La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 05/06/2018

Índex

 

Article 1.

Àmbit d’aplicació

 1. Aquest reglament regula:
  1. El dipòsit, el lliurament, la càrrega, el transport, l’acumulació i l’abocament de les terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció continguts en el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
  2. La instal·lació a la via pública de contenidors i de sacs destinats a la recollida i al transport d’aquests residus procedents de la construcció i enderrocs d’obres menors.
 2. Les disposicions d’aquest capítol no són d’aplicació a les terres i altres materials assimilables quan siguin destinats a la venda o al subministrament per a treballs d’obra nova. Sí que s’aplicaran, en canvi, totes les prescripcions del present títol sobre gestió de residus a la prevenció i correcció de la brutícia a la via pública, produïda com a conseqüència de la càrrega, descàrrega i transport relacionats amb obres.

Article 2.

Definicions

Als efectes d’aquest capítol, s’entendrà per:

 • Contenidor metàl·lic: El recipient metàl·lic reutilitzable, de forma prismàtica trapezoïdal o rectangular, equipat amb tapa i dispositius que permeten la seva càrrega i descàrrega mecanitzada des de vehicles adaptats exclusivament al seu transport amb la intervenció d’un sol operari.
 • Sac de runes: El recipient de teixits de materials tèxtils o plàstics, de forma cúbica o prismàtica rectangular, dotat de dispositius de suspensió que permeten la seva càrrega i descàrrega des de vehicles amb caixa de càrrega dotats dels elements d’elevació adients, amb la intervenció d’un sol operari.
 • Titular del contenidor o del sac de runes: La persona física o jurídica promotora de l’obra o, si s’escau titular, de la llicència d’obres.
 • Responsables del contenidor o del sac de runes: La persona física o jurídica que el comercialitza buit, ella mateixa o amb la intermediació de tercers, percebent directament o indirectament del seu usuari un preu pel seu subministrament, recollida, transport i disposició un cop ple, així com el promotor o el titular de la llicència d’obres.
 • Transportista del contenidor o del sac de runes: La persona física o jurídica, coincident o no amb el responsable del sac, degudament inscrita en el Registre de Transportistes de la Junta de Residus, i responsable de la seva recollida, transport i disposició un cop ple.

Article 3.

Fins de la intervenció municipal en la gestió de les runes

 1. La intervenció de l’Administració municipal en la gestió de terres i runes té per objecte evitar:
  1. L’abocament incontrolat o fet de manera inadequada.
  2. L’abocament en llocs no autoritzats.
  3. L’ocupació indeguda de terrenys o de béns de domini públic.
  4. El deteriorament dels paviments, de la via pública i d’altres elements estructurals de la ciutat.
  5. L’abandonament a la via pública de les runes i dels contenidors i sacs amb els quals es recullen.
  6. La generació de brutícia a la via pública i a altres superfícies de la ciutat.

I també:

  1. Obtenir el màxim d’aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que contenen aquests residus de la construcció.
  2. Garantir que les operacions de recollida, transport, valoració i de disposició del rebuig es duguin a terme atenent les exigències i requeriments d’una alta protecció al medi ambient i de preservació de la natura i del paisatge.
 1. En les obres municipals, tant si s’executen com si són objecte de contractació a tercers, l’Ajuntament procurarà que s’utilitzin materials procedents del reciclatge de runes i d’enderrocs.

Article 4.

Recollida de runes a la via pública

 1. El dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció a la via pública s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs degudament autoritzats.
 2. Queda prohibit l’abandonament i la recollida d’altres residus en els contenidors i sacs de terres i runes, com també el dipòsit d’aquests residus de la construcció en contenidors de recollida de residus municipals.
 3. Ni en contenidors metàl·lics, ni en sacs col·locats a la via pública, no es poden dipositar residus que, tot i procedir de moviments de terres, obres de reforma, o d’enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables com a residus especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de residus de Catalunya, de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Article 5.

Condicions

L’evacuació, lliurament i dipòsit de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció s’ha d’ajustar a les condicions següents:

 1. Aquests residus no es poden evacuar barrejats amb d’altres, amb les excepcions previstes en el present títol.
 2. No es poden dipositar en els contenidors metàl·lics o en els sacs de runes residus que continguin matèries inflamables, explosives, nocives o perilloses; residus susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin causar molèsties als veïns i vianants.
 3. No es poden dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els contenidors metàl·lics i sacs de runes, regulats en aquest capítol.
 4. No es poden abocar terres, runes i enderrocs en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat expressament habilitats per a aquesta finalitat.
 5. No es poden abocar aquests residus de la construcció en terrenys de propietat pública o particular, llevat que es tracti de dipòsit controlats degudament autoritzats.
 6. No es poden deixar al carrer contenidors i sacs de terres i runes del divendres a partir de les 19 hores fins a les 7 hores del dilluns següent.

