Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

ANTECEDENTS

L’Excm. Ajuntament de Cunit presta el servei d’aigua potable, clavegueram i pluvials de la localitat mitjançant concessió administrativa adjudicada a la companyia SOREA S.A., segons acords del Ple de la Corporació de data 24 de setembre de 1998 i 29 de desembre de 2000. Ampliant la Concessió del servei d’abastament d’aigua, i incorporant-hi el que prestava mitjançant contracte de serveis del clavegueram, que va entrar en vigor en data 1 de gener del 2001, amb una vigència temporal fins el 31 de desembre del 2025.

Al Plec de Condicions Econòmiques-Administratives de la Concessió, es determina la necessitat de redacció i aprovació del Reglament del Servei d’obligat compliment per l’adjudicatari i els usuaris del servei de l’aigua i, sent de referència aquest en el supòsit de l’ampliació, també serà aplicable al nou servei de clavegueram, i com a requisit establert per la pròpia llei i el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i en desenvolupament de les competències mínimes pròpies de l’article 25 de la llei de bases de règim local, que requereixen un sistema de sanejament per a la població i en tenir-ho s’ha de realitzar el seu manteniment i control.

L’objecte del present Reglament és la regulació del Servei de clavegueram al terme municipal de Cunit i de les relacions entre qui tingui al seu càrrec la prestació del servei i els seus abonats, assenyalant els drets i obligacions bàsiques per cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions d’altres Administracions. El servei de clavegueram és de caràcter públic, pel qual tindran dret a la seva utilització, mitjançant el corresponent contracte, les persones físiques i jurídiques que ho sol·licitin, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest reglament i disposicions legals vigents. L’objectiu que es pretén en aquest reglament és aconseguir la qualitat necessària de l’aigua residual al seu vessament al clavegueram, pel qual s’ha de concretar el grau de depuració necessari i tractament d’aigües residuals dels usuaris que es vegin afectats per l’obligatorietat del tractament. La protecció de la salubritat pública i el servei de clavegueram són competències obligatòries de l’ Ajuntament, segons estableixen els articles 66.3.h) i 67.a) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb els articles 63.2 h), 63.2 1) i 64 a) de la Llei 8/87 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Servei de clavegueram és de titularitat municipal. L’Ajuntament de Cunit podrà prestar el Servei de clavegueram mitjançant qualsevol de les formes previstes en Dret; podrà estructurar el servei i donarà publicitat de la seva organització, sigui quina sigui la forma de prestació escollida, directa o indirecta, d’acord amb allò establert al Text Refós de Règim Local i el Reglament d’Obres Activitats i Serveis.

És evident que els serveis afectats per aquest reglament quedaran sotmesos, permanentment, al control de l’Ajuntament de Cunit, el qual podrà revisar els treballs realitzats pel concessionari en tot moment per tal de garantir la qualitat d’aquests.

Es fa precís i és necessària, per tant, la configuració d’un context administratiu i legal que en definitiva permeti regular i controlar l’ús dels sistemes comunitaris de sanejament i que ajudi a preservar la integritat física de les obres i equips constituents, protegint la salut del personal encarregat de l’explotació i manteniment dels sistemes col·lectors i de les plantes de tractament que en un futur es puguin integrar, garantint, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals industrials que entren en els sistemes col·lectors tinguin característiques similars a les aigües residuals urbanes, així com que no s’obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament que es pugui tenir, i a les que en l’actualitat s’aboca, així com garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptores compleixin les altres normatives vigents en la matèria, juntament amb el fet de que existeixi un sistema de recollida d’aigües pluvials en correcte estat per tal de que serveixi amb correcció a les tasques que es determinen.

En les motivacions expressades, el present Reglament contempla en forma essencial el desenvolupament del règim de drets i obligacions del prestatari del servei, el règim legal d’aplicació a la contractació del servei per l’usuari, així com la forma i condicions de prestació del servei, en la voluntat de que per llur aplicació quedin plenament regulades i establertes les condicions necessàries per la plena efectivitat de la prestació del servei en benefici de la comunitat i en allò que és d’obligada cura i competència per part de l’Administració Local, i que vista la incidència que té en un municipi en que té gran importància la tasca de construcció s’han de dur a terme les actuacions adients per a una regulació i control més precís de les construccions i de les connexions de les mateixes als sistemes generals i a la xarxa comuna per garantir el seu correcte manteniment i la seva correcta execució per evitar futur perjudicis i depurar responsabilitats al respecte.

TITOL PRELIMINAR

ARTICLE 1.- COMPETÈNCIA

La protecció de la salubritat pública i el servei de clavegueram són competències obligatòries de l’ Ajuntament, segons estableixen els articles 63.2 h) i 64 a) de la Llei 8/87, de 15 d’ abril, municipal i de règim local de Catalunya.

En l’exercici de les seves competències, l’Ajuntament, d’acord amb l’article 34.3 del Decret Legislatiu 11/1988, de 28 de gener, té plena potestat per:

a) Constituir qualsevol organisme de gestió previst a la legislació vigent

b) Redactar els plans i projectes.

c) Contractar i executar les obres i prestar els serveis.

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I.- GENERALITATS

ARTICLE 2. OBJECTE

1.- L’objecte del present Reglament és la regulació del Servei clavegueram al terme Municipal de Cunit i de les relacions entre qui tingui al seu càrrec la prestació del servei i els seus abonats, assenyalant els drets i obligacions bàsiques per cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions d’altres Administracions.

2.- El servei de clavegueram és de caràcter públic, pel qual tindran dret a la seva utilització, mitjançant el corresponent contracte, les persones físiques i jurídiques que ho sol·licitin, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest reglament i disposicions legals vigents. En tot cas, el servei de clavegueram s’ajustarà al present reglament, i subsidiàriament, en allò no previst, al Reglament de verificacions elèctriques de data 12-3-54.

3.- L’objectiu que es pretén en aquest títol, és aconseguir la qualitat necessària de l’aigua residual al seu vessament al clavegueram, pel qual s’ha de concretar el grau de depuració necessari i tractament d’aigües residuals dels usuaris que es vegin afectats per l’obligatorietat del tractament.

ARTICLE 3.- CONCEPTES SUBJECTES I OBJECTIUS DEL SERVEI

1.- A efectes de simplificació, es denomina en aquest reglament “abonat” a l’usuari que tingui contractat el servei de clavegueram. L’abonat haurà de ser titular del dret d’ús de la finca, local o indústria, i haurà de dipositar la corresponent fiança en el moment de formalitzar el contracte del servei.

Es denomina “concessionari” a l’adjudicatari de la gestió integral del Servei Municipal de clavegueram i pluvials de Cunit.

2.- Als efectes d’aquesta Ordenança, s’estableixen les següents definicions bàsiques:

VESSAMENTS RESIDUALS. Tota matèria residual sòlida, líquida o gasosa.

ACTIVITAT INDUSTRIAL. Qualsevol establiment o instal·lació que descarregui vessaments industrials a les instal·lacions municipals de sanejament.

AIGÜES RESIDUALS. Són les aigües utilitzades que, procedents d’habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s’aboquen, a vegades junt amb aigües d’altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques.

AIGÜES RESIDUALS DOMÈSTIQUES. Estan formades pels residus líquids procedents de la preparació, cocció i manipulació d’aliments, neteja domèstica, així com aigües provinents de les instal·lacions sanitàries dels habitatges.

AIGÜES RESIDUALS NO DOMÈSTIQUES: Són els residus líquids o transportats per líquids procedents d’una activitat manufacturera, industrial o comercial i que en general tenen característiques diferents a les esmentades en el paràgrafs anteriors.

AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS: Són els residus líquids o transportats per líquids procedents de les activitats classificades industrials d’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) i que són degudes als processos propis de l’activitat, incloent fins i tot les aigües de refrigeració.

AIGÜES RESIDUALS PLUVIALS. Són les produïdes com a conseqüència de la precipitació natural.

LLICÈNCIA D’ESCOMESA. Autorització municipal per efectuar l’escomesa o conducció al clavegueram públic.

PERMIS DE VESSAMENT. Llicència municipal d’aprovació prèvia del vessament d’aigües residuals al clavegueram.

CLAVAGUERAM PÚBLIC. S’entén per aquest, qualsevol conducte d’aigües residuals pel servei general de la població, construït o acceptat per l’Ajuntament, el qual té al seu càrrec el manteniment i conservació.

CLAVEGUERÓ. És aquell conducte subterrani col·locat transversalment a la via pública que serveix per la conducció de les aigües residuals i, si s’escau, les pluvials, des de qualsevol edifici o finca a la xarxa de clavegueram públic, i de titularitat privada.

DESCARREGA PROHIBIDA. Són aquells vessaments que, per naturalesa i perillositat, és totalment inadmissible a la xarxa de clavegueram públic.

EMBORNAL. Instal·lació formada per boca, pou de caiguda i conducció fins la claveguera i destinada a recollir i transportar a la xarxa les aigües superficials des de la via pública.

ARTICLE 4. FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI

D’acord amb els articles 63.2 h), 63.2 1) i 64 a) de la Llei 8/87 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Servei de clavegueram és de titularitat municipal.

