La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 10/01/2019

Índex

 

El present Reglament sorgeix a l’empara de la Llei de l’Esport, 10/1990 de 15 d’octubre com legislació de rang superior, i del Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol del text únic de la Llei de l’Esport a Catalunya, Llei 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, Carta Europea de l’Esport de 1992 del Consell d’Europa i Decret 95/2000 de 22 de febrer de la Generalitat de Catalunya.

A l’empara de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local ( arts. 4.a., 22.2.d, 49 ), del Reial Decret Legislatiu 781/86 ( art. 55 ) del Reglament d’Organitzacio i Règim Jurídic de les Entitats Locals ( arts. 50.3 i 56 ), La Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local a Catalunya, Reglament d’Obres i Serveis (ROAS) aprovat per Decret 179/95 de 13 de juny ( art. 58 a 66 ).

Article 1

S’entén per Instal.lació Esportiva, als efectes d’aquest Reglament, tota instal.lació, camp, dependència o espai, de qualsevol característica, tant a l’aire lliure com coberta, tancada com oberta, dedicada a la pràctica de l’esport i l’activitat física, en tota la seva gamma de modalitats, possibilitats o finalitats. Inclou les zones d’equipament complementari com graderies, vestuaris, magatzems, etc. en el cas de què existeixin.

Article 2

Es zona esportiva municipal ( ZEM ) aquelles ( dependències, edificis, camps, recintes i espais del Municipi ), construïdes o destinades a la pràctica esportiva i desenvolupament de l’esport, l’activitat i la cultura física, de titularitat municipal.

També ho són els béns mobles incorporats de forma permanent a qualsevol IEM, tant d’aquells destinats específicament a la pràctica esportiva com d’aquells altres destinats al manteniment de les instal.lacions i equipaments.

Article 3

Podrà tenir el rang de zona esportiva municipal aquelles cedides al municipi per a la seva gestió o explotació, bé procedeixin de cessions, de convenis o contractes a tal fi subscrits.

Article 4

El present Reglament s’aplicarà a la totalitat de les instal.lacions esportives de titularitat municipal, així com aquelles altres contingudes en l’article 1.

Article 5

Correspon a l’Ajuntament de Cunit o els seus organismes autònoms l’aplicació i el control del compliment del present Reglament conforme al què en ell s’estipula.

A tal efecte es consideraran adscrites a l’Àrea d’Esports la totalitat de les zones esportives municipals ( ZEM ) existents en l’actualitat, segons descripció dels articles precedents, en la mesura que siguin de propietat municipal o estigui cedida la seva gestió a l’Ajuntament. Qualsevol zona esportiva que es construeixi o que la seva gestió sigui assumida per l’Ajuntament en el futur, quedarà adscrita a la mateixa Àrea, a partir de la seva entrada en funcionament, llevat que l’Ajuntament disposi el contrari a través de l’òrgan competent.

 

Article 6

La ZEM i totes les seves instal.lacions, tenen com a fi la pràctica física i esportiva, ja sigui d’oci i temps lliure, ensenyament, entrenament, competició o exhibició de les modalitats per les que foren dissenyades, o d’aquelles altres que per les seves característiques pròpies poden comptabilitzar normalment el seu ús amb aquelles, prèvia autorització expressa a tal efecte, per part de l’Àrea d’Esports o l’organisme autònom de qui depenen de l’Ajuntament de Cunit.

Paral.lelament i sens perjudici de l’ús esportiu per les que foren construïdes sempre que no suposi risc de deteriorament de les instal.lacions, aquestes, per decisió de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Cunit, previ informe tècnic favorable, podran acollir discrecionalment, actes esportius diferents, així com manifestacions culturals o socials, dins de les normes i reglamentacions vigents.

Article 7

La ZEM hauran de complir les normes urbanístiques, les de seguretat i higiene, les medioambientals, així com les d’adaptació a persones amb disminucions establertes en la llei i les dues normes d’aplicació així com la reglamentació municipal vigent.

