La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1

La prestació del servei públic de transport regular urbà de viatgers, incloent-hi el transport escolar que es regirà pel títol III, amb vehicles de motor dins del terme municipal de Cunit es regirà pel que es disposa en aquest Reglament i en el Plec de Condicions que constitueixen la llei fonamental del contracte.

L’àmbit territorial del servei abasta el terme municipal de Cunit, en els termes establerts per la legislació de transport aplicable.

Article 2

El servei es gestionarà d’ acord amb la forma de gestió indirecta prevista en l’art. 85.4 a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i art. 188.3.a) del ROAS.

Article 3

L’Ajuntament de Cunit es reserva totes les potestats que la legislació administrativa atorga als titulars dels serveis públics i en especial la reglamentària d’inspecció i de sanció.

TÍTOL I Gestió del servei

Article 4

El gestor del servei se sotmetrà als preceptes d’aquest Reglament en la seva integritat, sense que es pugui introduir en la prestació del servei modificacions contràries a aquest, quedant obligat, especialment, a realitzar-ho d’acord amb els itineraris aprovats per la Corporació Municipal.

Seria convenient, a més, que per part de la Corporació Municipal s’efectués una consulta prèvia al gestor del servei.

Article 5

L’Ajuntament de Cunit podrà alterar provisionalment els itineraris, amb escurçament del recorregut o desviació de la ruta, per causa d’obres o esdeveniments especials. Aquestes alteracions seran notificades al gestor del servei amb la major antelació possible.

Article 6

Les modificacions del servei precises per una millor configuració i explotació del transport urbà, hauran de ser aprovades per la Corporació Municipal, previ avís al gestor del servei, almenys amb 30 dies d’antelació, mantenint-se en aquest supòsit l’equilibri econòmic financer anteriorment existent.

Article 7

Les tarifes del servei de transport urbà col·lectiu de viatgers i de l’escolar seran aprovades per l’Ajuntament de Cunit per iniciativa pròpia a proposta del gestor del servei, d’acord amb els procediments legalment previstos.

Les tarifes es correspondran amb el títols de transport utilitzats.

Article 8

Els usuaris menors de 3 anys no abonaran la tarifa del servei, sempre que no ocupin seient

Article 9

Els conductors – perceptors dels vehicles, només estaran obligats a disposar de canvi per devolucions fins un import màxim de 30,00 € cada dia a l’inici del servei

Els conductors –perceptors dels vehicles només restaran obligats a disposar de canvi per a devolucions fins a un import màxim de 10,00 € per a un bitllet senzill i de 20,00 € per als abonaments de 12 viatges.

Per als abonaments de 20 viatges, es recomana l’adquisició amb import exacte.

Article 10

Els paquets i objectes de dimensions fins a 50 x 30 x 15 cm i el rotllos de dimensions fina a 150 cm de longitud i 10 cm de diàmetre queden exempts de pagament.

Els paquets i objectes que superin les mides esmentades fina un màxim de 80 x 50 x 40 hauran d’abonar la tarifa de transport.

Cada usuari només podrà transportar fins a un màxim de dos paquets o objectes. En cap cas es permetran càrregues superiors a 30 Kg.

Per raó de la comoditat i de la seguretat dels usuaris, no es podran posar als vehicles els paquets que superin les mides especificades en el paràgraf segon, els envasos o garrafes que continguin substàncies inflamables i els objectes que pel seu aspecte i condició puguin molestar o afectar el servei o a la resta dels usuaris.

A més, en el referent a cotxets de bebès i cadires de rodes serà d’aplicació la recomanació que es va elaborar per part de la Comissió de Noves Tecnologies de l’ATUC que s’inclou com annex.

Article 11

Els itineraris i parades dels vehicles del servei de transport públic seran fixats per la Comissió de Govern, procurant atendre les necessitats de tots els sectors del municipi dintre de les limitacions que imposin les disponibilitats tècniques del servei.

El Servei es realitzarà de forma que es determini per l’Ajuntament, mitjançant acord de la Comissió de Govern i es prestarà en horari d’hivern i d’estiu que es fixi per l’Ajuntament de Cunit, de la mateixa manera.

Article 12

Cada vehicle portarà al seu servei un conductor-perceptor, que serà el representant del concessionari durant el viatge, amb atribucions per fer complir als usuaris del servei les normes relatives a la policia i higiene.

