La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

 

TÍTOL I DE LES DATES DE CELEBRACIÓ DE LA FESTA

Article 1.-

La Fira d’Abril se celebra cada any dins la tercera setmana posterior a Setmana Santa, tenint una duració, com a màxim, de 3 a 5 dies. Essent el seu horari de funcionament de 12 del matí a les 4 hores de la matinada.

Article 2.-

En els supòsits en que el compliment d’aquesta norma obligués a celebrar la Fira exclusivament en el mes de maig, s’avançarà la seva celebració una setmana, essent, en conseqüència, la segona posterior a Setmana Santa. En tot cas, sempre s’haurà de poder efectuar la prova de l’enllumenat de la Fira durant el mes d’abril.

Article 3.-

El número de casetes del recinte de la Fira d’abril vindrà determinat per l’espai disponible per a la seva instal·lació.

TITOL II DE LES SOL·LICITUTS DE LES CASETES

Article 4.-

Cada any, entre els dies 1 i 15 de febrer, es presentaran les sol·licituds dels interessats en aconseguir la titularitat d’una caseta de la Fira, procedint posteriorment a la seva adjudicació, exclusivament entre aquelles peticions que s’hagin complimentat dins del termini establert. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament està facultada per ampliar aquest termini, donant publicitat a aquest acord de pròrroga en els mitjans de comunicació.

Les sol·licituds presentades fora del termini assenyalat a l’efecte no tindran cap validesa.

Article 5.-

Les sol·licituds hauran de ser complimentades amb els impresos facilitats per l’Ajuntament i podran presentar-se en el Registre General de l’Ajuntament de Cunit en el termini establert en l’article anterior.

Article 6.-

Els demandants que ho siguin per primera vegada hauran de presentar una memòria explicativa de tots aquells extrems que s’escaiguin en ordre al possible atorgament de la concessió sol·licitada.

TITOL III DE LA TITULARITAT DE LES CASETES

Article 7.-

Un cop finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, i dins del mes de febrer, prèvia emissió dels informes corresponents, el Regidor de Cultura realitzarà la proposta per a l’adjudicació de les casetes a la Junta de Govern Local.

El llistat de sol·licituds admeses serà exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cunit. Les sol·licituds que no es trobin incloses en el llistat de referència es consideraran denegades.

Article 8.-

La titularitat de les casetes de la Fira d’Abril, sigui quina sigui la seva naturalesa, s’atorgarà per llicència municipal pels dies assenyalats com a Fira per cada any, començant la seva titularitat des del moment en que es faci efectiu el preu de la taxa corresponent, i finalitzant l’últim dia de la Fira.

Article 9.-

L’Ajuntament es compromet a respectar la titularitat tradicional sempre que el titular presenti la sol·licitud dins del termini establert, faci efectives les taxes corresponents i no hagi incomplert l’Ordenança vigent.

Article 10.-

Els adjudicataris de les casetes disposaran d’un termini de quinze dies per abonar les taxes que s’escaiguin, i que estaran recollides en les Ordenances Fiscals de cada any. El no compliment de l’esmentat termini suposarà la pèrdua automàtica de la concessió de la llicència, a excepció del supòsit de fet contemplat en l’article 12.

Article 11.-

Queda prohibit expressament el traspàs de la titularitat de les casetes, bé sigui per cessió gratuïta, venda o lloguer.

Article 12.-

Els adjudicataris que per circumstàncies greus no puguin fer ús de la concessió podran posar a disposició de l’Ajuntament la caseta adjudicada, que serà respectada per a l’any següent.

Per això, un cop realitzada l’adjudicació i dins del termini establert pel pagament de les taxes, hauran de presentar una sol·licitud a l’Excm. Ajuntament, manifestant el desig de cedir la titularitat de la concessió per un any.

Si aquesta es produís durant dos anys consecutius, s’entendrà que el titular renuncia definitivament a la concessió.

TITOL IV DEL FUNCIONAMENT DE LA FIRA

Article 13.-

El subministrament de les casetes durant els dies de la Fira es realitzarà des de les sis del matí fins a les dotze del migdia. Durant aquest temps serà permès el trànsit dels vehicles de subministrament, que hauran d’abandonar el recinte abans de l’hora establerta de les dotze del migdia.

Article 14.-

Durant els dies de celebració de la Fira d’abril queda totalment prohibit el trànsit de vehicles dins del recinte fora dels horaris consignats en l’apartat anterior, excepció feta dels serveis de seguretat i vehicles municipals autoritzats.