 

Article 8

Les ZEM, independentment de la forma de gestió, són d’accés lliure per als ciutadans, sense altres limitacions que el pagament del preu corresponent per el seu ús i de la pròpia naturalesa de la instal.lació i d’aquest Reglament.

S’obriran al públic per a la pràctica esportiva puntual, així com per a l’esbarjo, el desenvolupament de programes de promoció, iniciació esportiva, entrenaments o competicions esportives, municipals i no, així com per altre tipus d’actes regulats en aquest Reglament, estant per això a disposició de quantes Federacions, clubs, associacions, entitats, societats, centres escolars etc,. o persones físiques que concertin o accedeixin puntualment en les condicions regulades pel present Reglament i per aquelles altres que es poguessin determinar per entitats de rang superior.

Article 9

En cada ZEM, amb caràcter preceptiu i d’acord al Decret Legislatiu 1/2001, de 31 de juliol haurà de figurar en lloc visible i de fàcil accés a l’usuari, un cartell confeccionat conforme a la normativa vigent a l’Ajuntament de Cunit, en el qual s’indiqui:

A ) Denominació de la instal.lació.

B ) La titularitat de la instal.lació.

C ) Els horaris d’ús, d’atenció al públic, d’obertura i tancament, el seu calendari i les activitats.

D ) Els preus públics d’ús.

E ) Capacitat de la instal.lació.

F ) Serveis que presta.

G ) Nom i titulació respectiva de les persones que presten serveis professionals en els nivells de direcció tècnica, ensenyament o animació.

Article 10

Totes les senyalitzacions que tingui la instal.lació, tant internes com externes, hauran d’estar subjectes a la normativa municipal corresponent i estar escrites com a mínim en castellà i català.

Article 11

La ZEM podrà utilitzar-se a través dels programes de gestió, que s’hauran d’aprovar en l’Ajuntament en elles per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit o per altre entitat sempre d’acord amb ella, o de forma lliure a través d’un conveni de cessió d’ús. Aquest serà intransferible a altres persones o entitats en qualsevol de les següents modalitats:

A ) L’ús de la ZEM, en funció de les seves característiques específiques, podrà cedir-se, per anualitats, cursos escolars lectius, per temporades, per un període de temps concret inferior a un any o per partits, actes o ús puntual.

En tot cas haurà de determinar-se clarament l’horari objecte de la cessió de l’ús que haurà de respectar-se amb puntualitat, no comprenent, per tant, la utilització anterior o posterior per a entrenaments, assatjos o muntatges que seran convinguts en particular.

B ) En igualtat de condicions i dins de l’horari lectiu escolar, entès com a tal l’establert per l’organisme addient del Centre Escolar tindrà accés a la ZEM:

B1.- Les escoles públiques de Cunit. i que no disposin d’instal.lacions suficients pel desenvolupament de la seva docència en l’educació física.

B2 – Les escoles privades, en les mateixes circumstàncies que les anteriors. En ambdós casos, aquest accés es limita a las classes d’ensenyament de l’educació físico-esportiva dels alumnes matriculats en el centre.

 

C ) Fora de l’horari diari lectiu les ZEM podran ofertar-se programes d’iniciació i de promoció esportiva de caràcter municipal, als que tindrà accés tot ciutadà que ho desitgi, sense cap altra limitació que les pròpies de la instal.lació o les disponibilitats de cada programa. Primant-se els programes esportius destinats a les persones més desfavorides com són les persones grans, persones amb disminucions i població en situació social discriminatòria.

D ) La resta de l’horari d’ús de les ZEM podrà cedir-se a quantes persones o entitats ho sol.licitin, establint-se criteris per a cada instal.lació, les condicions d’accés i preferència, en funció de les característiques de cadascuna.

