Data de l'última modificació: 04/07/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

 

REGLAMENT 9.24 DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CUNIT

CAPÍTOL 1. OBJECTE I FINALITATS

 

Article 1. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA

 

 • La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, contempla, en el seu article 173, la constitució preceptiva dels consells escolars municipals en aquells municipis als quals s’hagin delegat competències en matèria de primer cicle d’educació infantil, educació d’adults o ensenyaments artístics.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
 • El Decret 404/1987, de 22 de desembre, regula les bases generals d’organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Article 2. DEFINICIÓ I OBJECTIUS

El Consell Escolar Municipal de Cunit (en endavant CEM de Cunit) és l’organisme assessor, de consulta, proposta i participació de la comunitat educativa local, sobre qualsevol tema relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit territorial del municipi de Cunit. Persegueix els següents objectius:

 • Vetllar per consolidar una xarxa educativa local que garanteixi el dret a l’educació de tots els ciutadans i ciutadanes i que prengui com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, dels del respecte a la diversitat.
 • Mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre l’administració municipal i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre planificació d’actuacions i problemàtica general que afecta als centres educatius del municipi.
 • Establir i garantir un marc de participació i aportació de la comunitat educativa en les actuacions i àmbits que afecten l’educació en el municipi.
 • Identificar i debatre les principals necessitats, demandes i problemàtiques educatives del municipi, definint possibles solucions.
 • Fomentar la relació i col·laboració entre el municipi i la comunitat educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperació i la corresponsabilitat, definint línies de treball comunes pel futur educatiu de Cunit.

Article 3. FUNCIONS 

L’acció del CEM de Cunit, atès el seu caràcter d’organisme eminentment participatiu de la comunitat educativa local i d’acord amb els objectius d’aquest mateix reglament, es desenvoluparà en les qüestions següents:

 • Els convenis i els acords de col·laboració entre l’Administració competent i les institucions i els organismes públics o privats que afecten l’ensenyament dins l’àmbit del municipi.
 • Les actuacions, en matèria d’activitats complementàries i extraescolars, que puguin complementar i enriquir el currículum escolar dels diferents nivells educatius.
 • Els criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres educatius públics del municipi.
 • La planificació de les places escolars del municipi i la determinació de les zones d’influència dels centres docents públics.
 • El foment d’activitats que tendeixin a la millora de la qualitat educativa i la renovació pedagògica, en el marc d’una escola catalana activa, democràtica, científica, crítica, lliure, no discriminatòria, proposant activitats per arrelar els alumnes al poble on viuen i donar a conèixer els valors culturals, històrics i del medi natural de Cunit.
 • El desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats derivades del context social, econòmic i cultural de l’alumnat, afavorint la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat.
 • I totes aquelles competències que la legislació vigent en cada moment permeti i que afectin l’ensenyament no universitari.

El Consell Escolar Municipal podrà demanar informació a l’Administració educativa i a l’Administració municipal sobre qualsevol matèria que afecti el seu camp d’actuació.

 

El Consell Escolar Municipal exerceix una funció assessora davant l’Administració corresponent, de manera que pot elevar informes i propostes sobre qüestions relacionades amb les seves competències i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu. 

CAPÍTOL 2. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT 

Article 4. DOMICILI SOCIAL 

El CEM de Cunit té la seva seu a l’Ajuntament de Cunit, amb domicili al Carrer Major 12, d’aquest municipi. 

Article 5. RÈGIM DE FUNCIONAMENT 

El CEM de Cunit es regirà en el seu funcionament per allò que es disposa en aquest reglament.

 Article 6. COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CUNIT

 6.1 Composició CEM de Cunit:

 El CEM de Cunit serà presidit per l’Alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui i estarà constituït per un mínim de 22 membres tenint en compte el Decret 404/1987, de 22 de desembre, amb la següent distribució:

 • SECTOR AJUNTAMENT: El/La regidor/a d’Ensenyament i el portaveu de cada Grup Municipal o regidor/a en qui delegui.
 • SECTOR PARES I MARES: fins a 4 membres.
 • SECTOR ALUMNES: fins a 4 membres.
 • SECTOR MESTRES I PROFESSORS: fins a 4 membres.
 • SECTOR PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: 1 membre per a cada centre escolar.
 • SECTOR DIRECTORS I TITULARS DE CENTRES: 1 membre per a cada centre escolar.