L’Ajuntament de Cunit podrà prestar el Servei de clavegueram mitjançant qualsevol de les formes previstes en Dret; podrà estructurar el Servei i donarà publicitat de la seva organització, sigui quina sigui la forma de prestació escollida, directa o indirecta, d’acord amb allò establert al Text Refós de Règim Local i el Reglament d’Obres Activitats i Serveis. Donarà credencials a les persones a ell adscrites, per a coneixement i garantia de tots els usuaris.

El serveis afectats per aquest reglament quedaran sotmesos permanentment al control de l’Ajuntament de Cunit, el qual podrà revisar els treballs realitzats pel concessionari.

El Concessionari representarà a l’Ajuntament davant dels organismes de l’administració pública en totes les activitats relacionades amb l’abastament i sanejament, i serà l’executor dels acords municipals que s’adoptin al respecte.

ARTICLE 5. PRINCIPIS DEL SANEJAMENT

Els treballs de gestió, explotació i manteniment d’un sistema comunitari de sanejament exigeixen el coneixement detallat i exhaustiu dels seus usuaris, i conseqüentment, una eina que permeti analitzar el funcionament correcte dels esmentats sistemes.

Per tant, és necessària la configuració d’un context administratiu i legal que en definitiva permeti:

 • Regular i controlar l’ús dels sistemes comunitaris de sanejament i que ajudi a preservar la integritat física de les obres i equips constituents.
 • Protegir la salut del personal encarregat de l’explotació i manteniment dels sistemes col·lectors i de les plantes de tractament.
 • Garantir, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals industrials que entren en els sistemes col·lectors tinguin característiques similars a les aigües residuals urbanes.
 • Garantir que no s’obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.
 • Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptores compleixin les altres normatives vigents en la matèria.
 • Garantir que existeixi un sistema de recollida d’aigües pluvials en correcte estat per tal que serveixi amb correcció a les tasques que es determinen.

L’escomesa al sistema de clavegueram s’ha de dur a terme d’acord amb les especificacions i condicions exigides als capítols d’aquest títol i seran d’obligat compliment als habitatges, edificis residencials o de serveis, comerços, magatzems, establiments industrials i altres instal·lacions que originin o puguin originar els vessaments.

Les determinacions d’aquest reglament són d’estricte compliment en tots aquells elements que integren les infrastructures de sanejament del terme municipal, incloent en aquest concepte:

 1. Les actuals xarxes locals de clavegueram
 2. Col·lectors i interceptors generals.
 3. Sistemes comunitaris de tractament.
 4. Tota ampliació dels elements esmentats.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El prestador del Servei de clavegueram està subjecte al compliment de les següents obligacions:

 1. Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot abonat que ho sol·liciti en els termes establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables.
 2. Mantenir i conservar, al seu càrrec, en bon estat de funcionament, les xarxes i instal·lacions necessàries pel servei i les instal·lacions existents per a l’evacuació de les aigües pluvials i residuals.
 3. Garantirà les condicions sanitàries de les instal·lacions d’acord amb les disposicions legals vigents, garantint la recollida d’aigües fecals o residuals des del límit de la propietat de l’abonat.
 4. Mantenir la disponibilitat i regularitat del servei. En el supòsit d’interrupcions o alteracions del servei per accidents o causes de força major, estarà exempt el concessionari de responsabilitat per danys i perjudicis davant l’abonat, si bé haurà d’informar als abonats de la seva incidència territorial i temporal, amb la deguda antelació, quan fos possible, i pels mitjans públics que assegurin la màxima difusió.
 5. Respondre les reclamacions, peticions o consultes dels abonats al servei. El concessionari haurà de portar un Llibre de reclamacions, degudament diligenciat per l’Ajuntament, que estarà a disposició dels usuaris. En aquest llibre es recolliran les reclamacions que aquests efectuïn, una còpia de les quals estarà a disposició permanent de l’Ajuntament.
 6. Mantenir un servei d’avisos on els abonats puguin adreçar-se per comunicar avaries o rebre informació en supòsits d’urgència.
 7. Efectuar la facturació que s’establirà prenent com a base les lectures periòdiques dels comptadors o altres sistemes de mesurament establert com a referència, la tarifa legalment autoritzada per l’organisme competent.
 8. El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït de documentació expedida per l’Empresa, acreditativa de la seva identitat.

ARTICLE 7. FACULTATS DEL CONCESSIONARI

1.- El concessionari està facultat per la prestació dels següents serveis:

a) Utilitzar la xarxa pública per la captació i canalització de les aigües pluvials fins les estacions de depuració o lleres públiques.

b) L’execució d’instal·lacions, ampliacions, substitucions, reparacions, reformes i millores de les xarxes i escomeses de sanejament.

c) La neteja de la xarxa de clavegueram, portant els residus a les instal·lacions previstes i autoritzades a tal fi.

 1. Excepcionalment, la neteja dels pous secs de titularitat municipal i la dels abonats al servei d’aigua i sanejament, fins que la xarxa pública de sanejament arribi a la totalitat del municipi.

En el seu cas, el tractament amb mitjans i infrastructures posades a la seva disposició per l’Ajuntament o per les entitats Públiques competents, de les aigües residuals.

2.- El prestador del servei té els següents drets:

 1. Cobrament dels serveis prestats tals com quota de servei, escomesa realitzada per a l’abonat, als preus de la tarifa oficialment aprovada.
 2. Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels abonats, podent imposar l’obligació d’instal·lar equips correctors en cas de què aquella produís pertorbacions a la xarxa.
 3. A la retribució del servei, en els termes que resulten del contracte de concessió.

ARTICLE 8. OBLIGACIONS DE L’ABONAT

L’abonat estarà subjecte a les següents obligacions:

 1. Respectar les instal·lacions que integren la infrastructura dels serveis, xarxes d’evacuació d’aigües residuals i connexions corresponents, com a béns de servei públic, quedant prohibida qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.
 2. Satisfer puntualment l’import del servei d’acord amb allò previst en aquest Reglament. Aquesta obligació es considera extensiva als casos que s’hagin originat per fuga, avaria o defecte de construcció o conservació de les instal·lacions interiors.
 3. Utilitzar la xarxa d’abocament en la forma i per als usos establerts a la pòlissa.
 4. Abstenir-se d’establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per altres locals o habitatges als consignats a la pòlissa.
 5. Permetre l’entrada al local en que es presta el servei en les hores hàbils o de normal relació amb l’exterior, al personal del servei que, exhibint l’acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions.
 6. Respectar els precintes col·locats pel servei o pels organismes competents de l’administració.
 7. Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa.
 8. Comunicar al concessionari qualsevol modificació en la instal·lació interior, en especial nous punts d’escomesa que resultin significatius pel seu volum.
 9. Preveure les instal·lacions d’acord amb el que estableix aquest Reglament.
 10. Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest reglament en matèria de sanejament.
 11. Facilitar la tasca inspectora dels serveis municipals, mitjançant dret d’accés a aquelles parts de les instal·lacions que es consideri necessari.
 12. No abocar aigües residuals a la xarxa de pluvials o fer-ne escomeses pels usos privats.
 13. No afectar, alterar o interceptar la xarxa municipal de sanejament o d’aigües pluvials.
 14. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat l’elevació haurà d’ésser realitzada pel propietari de la finca.
 15. En cap cas, podrà exigir‑se a l’Administració competent responsabilitats pel fet que a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.
 16. En cap cas es podran efectuar connexions ni cap obra de sanejament sense la llicència prèvia de escomesa.
 17. L’escomesa a la xarxa de clavegueram d’un nou usuari, haurà de complir les exigències d’aquest Reglament i del Pla General d’Ordenació Municipal.

ARTICLE 9. DRETS DE L’ABONAT

L’abonat al servei gaudirà dels següents drets:

 1. Disposar de les condicions higièniques sanitàries que siguin les adequades i de conformitat amb la normativa legal aplicable.
 2. Sol·licitar al prestador del servei els aclariments, informacions i assessoraments necessaris per adequar la seva contractació.
 3. A què se li facturin les tarifes vigents.
 4. Subscriure un contracte o pòlissa de servei subjecte a les garanties de la normativa establerta.
 5. Formular les reclamacions administratives que cregui convenients d’acord amb el procediment establert en aquest Reglament.

CAPÍTOL II.- CONDICIONS DEL SERVEI

ARTICLE 10.- CONDICIONS GENERALS

L’empresa concedirà els vessaments d’aigües residuals segons les disposicions d’aquest reglament i disposicions legals de pertinent aplicació.

L’empresa podrà establir limitacions en la concessió del vessament d’aigües residuals o fins i tot, atorgar aquesta concessió en precari quan les circumstàncies ho facin aconsellable.

Per tal d’assegurar el compliment d’aquest reglament, l’Empresa tindrà la facultat per inspeccionar les instal·lacions interiors relacionades amb l’abastament i el sanejament.

ARTICLE 11. DISPONIBILITAT

Als efectes d’aplicació d’aquest reglament, es considera que un immoble pot disposar del servei d’evacuació d’aigües residuals quan existeixin xarxes de col·lectors en servei en terreny públic limítrof amb l’immoble o una sobrecàrrega significativa del sanejament en els respectius punts de escomesa.

Quan en una via pública existeixin conduccions sota les dues voreres, l’existència de la vorera oposada al punt desitjat de prestació del servei sol·licitat, no serà condició suficient per al compliment del que expressa el paràgraf anterior

.

