La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 18/07/2018

Índex

 

 

“El servei de teleassistència domiciliària està adreçat a persones grans i amb problemes de salut i permet, mitjançant la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i informàtic específic, que les persones usuàries, davant de situacions d’emergència i únicament polsant l’aparell que porten damunt de forma continuada, puguin entrar en contacte verbal les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb una central atesa per personal amb una formació específica per donar la resposta adequada a la crisi presentada.

 

Aquest servei permet que persones grans i/o amb problemes de salut, que no necessiten una atenció continuada o presencial dels seus cuidadors, tinguin la seguretat de què davant una crisi es poden posar en contacte de forma senzilla i immediata amb el centre d’atenció. De la mateixa manera aquelles persones grans que viuen soles poden, en cas d’emergència, avisar per ser atesos ràpidament

BENEFICIARIS

 • Poden ser beneficiaris/àries d’aquest servei les persones que compleixin els requisits i condicions que es contemplen a l’art. 2 d’aquestes Bases, i que es trobin en alguna de les situacions següents:
 • Persones que visquin soles i que degut als problemes de salut que pateixen poden trobar-se en una situació de risc sanitari. Aquest aspecte cal acreditar-lo amb el model d’informe
 • Persones amb problemes de salut que, tot i viure amb algun familiar, durant bona part del dia estan soles o bé el/la cuidador/a no pot fer front amb garanties a una situació d’emergència sanitària.
 • Persones que, tot i no tenir problemes de salut, es troben en situació de risc per superar l’edat de 80
 • Altres situacions en les quals es valori la convivència d’aplicar aquest recurs, d’acord amb el criteri dels professionals de l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBASP).

 

No poden ser beneficiaris/àries

 

 • Persones que degut al deteriorament del seu estat cognitiu o sensorial auditiu no podran fer un ús adequat del
 • Persones amb el suficient suport familiar per rebre una resposta adequada en cas d’emergència sanitària (que convisqui contí- nuament amb algun familiar que pot fer front correctament a una situació d’aquest tipus).
 • Persones menors de 80 anys i amb manca de patologies que evidenciïn un risc
 • Si existeixen estalvis superiors a 000 euros (1 persona) o
 • 000 eruros (2 persones)
 • A més es tindrà en compte la situació econòmica (ingressos, estalvis i despeses) de les persones sol·licitants per valorar si la persona pot tenir el recurs gratuïtament, n’ha de pagar una part del cost o bé l’ha d’assumir de forma privada.

REQUISITS I CONDICIONS DE LES  PERSONES  SOL·LICITANTS

Les persones sol·licitants del servei de teleassistència han de

complir els següents requisits:

 • Nacionalitat espanyola o residència legal a territori
 • Empadronament al municipi de
 • Viure sols/les permanentment o gran part del dia. En el cas de conviure amb altres persones, que aquestes presentin similars característiques.
 • Presentar una situació de risc degut a l’edat, discapacitat o malaltia i aïllament geogràfic o
 • Disposar de línia telefònica al seu domicili, així com de submi- nistrament elèctric.
 • No patir cap malaltia mental greu ni deficiències notòries d’au- dició i/o expressió oral que puguin impedir la correcta utilit- zació del
 • No rebre ni mantenir la possibilitat d’accés al Programa de Teleassistència a través d’altres institucions públiques o
 • Compromís per facilitar el número de telèfon, com a mínim, d’un familiar, qui també haurà de ser dipositari d’un joc complet de claus de l’habitatge o, si s’escau, designar una persona i/o organisme per a custòdia de les
 • Presentar la sol·licitud segons model facilitat pel servei i que consta a l’Annex I d’aquestes

Aportar la següent la documentació:

 

 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant Justificant dels ingressos totals de la persona sol·licitant (pensió, nòmines, declaració de renda, ..)
 • Certificat del saldo actual de les entitats bancàries on es tinguin comptes
 • Últim rebut de la hipoteca o lloguer, si és el
 • Si es compta amb el servei d’una auxiliar de la llar o treba- lladora familiar, rebut signat per aquesta professional de la despesa
 • Justificant d’ingressos en concepte de dependència/dismi- nucions.