Al servei escolar i al servei de tipus mixt hi viatjarà obligatòriament un monitor-acompanyant.

Article 13

El conductor-perceptor de cada vehicle complimentarà, durant el període de prestació del seu servei el full de ruta que serà lliurat en les oficines del concessionari al finalitzar la jornada de treball.

Aquest document, que tindrà caràcter declaratiu, haurà de contemplar la indicació del vehicle, el nombre de títols de transport que hagin estat expedits (bitllets senzills, abonaments, …) i la recaptació per aquest concepte. També contemplarà els incidents o accidents que s’hagin pogut produir. Aquestes dades podran ser ampliades pel conductor del vehicle i/o el gestor del servei en tot allò que cregui adient en funció de les seves necessitats d’organització.

El concessionari del servei posarà a disposició de l’Ajuntament de Cunit aquesta documentació, amb, si s’escau, un resum informatiu del servei i de les incidències, millores o les propostes de modificació que cregui escaients, per a la millor prestació del servei públic.

Aquest informació es pot fer mitjançant sistemes informàtics.

Article 14

Els vehicles prestaran el servei amb les degudes condicions de sanitat, neteja i estat de conservació tècnica, així com amb la revisió reglamentària favorable de la inspecció tècnica de vehicles.

Els vehicles del servei urbà estaran adaptats per a persones de mobilitat reduïda.

Article 15

L’estat de conservació tècnica haurà de ser idoni per una correcta explotació i s’haurà d’assegurar el bon estat dels elements mecànics del vehicle que puguin afectar la seguretat dels usuaris i vianants.

El manteniment de les parades i dels pals de parada es responsabilitat de l’Ajuntament de Cunit i del gestor del servei ho és el manteniment de la informació en bon estat i actualitzada.

Article 16

Els vehicles adscrits al servei portaran instal·lada la maquinària necessària per l’expedició i control dels títols de transport, que incorporaran sistemes tècnics que impedeixin la seva manipulació. La maquinària haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament de Cunit.

Article 17

El personal de l’empresa concessionària adscrit a la prestació del servei queda obligat al compliment de les següents regles:

1) Impedir que cap usuari, amb paraules, gestos o actituds, ofengui al decòrum de la resta d’usuaris o provoqui aldarulls, requerint amb aquest fi la presència de qualsevol agent de la Policia Municipal.

2) No admetre al servei un nombre d’usuaris superior a l’autoritzat pel vehicle, impedint, en aquest cas, l’entrada dels ciutadans que vulguin accedir al servei.

3) Complir en tot moment les normes vigents en matèria de trànsit i circulació de vehicles i l’horari del servei.

4) Impedir l’accés al vehicle que presta el servei a les persones amb visible estat d’ embriaguesa, o que transportin animals, paquets o efectes que per les seves mides , classe, quantia o mals olors puguin afectar a la resta d’ usuaris o al servei. Queden exclosos de la prohibició de portar animals les persones invidents que per la seva minusvalidesa necessitin utilitzar un gos-pigall.

5) Facilitar als viatgers tota la informació que sol·licitin en relació amb el servei.

6) Deturar els vehicles el més a prop possible de les voreres, amb la finalitat de que els passatgers puguin pujar i baixar sense perill.

7) No donar sortida als vehicles mentre els usuaris estiguin pujant o baixant.

8) Efectuar l’ arrencada del vehicle i la parada sense brusquedat, i no deixar la direcció del vehicle, ni realitzar accions o omissions que els puguin distreure de la conducció.

9) Anar degudament uniformats

10) No realitzar parades diferents a les establertes, llevat que les circumstàncies així ho exigeixin.

11) No permetre l’accés a l’autobús de viatgers sense el corresponent títol de transport.

12) Ajudar a pujar i baixar del vehicle a les persones amb disminució

13) A retirar el títol de transport especial a aquelles persones que no puguin acreditar la seva legitima possessió, lliurant-lo al responsable de l’Empresa.

14) A detenir el vehicle en la parada quan ho demani l’usuari, bé des de l’interior prement el timbre instal·lat a l’efecte, bé des de la parada fent senyal amb la ma al conductor.

15) A lliurar al responsable de l’empresa els objectes que els usuaris s’hagin oblidat al vehicle.