6.2 Altres membres:

 Així mateix, el CEM de Cunit podrà sol·licitar l’assistència, amb veu i sense vot, de tècnics de l’àrea d’Ensenyament o d’altres àrees d’actuació municipal, així com d’altres persones que tinguin relació amb la comunitat educativa o els serveis educatius o municipals de Cunit, les opinions i coneixements de les quals puguin ser considerats d’importància pel tema o temes a tractar.

D’acord amb el que disposa l’article 12 del Decret 404/1987, els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya podran designar representants del Departament per assistir a les sessions del Consell Escolar Municipal.

 

Per tal de recollir informació i assessorament i potenciar les polítiques comunes, el Consell Escolar Municipal, sol·licitarà la presència assídua, amb veu però sense vot, d’un/a representant de la Llar d’infants municipal, d’un representant de l’Escola de Formació i d’un representant de l’Escola de Música.

Article 7. ÒRGANS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CUNIT 

El CEM de Cunit estarà estructurat pels òrgans següents: Presidència, Plenari, Comissió Permanent i Comissions de Treball. 

Article 8. PRESIDÈNCIA DEL CEM DE CUNIT 

La presidència recau en l’Alcalde/ssa – president/a de l’Ajuntament de Cunit. Les funcions que corresponen al/la president/a són:

 • Exercir la direcció del Consell Escolar Municipal.
 • Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat.
 • Fixar l’ordre del dia.
 • Vetllar per l’execució dels acords que hagin pres els òrgans del CEM de Cunit.
 • Signar els escrits oficials.
 • Invitar a les sessions del Plenari, de la Comissió Permanent o de les Comissions de Treball, persones de reconeguda vàlua o amb coneixements específics quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable, a iniciativa pròpia o a petició del Plenari.
 • Presidir i representar oficialment el Consell, en tots els actes i procediments que calgui.
 • Presidir la Comissió
 • Altres que li confereixi la normativa vigent o que delegui el Plenari.

 Article 9. SECRETARIA DEL CEM DE CUNIT

 El secretari/ària del CEM de Cunit serà el de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui. Les seves funcions són:

 • Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Plenari del Consell, de la Comissió Permanent i de les Comissions de Treball.
 • Aixecar actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell.
 • Cursar per ordre del President/a les convocatòries i ordres del dia.
 • Facilitar als membres del Consell la documentació que sigui de la seva competència.
 • Certificar i notificar els acords adoptats pels òrgans del CEM de Cunit.
 • Tramitar i arxivar la correspondència i documentació.
 • Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament.
 • Elaborar, amb la col·laboració del Consell, la memòria anual de les activitats desenvolupades pel CEM, els estudis realitzats i les propostes aprovades.
 • Dur a terme qualsevol altra tasca relativa a les funcions genèriques de secretaria i totes aquelles que li encomani el/la President/a.

Article 10. EL PLENARI

 10.1 Definició:

 El Plenari és l’òrgan superior de decisió del CEM de Cunit, i queda constituït per la totalitat de membres a què es fa referència a la composició del Consell, article 6.1 d’aquest reglament.

 10.2 Funcions del Plenari:

 Són funcions del Plenari les establertes en l’article tercer d’aquest reglament que s’emmarquen en les tasques d’assessorament, consulta, proposta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l’ensenyament no universitari. Entre altres destaquen:

 • Elegir els membres de la Comissió
 • Aprovar la creació, composició, contingut, competències i duració de les Comissions de Treball.
 • Deliberar les propostes derivades de les Comissions de Treball, l’emissió d’acords sobre les mateixes i la seva difusió.
 • L’aprovació de la Memòria Anual d’actuacions realitzades pel CEM de Cunit.
 • Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria que afecti al camp d’actuació del Consell.
 • Sol·licitar l’assistència a les reunions de persones de reconeguda vàlua i coneixements, amb veu però sense vot, a proposta com a mínim de tres sectors dels que componen el CEM de Cunit.
 • Aprovar els programes d’actuació del propi Consell.
 • Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Cunit i a qualsevol altra administració educativa sobre qüestions relacionades amb les seves competències.
 • Proposar les possibles modificacions d’aquest reglament que puguin sorgir en el decurs del temps.
 • Elaborar planificacions, actuacions i informes que li siguin delegats o demanats dins l’àmbit de competències del CEM de Cunit.