ARTICLE 12. AMPLIACIÓ DE LA XARXA PER PODER CONNECTAR L’ESCOMESA

Quan per a l’execució d’una escomesa sigui necessari efectuar una perllongació de la xarxa general, la totalitat de les despeses que s’originin amb motiu d’aquesta ampliació aniran a càrrec del sol·licitant, cosa que es farà constar en el pressupost que es confeccioni a aquest efecte.

Les perllongacions de la xarxa hauran de discórrer, amb caràcter general, per terrenys de domini públic. Aquelles parts de la xarxa que se situïn excepcionalment en terrenys privats, els propietaris dels terrenys afectats pel pas de la canonada posaran a disposició del concessionari una franja de dos metres d’ample al llarg del recorregut de la xarxa, sense que puguin obstaculitzar, per cap mitjà, l’accés de personal o maquinària per a la reparació i les inspeccions.

Els edificis que es construeixin al costat de vials públics en els quals existeixi xarxa de clavegueram hauran de connectar-s’hi obligatòriament.

Les instal·lacions de clavegueram propi d’urbanitzacions, carrers nous o polígons, les executarà el promotor al seu càrrec, d’acord amb el corresponent projecte tècnic necessàriament aprovat per l’Ajuntament i previ informe del concessionari. Són també a càrrec del promotor l’enllaç de les xarxes interiors amb les conduccions exteriors que formen la xarxa pública, així com modificacions o eventuals reforços que s’hagin d’efectuar. Una vegada executades les obres, el concessionari les verificarà informant a l’Ajuntament en allò que l’afecti per a l’acceptació de la propietat de les instal·lacions, les seves servituds de pas i usos que passin a domini públic, assumint-ne la gestió i el manteniment dels serveis.

ARTICLE 13. CONSULTES I INFORMACIÓ

L’abonat té dret a consultar totes les qüestions derivades de la prestació del servei i del funcionament del servei en el consum individual, podent sol·licitar pressupostos previs d’instal·lacions referents a la contractació. El prestador del servei haurà d’informar totes les consultes formulades correctament, contestant per escrit les presentades de tal manera, en el termini màxim d’un mes.

ARTICLE 14. RECLAMACIONS

L’abonat podrà formular reclamacions directament al prestador del servei, verbalment o per escrit. En aquest últim cas la reclamació s’entendrà desestimada si el prestador del servei no emet la corresponent resolució en un termini de quinze dies. Contra la resolució expressa o presumpta, es podrà reclamar, en el termini d’un mes, davant l’Alcalde, qui haurà de resoldre. Si transcorreguessin tres mesos sense resolució expressa es considerarà desestimat el recurs, quedant oberta la via Contenciosa-Administrativa.

ARTICLE 15. RÈGIM JURÍDIC DEL SERVEI

El Règim Jurídic del servei es regeix per les normes següents:

 1. Pel que fa a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i pel que estableix aquest Reglament.
 2. Pel que fa a requeriments tècnics, per la legislació industrial que els sigui aplicable i pel que determina aquest Reglament.
 3. Pel que fa als drets dels usuaris, per la legislació general de protecció d’usuaris i consumidors, pel que estableix aquest Reglament i per les clàusules generals i particulars del contracte de concessió.
 4. Pel que fa al règim econòmic i tarifari, les normes de preus autoritzats, el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, i altres disposicions de caràcter general aplicable, així com el present Reglament.
 5. Les potestats d’inspecció i de sanció es regiran també pel que estableix aquest Reglament, i altres disposicions generals aplicables.
 6. La present Ordenança s’aplicarà sense perjudici del que disposa la Directiva 76/4M/CEE relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses vessades al medi aquàtic de la Comunitat, la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes i el Decret legislatiu 1/1988, de 28 de gener.

TÍTOL II DEL SERVEI DELS SERVEIS

CAPÍTOL I.- GENERALITATS

ARTICLE 16.- FINALITAT, DEFINICIONS I ELEMENTS MATERIALS DEL SERVEI

Són elements materials adscrits al Servei i tenen la consideració de béns de servei públic, la totalitat d’elements que en la seva major amplitud formen part de la xarxa de sanejament i acament d’aigües residuals així com la xarxa d’aigües pluvials del municipi de Cunit.

La finalitat del servei és la regulació de la contaminació a l’origen a través de prohibicions o limitacions del vessament que s’estableix amb les finalitats següents:

1. Protegir el medi receptor, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per l’home com pels recursos naturals, preservant la qualitat del medi receptor, tenint en compte els tipus de depuració de les aigües vessades.

2. La salvaguarda de la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de sanejament.

3. Prevenir tota anomalia en els processos de depuració utilitzats pel sanejament públic del residual.

ARTICLE 17. CONNEXIONS DE SERVEI

S’entén per escomesa de servei de sanejament el tram de la canonada amb el corresponent registre sifònic que surt de la vivenda, nau industrial, local o qualsevol altre immoble i és connectada amb xarxa a través del col·lector general de distribució.

ARTICLE 18. OBLIGATORIETAT EN L’ESCOMESA

Els abonats al servei hauran de connectar-se obligatòriament a la xarxa de clavegueram mitjançant el corresponent clavegueró quan els seus habitatges o instal·lacions es trobin a menys de cent metres de la xarxa pública. A tal fi, sol·licitaran l’escomesa corresponent que es realitzarà a càrrec de l’abonat.

Els abonats que no estiguin obligats a complir la condició anterior i disposin de pou sec estaran obligats a la seva neteja una vegada a l’any com a mínim, quedant en la mateixa mesura obligats a l’execució dels treballs necessaris pel seu correcte funcionament i manteniment.

Els habitatges unifamiliars situats en zones on falti el clavegueram serà necessari per poder realitzar en forma individualitzada la recollida i depuració de les aigües pluvials i residuals, respectivament, la preceptiva autorització municipal que determinarà el sistema de sanejament escaient.

En cap cas serà admissible altre vessament d’aigües residuals que no sigui el previst en el present títol.

ARTICLE 19. INSTAL·LACIONS NOVES DE L’ABONAT

Les instal·lacions utilitzades pels abonats en tot moment han de reunir les condicions de seguretat reglamentària així com les determinacions que resultin de la normativa d’edificació del municipi, podent el prestador del servei negar el sanejament en cas de noves instal·lacions o reforma de les existents per no reunir els requisits legals. A aquests efectes, el prestador del servei podrà portar a terme en les dites instal·lacions les comprovacions necessàries abans de connectar l’abonat a la xarxa de sanejament.

ARTICLE 20. INSTAL·LACIONS ANTIGUES DE L’ABONAT

Pel que fa a les instal·lacions antigues en ús, el prestador del servei pot comunicar a l’Ajuntament i als abonats la falta de seguretat d’aquelles, quedant l’abonat obligat a corregir la instal·lació, si així ho jutja pertinent l’Ajuntament i en el termini que el mateix ordeni. Si l’abonat no compleix allò disposat, el prestador del servei queda facultat per suspendre l’escomesa a la xarxa.

El prestador del servei no percebrà cap quantitat per la revisió d’instal·lacions, quan es produeixin per la seva pròpia iniciativa.

 

ARTICLE 21. REGULARITAT DEL SERVEI

El servei de sanejament serà permanent, tret si existeix pacte en contrari a la pòlissa, no podent interrompre’l sinó és per força major. No es podran fer escomeses, dintre d’un mateix immoble, sota dues modalitats diferents simultàniament per una mateixa aplicació.

ARTICLE 22. IMPORT DEL SERVEI

Els imports del servei, s’ajustaran a les tarifes vigents en cada moment, i es referiran al servei prestat, no podent-se cobrar a la bestreta, tret, si s’escau, de la fiança. Com excepció, en el cas de serveis eventuals de curta durada, s’admetrà la liquidació prèvia basant-se en l’ús sol·licitat, però en aquest cas no es cobrarà fiança.

Els serveis provisionals per a obres es satisfaran per avançat, segons l’ordenança fiscal, per mitjà d’autoliquidació.

CAPÍTOL II.- INSTAL·LACIONS EXTERIORS

ARTICLE 23. EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXTERIORS

La instal·lació del ramal d’escomesa, amb els seus elements complementaris, serà efectuada en tot cas pel prestador del servei, amb tots els costos a càrrec del propietari de l’immoble, quedant de la seva propietat l’escomesa instal·lada. Si un abonat sol·licités una escomesa especial per al seu ús, serà instal·lat pel prestador a compte i cost de l’abonat, prèvia autorització de la propietat de l’immoble, quedant també propietat de la finca per accessió.

Les connexions al col·lector general es faran de conformitat amb el que estableixin les normes tècniques municipals. Les connexions s’efectuaran sempre per la part alta del col·lector general, i compliran les condicions d’hora, construcció i seguretat per a béns i persones.

La construcció de la part del clavegueró corresponent a l’interior de la finca serà executada per l’interessat, d’acord amb les indicacions que els serveis tècnics li formulin per a una correcta escomesa. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.

Les condicions per a l’escomesa del calvegueró al col·lector general són les següents:

Que l’emissari compleixi les condicions físiques-químiques d’aquest reglament i

la resta de la legislació vigent.

Que es compleixin les condicions tècniques d’escomesa al col·lector general, fixades per les ordenances municipals específiques o urbanístiques.