 

E ) En cas de què en una instal.lació concorrin simultàneament dos o més sol.licituds d’ús, per atendre a les mateixes s’aplicaran els criteris que a continuació es relacionin, sempre que no es doni acord sobre l’ús entre els sol.licitants:

 • Tindran preferència els actes esportius sobre els no esportius.
 • La data de la sol.licitud.
 • La importància de l’esdeveniment. Aquest criteri podrà prevaldre sobre l’anterior a judici de l’Àrea d’Esport de l’Ajuntament de Cunit
 • La finalitat social de l’associació esportiva
 • Tindran preferència:

A ) els campionats de major rang sobre els de menor rang.

B ) Les activitats en què participin exclussivament esportistes locals sobre la resta.

Article 12

La utilització de les ZEM exigeix una actitud positiva en general i sempre esportiva en tots els espais i dependències de les mateixes, així com de respecte cap a la resta d’usuaris, espectadors i personal de la instal.lació.

Per a fer ús de qualsevol de les instal.lacions i espais esportius és imprescindible l’adequada indumentària i, sobretot el calçat, d’acord amb les diferents modalitats esportives.

La no observància d’aquests aspectes ocasionarà l’adopció de les mesures que correspongui, sens perjudici de l’establert en la Jurisdicció Esportiva.

Article 13

En l’àmbit de les ZEM, fomentaran totes aquelles activitats tendents a eliminar la violència en la pràctica de l’esport, i sempre en consonància amb el Títol IX de la Llei 10/1990 de 15 d’octubre, de l’Esport.

Article 14

Es disposarà d’un Pla d’emergència i evacuació d’acord a les seves característiques i de protecció contra incendis per a cadascuna de les ZEM que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament, de conformitat amb la legislació existent a tal efecte i, en concret, amb la normativa existent de la Direcció General de Protecció civil sobre plans d’autoprotecció. Aquests plans atendran a l’ús ordinari de cada instal.lació. L’ús extraordinari exigirà la confecció dels esmentats plans específics per a aquests, que seran confeccionats en aquest cas per l’entitat organitzadora o responsable i que hauran de ser aprovats per l’Ajuntament.

Article 15

Consideracions dels usos.

A ) Tenen consideració d’usos, activitats o actes ordinaris.

 • La utilització puntual i ocasional d’una instal.lació o espai esportiu per a ús específic, previ pagament del preu del mateix, bé individualment o col.lectiva.
 • L’ús col.lectiu temporal, de temporada o anual d’una instal.lació o d’un espai esportiu per a ús específic en les condicions de pagament estipulades en la corresponent ordenança fiscal reguladora.
 • L’ús esportiu puntual, temporal, de temporada o anual d’una instal.lació o espai esportiu, per a una modalitat diferent de l’específica, però perfectament compatible quant a usos autoritzats pel responsable de la instal.lació, acollint-se a les condicions de pagament establertes.
 • La utilització puntual, temporal o anual d’una instal.lació o espai esportiu per a una activitat no esportiva específicament, però perfectament compatible per la seva afinitat, en les condicions d’ús o reserva establerta i pagament estipulades en la corresponent ordenança fiscal reguladora.

B ) Tenen consideració d’usos, activitats o actes extraordinaris:

 • La utilització puntual i aïllada o temporal o individual o col.lectivament, d’una instal.lació o espai esportiu per a una activitat esportiva diferent de l’específica del mateix i que requereixi una autorització expressa del responsable de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit, en les condicions econòmiques que es determinin.
 • La utilització amb caràcter puntual, o en el seu cas periòdica, d’una instal.lació o espai esportiu per a una activitat no esportiva que requereixi una autorització expressa del responsable de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit en les condicions econòmiques que es determinin.
 • Exigint-se la presentació del calendari oficial de partits, de tal forma que pugui comptabilitzar-se coordinadament l’ús amb altres equips.