10.3 Sessions del Plenari:

 El Plenari es reunirà en sessió ordinària tres vegades durant el curs escolar, especialment a l’inici i a l’acabament. Amb caràcter extraordinari es podrà reunir a proposta del President/a, a iniciativa de la Comissió Permanent o a proposta, per escrit, d’una quarta part dels membres del Consell.

Les sessions del CEM de Cunit se celebraran a la Sala de Plens de l’Ajuntament o en un espai alternatiu.

 

 

10.4 Convocatòries, acords i actes del Plenari:

 Les sessions del Plenari seran convocades pel President/a i hauran de ser notificades com a mínim amb 2 dies hàbils d’antelació, excepte en els casos d’urgència. Juntament amb la convocatòria es trametrà l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i l’ordre del dia elaborat pel President/a.

El Plenari es constitueix vàlidament amb l’assistència de la majoria absoluta (meitat més un) dels seus membres. Si no hi hagués quòrum podran constituir-se vàlidament, en segona convocatòria, trenta minuts més tard de l’hora assenyalada, sempre que s’hagi fet constar així a la convocatòria i hi assisteixi un terç dels seus membres.  En tot cas, cal l’assistència de les persones que realitzin les funcions de Presidència i Secretaria o de les que, en cada cas, les substitueixin.

La votació ordinàriament es farà a mà alçada. Els acords s’adoptaran per majoria simple i, en cas d’empat, decidirà la votació el vot de qualitat del President/a. Cada membre té un vot que no és delegable. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se’n redactarà l’acta, la qual tindrà la signatura del President/a i del Secretari/ària. Els vots són personals i intransferibles.

 Article 11. LA COMISSIÓ PERMANENT

 11.1 Definició:

 La Comissió Permanent és l’òrgan executiu del CEM de Cunit i, per raons d’operativitat i eficàcia, queda formada pels següents membres:

 • El/la President/a o regidor/a en qui delegui.
 • 1 membre de cada sector, triat entre ells i ratificat pel Plenari.
 • El/la secretari/a, que serà el mateix del Consell.

 11.2 Funcions:

 La Comissió Permanent queda facultada per exercir les següents competències:

 • Aportar propostes de temes a l’ordre del dia.
 • Aportar temes, informes, propostes i estudis per ser debatuts en el Plenari.
 • Portar a terme els acords adoptats en sessió plenària.
 • Fer seguiment i dirigir les activitats previstes de les comissions de treball.
 • Portar a terme els treballs que li hagin estat encomanats pel plenari.

 11.3 Convocatòries, reunions i acords:

 Les convocatòries de les reunions de la Comissió Permanent seran lliurades a tots els membres, com a mínim 48 hores abans de la reunió.

Una vegada iniciada la reunió ordinària es podran incloure nous punts a l’ordre del dia sempre que, una vegada coneguts, hi estigui d’acord la majoria simple.

La votació ordinàriament es farà a mà alçada. Els acords s’adoptaran per majoria simple i, en cas d’empat, decidirà la votació, el vot de qualitat del President/a. Cada membre té un vot que no és delegable. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se’n redactarà l’acta, la qual tindrà la signatura del President/a i del Secretari/ària. Els vots són personals i intransferibles.

La Comissió Permanent es reunirà quan hi hagin temes que requereixin un seguiment especial i sempre que la convoqui el/la President/a a iniciativa pròpia o per sol·licitud d’un terç dels membres de la mateixa Comissió Permanent.

Article 12. LES COMISSIONS DE TREBALL     

 Les Comissions de Treball es crearan per acord del Plenari, amb caràcter estable, per al seguiment dels temes d’interès. La seva creació, composició, contingut i duració vindrà donada per l’acord del Plenari del CEM de Cunit.

Les Comissions de Treball estaran constituïdes per membres representants dels diferents sectors  i també podran ser convidades persones especialistes en les matèries que s’hagin de debatre.

Les comissions de treball tindran com a funcions les que li atorgui l’acord de creació del Consell. En aquest mateix acord es podrà determinar la durada de la comissió. En cas contrari, la comissió es dissoldrà un cop hagi finalitzat la tasca que tenia encomanada.