Els embornals tindran la ventilació adequada i, en cas de reparacions, es mantindrà el servei.

Els embornals de diàmetre inferior a 30 cm. existents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, hauran de ser substituïts de conformitat amb la programació prevista per l’Ajuntament.

ARTICLE 24. ESCOMESES ESPECIALS

1.- Serveis d’obres provisionals.

L’empresa concessionària podrà instal·lar connexions per evacuar i realitzar el sanejament de les obres prèvia la seva finalització i només pel termini necessari per a la seva exclusiva, utilització, en les finques que els propietaris ho sol·licitin, prèvia formalització de contracte corresponent, i un cop sol·licitada i atorgada la llicència d’obres .

Les despeses d’instal·lació aniran a càrrec del propietari o abonat que ho sol·liciti, segons l’ordenança fiscal que ho desenvolupi.

A aquestes instal·lacions es facturarà la taxa corresponent de caràcter mensual que es fixi en l’ordenança fiscal que la desenvolupi. En les factures periòdiques solament es gravarà pel concepte de disponibilitat del servei i manteniment de l’escomesa.

Les escomeses esmentades, seran sempre independents de les altres que pugui tenir la finca i s’efectuaran d’acord a la normativa legal vigent en cada moment, sense que es pugui derivar de cap altre per cap derivació per altres usos.

Les escomeses que es mencionen en el present article seran identificades amb un distintiu al costat de la placa d’identificació de la llicència d’obres, als efectes de que els operaris de la concessionària puguin identificar-les.

2.- Piscines

Tota edificació subjecte al règim legal de comunitat de propietaris a l’empara de la Llei de propietat horitzontal, que gaudeixi d’una piscina, haurà de sol·licitar a l’empresa concessionària la instal·lació d’una escomesa per evacuar exclusivament la piscina. Les despeses d’instal·lació seran a càrrec del propietari que ho sol·liciti.

En tot cas els ramals seran sempre independents de les altres que pugui tenir la finca i no podrà connectar-se cap derivació per altres usos. Així mateix, s’haurà de signar el corresponent contracte amb l’entitat concessionària independent dels altres que afectin a la finca.

Queda prohibida l’escomesa per altres usos diferents a l’atorgat.

ARTICLE 25. ESCOMESA INDEPENDENT

En el supòsit de construcció de claveguerams per urbanitzacions, polígons industrials i altres sistemes particulars de clavegueram, s’estableixen les següents servituds a fi de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions d’avaries, d’acord el que estableix l’Ordre de 5 de juliol de 1993, per la que s’aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl:

1. Servitud de clavegueram: Compren una franja longitudinal paral·lela a l’eix de la claveguera i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida l’edificació i la plantació d’arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h), a cada costat de l’eix, ve donada per l’expressió h=Re + 1, expressada en metres, a on Re és el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla.

2. Servitud de protecció del col·lector General: Comprèn una franja definida a l’igual que l’anterior i on està permesa l’edificació però no la plantació d’arbres o plantes d’arrel fonda. La seva amplitud és de h=Re + 3, expressada en metres.

L’arrendatari o copropietari, ocupant d’un local que no sigui en propietat horitzontal dins d’un immoble, podrà contractar al seu càrrec una escomesa independent per al seu ús exclusiu, prèvia autorització del propietari de la finca, però a menys que les dimensions de l’immoble aconsellin el contrari, a través d’un mateix mur de façana, no podran tenir entrada més de dos escomeses independents, inclòs el contractat pel propietari, havent-se d’establir un sistema d’escomeses en bateria per a la connexió de tots els usuaris.

ARTICLE 26. RESPONSABILITAT DE L’USUARI DEL SERVEI

L’administració ni el concessionari no seran responsables dels danys causants en cas de fuita, a partir de la zona compresa després de la projecció en perpendicular de l’escomesa amb el mur de la finca on hi dona entrada el servei, té la seva sortida exterior, sense que, per tant, pugui responsabilitzar-se dels perjudicis causats a l’immoble ni dels danys als gèneres o aparells situats a l’interior, restant sense cap tipus de responsabilitat per part del prestador.

En cas d’avaries, les reparacions de les escomeses seran sempre efectuades pel prestador, sense perjudici de la seva repercussió al causant d’aquestes avaries.

Les instal·lacions i derivacions que surtin de l’escomesa de connexió del servei, seran reparades per compte i càrrec del propietari o abonats responsables.

ARTICLE 27. POSADA EN DISPOSICIÓ DE L’ESCOMESA

Instal·lada l’escomesa el prestador la posarà en disposició de ser utilitzada, no podent ser manipulada fins el moment de començar el servei, en reunir les instal·lacions interiors les condicions necessàries.

Passats vuit dies de l’inici del servei, sense que s’hagi formulat reclamació sobre el ramal d’escomesa, s’entendrà que el propietari de la finca està conforme amb la seva instal·lació.

ARTICLE 28. ESCOMESA EN DESÚS

Finalitzat o rescindit el contracte de servei, el ramal d’escomesa queda a lliure disposició del seu propietari però si aquest, dins dels vint dies següents no comunica fefaentment al prestador la seva intenció que es retiri de la via pública, consignant a tal fi en la caixa del prestador del servei, l’import de les despeses que l’esmentada operació ocasioni, s’entendrà que es desinteressa del ramal d’escomesa en desús podent el prestador del servei prendre, respecte d’aquest les mesures que consideri oportunes.

CAPÍTOL III.- INSTAL·LACIONS INTERIORS

ARTICLE 29. EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

La instal·lació interior, amb excepció de la col·locació del comptador i les seves aixetes, serà realitzada per un instal·lador aliè al prestador del servei i autoritzat per l’organisme que correspongui, i s’haurà d’executar complint les normes per a les instal·lacions interiors o les vigents en el moment de la contractació.

ARTICLE 30. INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació interior efectuada pel propietari i/o abonat estarà sotmesa a la comprovació del prestador del servei i a la superior dels organismes competents de l’Administració per tal de constatar si ha estat executada segons les normes i compleix les prescripcions d’aquest Reglament i d’altres disposicions aplicables.

De no ajustar-se la instal·lació interior als preceptes indicats, el prestador del servei podrà negar-se a realitzar el servei, i podrà informar el fet als organismes competents, perquè resolguin el que calgui.

ARTICLE 31. MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ

No s’imposarà a l’abonat l’obligació d’adquirir el material per a la seva instal·lació interior ni en els magatzems del prestador del servei ni en cap altre determinat, i només se li exigirà que el material s’ajusti a allò que disposin les normes bàsiques per les instal·lacions interiors per al servei vigent en el moment de la contractació.

CAPÍTOL IV.-CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE SERVEI

ARTICLE 32. SUBSCRIPCIÓ DE LA PÒLISSA DE SERVEI

No es durà a terme cap servei sense que l’usuari hagi subscrit amb el prestador del servei la corresponent pòlissa de servei que inclourà els termes i condicions pactades pel servei. La seva efectivitat quedarà supeditada a l’abonament dels treballs d’ escomesa, fiança, si escau, i drets establerts a l’ordenança fiscal.

El prestador del servei podrà negar-se a subscriure pòlisses o contractes de servei en els següents casos:

 1. Quan la persona o entitat que sol·liciti el servei es negui a signar el contracte d’acord amb les determinacions d’aquest Reglament.
 2. En cas què la instal·lació del peticionari no compleixi les prescripcions legals i tècniques que han de satisfer les instal·lacions.
 3. Quan es comprovi que el peticionari del servei ha deixat de satisfer l’import del servei, en virtut d’un altre contracte subscrit amb el prestador del servei i fins tant no aboni el seu deute. Contràriament el prestador del servei no podrà negar-se a subscriure la pòlissa amb un nou propietari o arrendatari del local encara que l’anterior sigui deutor al prestador amb facturació o amb rebuts pendents de pagament, els quals podran ser reclamats a l’anterior per la via corresponent.
 4. Quan el peticionari no presenti la documentació legalment exigida.

ARTICLE 33. PÒLISSA ÚNICA

La pòlissa o contracte de servei s’establirà per cada servei i ús, essent obligatori estendre pòlisses separades per aquells serveis que exigeixin l’aplicació de tarifes o condicions diferents.

ARTICLE 34. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Per formalitzar la pòlissa de servei serà necessari presentar prèviament, a les oficines del prestador del Servei, la sol·licitud de la mateixa d’acord amb les condicions establertes a continuació.

La petició es farà en imprès normalitzat que facilitarà el prestador del Servei. Aquest podrà facilitar també el tràmit pel sistema que pugui resultar més convenient per ambdues parts.

En la sol·licitud es farà constar el nom del sol·licitant o la seva raó social, el domicili, el nom del futur abonat, domicili del servei, caràcter del mateix, ús a què ha de destinar-se el servei i altres condicions especials a tenir en compte, i domicili per a notificació.