Article 18

El concessionari o gestor del servei ha de senyalitzar en l’interior dels vehicles la prohibició de fumar, essent responsable de l’estricte compliment d’aquesta prohibició.

També cal senyalitzar a l’ interior dels vehicles els seients reservats a persones discapacitades, de la tercera edat, amb nens petits als braços i dones embarassades, i s’ha de reservar l’espai físic necessari per tal que puguin deixar tots aquells utensilis o ajudes, com bastons, crosses, cadires de rodes i qualsevol altre aparell o mecanisme que constitueixi ajuda tècnica en els termes establerts a la normativa vigent.

Article 19

Els vehicles amb aire condicionat en funcionament hauran de tenir les finestres tancades.

Article 20

Si un vehicle interromp el seu servei a causa d’un accident o avaria, els usuaris tindran dret a pujar en el vehicle següent utilitzant el mateix títol de transport..

TÍTOL II Drets i dures de l’usuari

Article 21

Tindrà la condició d’usuari el ciutadà que estigui utilitzant el servei públic urbà de transport. L’accés a la condició d’usuari és lliure i general per a tots els ciutadans.

El gestor-conductor del vehicle només podrà impedir aquest accés per algun dels motius concrets especificats en l’article 22.

Article 22

Els usuaris del servei tenen dret:

1) A gaudir del servei d’acord amb les prescripcions d’ aquest Reglament.

2) A instar als conductor-cobradors adscrits al servei, el compliment de les seves obligacions.

3) A adreçar-se al departament municipal corresponent o a les oficines del gestor-concessionari, per tal de sol·licitar informació i/o formular reclamacions o queixes.

4) A recuperar els objectes perduts dins dels vehicles que presten el servei de transport urbà, en cas de que estiguin a disposició del gestor-concessionari.

5) A ser ajudats pel conductor i la resta d’usuaris a pujar i baixar del vehicle si pateixen alguna disminució.

6) Les persones discapacitades, de la tercera edat, amb nens petits als braços i dones embarassades, tenen dret a utilitzar els seients que els hi són reservats

Article 23

Els usuaris del servei, excepte els usuaris relacionats en l’article 7, estan obligats:

1) Abonar les tarifes del servei quan tinguin més de tres any d’edat.

2) A portar preparada moneda fraccionada suficient pel pagament de la tarifa quan puguin al vehicle, sense que es pugui obligar al conductor-cobrador a canviar moneda de més de 10 € per al bitllet senzill i 20 € per als abonaments de 12 viatges. La resta d’abonaments s’han d’abonar amb import exacte.

3) A conservar el títol de transport durant el viatge.

4) A utilitzar els sistemes de control dels títols de transport instal.lats en els vehicles.

5) A mostrar al conductor-cobrador les targetes especials d’abonament si es donés el cas.

6) A respectar al conductor-cobrador i acceptar les seves indicacions pel millor compliment del servei.

7) A no distreure al conductor quan el vehicle estigui en marxa.

8) A mostrar el títol de transport degudament cancel·lat a sol·licitud del conductor-cobrador.

9) A no sol·licitar al conductor que efectuï parades diferents a les establertes oficialment.

10) A no pujar al vehicle quan s’hagi fet l’advertiment de que està complert.

11) A no introduir en el vehicle gossos o altres animals o paquets i efectes que per les seves mides, classe, quantitat, per o mals olors estiguin prohibits en l’article 9.

12) A no fumar a l’interior dels vehicles.

13) A no escupir ni llençar papers ni altres objectes dins del vehicle.

14) A no obrir les finestres quan funcioni l’aire condicionat.

15) A ajudar a pujar i baixar del vehicle a aquelles persones que pateixen alguna discapacitat.

16) A indicar al conductor la seva intenció de baixar-pujar al vehicle, des de l’interior prement el timbre instal·lat a l’efecte, i des de l’exterior assenyalant-ho amb la ma.

17) A lliurar al conductor els objectes que altres usuaris s’hagin oblidat al vehicle.

18) A cedir els seients reservats a persones discapacitades, de la tercera edat, amb nens petits als braços i dones embarassades.

Article 24

En l’interior del vehicle o en les parades, segons els casos, hi haurà de constar informació suficient pels usuaris respecte de les tarifes vigents, els horaris i itineraris i la resta de circumstàncies concretes que hagin de ser conegudes pels usuaris del servei.