Article 16

Per poder accedir a la utilització de les ZEM caldrà sol.licitar-ho per escrit amb l’antelació mínima de 15 dies en general l’efecte i l’efectivitat de la mateixa serà per resolució expressa a excepció de les:

a) Les autoritzacions d’ús continuat, tindran una durada màxima d’un any, llevat d’autoritzacions expresses i motivades i s’haurà de sol.licitar 30 dies abans de l’inici de l’activitat.

b) Les entitats que participin en competicions esportives hauran de presentar en el model a l’efecte, relació dels equips, horaris d’entrenament, dates de competició i horaris i instal.lació proposada fixa el termini de la competició i sol.licitar-lo els 30 dies d’antelació.

Es sol.licitarà la prestació d’una fiança per a aquestes utilitzacions en funció de l’activitat, del nombre d’usuaris, de la instal.lació i en tot cas del rendiment de les mateixes.

Aquestes autoritzacions no creen cap dret, precedent, avantatge o reserva per anys o usos posteriors a la seva finalització.

Article 17

Les sol.licituds per a les activitats esportives de rang esportiu ordinari i rutinari d’anul.lació d’activitats, activitats extraordinàries esportives o actes no esportius, hauran de dirigir-se directament al responsable de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit. Totes les sol.licituds d’ús de les ZEM tindran resolució expressa de la seva concessió o no.

Article 18

Les cessions o autoritzacions d’ús s’extingiran en complir-se el pla establert. No obstant, el responsable de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit podrà anular-los o deixar-los sense efecte abans del venciment d’aquest termini, per incompliment de les obligacions establertes en aquest Reglament o d’altres que objectivament es determinin.

Article 19

La cessió d’una instal.lació per al seu ús, per a activitats esportives o no, tant a persones físiques com a entitats, clubs, etc,. no obliga a l’Ajuntament de Cunit a cap tipus d’assegurança cap als ususaris, havent aquests de mutualitzar-se o contractar un altre tipus d’assegurança, esdevenint la responsabilitat extracontractual que pugui derivar-se dels actes o activitats per compte exclussiu del cessionari podent sol.licitar l’Ajuntament la documentació acreditativa prèviament a la concessió de l’ús dels ZEM.

Article 20

La sol.licitud d’anul.lació d’una reserva per a qualsevol tipus d’activitat ordinària, haurà d’efectuar-se per escrit amb un mínim de quaranta-vuit hores d’antelació sobre la data prevista de celebració de l’esdeveniment esportiu o acte programat. En cas de no complir-se aquest termini, la persona o entitat responsable de l’acte haurà d’abonar íntegrament el preu de la cessió. Les despeses que hagués ocasionat la reserva hauran d’abonar-se en tot cas.

Article 21

Quan per causes metereològiques o estrictament de força major alienes a la pròpia instal.lació, no pogués celebrar-se un partit, entrenament o acte prèviament contractat, s’intentarà subsanar aquest fet de manera que pugui celebrar-se en una altra data, en aquesta o altra instal.lació. Només quan es tracti de causes meteorològiques o similars podrà tornar-se la fiança.

Article 22

En tot l’interior del ZEM serà d’estricte compliment la normativa, podent expulsar de les instal.lacions a les persones que la incompleixin sobre l’ús de l’alcohol i el tabac.

Article 23

En tota informació que faci referència a la pròpia instal.lació o als serveis prestats en ella, haurà obligatòriament fer-se referència a la titularitat municipal de la mateixa, així com referir-se a ella amb la seva denominació oficial i els distintius locals.

Article 24

L’Ajuntament competent de la gestió de la ZEM podrà autoritzar la col.locació de publicitat per un període temporal concret, amb motiu de l’organització d’esdeveniments esportius puntuals, sol.licitada a aquella per l’entitat organitzadora. La seva autorització comporta el pagament dels tributs o dels preus públics corresponents. En ella sempre haurà de fer constar la intervenció de l’Ajuntament en l’activitat.

Article 25

L’usuari, sempre que pagui el preu corresponent, té dret a l’ús de les instal.lacions Esportives Municipals, en la forma en què es preveu en aquest Reglament i en les consegüents normes particulars de cadascuna.