Article 15.-

Els infractors dels articles 13 i 14 seran sancionats amb una multa de 104,25 euros i els vehicles seran retirats per la grua municipal.

Article 16.-

Serà permesa la venda d’aigua, begudes sense alcohol, tabac, flors, gelats i llaminadures en els llocs establerts prèviament i en les instal·lacions autoritzades específicament per a cadascun d’aquests usos, previ pagament de les taxes corresponents.

Article 17.-

No està permesa, en cap supòsit, la venda de begudes alcohòliques i tabac als menors de 18 anys.

Article 18.-

Queda prohibida la venda ambulant en l’interior del recinte firal. Els infractors seran desallotjats i el producte de la venda serà decomissat.

Article 19.-

Queda prohibida la instal·lació en les vies d’accés a la Fira d’abril de suports publicitaris que no formin part del mobiliari urbà del municipi.

Article 20.-

Totes les casetes hauran de tenir una farmaciola de primeres urgències.

Article 21.-

Els titulars de les casetes tindran a disposició dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament còpia de l’Assegurança de responsabilitat civil contractada.

TITOL V DE L’ESTRUCTURA I EL MUNTATGE DE LES CASETES

Article 22.-

El mòdul és la unitat de mesura de les casetes. Aquest té una superfície de 50 metres quadrats.

Article 23.-

Les casetes tindran una superfície d’un mòdul com a mínim i sis de màxim.

Article 24.-

Amb la finalitat de garantir l’estabilitat de les estructures de les casetes, s’estableix de forma obligatòria la necessitat de l’obtenció amb antelació a l’inici de la fira, d’un certificat de seguretat que serà lliurat per tècnics competents i que haurà de ser lliurat a l’Ajuntament abans que comenci la fira.

Article 25.-

Els materials de muntatge de les casetes seran de lona blanca o material similar, amb una reacció al foc M2.

Article 26.-

Pel guarniment de la façana de les casetes seran utilitzats materials considerats com a tradicionals: randes, roba o paper. Queda prohibit fer ús de materials derivats del plàstic o petroli.

Article 27.-

Estan prohibides les instal·lacions elèctriques fora de la línia de façana. Per a la il·luminació en l’interior de les casetes es podran utilitzar els elements i aparells elèctrics que es considerin adients, sempre que es trobin dins dels límits de consum i compleixin les normes del REBT, així com les establertes pels Serveis Tècnics Municipals.

Article 28.-

En el procediment de guarniment de les casetes, s’haurà de preveure que les bombetes, sempre que la seva potència sigui superior als 25 W, estiguin separades 15 cm. de las flors de paper o altres components combustibles. Si les bombetes estiguessin instal·lades dins de fanals de paper, la seva potència en cap supòsit serà superior a 25 W. La màxima potència de les bombetes serà de 100 W.

En cap supòsit les bombetes, no importa quina sigui la seva potència, no podran estar en contacte amb elements combustibles.

Article 29.-

Les cuines, escalfadors, barbacoes, que siguin instal·lades en les casetes, hauran d’estar ubicades es un espai a l’aire lliure separat de les casetes.

Queda totalment prohibit qualsevol tipus de magatzem, embalatges, capses de licors o begudes alcohòliques, cartrons i qualsevol material o producte que sigui inflamable, proper als focs de les cuines

Article 30.-

Cada caseta tindrà com a mínim un extintor de pols sec polivalent, de pes igual o superior a 6 Kg. d’eficàcia mínima 21-A-113-, dotat de comprovador de pressió i en perfectes condicions de manteniment i ús.

Serà instal·lat un extintor per cada caseta de 50 metres de superfície, en les de superior superfície es col·locarà un extintor per cada 90 m2 o fracció.

Els extintors hauran de ser instal·lats en un lloc visible i de fàcil accés.

Article 31.-

Cada caseta podrà disposar d’un equip de megafonia, amb una capacitat limitada a un màxim de 100 dBA, essent totalment prohibida la utilització estrident d’altaveus, que en qualsevol cas hauran d’estar col·locats amb direcció a l’interior de la pròpia caseta, evitant interferències amb les casetes limítrofes.

Article 32.-

El muntatge de les casetes haurà d’estar finalitzat, als efectes d’abocament de residus i de la inspecció dels Serveis Tècnics Municipals, a les 18 hores del dia anterior a la nit de la inauguració de la Fira d’abril.

Article 33.-

Durant els dies de celebració de la Fira els residus de les casetes es dipositaran diàriament en bosses degudament tancades, en els contenidors especialment habilitats a aquest efecte, entre les sis i les nou del matí exclusivament.