Article 25

Les queixes i reclamacions pel mal funcionament del servei es podran formular en els fulls de reclamacions existents en el departament de la Policia Local.

Les esmentades oficines tindran a disposició dels usuaris per la seva consulta, un exemplar d’aquest reglament.

Article 26

Les reclamacions d’indemnització que es derivin d’accidents del servei es podran presentar, dins dels terminis legals, davant del gestor-concessionari o davant de l’Ajuntament de Cunit, com a responsable subsidiari, o directament davant de la companyia d’assegurances en la qual el gestor-concessionari hagi subscrit la corresponent pòlissa.

Article 27

Els usuaris podran proveir-se dels títols de transport en els vehicles del servei de transport urbà i en els punts que determini l’empresa gestora.

També podran adquirir títols de transport en les entitats amb les quals el gestor hagi signat convenis per a l’ampliació de punts de venda.

Article 28

Els usuaris que no vagin provistos del títol de transport corresponent al viatge que realitzen hauran de pagar, a més del seu import màxim, una multa de 44,70 €.

Als viatgers que facin efectiva immediatament l’esmentada percepció se’ls aplicarà una reducció del 50% sobre el seu import.

TÍTOL III Règim d’utilització del servei per a transport escolar

Article 29

El servei de transport escolar serà prestat per l’ Ajuntament de Cunit, amb el caràcter de servei voluntari atès la normativa vigent.

Article 30

Tindran accés a gaudir del servei, tots els nens empadronats en el municipi que assisteixin als centres escolars públics de Cunit i que ho sol·licitin per escrit a l’Ajuntament.

S’ exceptua de l’exigència d’empadronament aquells que per motius de mobilitat estiguin matriculats en els centres escolars de Cunit, sempre que els seus municipis de residència dispensin el mateix tractament als nens residents a Cunit que es trobin en la mateixa situació.

Serà l’empresa gestora del servei la que, prèvia autorització de l’Ajuntament de Cunit, amb la llista de nens que es matricularan el curs proper proposarà a l’Ajuntament els recorreguts dels vehicles que variaran d’un curs a un altre en funció de la demanda existent.

Una primera llista provisional d’alumnes amb les seves senyes hauran d’estar en possessió del gestor del servei abans del 1er d’agost, sigui per que les facilita l’Ajuntament o bé, cas que ho gestioni l’empresa de transport, s’hagin formalitzat les inscripcions per part dels pares abans de l’esmentada data.

L’empresa de transport gestionarà, tal com estipula el Plec l’elaboració dels carnets i el seu cobrament en el lloc que s’indiqui.

Article 31

Els itineraris i parades dels vehicles del servei de transport escolar procuraran atendre les necessitats de tots els sectors del municipi dintre de les limitacions que imposin les disponibilitats tècniques del servei.

Article 32

En tots els vehicles hi viatjarà com a mínim un monitor-acompanyant, respectant la quota establerta en el Decret 161/96, encarregat de vetllar pel bon ordre del servei i prevenir qualsevol incidència que es pogués produir durant els trajectes.

Article 33

Els pares o tutors seran responsables de l’actitud cívica dels nens durant els trajectes i hauran de fer-se càrrec dels desperfectes que puguin causar en els vehicles com a conseqüència d’actuacions imprudents contràries a les indicacions dels monitors, o actes vandàlics de qualsevol mena.

Article 34

L’Alcaldia podrà excloure de gaudir del servei de forma temporal o definitiva a aquells nens que reiteradament pertorbin el seu funcionament, molestant els altres usuaris, provocant aldarulls, o causant danys.

També podrà donar lloc a l’exclusió del servei la falta de pagament de les tarifes que, en el seu cas, s’estableixin. Sens perjudici de la corresponent sanció que li pertoqués segons aquest reglament.

Article 35

El gestor-concessionari del servei està obligat a portar un llistat de persones amb dret a accedir gratuïtament al servei, el qual serà prèviament lliurat per l’ Ajuntament.

Aquest llistat serà lliurat de manera setmanal al centre d’ ensenyament primari de Cunit i a l’ Ajuntament de Cunit.

El gestor-concessionari del servei està obligat a tenir dins del vehicle un responsable dels menors d’ acord amb el que s’ estableix en la normativa vigent (D. 161/96).