Comunicada pel Servei l’acceptació de la sol·licitud i per poder procedir a la formalització de la pòlissa, el sol·licitant haurà d’aportar la documentació legalment exigible, formada com a mínim per:

 • Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, o autorització del propietari en el supòsit de no ser-ho ell.
 • En cas d’habitatge, cèdula d’habitabilitat i llicència de primera ocupació si s’escau.
 • Si es destina la finca a activitats comercials o industrials; la llicència d’activitats.
 • Si és un servei per obres; la llicència municipal d’obres en vigència.
 • Ubicació i característiques de l’establiment o de l’activitat, si s’escau.
 • Plànol de la xarxa de desguàs interior de l’edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

En el cas de peticionaris de caràcter industrial, s’adaptarà a més a més a les altres prescripcions determinades per aquest reglament. A més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte, amb determinació de la necessitat de que les instal·lacions interiors de desguàs d’un edifici, situades a cota inferior a la rasant de vorera, siguin completament estanques a la pressió mínima d’un Kg/cm2. es recomana complir les següents prevencions:

 1. El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 15 centímetres de diàmetre, i la seva pendent longitudinal superior al 10%.
 2. Haurà d’instal·lar‑se un sifó general en cada edifici per a evitar el pas de gasos i múrids.
 3. Entre l’escomesa del clavegueró i el sifó general de l’edifici, es disposarà obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que sobrepassi en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici i que haurà de situar‑se com a mínim a uns altres dos metres de distància dels immobles veïns.
 4. Per l’esmentada canonada, podran conduir‑se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids.
 5. En els edificis ja construïts, les conduccions d’aigües pluvials podran ésser usades com a xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d’adaptar‑se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

Serà d’exclusiva competència municipal , mitjançant els serveis tècnics de l’empresa concessionària, construir els claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat i procedirà a la reposició del paviment i altres serveis afectats, tot això a càrrec del propietari i d’acord amb la valoració que per tal efecte es realitzi.

Cada servei quedarà adscrit a les finalitats per les quals es va contractar, quedant prohibit dedicar-lo a altres finalitats o modificar el seu abast, per la qual cosa en qualsevol cas serà necessària una nova sol·licitud.

ARTICLE 35. DURADA DE LA PÒLISSA

Els contractes es consideren estipulats pel termini fixat a la pòlissa i s’entenen tàcitament prorrogats pel mateix període a menys que una de les parts amb un mes d’antelació avisi de forma expressa i per escrit a l’altre part el desig de donar-lo per finalitzat. Això, no obstant, si dins del primer any a comptar des de l’inici del servei, l’abonat, per qualsevol causa, donés per finalitzat el contracte seran al seu càrrec les despeses causades per aquesta resolució.

ARTICLE 36. MODIFICACIONS EN LA PÒLISSA

Durant la vigència de la pòlissa, aquesta s’entendrà modificada sempre que ho imposin disposicions legals o reglamentàries i, en especial en relació amb la tarifa del servei s’entendrà modificada en l’import i condicions que disposi l’autoritat o els organismes competents.

ARTICLE 37. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Com a regla general es considera que l’abonament al servei és personal i no podrà cedir els seus drets a tercers ni podrà exonerar-se de les seves responsabilitats en relació al servei. No obstant, l’abonat que estigui al corrent del pagament podrà traspassar la seva pòlissa a un altre abonat que vagi a ocupar el mateix local amb les mateixes condicions existents. En aquest cas, l’abonat ho posarà en coneixement del prestador del servei mitjançant comunicació escrita, que inclogui la conformitat expressa del nou abonat, per correu certificat amb acús de recepció o lliurada personalment en el domicili del prestador del servei, el qual haurà d’acusar-li rebut de la comunicació.

En el cas de què la pòlissa subscrita per l’abonat anterior no contingui cap condició que es trobi en oposició amb la forma que hagi de continuar prestant-se el servei, seguirà vigent la pòlissa anterior fins a l’extensió de la nova pòlissa.

El prestador del servei, a la rebuda de la comunicació, haurà d’estendre una nova pòlissa a nom del nou abonat, que aquest haurà de subscriure en les oficines del prestador. L’abonat antic tindrà dret a recobrar la seva fiança i el nou haurà d’abonar allò que li correspongui segons les condicions vigents en el moment del traspàs. En el cas de què la pòlissa contingui clàusules especials, serà necessària la conformitat del prestador del Servei, a més de la del nou abonat.

Recíprocament, el prestador del servei no podrà transferir els drets derivats de la pòlissa, a no ser que imposi al nou titular l’obligació de respectar les seves estipulacions i compti amb l’audiència expressa de l’organisme competent de l’Administració, comunicant-ho per escrit al nou abonat.

ARTICLE 38. SUBROGACIÓ

En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d’abonament, el cònjuge, descendents, ascendents i germans que haguessin conviscut habitualment, almenys amb dos anys d’antelació a la data de defunció, podran subrogar-se en els drets i obligacions de la pòlissa. No seran necessaris els dos anys de convivència pels sotmesos a la pàtria potestat del difunt, ni pel seu cònjuge.

L’hereu o legatari podrà subrogar-se si succeeix al causant en la propietat o ús de l’habitatge o local. Les persones jurídiques només es subrogaran en els casos de fusió per absorció.

El termini per subrogar-se serà, en tots els casos, de quatre mesos a partir de la data del fet causant i es formularà mitjançant nota estesa en la pòlissa existent signada pel nou abonat i pel prestador del servei, quedant subsistent la mateixa fiança.

ARTICLE 39. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI

El contracte de servei es podrà extingir per pròpia voluntat de l’abonat, el qual haurà de sol·licitar a l’empresa concessionària, amb un més d’antelació, la baixa, previ pagament de les liquidacions que restin pendents, incloses, si és el cas, les produïdes després de la suspensió del servei.

Si un cop concedida o donada la baixa, l’abonat sol·licités la reescomesa o nova alta, l’abonat haurà d’abonar la taxa d’escomesa, que vindrà establerta per les ordenances fiscals corresponents.

ARTICLE 40. CONDICIÓ RESOLUTÒRIA DE LES PÒLISSES

El prestador contractarà sempre amb els seus abonats a reserva que siguin concedits els permisos necessaris per poder efectuar les instal·lacions que requereixin els serveis que pren al seu càrrec, així com les autoritzacions administratives necessàries per a l’ús de l’habitatge o local a fer escomeses.

ARTICLE 41.- ALTRES CONDICIONS DE LA ESCOMESA

Els qui hagin obtingut llicència per a la construcció d’un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabal o qualsevol altre consideració de tipus tècnic ho permetin, hauran d’admetre en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d’aquells particulars que ho sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització de l’Administració competent.

Per a aconseguir l’esmentada autorització, caldrà l’acord entre el o els propietaris del clavegueró i el peticionari, en el sentit de contribuir, junt amb la resta dels usuaris  presents i futurs, a les despeses que va originar la seva construcció i a les que ocasioni la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes sigui finançat per tots els que el facin servir.

En el cas que no hi hagi acord entre el o els propietaris del clavegueró i el peticionari, s’atendrà al que decideixi l’ens local el qual repartirà el cost de construcció, conservació i manteniment del tram comú en tantes parts iguals com escomeses reals tingui el clavegueró, prescindint de la possible existència d’escomeses subsidiàries.

En modificar‑se la disposició de les vies públiques per l’ens urbanístic que tingui competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l’emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats, a cap indemnització.

ARTICLE 42. LIMITACIONS

No es permetran les connexions directes d’usuaris individuals al col·lector general. De forma excepcional i provisional s’autoritzaran aquestes connexions si no hi ha altra solució tècnica.

No és permès vessar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es podran traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com fires o camps d’acollida del terme municipal, i establiments industrials fins la planta depuradora, mitjançant camions-cisternes per a poder ser tractades, sempre que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora.

ARTICLE 43. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

La conservació i manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram seran a càrrec dels propietaris de la instal·lació els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.

En el cas que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per qualsevol administració o societat gestora, les despeses corresponents repercutiran íntegrament a l’usuari.

Davant qualsevol anomalia o desperfecte que impedís el funcionament correcte del clavegueró, l’Administració competent requerirà al propietari per a que en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Passat aquest termini sense que es realitzin les obres pertinents, l’esmentada entitat procedirà a la seva execució amb el titular del clavegueró.

Si es tractés d’un clavegueró longitudinal amb més d’un entroncament, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris que estiguin degudament inscrits en el Registre de la Propietat, sense perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que per part de l’Administració s’hagin portat a terme per a un correcte funcionament del clavegueró i al que es fa referència anteriorment, comprendran tant sols el tram de desguàs situat a la via pública i les del tram interior de la finca les haurà de fer el propietari.

ARTICLE 44. POTESTATS MUNICIPALS

L’Administració competent es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació de claveguerons o de remodelació o reposició de paviments afectats per aquells.

L’execució de tot tipus d’elements pertanyents a una xarxa de sanejament s’atindrà al que s’exposa en el present Reglament, i en els aspectes no contemplats en ell, a la Normativa del M.O.P.T. i/o a l’expedida pels organismes competents en la zona de la seva ubicació.

CAPÍTOL III. – DEL VESSAMENT D’AIGÜES RESIDUALS

ARTICLE 45. REGIM D’AUTORITZACIÓ

Tots els titulars d’instal·lacions industrials dintre del terme municipal, estan obligats a sol·licitar i obtenir el permís municipal de vessament per a obtenir la llicència d’ escomesa i l’autorització d’obertura, ampliació o modificació de la instal·lació. Als efectes del que preveu l’art. 43 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i, tota vegada que, mitjançant l’autorització del vessament s’atorguen facultats relatives al domini públic, la manca de resolució expressa produeix els efectes propis de la desestimació de la sol·licitud.