Article 6.

Subjecció a llicència

 1. La col·locació de contenidors metàl·lics a la via pública ha de ser autoritzada per l’Administració municipal, mitjançant la corresponent llicència, en la qual s’indicarà el termini per la qual s’atorga.
 2. Els contenidors situats a l’interior acotat de les zones d’obres, no necessiten llicència però, tret d’això, els responsables de l’obra s’han d’ajustar a les disposicions del present capítol.
 3. La col·locació de sacs de runes a la via pública no ha de ser autoritzada per l’Administració municipal, però el temps de residència d’aquest no pot superar les 24 hores.
 4. Les ordenances fiscals establiran les exaccions que cal satisfer per la col·locació de contenidors a la via pública.

Article 7.

Identificació dels contenidors i sacs de runes ubicats a la via pública

 1. Els contenidors metàl·lics i els sacs de runes s’han d’identificar mitjançant la presentació a la seva part exterior de les següents dades:
  1. Nom o raó social i telèfon del titular.
  2. Número d’identificació del contenidor i codi de l’empresa responsable, facilitats per l’Administració municipal.
  3. Nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, si no es tracta de la mateixa empresa responsable.
  4. Indicatiu corresponent al pagament de la corresponent exacció municipal.
  5. Data de caducitat de la llicència.
 2. L’omissió de qualsevol d’aquests requisits justificarà que el contenidor o el sac sigui retirat pels serveis municipals, amb el cost del transport, buidatge i dipòsit del seu contingut a càrrec, solidàriament, del titular, del responsable, del transportista i del constructor, i amb independència de la sanció que correspongui per la infracció en què s’hagi incorregut.
 3. Els contenidors metàl·lics s’han de pintar amb colors que els destaquin i facilitin la seva visibilitat.

Article 8.

Instal·lació i retirada dels contenidors i sacs de runes

 1. Les operacions d’instal·lació i de retirada dels contenidors metàl·lics i sacs de runes s’ha de realitzar de forma que no causin molèsties als ciutadans.
 2. Els contenidors i els sacs de runes s’han de manipular de manera que el seu contingut no caigui a la via pública, o no pugui ser aixecat o escampat pel vent.
 3. En cap cas el contingut de materials no excedirà la capacitat del contenidor o sac de runes. L’incompliment d’aquest requisit ocasionarà, a més de la sanció corresponent, la retirada del contenidor afectat, amb el cost de transport, buidatge i dipòsit a càrrec del titular.
 4. Mentre no siguin utilitzats, els contenidors i els sacs de runes han de romandre tapats, de manera que no es puguin produir abocaments tant a l’exterior com a l’interior.
 5. Al retirar el contenidor o sac de runes, el seu titular o bé el titular de la llicència d’obres, ha de deixar en perfecte estat de netedat la superfície de la via pública ocupada per aquests i el seu entorn immediat.
 6. El titular del contenidor o sac de runes i el de la llicència, solidàriament, són els responsables dels danys causats al paviment i a altres elements de la via pública, i tenen l’obligació de comunicar-los d’immediat al serveis municipals.

Article 9.

Classes de contenidors en funció del carrer

 1. Els contenidors metàl·lics per a runes es classifiquen en ordinaris i especials. Les característiques de cadascun es fixaran en les normes que l’Alcadia aprovi a l’efecte. En tot cas, es consideraran especials tots aquells contenidors que ultrapassin els 5 m3 de capacitat.
 2. En els carrers normals, amb calçada i voreres pavimentades, només es permet la col·locació i utilització de contenidors ordinaris o, en el cas, sacs de runes.
 3. Els contenidors especials només s’autoritzaran en casos excepcionals degudament justificats, amb llicències especials sempre que es dipositin en zones àmplies, lliures i sobre sòls sense pavimentar.
 4. També poden emprar-se contenidors especials en treballs vials que es situïn dins la zona tancada de les obres i sempre que la col·locació no representi un increment de la superfície de la zona.
 5. L’Administració municipal podrà establir limitacions en l’horari de permanència a la via pública dels contenidors i dels sacs de runes.

Article 10.