El gestor-concessionari del servei està obligat a facilitar a l’ Ajuntament de Cunit la informació suficient per poder fiscalitzar la prestació del servei.

Article 36

Serà d’aplicació el que s’estableixi en el Real Decreto 443/2001 de 27 d’abril i la seva posterior modificació contemplada al Real Decreto 894/2002 de 30 d’agost sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors.

TÍTOL IV Règim de fiscalització de la prestació del servei

Article 37

El gestor-concessionari del servei està obligat a facilitar a l’Ajuntament de Cunit la informació suficient per poder fiscalitzar la prestació del servei.

Article 38

L’Ajuntament de Cunit podrà inspeccionar els vehicles i les màquines de control de bitlletatge durant el seu funcionament, així com els documents administratius i dades estadístiques que estigui obligat a confeccionar el gestor-concessionari.

Obligant-se al conductor del servei a posar a disposició dels serveis municipals tota la informació que li sigui requerida per la seva part.

Igual obligació té el concessionari del servei.

TITOL V Règim sancionador

Article 39

Podrà ser sancionada qualsevol infracció de la legislació reguladora del transport urbà de viatgers, del Codi de Circulació, d’aquest Reglament, dels Plecs de Condicions jurídiques i econòmico-administratives i de la resta de disposicions o actes administratius municipals complementaris.

Article 40

La responsabilitat penal, civil administrativa, laboral i de qualsevol altra classe, derivada de les infraccions abans indicades o de l’incompliment de la legislació en general aplicable a la prestació del servei, serà exigida, en tot cas, al gestor-concessionari del servei, sens perjudici de què aquest la pugui repetir contra el responsable directe de la infracció, o en el seu cas al seu responsable o tutor.

Article 41

Les infraccions d’aquest Reglament i de la resta de disposicions o actes administratius municipals complementaris, realitzats pel gestor-concessionari del servei, es classifiquen en molt greus, greus i lleus, que tal com s’estableix en el Plec de Clàusules administratives particulars seran les següents:

1. Infraccions molt greus. Es consideren infraccions molt greus:

a) No iniciar, paralitzar o no prestar la totalitat o part dels serveis contractats, en el període establert, sense causa justificada.

b) Prestar els serveis en condicions que puguin afectar a la seguretat de les persones perquè comportin perill greu i directe.

c) Manipular o falsejar intencionadament els elements de control, la instal·lació dels quals és obligada en el vehicle, de tal manera que no s’ obtinguin dades o que se n’ obtinguin de falses, amb repercussió de la prestació del servei de transport.

d) Obstruir l’actuació de la inspecció del servei, que port a terme l’Ajuntament de manera que impedeixi o retardi l’ exercici de les funcions que l’ Ajuntament de Cunit té atribuïdes.

e) Cometre tres infraccions greus en el període d’un any.

f) L’abandonament o la paralització del servei sense causa justificada.

g) Cedir, traspassar o subcontractar el servei sense la perceptiva autorització de l’Ajuntament.

h) L’ incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social vers el personal del servei.

i) En general, qualsevol incompliment molt greu de les obligacions essencials del concessionari.

j) En el supòsit dels usuaris realitzar actes de violència contra el vehicle o les persones d’altres usuaris.

2. Infraccions greus. Es consideren infraccions greus:

a) Prestar el servei en condicions diferents de les que s’assenyalen a la normativa aplicable, llevat que sigui qualificada com infracció molt greu.

b) Prestar el servei mitjançant una persona física o jurídica no autoritzada.

c) Incomplir el règim de tarifes

d) La inexistència dels elements de control que cal dur instal·lats en els vehicles, o que no estiguin en funcionament.

e) La no aportació de dades essencials de la documentació obligatòria o el seu falsejament.

f) Incomplir reiteradament, sense justificació, els horaris i les freqüències del servei.

g) La no subscripció de les assegurances obligatòries.

h) La manca de funcionament dels aparells de confort (calefacció / aire condicionat) instal·lats als vehicles.

i) Permetre una contaminació del medi ambient o acústica en els vehicles superior a la prevista a les ordenances municipals o reglamentació comunitària.

j) Cometre tres o més infraccions lleus en el període d’un any.

k) Desobediència greu o reiterada de les ordres donades al concessionari pel que fa l’ordenació o forma de prestació del servei.

l) En general, qualsevol incompliment qualificat de greu d e les obligacions essencials del concessionari.

m) En el supòsit d’actes que alterin la pau o malmetin els elements integrants dels vehicles de transport urbà.