L’atorgament de les autoritzacions de vessaments d’aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram és de competència de l’Ajuntament de Cunit.

Els usuaris industrials, per a poder realitzar vessaments a la xarxa municipal, a més d’obtenir la llicència o permís d’escomesa, hauran d’estar en possessió de l’autorització de vessament.

La sol·licitud es presentarà juntament amb el projecte únic d’activitat corresponent, en el qual, a més de justificar el compliment de les prescripcions fixades en aquest Reglament, si s’escau, s’ha d’acompanyar la següent documentació:

 1. Còpia de la declaració referent al volum i la qualitat del vessament de la declaració referent al volum i la qualitat del vessament d’aigües residuals, presentada a la Junta de Sanejament, de conformitat amb el que preveu l’art. 42 del Decret 320/1990, de 21 de desembre, modificat per Decret 286/1992, de 24 de novembre.
 2. L’estudi sobre generació de residus a que es refereix l’article 20.3 del Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, quan correspongui.
 3. L’estudi d’impacte ambiental, quan sigui preceptiu en virtut del que estableix el Decret 14/1988, de 7 d’abril, i l’article 46,2 del Decret 322/1987, de 23 de setembre.
 4. Aquella altra documentació establerta per les normes que ampliïn, desenvolupin o substitueixin les ja esmentades.

Les sol·licituds es poden presentar directament al Registre General de l’Ajuntament. El termini per a la resolució de l’autorització de vessament es comptarà des de la data de presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 46. MODIFICACIONS DELS VESSAMENTS

Els usuaris industrials què, disposant de permís de vessament, efectuïn modificacions en els processos de fabricació que causin variació a l’emissari hauran de sol·licitar un nou permís de vessament a la xarxa de sanejament.

ARTICLE 47. TERMINI

Les autoritzacions tenen validesa indefinida, llevat que incompleixin les condicions del seu atorgament o es modifiqui el procés productiu de forma que pugui alterar-se la naturalesa del vessament. En aquest últim cas, el titular de l’activitat ha de comunicar a l’Ajuntament les variacions que pretén efectuar, amb la finalitat de què, si s’escau, l’Ajuntament pugui requerir la presentació d’una nova sol·licitud d’autorització.

ARTICLE 48. PROHIBICIONS DE VESSAMENT

A.- Generals:

Queda totalment prohibit descarregar directament o indirectament en les instal·lacions de sanejament municipal, qualsevol dels productes següents:

1.- Matèries sòlides o viscoses en quantitats o dimensions què, elles soles o per interacció amb altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament dels col·lectors generals o dificultin els treballs de conservació i manteniment, com per exemple, quitrà, sorra, deixalles, fang, cendres, ceres, restes d’animals, fems, ossos, fusta, metalls, palla, pèl, cuir, plàstic, plomes, sang, serradures, draps, vidre, encenalls, vísceres, envasos de paper o plàstic.

2.- Dissolvents o líquids orgànics insolubres en , combustibles o inflamables tals com benzina, gas‑oil, naftalina, petroli, benzè, toluè, dimetilbenzè, tricloretilè, perdoretilè, tetracloretilè i tots aquells hidrocarburs d’origen del petroli persistents.

3.- Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur, calci, bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids i similars.

4.- Olis, greixos i matèries sintètiques persistents que puguin surar, permanéixer en suspensió o enfonsar-se i causar perjudicis a qualsevol utilització de les aigües.

5.- Gasos o vapors de tota classe i líquids volàtils.

6.- Matèries què, per raó de la seva naturalesa, les propietats i la quantitat, ja sigui per elles soles o per interacció amb d’altres, originin o puguin originar algun tipus de molèstia pública, la formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire, o bé la creació d’atmosfera molesta, insalubre, tòxica o perillosa que impedeixi o dificulti el treball del personal encarregat de la inspecció, la neteja, el manteniment o el funcionament de les instal·lacions de sanejament.

7.- Matèries que per elles mateixes o com a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre la xarxa, tinguin o adquireixin alguna propietat corrosiva capaç de perjudicar o deteriorar els materials de les instal·lacions de sanejament o el funcionament de les instal·lacions de sanejament.

8.- Radionuclids industrials o comercials què, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses, requereixin un tractament específic i/o un control periòdic dels seus potencials efectes nocius.

9.- Qualsevol líquid que tingui una temperatura superior a 40º C i qualsevol tipus d’ o de residus que continguin greixos, olis o altres substàncies que puguin solidificar-se o fer-se més viscoses a una temperatura compresa entre 0ºC i 40ºC, i els que produeixin concentració de gasos nocius a l’atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:

– Diòxid de sofre (S02); 5 p-p-m.

– Monòxid de carboni (CO): 100 p-p-m.

– Clor (Cl2) 1 p-p-m.

– Àcid sulfídric (H2S): 20 p-p-m.

– Àcid cianídric (HCN): 10 p-p-m.

l0.- Substàncies amb contingut colorant, com per exemple residus de tinta, productes vegetals utilitzats per a les pells adobades i aquells fàrmacs obsolets o caducats (tant per part de les indústries farmacèutiques com dels centres sanitaris) que puguin produir alteracions greus als sistemes de flepuració, com per exemple, els antibiòtics.

11.- Els procedents de sistemes de pretractament i tractament de vessats residuals, siguin quines siguin les seves característiques.

12.- Residus d’origen pecuari.

13.- Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:

1. Qualsevol tipus de molèstia pública.

2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire.

3. La creació d’atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.

14.- Productes que puguin reaccionar entre sí amb les restants aigües residuals o amb els materials constituents de la xarxa, donant lloc a qualsevol dels productes esmentats explícitament en aquest Reglament com a prohibits o limitats, si excedissin, en aquest últim cas, dels valors admissibles.

B.- Per càrrega contaminant:

Resta prohibit descarregar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram i a les instal·lacions del sistema de sanejament, els vessaments quals característiques o la concentració instantània de contaminants siguin iguals o superiors a les expressades a continuació i també totes les substàncies que es determinen a la directiva 90/415/CEE de 27 de juliol de 1990, la directiva 76/464/CEE i les seves futures ampliacions.

Paràmetres Valor límit

T (_C) …………………………………………. 40_C

pH (entre) ……………………………………. 6‑10 Uds

Sòlids en suspensió ……………………… 500 mg/l

DQO (no decantada) …………………….. 1.500 mg/l

DBO5 ………………………………………….. 500 mg/l

Olis i greixos ……………………………….. 150 mg/l

Sals Solubles ……………………………….. 5.000 uS/cm

Clorurs ……………………………………….. 2.000 mg/l

Cianurs lliures ……………………………… 1 mg/l

Cianurs totals …………………………….. 5 mg/l

Diòxid de sofre ………………………….. 15 mg/l

Fenols totals …………………………… 2 mg/l

Fluorurs ……………………………………. 12 mg/l

Sulfats …………………………………….. 1.000 mg/l

Sulfurs ……………………………………. 1 mg/l

Sulfurs lliures ………………………….. 0,3 mg/l

Alumini ……………………………………. 20 mg/l

Arsènic …………………………………… 1 mg/l

Bari ………………………………………. 10 mg/l

Bor ………………………………………. 3 mg/l

Cadmi …………………………………… 0,5 mg/l

Coure ………………………………….. 3 mg/l

Crom hexavalent ……………………. 0,5 mg/l

Crom total ……………………………. 3 mg/l

Zinc ……………………………………. 10 mg/l

Estany …………………………………. 5 mg/l

Fòsfor total ……………………………. 50 mg/l

Ferro ………………………………….. 5 mg/l

Manganès ……………………………. 2 mg/l

Mercuri ………………………………. 0,1 mg/l

Níquel ………………………………… 5 mg/l

Matèries inhibidores ………………. 50 Equitox/m3

Nitrats …………………………………. 100 mg/l

Nitrogen amoniacal ……………….. 50 mg/l

Plom ………………………………… 1 mg/l

Seleni ……………………………….. 0,5 mg/l

Detergents …………………………. 6 mg/l

Pesticides ………………………….. 0,10 mg/l

Color ………………………………….. inapreciable en dissolució 1/30

3.- Les relacions contaminants i les seves concentracions establertes en els dos punts anteriors no es consideren ni exhaustius ni excloents i podran ser revisades periòdicament per l’Ajuntament, de conformitat amb la legislació vigent en cada moment.

ARTICLE 49. CONTROLS

S’hauran de controlar especialment el cabal i la qualitat de l’emissari en el cas de neteja de tancs i el buidament amb motiu del tancament per vacances o cap de setmana o circumstàncies anàlogues.

ARTICLE 50. ALTRES PROHIBICIONS

Resta expressament prohibit l’ús de dilució dels vessaments, llevat dels casos de vessament en situació d’emergència o perill.

Queda prohibit el vessament d’aigües netes o aigües industrials no contaminades als col·lectors d’aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa, per existir un entorn o llera pública.

ARTICLE 51. OBLIGACIONS DE TRACTAMENT

Si els emissaris no compleixen les condicions i limitacions que s’estableixen en aquest capítol, l’usuari, de forma individual o associada, té l’obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec, totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneització o tractament que siguin necessàries. Aquesta obligació és independent de les que resultin d’altres obligacions de tractament d’acord amb la normativa vigent en matèria de sanejament.