Ubicació dels contenidors i sacs de runes

 1. Els contenidors metàl·lics i els sacs de runes es situaran, sempre que sigui possible, a l’interior de la zona tancada d’obres i, en cas contrari, a les calçades de les vies públiques, quan aquestes tinguin una amplada de tres metres o més. En altres casos, s’haurà de sol·licitar l’aprovació de la zona proposada.
 2. Els contenidors i els sacs de runes es col·locaran preferentment davant de l’obra a la qual serveixen, o tan a prop com sigui possible, i s’han de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en les cruïlles, respectant les distàncies establertes a efectes d’estacionament per l’ordenament general i municipal d’aplicació.
 3. Els contenidors i els sacs de runes no es poden ubicar en els passos de vianants, ni davant d’aquests, ni en els guals, ni en les zones en les quals està prohibit estacionar, ni en les reserves d’estacionament i parada, llevat que aquestes reserves hagin estat concedides per la mateixa obra.
 4. En cap cas no es poden col·locar els contenidors ni els sacs de runes, ni que sigui parcialment, a sobre de les tapes d’accés de serveis públics, ni sobre les boques d’incendis, els clots dels arbres, ni en general sobre cap element urbanístic la utilització del qual pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència.
 5. Tampoc no es poden col·locar els contenidors ni els sacs damunt les voreres l’amplada de les quals, un cop deduït l’espai ocupat per les tanques, si s’escau, no permeti una zona de lliure pas per als vianants d’1 metre com a mínim, un cop posat el contenidor o el sac; ni a les calçades, quan l’espai que resti lliure per a la circulació sigui inferior a 2,75 metres en vies d’un sol sentit de marxa o de 6 metres en les vies de doble sentit.
 6. En tot els casos, els contenidors metàl·lics es col·locaran sempre de manera que el cantó més llarg estigui situat en paral·lel a la vorera.
 7. Quan els contenidors o els sacs es posin a la calçada, han d’estar ubicats a 20 centímetres de la vorera, de forma que no impedeixin que les aigües superficials aconsegueixin el regueró i hi circulin fins a l’embornal més proper.
 8. A la vorera, s’han de col·locar a la vora d’aquesta, però sense que cap de les seves parts no sobresurti de la línia d’encintat.
 9. Quan els contenidors metàl·lics i sacs de runes hagin de romandre al carrer durant la nit i es trobin ubicats en una calçada sense aparcament de vehicles han d’incorporar a la part exterior els senyals reflectants o lluminosos suficients per fer-los identificables.

Article 11.

Retirada dels contenidors i sacs de runes

 1. Els contenidors metàl·lics a la via pública seran retirats:
  1. Quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via pública i, en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres.
  2. En el termini de les vint-i-quatre hores següents a l’acabament de les obres, encara que no hagi finalitzat el termini de la seva llicència.
  3. En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat.
  4. Quan calgui buidar-los, un cop plens, i sempre el mateix dia en què s’hagin omplert.
 2. Els sacs de runes no poden romandre a la via pública més de 24 hores. Així, s’han de retirar durant les 24 hores posteriors a la seva utilització.
 3. En tot cas, està prohibida la permanència al carrer de contenidors de terres i runes, així com de sacs de runes, des de les 19 hores del divendres fins les 7 hores del dilluns següent.

Article 12.

Lliurament als serveis municipals

 1. El lliurament de runes als serveis municipals, per part dels ciutadans, es farà utilitzant la deixalleria del Parc Mediambiental, presentant a la recepció una còpia del permís d’obra, per justificar d’on provenen els residus.
 2. El ciutadà podrà abocar a la deixalleria del Parc Mediambiental fins a 50 Kg de runes al mes, sense necessitat de justificar el seu origen amb una llicència d’obres.

Article 13.

Infraccions

 1. Les infraccions al present Reglament poden ser lleus o greus.
 2. Les infraccions que vinguin tipificades al Reglament Municipal de Residus seran sancionades d’acord amb el mateix Reglament.
 3. El barem de la sanció es determinarà per la següent relació:

3A) Pertorbació o molèsties causades.

3B) Danys causats.

3C) Ànim de lucre.

3D) Desconsideració envers els ciutadans o l’Ajuntament.

3E) Temeritat o mala fe.

3F) Reiteració o reincidència.

3G) Grau de perjudici al Medi Ambient.

3H) Volum i afectació a la via pública.

Article 14.