3. Infraccions lleus. Es consideren infraccions lleus:

a) Prestar el servei sense dur en el vehicle la documentació formal exigida per la normativa aplicable.

b) No dur en lloc visible del vehicle els distintius exigits per la normativa vigent, així com la informació a què fa referència l’article 23 d’aquest Reglament.

c) Transportar viatgers en nombre superior a l’ autoritzat per vehicle de que es tracta.

d) La manca d’exhibició dels preceptius quadres de tarifes, horaris, avisos i altres informació d’exhibició obligada.

e) Permetre incomplir les normes generals de policia i higiene.

f) Tenir un tracte desconsiderat amb els usuaris.

g) No mantenir la netedat i el bon estat d’aparença del vehicle.

h) Permetre viatjar a persones sense el corresponent títol.

i) En general cometre qualsevol de les infraccions assenyalades en la relació anterior quan per la seva naturalesa , per l’ocasió o circumstàncies no ha de ser qualificada com a greu.

j) La manca de pagament del bitllet o de la multa per no tenir-lo.

Article 42

Les infraccions esmentades seran sancionades amb multes que seran graduades dins els imports màxims i mínims que seguidament s’estableixen, en funció de les circumstàncies agreujants o atenuants existents, i de la intencionalitat o grau de negligència o imprudència.

  1. Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa compresa entre 55,90 € i 335,50 €, amb independència de que pugui ser-li requerit l’abonament dels desperfectes causats amb independència.
  2. Les infraccions greus seran sancionades amb una multa compresa entres 335,50 € i 670,95 € amb independència de que pugui ser-li requerit l’abonament dels desperfectes causats amb independència.
  3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa compresa entre els 670,95 € i 3.000 € o la resolució del contracte si fos reincident amb independència de que pugui ser-li requerit l’abonament dels desperfectes causats amb independència.

Tota infracció donarà lloc a un expedient en el qual s’escoltarà el gestor-concessionari i es resoldrà per l’alcalde en el supòsit de les infraccions lleus o regidor en qui delegui.

En el supòsit d’infraccions de caràcter greu correspon la competència a la comissió de govern.

En el supòsit d’infraccions de caràcter molt greu correspon la competència al Ple de l’Ajuntament.

Declarant comesa o no una infracció i imposant, en el primer cas, la sanció corresponent, i la responsabilitat en la quantia que es determini en l’expedient.

Article 43

Les infraccions administratives realitzades pels usuaris seran sancionades instruint l’expedient, simplificat si s’escau, en què es garantirà l’audiència de l’interessat, aplicant el procediment sancionador aprovat per Decret 278/93 de 9 de novembre, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 1872 de 29 de novembre de 1993.

La quantia de les sancions i resta de procediment aplicable serà establert a l’Ordenança que l’Ajuntament de Cunit estableixi.

TÍTOL VI Tarifes

El cost de prestació dels serveis de transport urbà i transport escolar podrà ser repercutit totalment o parcialment sobre els usuaris. Aquestes tarifes, que tindran la consideració de taxa, seran tramitades d’acord amb les prescripcions de la Llei 39/1988 de 28 de desembre d’ Hisendes Locals, mitjançant l’ordenança fiscal que en el termini màxim de sis mesos el Ple haurà d’aprovar.

Disposició Derogatòria

Aquest reglament substitueix i deroga el Reglament del servei públic de Transport regular urbà de viatgers amb vehicles de motor dins del terme municipal de Cunit, i servei de transport escolar, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 2 d’agost de 2000.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor a l’endemà de la publicació íntegra del text en el BOPT, d’acord amb el que estableix l’art. 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de l’ esmentada Llei.

DILIGÈNCIA

Aquest Reglament, que consta de 6 títols, 43 articles, 1 disposició derogatòria i 1 final, ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 29 de maig de 2006, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 127 de 2 de juny de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 173 de 27 de juliol de 2006.

L’article 42 d’aquest reglament ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

L’article 42 d’aquest reglament ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Els articles 28 i 42 d’aquesta ordenança han estat modificats segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.