 

 • Certificació acreditativa de les malalties i/o disminucions que pateix la persona sol·licitant o la resta de membres de la unitat
 • No superar la renda per càpita mensual d’acord amb la fórmula que a continuació es detalla:

 

FÓRMULA PER FER EL CÀLCUL DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA

 

La quantia de la subvenció es determinarà  una  vegada aplicada la següent fórmula:

Guanys = ingressos beneficiari – [569,12 euros (Indicador de Renda de Suficiència) + despeses de lloguer i hipoteca (màxim 40% dels ingressos) + despeses de serveis d’atenció a la dependència.]

L’Indicador de Renda de Suficiència és revisat i aprovat anualment per la Generalitat de Catalunya.

Com ingressos es comptabilitzaran els de la persona sol·licitant:

 1. Rendes pròpies
 2. Pensions
 3. Rendiments de capital
 4. Prestacions econòmiques de l’administració per concepte dependència/disminucions

Es restaran dels ingressos les despeses següents:

 • Hipoteca
 • Lloguer
 • Despeses d’atenció a la dependència: es comptabilitzaran totes aquelles prestacions i serveis que tenen com a objectiu final atendre a la persona amb dependència (centre de dia, lloguers i compra d’ajudes tècniques, etc).

En el cas que la persona beneficiària convisqui amb el/la cònjuge i aquest/a disposi d’ingressos econòmics, com a despesa d’habitatge es comptarà el 50% de l’import total d’aquesta despesa.

Si hi ha un familiar a càrrec sense ingressos s’incrementa en un 30% el IRSC per cada membre depenent.

BAREMS:

RESULTAT DEL CÀLCUL  COST SUBVENCIONAT

< 0 = A 60 euros                100%

61-240 euros                               75%

241-420 euros                             50%

421-600 euros                             25%

601 O MÉS                              0%

 • RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per a la inclusió al Programa de Teleassistència seran tramitades per la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cunit.

L’òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local a proposta del/ de la Regidor/a de Serveis Socials, previ informe tècnic emès per la Coordinadora de Serveis Socials.

 • SUSPENSIÓ DEL PROGRAMA

La prestació del programa de teleassistència domiciliària se suspendrà, previ informe de la Coordinadora de Serveis Socials, per:

 • Defunció, renúncia o trasllat de l’usuari de la
 • Per la finalització de la situació de necessitat que va donar origen a la instal·lació.
 1. Per la pèrdua dels requisits que en principi eren necessaris per a ser usuari/ària del programa de teleassistència.
 • Pel altres causes greus que impossibilitin la prestació del servei i així ho especifiqui la Coordinadora de Serveis Socials en informe al respecte.

 

 • REVISIÓ DEL PROGRAMA

La Regidoria de Serveis Socials, a través dels serveis tècnics de      la Regidoria de Serveis Socials,podrà revisar d’ofici les circumstàncies i condicions que han estat la base per a l’aprovació   del servei.

 1. DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES DEL PROGRAMA

Seran drets de les persones usuàries:

 • Ser informats de l’estat de tramitació del seu expedient
 • Confidencialitat de les dades personals
 • Conèixer les bases que regulen el programa Seran deures de les persones usuàries:
 • Facilitar les dades necessàries per a la concessió del programa així com la veracitat de la informació
 • Autoritzar l’entrada al domicili en cas d’emergència. En  cas que es produeixi algun desperfecte per aquest motiu les despeses seran assumides per la persona usuària del
 • Notificar al servei de possibles absències del domicili per qual- sevol
 • La persona usuària és responsable del mal ús de l’equip de teleassistència.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL I

 

Els actuals criteris de baremació no són  d’aplicació  retroactiva per a les persones usuàries que van ser beneficiàries de la bonificació establerta en les anteriors bases, a excepció de la revisió d’ofici dels casos en què l’aplicació de la nova normativa pogués comportar efectes més favorables a la persona usuària del servei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL II

La fórmula per fer el càlcul de la situació econòmica de les persones sol·licitants del servei s’adequarà anualment d’acord amb l’Indicador de Renda de Suficiència, revisat i aprovat anualment per   la Generalitat de Catalunya.”

DILIGÈNCIA

Aquest reglament ha estat publicat al BOP inicialment amb el núm. 235/1 de data 13 d’octubre de 2010, i al BOP aprovació final amb el núm. 272/1 de data 26 de novembre de 2010.