Infraccions lleus

Es consideraran infraccions lleus al Reglament Municipal del servei municipal de sacs de runa i per recollida de contenidors de runa, a títol enunciatiu, les següents:

 1. Barrejar altres residus dins dels contenidors metàl·lics i/o sacs de runes.
 2. Dipositar mobles, estris, trastos vells, etc. dins del contenidor metàl·lic i/o sac de runa.
 3. Deixar a la via pública un contenidor metàl·lic i/o sac de runa del divendres a partir de les 19 hores fins a les 7 hores del dilluns següent.
 4. Col·locar un contenidor metàl·lic a la via pública sense la corresponent llicència.
 5. Mantenir un sac de runa a la via pública més de 24 hores.
 6. Mantenir un contenidor metàl·lic i/o sac de runa a la via pública sense la identificació corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 7.
 7. Ocasionar molèsties als ciutadans en les operacions d’instal·lació i de retirada de contenidors metàl·lics i/o sacs de runes.
 8. Manipular contenidors metàl·lics i/o sacs de runes de manera que el seu contingut caigui a la via pública o sigui aixecat o escampat pel vent.
 9. Excedir la capacitat del contenidor metàl·lic i/o sac de runa.
 10. No mantenir tapat el contenidor metàl·lic i/o sac de runa mentre estigui a la via pública i no s’utilitzin.
 11. No retirar el contenidor de runes en el termini de les 24 hores segúents a la finalització de les obres, encara que no hagi finalitzat el termini de la seva llicència.
 12. No retirar un contenidor metàl·lic el mateix dia en que s’hagi omplert.
 13. Col·locar de forma incorrecte els contenidors metàl·lics i/o sacs de runes a la via pública, d’acord amb el que disposa l’article 10.
 14. No retirar el contenidor un cop caducada la llicència d’ocupació de la via pública.

Article 15.

Infraccions greus

Es consideraran infraccions greus al Reglament Municipal del servei municipal de sacs de runa i per recollida de contenidors de runa, a títol enunciatiu, les següents:

 1. El deteriorament del paviment, de la via pública i/o d’altres elements estructurals del municipi, com a conseqüència de la utilització de contenidors metàl·lics i/o sacs de runes.
 2. Ocupació indeguda de terrenys o de béns de domini públic amb contenidor metàl·lics i/o sacs de runes.
 3. Dipositar dins dels contenidors metàl·lics i/o sacs de runes residus que continguin matèries inflamables, explosives, nocives o perilloses, o residus que siguin susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables.
 4. Col·locar a la via pública un contenidor metàl·lic sense estar degudament pintat amb colors que el destaquin i facilitin la seva visibilitat.
 5. Al retirar el contenidor metàl·lic i/o sac de runa, no deixar en perfecte estat de netedat la superfície de la via pública ocupada per aquests i el seu entorn immediat.
 6. Utilitzar contenidors especials (superiors a 5 m3) en calçades i voreres pavimentades.
 7. Reincidir en dues infraccions lleus en el període de 3 mesos.

Article 16.

Sancions

Les sancions que es poden imposar variaren segons la qualificació de la infracció comesa.

 1. Infraccions lleus: Multa pecuniària de 120 a 300 €.
 2. Infraccions greus: Multa pecuniària de 301 a 600 €.

Article 17.

Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions

 1. Prescripció de les infraccions.

 

a) Les infraccions lleus prescriuen en el termini de 6 mesos des de que es van cometre, o bé quan l’administració en tingué coneixement, sempre que en aquest últim supòsit el termini de l’actuació il·lícita no superi l’any.

b) Les infraccions greus prescriuen en el termini de 2 anys des de que es van cometre, o bé quan l’administració en tingué coneixement, sempre que en aquest últim supòsit el termini de l’actuació il·lícita no superi els 3 anys.

c) Les infraccions continuades no inicien la seva prescripció fins que no deixi de cometre els darrers actes il·lícits.

 1. Caducitat de l’expedient sancionador.
 2. En totes les infraccions, l’expedient sancionador caducarà en el termini de 6 mesos des de l’inici de l’expedient.
 3. L’inici dels expedients sancionadors interromp el període de prescripció de la infracció.
 4. En el supòsit que el procediment caduqui, l’administració haurà d’iniciar un nou procés sancionador sempre que el termini de prescripció de la infracció no s’hagi esgotat.
 5. Prescripció de les sancions.
 6. Les sancions per infraccions lleus prescriuen en el termini de 6 mesos des de la notificació de la sanció a l’infractor.
 7. Les sancions per infraccions greus prescriuen en el termini d’1 any des de la notificació de la sanció a l’infractor.
 8. Introducció de la prescripció.
 9. Quan a pesar de l’activitat de l’administració i sense culpa de la mateixa per actuacions del particular no es pugui executar la sanció en els terminis establerts, aquesta es perllongarà automàticament per la meitat del termini establert en la prescripció de la mateixa.
 10. En el supòsit d’interposar recurs contenciós – administratiu per la imposició de sancions, quedaran en suspens els terminis de prescripció i caducitat establerts en aquest reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se el mateix dia de la seva entrada en vigor. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple de data 23 de setembre de 2010, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 234 de data 11 d’octubre de 2010 i el definitiu en el BOPT núm. 285 de data 14 de desembre de 2010.