Article 13. SISTEMA D’ELECCIÓ, RENOVACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES DEL CEM DE CUNIT 

 13.1 L’elecció dels membres:

 L’elecció dels membres es realitzarà bàsicament en els consells escolars de centre i/o associacions representatives per sectors, i dintre de cada àmbit, seguint el següent procediment:

 • Sector Ajuntament: Els membres s’elegiran en el Ple Municipal.
 • Sector pares d’alumnes, alumnes, professors i mestres, personal de l’Administració i serveis: seran escollits per meitats seguint el criteri següent: una meitat pels membres del sector que formin part dels Consells Escolars dels centres de Cunit, d’entre ells mateixos, i una meitat per les associacions representatives del sector, també d’entre ells mateixos, s’elegiran en el Consell Escolar dels centres i/o a través d’associacions representatives si s’escau.
 • Sector Directors/es de centres: En ser un sector de representació tancada, els membres d’aquest sector s’elegiran i es renovaran de manera directa. Cada director/a de centre docent serà membre del CEM de Cunit.

 13.2 Designació:

 Per a la designació dels representants de cada sector, el/la president/a del CEM de Cunit trametrà convocatòria a cada centre del municipi en la qual farà constar:

 • El nombre de representants de cada sector que s’ha d’escollir.
 • El termini que tenen aquests sectors per comunicar la seva decisió a l’Ajuntament.
 • El dia en què haurà de constituir-se oficialment el CEM de Cunit.

Els membres del CEM de Cunit ho seran per un període de dos cursos escolars, excepte els representants de l’Ajuntament que es renovaran cada cop que es constitueixi l’Ajuntament com a conseqüència de la realització d’Eleccions municipals.

En el cas de representants de la Corporació Municipal, el nomenament i cessament dels vocals del Consell Escolar Municipal s’efectuarà per acord de l’Ajuntament en Ple.

13.3 Suplents: 

Cadascun dels sectors procedirà a triar el nombre de membres titulars que li correspon dins el CEM de Cunit, més un nombre igual a la meïtat, que seran els suplents i que substituiran, per l’ordre que es determini, les possibles baixes que es produeixin en el sector fins a la propera renovació del CEM de Cunit.  

13.4 Renovació dels membres: 

Les renovacions es realitzaran als Consells Escolars de Centres de Primària o al de Secundària de manera rotativa cada 2 anys. El procés de renovació es proposa que sigui per consens de cada sector o àmbit. Caldrà comunicar-ho a la Secretaria del CEM de Cunit que vetllarà per tal que quedin garantides les representativitats de cada sector.

13.5 Pèrdua de la condició de membre: 

Es perd la condició de membre per:

 • Renúncia expressa del propi interessat/da.
 • Per proposta de nou nomenament per part del mateix sector que l’havia proposat
 • Per deixar de formar part del Consell Escolar del seu propi centre quan aquesta circumstància havia possibilitat el seu nomenament.

En cas de baixa per qualsevol dels motius exposats i, concretament, si un membre del CEM de Cunit deixa de formar part del sector que representa, cessarà automàticament en la seva condició de membre, i es cobrirà la vacant pel següent candidat més votat del seu propi sector o mitjançant convocatòria d’una nova elecció del sector que correspongui.

13.6 Les vacants: 

Les vacants que es produeixin en els sectors seran cobertes per un altre candidat elegit pel Consell Escolar de Centre o pel sector, segons els casos o, en el cas dels col·lectius tancats, per nova designació. 

13.7 Calendari electoral: 

En referència al calendari, cada curs, abans de la primera sessió plenària, s’engegarà el procés d’elecció o renovació dels membres que s’escaigui i es farà dintre dels Consells Escolars de Centre o dintre dels Sectors, amb la coordinació de la Secretaria del CEM. El nomenament dels membres, i per tant, la constitució del nou Plenari, es farà efectiu al primer plenari del curs escolar.

Article 14. CONSTITUCIÓ DEL CEM DE CUNIT  

El CEM de Cunit es constituirà cada quatre anys, coincidint amb la constitució de l’Ajuntament, després de la celebració de les eleccions municipals.

Per a la constitució del Consell es reuniran tots els seus membres en una sessió extraordinària convocada a tal efecte en data fixada i amb el següent ordre del dia:

 • Constitució del Consell Escolar Municipal
 • Nomenament de la Comissió Permanent
 • Directrius generals del funcionament dels debats i votacions

Article 15. INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT

El Plenari podrà dictar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquest Reglament.

Article 16. VIGÈNCIA DEL REGLAMENT

Aquest Reglament del CEM de Cunit entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 25 de juliol de 2013,  publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 190 de 16 d’agost de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 240 de 18 d’octubre de 2013.