligacions del concessionari les següents:

 1. Tenir bon tracte amb els usuaris del Casal i a contribuir a la creació d’un ambient agradable per a la gent que acudeixi al Casal amb atenció del servei amb el suficient número de persones per a la seva correcte explotació.
 2. Vetllar pel consum responsable de begudes alcohòliques en el recinte del bar i evitar consums excessius que perjudiquin o puguin perjudicar la salut dels usuaris o la bona convivència de l’establiment i limitar aquesta venda segons s’estableix legalment.
 3. Vetllat pel compliment estricte dels paràmetres higiènico-alimentaris dels aliments i begudes que es serveixen al bar. L’Ajuntament es reserva la facultat de sol·licitar anàlisi i comprovacions de qualitat de les mateixes.
 4. El manteniment de les instal·lacions, aparells i estris del bar.
 5. El concessionari serà l’únic responsable en tots els ordres, cas de produir-se qualsevol tipus de toxinfecció degut a l’incompliment dels apartats anteriors, quedant exclosa la responsabilitat de l’Ajuntament.
 6. El concessionari haurà de contractar una pòlissa de responsabilitat civil professional.
 7. Prestar exclusivament el servei de bar. Per qualsevol activitat que no sigui la del servei descrit, haurà de sol·licitar autorització de l’Ajuntament de Cunit.
 8. La utilització de la terrassa queda exclosa de l’activitat i si es vol utilitzar haurà de sol·licitar la corresponent autorització a l’Ajuntament de Cunit. Els elements de la terrassa aniran totalment al seu càrrec.
 9. Les despeses de funcionament (llum, aigua, neteja, calefacció, etc. ) aniran totalment al seu càrrec.
 10. L’adjudicatari es responsable de la custodia de les claus de l’establiment i d’activar i desactivar el funcionament dels sistemes de tancament i seguretat del Casal ( alarmes, persianes, etc. ), havent de comunicar al zelador del Casal qualsevol incidència al respecte d’aquest funcionament que pugui afectar a l’accés o la seguretat del local.
 11. A tenir obert el local les hores en què a les dependències del Casal hi hagi activitats de qualsevol tipus, dins dels horaris establerts.
 12. Les activitats dins del local així com a la terrassa del mateix seran objecte de sol·licitud per part del concessionari i es regiran per les normes de l’Ajuntament de Cunit en locals públics.
 13. La instal·lació serà de lliure accés per al conjunt dels ciutadans, sense altra limitació que la derivada de la pròpia capacitat i característiques de la instal·lació.
 14. A la sala polivalent de l’altell, serà d’ús exclusiu de l’Ajuntament durant un màxim de 8 hores mensuals i dins de l’horari de funcionament del bar.
 15. Per activitats en aquesta Sala diferents a l’ús del bar, el concessionari haurà de sol·licitar el corresponent permís.

Article 8.

El concessionari queda obligat a mantenir constantment net el local i els serveis que presti. La col·locació de les taules han de permetre la lliure circulació per tot el local.

PREUS

Article 9.

Els preus dels serveis seran el que aprovi l’Ajuntament de Cunit d’acord amb la reglamentació escaient per aquest.

Article 10.

La llista de preus, visada, ha d’estar exposada permanentment i visible. El concessionari esta obligat a lliurar a l’usuari un tiquet amb el preu dels serveis.

Article 11.

Al local hi haurà disponible un llibre de reclamacions.

Article 12

Seran d’aplicació els articles 49 a 60 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de Patrimoni dels Ens Locals i en allò no previst serà d’aplicació la Normativa legal vigent que afecta a l’Administració Local.

DISPOSICIO ADICIONAL

L’òrgan de gestió d’aquest servei serà la Junta del Patronat del casal Municipal.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA

Es faculta expressament a la Junta de govern de l’Ajuntament de Cunit per la interpretació d’aquest Reglament i a prendre els acords sobre els aspectes en matèria d’ús d’aquesta instal·lació, a proposta de l’òrgan de gestió.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor segons disposa la normativa local vigent i regirà fins que no es modifiqui o derogui el mateix òrgan que l’ha aprovat.

DILIGÈNCIA.-

Aquest Reglament ha estat aprovat segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 67 de 20 de març de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 109 de 12 de maig de 2004.