ARTICLE 52. MESURES CORRECTORES

Totes les indústries, sigui qual sigui la seva activitat, que estiguin autoritzades per a descarregar els seus vessaments, incloent aquelles que realitzin pretractament, hauran de col·locar una reixa de destrucció de 50 mm. com a màxim abans del vessament al clavegueram.

Els cabals punta vessats a la xarxa no podran excedir del sixtuple, en un interval de 15 minuts, o del quàdruple, en una hora, del valor mitjà diari.

ARTICLE 53. POTESTATS MUNICIPALS

L’Ajuntament podrà revisar i, si s’escau, modificar les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a considerar partícules no incloses en aquest apartat, quan la xarxa de clavegueram municipal o els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Tots els mesuraments, les proves, les mostres i les anàlisis per a determinar les característiques dels vessaments residuals s’efectuaran de conformitat amb els mètodes exposats en l’annex del Decret 320/1990, de 21 de desembre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Per a paràmetres no definits en aquest Decret, els mètodes de determinació seran els de les normes UNE, AFNOR o els establerts per STANDARD METHODS per a aigües residuals.

En el mesurament directe de la contaminació produïda per un usuari industrial d’, l’execució de les proves, les anàlisis i el mostreig en que hagi de consistir el mesurament directe, serà portat a terme per l’organisme previst a l’article 41,2 del Decret 286/1992, de 24 de novembre, sota supervisió de l’Ajuntament, amb càrrec al titular.

ARTICLE 54. CONDICIONS DEL VESSAMENT

Els establiments industrials potencialment contaminants hauran d’instal·lar i posar a disposició de l’Ajuntament, a efectes de determinació de la càrrega contaminant, els següents dispositius:

 1. Arqueta de registre. Els titulars d’establiments industrials amb vessaments de xarxes de clavegueram quedaran obligats a construir una arqueta de registre, en el tram de conducció fora del recinte industrial que permeti en tot moment la inspecció del vessament per part de l’Administració.

Les mesures de l’arqueta de registre hauran de ser de 1x1metres com a mínim.

 1. Aforament de cabals. Cada arqueta de registre haurà de contenir un sobreeixidor -aforador, amb un registre i mesurador per a la determinació exacta del cabal residual. Si els volums d’ consumida i volum d’ de descàrrega fossin aproximadament iguals, el mesurament de lectura del cabal d’ per comptador podrà ser utilitzada com a aforament del cabal residual; si la procedència de l’ de captacions de pou o altres fonts, també podran habilitar-se una fórmula indirecta de mesurament del cabal residual.
 2. Mostres. La tècnica en la presa de mostres variarà segons l’avaluació a realitzar. Per a concentracions màximes que no puguin ser superades en cap moment, el mesurament serà instantani i pres a qualsevol hora del dia; per a concentracions mitjanes representatives de valors de càrregues residuals contaminadores, els mesuraments seran horaris, integrats proporcionament al cabal i presos durant el període de les descàrregues. Els requeriments mínims per a calcular la quantitat representativa del vessament seran concretats per l’Administració de conformitat amb la indústria interessada i podran revisar-se quan s’estimi oportú. Aquelles indústries que, per la seva dimensió i contaminació, siguin significatives i que a demés tinguin grans fluctuacions en les característiques de les seves aigües residuals i volum de vessament, tindran la necessitat d’un aparell de presa de mostres automàtic proporcional al cabal i amb anàlisis durant tot l’any.
 3. Pretractament. En cas d’existir pretractaments individuals o col·lectius legalment constituïts què, particular o col·lectivament, realitzin tractament dels vessaments residuals, haurà d’instal·lar-se a la sortida dels emissaris depurats, un pou de mostres amb les mateixes condicions i requisits que els esmentats a l’apartat a) d’aquest article.

CAPÍTOL IV.- VESSAMENTS EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA.

ARTICLE 55. DEFINICIÓ

Es dóna una situació d’emergència o perill quan, a conseqüència d’un accident de les instal·lacions de l’usuari, es produeix o hi ha un risc imminent de produir-se un vessament inusual directe o indirecte de substàncies de tipus sòlid, líquid o gasós que puguin danyar les instal·lacions de la xarxa de sanejament, o posi en perill a les persones o béns en general.

També s’entendrà que existeix una situació d’emergència o perill quan els cabals excedeixin del doble del màxim autoritzat pels usuaris esmentats.

ARTICLE 56. INDUSTRIES PERILLOSES

En les indústries, serveis o instal·lacions en els quals per la seva naturalesa sigui més provable que es produeixi aquest tipus de descàrregues, s’hauran de construir les instal·lacions protectores i recintes de seguretat adequats per evitar-les o prevenir-les.

Els titulars d’indústries, serveis o instal·lacions qualificades de perilloses per la normativa vigent ateses les seves característiques particulars, facilitaran a l’Ajuntament un pla d’emergència interior i exterior a fi i efecte de prevenir-les.

ARTICLE 57. PROCEDIMENT

Davant d’una situació d’emergència, l’industrial prendrà urgentment totes les mesures necessàries que tingui al seu abast per a disminuir o reduir al màxim els productes vessats i els seus efectes. I per això, procedir a:

1.- Notificar immediatament a l’Administració Local i al gestor del servei, primer personalment i després per escrit, la situació produïda, l’objecte de reduir al mínim els danys que puguin provocar-se a la xarxa de clavegueram i al medi.

2.- En el termini màxim dels set dies posteriors a la descàrrega, el titular de la indústria o instal·lació haurà de trametre a l’Administració, un informe de l’incident en el qual es detallaran: identificació de l’empresa, raó social, ubicació de la instal·lació on es produeixi l’incident, data, hora i causa de l’incident i cabals vessats i substàncies contaminants, correccions introduïdes per a reduir la contaminació; el personal responsable directe dels processos productius; la forma i el moment en el qual es comunicà l’incident a l’Administració Local i, en general, totes aquelles dades que permetin una correcta interpretació i adequada valoració de les conseqüències de l’incident que genera la situació d’emergència.

CAPÍTOL III.- PROTECCIÓ DE LES MINES PÚBLIQUES I PRIVADES.

ARTICLE 58. PROHIBICIÓ DE VESSAMENTS

Resta prohibit realitzar qualsevol tipus de vessaments a les mines, ja siguin de tipus líquid o sòlid.

ARTICLE 59. RÈGIM DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

En la mesura que sigui possible, els titulars de les mines realitzaran les obres de conservació i manteniment a fi i efecte que es pugui gestionar el seu aprofitament.

La Comissió Local de Seguretat i Protecció Civil vetllaran per la seva conservació i l’Ajuntament realitzarà els controls i adoptarà les mesures sanitàries periòdiques necessàries a fi i efecte de que és compleixin els requisits sanitaris legislats.

ARTICLE 60. PROTECCIÓ

L’Ajuntament protegirà les mines i totes les aigües públiques situades al terme municipal de Cunit i promourà la restauració de les seves fonts.

TITOL V RÈGIM ECONÓMIC

ARTICLE 61. FACTURACIÓ

El prestador del servei percebrà de cada abonat l’import del servei de sanejament per períodes delimitats per dues dates, en una única factura, degudament especificats en forma separada i d’acord amb les tarifes vigents en cada moment els diferents conceptes establerts en la modalitat tarifària vigent, d’acord amb el Plec de Condicions de la concessió i disposicions legals en cada moment vigents.

En els casos d’habitatges, locals comercials i edificacions industrials que utilitzin de diferent naturalesa a la que s’aboquin les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram, s’utilitzarà un cànon periòdic d’abocaments en funció dels cabals mitjans avaluats a un preu fet.

ARTICLE 62. PAGAMENT

El pagament dels rebuts haurà d’efectuar-se per l’abonat dins el període dels trenta dies naturals de la data d’emissió de la factura, segons lloc i termini de pagament que s’haurà d’indicar a la factura.

L’abonat podrà optar per domiciliar el pagament del rebut en llibreta d’estalvi o compte corrent bancari, o bé fer-lo efectiu directament a les oficines del prestador del servei, o bé en les entitats bancàries o financeres que el prestador del servei autoritzi.

ARTICLE 63. TRIBUTS

Com a regla general els tributs de l’Estat, les Comunitats Autònomes i entitats locals, establertes sobre les instal·lacions i el servei en els quals siguin subjectes passius les empreses concessionàries, no podran ésser repercutits a l’abonat com a tals, llevat que disposi altra cosa la norma creadora del tribut sense perjudici que el seu import sigui recollit com un cost en la mateixa tarifa.

ARTICLE 64. ALTRES CONCEPTES DEL REBUT

El prestador del servei haurà d’incloure per al seu cobrament en el rebut quan rebés una comanda legal en aquest sentit, els tributs per compte de les entitats públiques a què es refereix l’article anterior, sempre que estiguin establerts, prenent com a base el consum de l’.