Article. 34.-

La gestió de la utilització de l’escenari general de la Fira d’abril correspondrà a la Comissió Organitzadora de la festa.

TÍTOL VI DEL PASSEIG DE CAVALLS

Article 35.-

L’horari oficial pel passeig de cavalls i carruatges per la Fira, serà de les 12 del migdia a les 16 hores de la tarda.

Article 36.-

Pels titulars de carruatges i propietaris de cavalls que vulguin passejar pel recinte de la Fira d’Abril, els Serveis Municipals posaran al seu abast un model de sol·licitud, que haurà de ser presentat quinze dies abans del començament de la festivitat.

Article 37.-

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la corresponent pòlissa d’assegurances que obligatòriament haurà de cobrir els danys a tercers que poguessin ocasionar els cavalls o vehicles de tracció animal.

L’Ajuntament podrà demanar tota la documentació complementària que consideri adient. En tot cas, els propietaris dels cavalls i/o carruatges hauran de presentar la targeta sanitària equina, i la corresponent guia de transport.

Article 38.-

La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, haurà de tenir una cobertura mínima de 69.514,05 euros pels possibles danys que es poguessin ocasionar a tercers.

Article 39.-

Els carruatges acreditats hauran de portar la corresponent matrícula d’identificació en el lloc més visible i durant tot el temps que estiguin dins del recinte de la fira.

Als titulars dels carruatges, que hagin presentat la sol·licitud dins del termini establert i els hi sigui atorgada la corresponent autorització, se’ls donarà un document acreditatiu que conjuntament amb la matrícula completarà la llicència municipal.

Article 40.-

Els genets i cotxers hauran de portar en tot moment la corresponent targeta sanitària equina i el rebut original o còpia compulsada de l’assegurança de responsabilitat civil a la que fa referència els articles 37 i 38.

Article 41.-

No serà permesa l’entrada al recinte de vehicles de motor transformats, cotxes de cavalls amb rodes pneumàtiques, carruatges d’amansiment, domadors, carros de venda ambulant, cotxes de marató o qualsevol altre, que pogués portar publicitat de qualsevol tipus, o que les seves

característiques poguessin deslluir el passeig per la Fira, així com els vehicles de tracció animal que no tinguin la corresponent matrícula i document acreditatiu complementari.

Article 42.-

Els propietaris de cotxes de cavall que hagin presentat la seva sol·licitud dins dels terminis establerts a l’efecte i siguin adjudicataris de la corresponent llicència municipal, hauran de satisfer una taxa que serà establerta per cada anualitat en les ordenances fiscals corresponents.

Article 43.-

No serà permesa l’entrada al recinte de genets, propietaris o cotxers que no portin la indumentària tradicional en relació al cavall o cotxe de cavalls que utilitzin.

Article 44.-

Els animals de tiratge o muntura hauran de portar ferradures amb patins o ferradures vídies, o qualsevol altre tipus de material preventiu de deslliçaments homologat.

Article 45.-

Queda terminantment prohibit lligar qualsevol classe d’animal a casetes, faroles, arbres, protectors, senyals de tràfic, o qualsevol altre element susceptible de ser utilitzat, havent d’estar sempre a mans d’una persona competent.

Article 46.-

Només es podran enganxar cavalls i mules, essent prohibida la utilització d’ases.

Article 47.-

Està prohibit que els cavalls galopin dins del recinte de la Fira, havent de circular al pas.

Article 48.-

El carros hauran de ser guiats sempre per un major d’edat.

Article 49.-

L’incompliment de qualsevol de les normes articulades en el present títol de les ordenances, serà sancionat de conformitat a l’establert en el títol VII de les presents ordenances, podent ser adoptades les següents mesures: la immobilització del cavall i/o carruatge, la seva expulsió i, fins i tot, la retirada de llicència, en cas de reincidència, resistència a col·laborar, incompliment, o qualsevol altra circumstància que per la seva gravetat així ho aconselli.

TITOL VII INFRACIONS I SANCIONS

Article 50.-

CLASIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

Als efectes de les presents Ordenances, les infraccions es classifiquen de la següent forma:

1.- Infraccions lleus

 1. Incompliment de l’article 35 referent a la circulació fora dels horaris establerts.
 2. Incompliment de l’article 39 relatiu a la instal·lació de la matricula de identificació.
 3. Vulneració de l’article 43 sobre la vestimenta dels genets.
 4. Incompliment de l’article 44 sobre el tipus de ferradures a utilitzar.
 5. Contravenció de l’article 47 relatiu al moviment dels cavalls dins de la Fira.
 6. Vulneració de l’article 31 relatiu al volum de so de les casetes.
 7. Infracció de l’article 33 sobre l’abocament de residus.

h) Incompliment de l’article 20 referent a l’obligació de tenir una farmaciola.

