La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

Article 1.

Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular el servei de deixalleria pel municipi de Cunit i les relacions entre l’entitat que presta el servei i els seus usuaris, amb intenció d’establir els drets i les obligacions bàsiques de cadascuna de les parts. Per tant, es pretén per l’Ajuntament de Cunit, en matèria de gestió de residus, la consecució dels objectius següents:

 1. Promoure la minimització dels residus i de la seva perillositat.
 2. Promoure’n la reutilització.
 3. Promoure la recollida segregada i selectiva de les diferents fraccions residuals.
 4. Reciclar materials i, en particular, la matèria orgànica.
 5. Valoritzar.
 6. Disposar adequadament els rebuigs.

Article 2.

Deixalleria o punt verd; la seva Gestió

Els punts verds o deixalleries són centres municipals preventius i de tractament, destinats a la recepció dels residus transportats i lliurats pels ciutadans, a l’emmagatzematge, a la gestió dels subproductes, amb particular atenció a les operacions de recuperació dels residus que es puguin fer en el mateix punt verd, i al transport del rebuig fins a les instal·lacions de disposició final dels residus.

El servei de deixalleria és de titularitat municipal de conformitat amb el que disposa la normativa de règim local, tot i que la gestió pot ser realitzada en nom de l’Ajuntament de Cunit per empreses privades en base al que s’estableix en el ROAS, per a la gestió indirecta dels serveis públics.

Article 3.

Funcionament

La responsabilitat del seu funcionament correspon a l’Ajuntament de Cunit, el qual podrà subcontractar treballs dins l’explotació general de la planta sempre que sigui per un millor funcionament i que no representin un detriment del seu control, d’acord amb la normativa vigent.

Article 4.

Atribucions del responsable

Per tal de controlar el funcionament de la planta i la seva eficàcia, l’entitat responsable del servei haurà de vetllar per:

 • Limitar el tipus i el volum màxim admissible d’un determinat residu per problemàtiques puntuals, en la recepció de residus que pot afectar el funcionament de la planta.
 • Limitar l’entrada al recinte de vehicles o persones, dins l’horari d’obertura per qüestions de seguretat.
 • Limitar l’accés a la planta de residus industrials o comercials, i de grans productors.

Article 5.

Control de l’explotació

La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, estableix com a objectiu prioritari que la gestió dels residus s’ha de dur a terme amb un alt nivell de protecció del medi ambient, i que són prioritàries les opcions de valoració davant de les disposicions del rebuig. Per tot això:

 • Es recolliran tots aquells residus que la Llei de residus 6/93 defineix com d’obligatòria acceptació per part de la deixalleria.
 • La seva gestió global tendirà a obtenir el grau més elevat possible de reciclatge.
 • Es mantindrà un registre diari de les incidències més importants.
 • Es durà a terme un control continuat d’entrades i de sortides, del tipus de material i de la supervisió de la instal·lació.
 • Es durà a terme la supervisió del correcte funcionament de les instal·lacions i el seu manteniment preventiu i de conservació.

Article 6.

Usuaris. Prestacions als usuaris

Poden utilitzar el servei dels punts verds els ciutadans particulars, com també les oficines, els comerços, les entitats públiques i privades i la petita indústria, que no tinguin contractada amb gestors autoritzats la recollida específica dels residus que generen, amb les limitacions de volum, pes i tipologia que s’estableixen en el paràgraf següent.

Els usuaris del servei municipal de deixalleria podran dipositar en els contenidors de les instal·lacions municipals els residus autoritzats de conformitat amb les determinacions establertes en aquest Reglament.

Els usuaris es classificaran en domèstics o procedents d’activitats econòmiques.

Article 7.

Horaris i dies d’obertura

L’Ajuntament determinarà l’horari i els dies d’obertura que s’adequaran a les necessitats dels potencials usuaris a fi de facilitar-los l’accés a la planta.
En qualsevol cas, no es treballarà els dies 1 de gener, Divendres Sant, 1 de maig, 24 de juny, 15 d’agost, 11 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre i 25 de desembre. I s’haurà de preveure un dia i mig de festa del personal de la mateixa amb caràcter setmanal.

Atès al caràcter estacional del municipi de Cunit i la incidència en el tema dels serveis, és evident que es procedirà a reforçar el servei en èpoques d’estiu per abastar la totalitat de la demanda.

Article 8.

Residus admissibles

Ho seran els que, autoritzats per la Junta de Residus, permetin el seu posterior tractament o valoració. S’entendrà per a Fraccions residuals

A fi de definir les diferents formes per a la seva gestió, els residus municipals es divideixen en les fraccions residuals següents:

 1. Matèria orgànica. Comprèn els residus orgànics propis de la llar que es produeixen principalment en les cuines en la manipulació, preparació i consum de menjar, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara mercats, restaurants, hotels, comerços d’aliments, grans superfícies comercials i altres. També s’inclouen en aquesta categoria els residus de jardineria i poda, tant si prové d’espais públics com privats.
 2. Paper i cartró. Comprèn diaris, revistes, fullets, cartons, paper escrit, paper d’ordinador, paper de cuina i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquests materials.
 3. Vidre. Inclou els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats per a les ampolles d’aigües minerals, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats i altres envasos, així com els vidres de finestres i miralls lliurats a les deixalleries.
 4. Plàstics. Inclou tota mena d’envasos i altres productes fabricats amb materials plàstics, en les seves diferents composicions: Polietilé de baixa densitat (PEBD), polietilè d’alta densitat (PEAD), polipropilè (PP), poliestirè (PS), policlorur de vinil (PVC), polietilè tereftalat (PET), poliuterà (PU) i qualsevol altre.
 5. Metalls. Inclou tota mena d’elements, productes, envasos, llaunes o embalatges de ferro, coure, plom, llautó, alumini, acer o de qualsevol altre metall o aliatge de metalls.
 6. Tèxtils. Inclou roba, draps, restes de tapisseria, però també calçat i altres peces de vestir de pell.
 7. Runa. Enderrocs i altres residus de la construcció i la demolició d’edificacions, la gestió dels quals és de competència municipal, de conformitat amb allò que disposa al respecte el Decret 201/1994, de 26 de juliol.
 8. Residus sanitaris (grups I i II). Aquests residus es gestionaran de conformitat amb allò que estipulen el Decret 300/1992, de 24 de novembre, el Decret 7/1994, de 22 de febrer, i les normes que els despleguin o substitueixin.
 9. Materials compostos de dues o més fraccions, sempre que siguin valoritzables de forma independent.
 10. Rebuig. Materials no inclosos en cap de les fraccions residuals anteriors o que, tot i que formin part d’algun d’ells, no són valoritzables.

Originàriament, els productes admesos amb les limitacions de quantitat que determini l’Alcaldia, els punts verds o deixalleries municipals, s’hi poden acceptar les següents classes de fraccions residuals són els següents (annex III de la Llei 6/93 de residus) i la descripció feta en aquest article més a dalt:

Residus especials:

  1. Medicaments caducats.
  2. Fluorescents i llums de vapor de mercuri.
  3. Pneumàtics.
  4. Bateries.
  5. Pintures.
  6. Vernissos.
  7. Piles.
  8. Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, com ara els frigorífics.
  9. Olis vegetals.
  10. Olis minerals i llaunes d’envasos que n’hagin contingut.
  11. Runes, enderrocs i altres residus de la construcció que continguin fibrociment.

Residus municipals i assimilables:

  1. Paper i cartró.
  2. Vidre.
  3. Plàstics.
  4. Ferralla i metalls.
  5. Fustes.
  6. Tèxtils.
  7. Electrodomèstics que no continguin substàncies perilloses.
  8. Restes de jardineria o esporgada, trossejada o no.
  9. Olis cremats.
  10. Mobles i altres elements voluminosos en desús.

Terra, runa, enderrocs i altres residus de la construcció:

Aquesta relació podrà ser variada per l’explotador segons siguin els tractaments posteriors a la recollida.

Article 9.

Limitacions

 1. Amb caràcter general, la utilització dels punts verds per part dels usuaris particulars que hi lliurin residus d’origen domèstic no estarà subjecta a cap contraprestació. Mitjançant la corresponent Ordenança Fiscal, l’Ajuntament establirà les taxes que per la utilització dels punts verds han de satisfer els usuaris que siguin titulars d’activitats industrials, comercials o de serveis, així com la capacitat dels vehicles a partir de la qual també s’exigirà, en tot cas, el pagament de taxa.
 2. No es pot admetre el lliurament als punts verds de residus industrials que no estiguin identificats per part del gestor ni, en cap cas, residus industrials especials, tòxics i perillosos, ni residus sanitaris.
 3. Els productors o posseïdors dels residus industrials es poden, però, eximir de l’aplicació de les limitacions dels dos paràgrafs anteriors mitjançant l’establiment de convenis específics amb l’Administració municipal.

A més, serà d’aplicació el que diu l’article 4t d’aquest reglament.

Article 10.

Contenidors

Per cada producte admissible es col·locarà un contenidor específic. Cada contenidor tindrà un rètol amb el producte admès.

Només es podrà dipositar cada producte a l’interior del seu contenidor específic.

 

Article 11.

Obligació dels usuaris

 1. Complir aquest Reglament.
 2. Atendre les indicacions generals i les específiques del personal de la planta
 3. No malmetre els elements fixes i mòbils de la planta.

Article 12.

Obligació de l’explotador

 1. Mantenir en bon estat de neteja tota la planta i, especialment, els seus accessos.
 2. Atendre les consultes dels usuaris.
 3. Garantir la gestió dels residus d’acord amb la legislació vigent.
 4. Garantir el cobrament de les taxes quan correspongui d’acord amb les ordenances fiscals corresponents.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

DILIGÈNCIA.-

Cunit, 10 d’octubre de 2002

L’estenc jo, el Secretari de l’Ajuntament, per fer constar que el present Reglament, regulador del servei de la deixalleria municipal, que consta de 12 Articles i 1 Disposició Final, va ser aprovat inicialment per la Corporació Municipal en sessió de data 11 de juliol de 2002, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 179 i al DOGC núm. 3691, ambdós de data 2 d’agost de 2002, i el text íntegre al BOPT núm. 220 de data 24 de setembre de 2002.

EL SECRETARI

CARLES BADEL I DOMINGO