En cap cas, l’ús d’una instal.lació podrà ésser exclusiu d’una entitat, ni dels possibles socis o abonats a ella ( en el cas d’existir ) de forma permanent.

Article 26

El ciutadà té dret a ésser informat sobre les condicions d’ús de la ZEM així com sobre els programes esportius ofertats en elles. Qualsevol usuari té dret a sol.licitar informació sobre la gestió de la ZEM i serà necessari aprovar.

Article 27.-

Qualsevol usuari de la ZEM, així com, lògicament, qualsevol ciutadà, té dret a formular les suggerències que consideri oportunes per a la millora en la seva gestió, així com les reclamacions que s’estimin en relació amb el funcionament de les mateixes. Ambdues es dirigiran al responable de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit.

Article 28

Els preus per l’ús de la ZEM tindran consideració de preus públics mitjançant la corresponent Ordenança. L’ús d’una instal.lació o un espai esportiu s’efectuarà contra l’abonament, per autoliquidació dels preus públics corresponents, els quals es faran públics i romandran visibles en les ZEM.

Article 29

Tots els usuaris, clubs, entitats, associacions, societats esportives, centres escolars, federacions, etc,. per l’ús de la ZEM hauran d’abonar, amb caràcter obligatori, els preus públics d’ús esportiu, vigents en cada moment.

Article 30

Quan existís més d’un equip interessat a utilitzar la mateixa instal.lació en els mateixos períodes de temps, tant per entrenaments com per partits, s’efectuarà per sorteig públic i davant de tots ells, en el cas de què prèviament aquests no s’haguessin posat d’acord i coordinat.

Article 31

El partits, competicions i entrenaments que es desenvolupin en la ZEM tindran el caràcter de lliure accés per part del públic.

Haurà de ser l’òrgan competent de l’Ajuntament de Cunit qui autoritzi el cobrament d’entrades per a l’assistència als actes anteriorment indicats, en casos excepcionals, o quan les activitats esportives siguin promogudes per tercers.

Article 32

A) Els ingressos per a la venda de tickets d’ús, o d’un altre tipus que es produeixin en la ZEM correspondran íntegrament a l’Ajuntament de Cunit.

B ) Els ingressos per la venda d’entrades als que fa referència en aquest Reglament seran íntegrament per a l’entitat organitzadora, entenent-se amb caràcter previ, que aquesta haurà de satisfer el preu corresponent per a l’ús de les instal.lacions, així com les retencions fiscals pertinents. Serà d’aplicació la legislació existent al respecte.

Article 33

L’edat mínima per accedir al recinte de la piscina individualment serà de 13 anys. Els menors hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Article 34

Els usuaris que demostrin una falta de respecte envers les persones i/o instal·lacions, se’ls hi podrà resoldre la concessió o el dret a l’ús, donar de baixa, sense dret a cap devolució, podent ser expulsats del recinte.

En el supòsit de les piscines públiques de les ZEM per qüestió d’higiene:

 • Es obligatori dutxar-se abans d’introduir-se en l’aigua.
 • No es permet:
 1. Menjar o fumar a la zona de gespa ni platja, sí es podrà fer a les zones expressament destinades a aquests usos
 2. Banyar-se amb qualsevol roba o utensili que no sigui estrictament el banyador.
 3. Practicar jocs molestos o perillosos o salts a l’aigua.
 4. Jugar a la pilota o altres jocs en el recinte de la piscina.
 5. L’entrada de cadires, taules, pilotes, aletes, colchonetas. Resta expressament prohibit l’entrada al recinte de la piscina, vestidors, serveis, etc, de: gots, ampolles o qualsevol altre objecte de vidre.
 6. Entrar al recinte de la piscina amb sabates i roba de carrer.

Article 35

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit vetllarà per la bona conservació i el correcte manteniment de la ZEM i del material adscrit a elles, de tal forma que es garantitzi, en tot moment, i durant el període de vida útil de l’edifici i moblatge, la possibilitat de prestació del servei pel que foren construïdes o adquirides.