2.- Infraccions greus:

 1. Incompliment de l’article 38 relatiu a l’assegurança de responsabilitat civil.

b) Incompliment de l’article 45 relatiu a la prohibició d’amarrar animals.

 1. Incompliment de l’article 48 sobre els conductors dels carros.
 2. Incompliment de l’article 24 relatiu al certificat de seguretat.
 3. Contravenció de l’article 25 referent a les característiques ignífugues dels tendals.
 4. Incompliment de l’article 26 sobre les característiques dels materials de guarniment de les casetes.
 5. Incompliment de l’article 21, sobre la manca de la pòlissa d’assegurances.
 6. L’ocupació de major superfície de la concedida pel muntatge de la caseta, ja sigui en terrenys lliures no inclosos en la concessió, o en terrenys d’altres concessions administratives.
 7. La reincidència en infraccions lleus, durant dos anys consecutius dins d’un termini de 5 anys a comptar des de la primera infracció.

3.- Infraccions molt greus:

 1. La reincidència en infraccions greus en dos anys consecutius.
 2. L’incompliment de l’article 11, relatiu al traspàs de la titularitat de la llicència.
 3. L’incompliment de l’article 30, relatiu a l’obligatorietat de disposar d’extintors, sancionant tant la seva inexistència, com les característiques inadequades del seu contingut i la manca de revisions tècniques.
 4. L’incompliment de l’article 29 relatiu a les instal·lacions de cuines i prohibició d’emmagatzematge proper als focs de les cuines.

Article 51.-

SANCIONS

Per la gradació de les sancions es respectaran els següents criteris:

Quantia dels perjudicis ocasionats.

Grau de perill que comportin les infraccions.

Grau de molèsties que ocasionin.

En funció de tot el que s’exposa, les infraccions seran sancionades de la següent manera:

Infraccions lleus.- Multa de 69,45 a 173,80 euros

Infraccions greus- Multa de 173,80 a 695,15 euros

En els supòsits en els quals sigui observada una major ocupació de superfície de la que figura en la llicència municipal, amb independència de la multa, es procedirà al tancament del sector ampliat, ordenant el seu desmuntatge immediat i retirada de la instal·lació, si pels tècnics municipals es considera que es pot produir qualsevol situació d’inseguretat.

Infraccions molt greus.- Pèrdua de la titularitat i multa de 117,00 a 696,30 euros

Article 52.-

Les sancions establertes en l’article anterior només es podran imposar després de la tramitació de l’oportú expedient, de conformitat amb la legislació vigent.

Article 53.-

La prescripció de les infraccions es produirà pel decurs dels següents terminis:

1.- Les infraccions lleus: als 6 mesos.

2.- Les infraccions greus: als 2 anys.

3.- Les infraccions molt greus: als 3 anys

Els terminis començaran a comptar des de la producció del fet originador de la sanció, o des de la data de la darrera comissió, si es tracta d’infraccions continuades.

La prescripció de les sancions es produiran en els terminis que seguidament s’exposen, computats a partir de la fermesa de la resolució sancionadora.

1.- Sancions imposades per infraccions lleus: 1 any.

2.- Sancions imposades per infraccions greus: 2 anys.

3.- Sancions imposades per infraccions molt greus: 3 anys.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor, un cop aprovada i publicada, d’acord a l’article 70.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local.

DILIGÈNCIA.-

L’estenc jo, el Secretari de la Corporació, per fer constar que el present Reglament, que consta de 7 Títols, 53 Articles i 1 Disposició Final, va ser aprovat inicialment per la Corporació Municipal, en sessió de data 1 d’agost de 2002, publicant-se l’Edicte inicial al BOPT núm. 194, de data 22 d’agost de 2002 i al DOGC núm. 3702, de data 20 d’agost de 2002, essent publicat el text íntegre al BOPT núm. 238, de data 16 d’octubre de 2002.

Els articles 15, 38 i 51 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19 d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 19 de desembre de 2005.

Els articles 15, 38 i 51 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Els articles 15, 38 i 51 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Els articles 15, 38 i 51 d’aquesta ordenança han estat modificats segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.