ARTICLE 65. FIANÇA

El prestador del servei podrà exigir en el moment de la contractació del Servei una fiança en garantia del pagament dels rebuts del servei, la qual haurà d’ésser dipositada per l’abonat en el moment de la contractació. En cap cas aquesta fiança podrà ser superior a la xifra resultant de sumar l’import de la quota de servei

La fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents de l’abonat a la resolució del seu contracte, sense que pugui exigir l’abonat, durant la seva vigència, que se li apliqui a aquesta el reintegrament dels seus descoberts.

En el cas de no existir responsabilitats pendents a la resolució del contracte, la societat procedirà a la devolució de la fiança al seu titular o al seu representant legal.

Si existís responsabilitat pendent, l’import de la qual fos inferior al de la fiança, es retornaria la diferència resultant.

ARTICLE 66. VIA DE CONSTRENYIMENT

Finalitzats els terminis de pagament resultants del previst en aquest Reglament sense que l’abonat hagi satisfet a l’Entitat concessionària la totalitat del deute pendent, podrà exercitar-se la via de constrenyiment.

L’Entitat concessionària expedirà certificat de descobert del deute, de la qual en donarà trasllat a l’Organisme competent de l’Administració, el qual procedirà a la seva gestió, mitjançant la corresponent providència de constrenyiment, i de conformitat amb el procediment general d’exigibilitat dels deutes de caràcter públic.

TITOL VI RÈGIM SANCIONADOR

CAPITOL I .- INFRACCIONS I SANCIONS.- PROCEDIMENT

ARTICLE 67. ÒRGAN COMPETENT I TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

Els incompliments que es produeixin d’acord amb els termes de la present normativa reguladora del clavegueram i vessaments seran objecte de sanció per part de l’Ajuntament d’acord amb allò previst en aquest Reglament, en forma supletòria al previst al Reglament de Procediment Sancionador aprovat per D. 278/1993 i sota els principis de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el supòsit que els fets objecte de sanció siguin sancionats per altre normativa administrativa sectorial d’aplicació general, s’aplicarà aquesta, sense que en cap cas puguin recaure diferents sancions respecte un mateix fet infractor. Els infractors queden, a més, obligats a la reparació dels danys que puguin produir-se.

Les infraccions es tipifiquen en molt greus, greus i lleus.

Són infraccions lleus:

L’incompliment per l’abonat al servei de qualsevol de les obligacions de vessament o sanejament imposades en aquest reglament no expressament tipificada com a greu o molt greu.

Són infraccions greus:

 1. L’execució d’obres de qualsevol mena sense haver obtingut en forma prèvia l’autorització municipal o en infracció als requisits tècnics determinats en aquest Reglament.
 2. Causar danys a les instal·lacions municipals per mala fe o ús indegut
 3. Incompliment de les ordres municipals en cas d’emergència.
 4. Realitzar vessaments industrials sense autorització prèvia o en incompliment de les directrius municipal, o en contra de les prescripcions d’aquest Reglament.
 5. Escomesa d’aparells o instal·lacions no autoritzades o modificació de les subministrades per l’Ajuntament.
 6. Obstaculitzar la funció inspectora de l’Ajuntament.

Són infraccions molt greus:

 1. Exercici d’activitats que, sense obtenció de les autoritzacións administratives pertinents d’acord amb la realitat del vessament, fossin determinants de l’existència de danys i perjudicis a la xarxa del clavegueram.
 2. La reincidència en infraccions greus.
 3. Realitzar vessaments prohibits

ARTICLE 68. SANCIONS

Les sancions a imposar són: Multa, suspensió temporal total o parcial del servei o permís de vessament, clausura del vessament, amb caràcter temporal o definitiu.

La quantia de la multa serà un mínim de 34,80 euros i el màxim el permès en la normativa sectorial d’aplicació.

La multa a imposar serà de fins a 69,45 euros per les infraccions lleus, de 69,45 a 139,05 euros per les infraccions greus, i de 139,05 a 289,65 euros per a les molt greus, i en tots els casos sense perjudici del màxim establert a la legislació sectorial vigent.

En el supòsit d’infraccions greus o molt greus, i amb independència de les sancions pecuniàries, es podrà acordar, en forma cautelar o definitiva, la suspensió temporal total o parcial del servei o permís de vessament, clausura del vessament, amb caràcter temporal o definitiu, com a mesures per suprimir els efectes de l’infracció i restaurar la legalitat vigent.

És competència de l’Alcaldia de l’Ajuntament la imposició de sancions per infracció al present Reglament.

ARTICLE 69. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions es graduaran atenent als següents criteris, que es valoraran en forma conjunta o per separat:

a) Afectació de la salut i seguretat de les persones.

b) Reincidència

c) Gravetat del dany

d) Possibilitat de restauració i reparació del dany

e) Benefici per l’infractor derivat del fet sancionat.

TITOL VII SUSPENSIÓ DEL SERVEI

ARTICLE 70. CAUSES DE SUSPENSIÓ

L’incompliment per part de l’abonat de qualsevol de les obligacions detallades en el present reglament, i especialment les derivades de la manca de pagament, facultarà el prestador del servei per suspendre el servei seguint els tràmits que s’assenyalen en el següent article.

ARTICLE 71. PROCEDIMENT DE SUSPENSIÓ DEL SERVEI

Els prestadors del servei podran suspendre el servei als seus abonats per ordre expressa de l’organisme competent o prèvia notificació a aquest, en els casos establerts en el present reglament. El servei haurà de donar compte a l’abonat per correu certificat, o d’una manera de la qual resti constància, perquè, prèvia la comprovació dels fets, l’organisme oficial dicti la resolució procedent considerant-se que el prestador del servei queda autoritzat per a la suspensió del servei si no rep ordre contrària de l’esmentat organisme, en el termini de trenta dies hàbils a partir de la data de presentació a l’organisme competent, i la de tramesa de la notificació dels fets a l’abonat per a la seva comprovació.

Donat el cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament alguna reclamació o recurs, el prestador del servei no el podrà privar de servei mentre no recaigui resolució sobre la reclamació formulada.

La suspensió del servei pel prestador del servei no podrà realitzar-se en dia festiu o un altre en què per qualsevol motiu no hi hagi servei complert administratiu i tècnic d’atenció al públic a efectes de la tramitació complerta de restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d’aquestes circumstàncies.

El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil en què hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de servei.

La notificació de tall de servei inclourà, com a mínim, els punts següents:

· Nom i adreça de l’abonat.

· Nom i adreça de l’abonament.

· Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà el tall de servei.

· Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de l’empresa concessionària en què poden corregir-se les causes que originin el tall.

Si l’empresa comprova l’existència de derivacions clandestines podrà inutilitzar-les immediatament, i en donarà compte a l’Alcaldia.

ARTICLE 72. RENOVACIÓ DEL SERVEI

Les despeses que originin la suspensió seran a compte de l’empresa concessionària i la reescomesa del servei, en cas d’haver-ho notificat, segons el que regula l’anterior article, serà a compte de l’abonat, segons tarifes de servei i taxes de tancament i reobertura vigents. De cap manera no es podran percebre aquests drets si no s’ha realitzar efectivament la suspensió del servei.

Transcorreguts dos mesos des de la suspensió del servei sense que l’abonat hagi esmentat qualsevol de les causes per les quals es va procedir a l’esmentada suspensió, el prestador del servei estarà facultat per resoldre el contracte, a l’empara del que disposa l’article 1124 del Codi Civil.

ARTICLE 73. CLAUSURA DEL VESSAMENT

Resolt el contracte, el prestador del servei podrà realitzar pels medis que cregui escaients el precintat de l’escomesa del ramal que connecti amb la xarxa general a fi d’inutilitzar el conducte i evitar-n’hi l’ús indegut durant el termini d’un mes, a partir del qual el prestador del servei podrà disposar lliurement d’aquesta escomesa.

ARTICLE 74. ACCIONS LEGALS

El prestador del servei, malgrat la suspensió del servei i la rescissió del contracte, podrà entaular totes les accions civils i criminals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos i drets.

Així mateix, i en el cas en què la suspensió del servei efectuada pel seu prestador resultés improcedent, l’abonat podrà exigir la deguda indemnització sense perjudici de poder entaular les accions civils i criminals que consideri oportunes en salvaguarda dels seus interessos.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PLURALITAT DE PÒLISSES EN UN IMMOBLE

S’estendrà una pòlissa per cada habitatge, local o dependència independent, encara que pertanyin al mateix propietari o arrendatari i siguin contigües, tretes les salvetats establertes en la present ordenança.

Si sol·licita una sola pòlissa d’abonament general per tot l’immoble, sense existència de pòlisses individuals per habitatge, local o dependència, s’aplicaran sobre aquesta pòlissa general tantes quotes de servei com habitatges, locals o dependències, susceptibles d’utilització del servei general.

Aquesta modalitat de contractació serà una excepció, que inclourà únicament aquells abonats existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació integra al Butlletí Oficial de la Província.

DILIGÈNCIES.-

Per fer constar que aquest Reglament del servei de clavegueram i pluvials, que consta de 7 títols, 74 articles, 1 disposició transitòria i 1 disposició final, va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2001, publicant-se l’edicte inicial al BOP núm.65 de 20 de març de 2001 i definitivament al BOP núm. 120 de 26 de maig de 2001.

L’article 68 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19 d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 19 de desembre de 2005.

L’article 68 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

L’article 68 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

L’article 68 d’aquesta ordenança ha estat modificat segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 17 de desembre de 2009.