Article 36

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit determinarà i dictarà les normes específiques adequades tant per a l’ús de les diferents dependències com el manteniment de les mateixes, les quals seran d’obligat compliment.

Per al compliment d’això, en cada ZEM existirà un Projecte de Gestió del ZEM aprovat per l’Ajuntament, on figuraran tots els treballs de manteniment que requereixi cada infraestructura, cada material, màquina, etc,. per a la seva conservació i manteniment i les normes de gestió i ús del mateix que seran d’obligat compliment. Tant si es pacta el servei directament com si es fa a través de gestió indirecta, en aquest cas serà l’empresa gestora la que el proposarà per a la seva aprovació.

A cada instal·lació existirà, permanentment actualitzat, l’inventari exacte del conjunt de béns adscrits a ella, amb les incidències que hagués. L’esmentat inventari forma part de la memòria anual de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament.

Els models de plantilles a utilitzar seran els proposats per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Cunit.

Disposició Addicional

L’òrgan competent als efectes del que es regula en aquest reglament serà l’Alcadia previ informe de la Regidoria d’Esports, en tot allò que no estigui especificat atorgar com a competència a cap altre òrgan.

Disposició Transitòria

Primera

En concret l’aprovació del Pla de Gestió de cada ZEM.

Segona

Les entitats que a l’aprovació del present Reglament utilitzin mitjançant conveni o autorització, alguna de les ZEM en un període de nou mesos hauran d’adaptar el clausurat dels convenis o autoritzacions al present Reglament.

Tercera

En el termini de deu mesos a partir de l’aprovació del present Reglament, els tècnics municipals que gestionin la ZEM hauran d’elaborar un pla quadriennal d’adequació de les mateixes conforme a la legislació de supressió de barreres arquitectòniques.

Disposició Derogatòria

Aquest reglament substitueix i deroga expressament el Reglament núm. 9.9 de Funcionament de la Zona Esportiva Municipal aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 10 de juliol de 1996.

HORARI D’INSTAL.LACIONS:

PISCINES

DATES Del 15 de juny al 15 de setembre
DIES Dilluns a diumenge
HORARI D’11 a 20 h.
 • De 15 al 30 de juny i de l’1 al 15 de setembre de 12:00 a 19:00.
 • La piscina romandrà tancada a partir de 16 de setembre.

PISTES DE TENNIS

DATES Del 15 de juny al 15 de setembre*
DIES I HORARI Dilluns a divendres: 9 a 23 h.*

Dissabtes i diumenges: 8 a 23 h.*

A partir del 15 de setembre. *

Dilluns a diumenge de 9 a 22 h.*

* un dia a la setmana tancat per descans setmanal entre el 15 de setembre i el 15 de juny. Durant l’hivern es pot tancar un màxim de 3 setmanes per vacances.

BAR

DATES Del 15 de juny al 15 de setembre*
DIES I HORARI Dilluns a divendres: 8:30 a 23:30 h.*

Dissabtes i diumenges: 7:30 a 24:00 h

* un dia a la setmana tancat per descans setmanal entre el 15 de setembre i el 15 de juny. Durant l’hivern es pot tancar un màxim de 3 setmanes per vacances.

 • Aquests horaris d’instal·lacions poden ésser modificats d’acord amb les utilitzacions i demandes dels usuaris.

DILIGÈNCIA.-

Cunit, 11 de novembre de 2002

L’estenc jo, el Secretari de la Corporació, per fer constar que el present Reglament, que consta de 36 articles, 1 Disposició Addicional, 3 Disposicions Transitòries i 1 Disposició Derogatòria, ha estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 1 d’agost de 2002, havent-se publicat l’Edicte inicial al BOPT núm. 194, de data 22 d’agost de 2002 i al DOGC núm. 3701, de data 19 d’agost de 2002, essent publicat el text íntegre al BOPT núm. 242 de data 21 d’octubre de 2002.

EL SECRETARI

CARLES BADEL I DOMINGO