La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/07/2018

Índex

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic de l’activitat d’intervenció de l’Ajuntament, sotmetent a llicència municipal d’obertura d’establiments determinades activitats o instal·lacions incloses a l’Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (LIIAA).

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Se sotmeten al règim de llicència municipal les activitats i/o instal·lacions que es relacionen a l’annex 1 d’aquest Reglament, contingudes a l’annex III de la LIIAA.

2. Per acord de ple es podrà sotmetre novament al règim de comunicació aquelles activitats i/o instal·lacions a què es refereix l’apartat anterior.

Article 3. Competència

L’alcaldia és competent per dictar aquells actes administratius que procedeixin a la matèria regulada en aquest Reglament, podent delegar aquesta atribució.

Article 4. Sol·licitud de llicència

La sol·licitud de llicència ha de contenir el nom i cognoms de l’interessat, i en el seu cas, de la persona que el representi, acreditant degudament la representació; la indicació del domicili a efectes de notificacions i la concreció de l’establiment o la instal·lació la llicència del qual es pretén, amb la precisió necessària perquè els Serveis Tècnics Municipals puguin verificar-la amb les normes i ordenances d’aplicació.

Si l’establiment de l’activitat i/o instal·lació requereix l’execució d’obres de nova edificació, de condicionament, d’adaptació o de reforma, simultàniament es demanarà, tramitarà i resoldrà la corresponent llicència d’obres.

Article 5. Llicència municipal d’activitats i llicència urbanística

1. La llicència municipal d’activitats es tramita i es resol simultàniament amb la llicència urbanística quan sigui preceptiva i a sol·licitud de l’interessat. Tanmateix, s’haurà d’emetre un informe urbanístic sobre la compatibilitat urbanística el qual haurà de versar sobre els aspectes següents:

a) Respecte a la finca que es projecta emplaçar l’activitat:

 • la classificació i la qualificació urbanística del sòl
 • el planejament a què està subjecte i el seu grau d’urbanització
 • els usos urbanístics admesos o no prohibits i, en concret, la compatibilitat de l’ús proposat
 • l’ocupació permesa de sòl, subsòl i vol

b) Respecte a l’activitat projectada:

– la capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments de l’activitat
– les condicions d’urbanització o altres que s’haurien d’imposar a la llicència urbanística, si s’escau

 

Article 6. Documentació tècnica a acompanyar a la sol·licitud de llicència

La sol·licitud de llicència ha d’anar acompanyada de projecte subscrit per tècnic competent i degudament visat pel Col·legi corresponent, comprensiu de l’activitat i/o instal·lació, i en el seu cas, de les obres que s’hagin de realitzar.

També caldrà acompanyar la certificació tècnica acreditativa que l’activitat i/o instal·lació compleix tots els requisits ambientals exigibles i d’altres requisits preceptius, d’acord amb la legislació aplicable per al compliment dels objectius de la LIIAA.

El projecte tècnic, pel que fa a l’activitat, haurà d’ajustar-se, en la mesura del possible, al contingut que s’indica a l’Annex 2.

Article 7. Presentació de la sol·licitud de llicència municipal d’activitats

1. La sol·licitud de llicència, acompanyada de la documentació tècnica indicada a l’article anterior, es presentarà, per triplicat, al Registre General de l’Ajuntament, juntament amb la documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries que determinin les Ordenances Fiscals Municipals vigents.

2. Si la sol·licitud es formula en nom d’una altra persona física o jurídica sense acreditar la representació, o no s’acompanya de la documentació tècnica a què es refereix l’article 6, o l’acreditativa del compliment de les obligacions tributàries que sigui exigible, no podrà denegar-se la pràctica del corresponent assentament al registre, però es requerirà al signant de la sol·licitud, mitjançant diligència en la mateixa còpia de la sol·licitud, perquè en el termini de deu dies, subsani la deficiència i/o acompanyi la documentació preceptiva, amb indicació de què si així no ho fes, se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que es dictarà a l’efecte.

3. La data de presentació de la sol·licitud en el Registre, si estigués acompanyada de tota la documentació a què es refereix l’apartat 1, o la data en què es complimenti el requeriment a què fa referència l’apartat 2, determinarà la d’iniciació del procediment, a efectes del còmput de terminis per resoldre.

Article 8. Iniciació del tràmit

Dins dels tres dies següents al d’iniciació del procediment, la sol·licitud es remetrà a informe de l’Arquitecte i Enginyer Municipal i, si s’escau, a l’informe del veterinari i/o cap local de sanitat.

Article 9. Informes tècnics

L’Arquitecte, l’Enginyer Municipal, el veterinari i/o el cap local de sanitat emetran els seus respectius informes en el termini comú i màxim de quinze dies, de forma concisa, manifestant la conformitat de la documentació tècnica a la normativa aplicable, o la seva disconformitat respecte a preceptes o normes concretes i, concloent si l’informe és favorable o desfavorable a la concessió de la llicència, indicant en cas d’informe favorable, si la llicència ha de sotmetre’s a condicions particulars, amb expressió del precepte legal o reglamentari en què es fonamenti; si l’informe és desfavorable, haurà de concretar-se si les deficiències en què es fonamenta són subsanables o insubsanables.

Article 10. Deficiències subsanables

Si dels informes emesos en resultessin deficiències subsanables, es requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dies subsani la deficiència.

Article 11. Deficiències insubsanables o subsanables no subsanades

1. Si l’informe desfavorable dels Serveis Tècnics Municipals o del veterinari i/o cap local de sanitat es fonamentés en la incompatibilitat de l’ús o en deficiències insubsanables, o si tractant-se de deficiències subsanables no haguessin estat subsanades en el termini conferit a l’efecte, s’atorgarà un termini d’audiència a l’interessat de deu dies, prèvia a la resolució denegatòria, perquè pugui al·legar el que estimi convenient i aportar els documents i justificacions que consideri pertinents.

2. Transcorregut el termini d’audiència, a la vista de les al·legacions formulades, en el seu cas, i de l’informe que sobre les mateixes hagin emès els Serveis Tècnics, el veterinari i/o el cap local de sanitat -informe que s’haurà d’emetre en el termini de deu dies, es resoldrà estimar les al·legacions i prosseguir el tràmit, si procedís, o per contra, desestimar les al·legacions i denegar la llicència.

Article 12. Informació veïnal

1. Una vegada s’hagi informat favorablement la sol·licitud de llicència en relació a l’activitat i/o instal·lació que es pretén establir, l’expedient es sotmetrà a informació veïnal durant un termini de vint dies hàbils, mitjançant comunicació als veïns immediats al lloc de l’emplaçament, a efectes que puguin formular les al·legacions i/o reclamacions que considerin oportunes.

2. Qualsevol altre interessat que pugui resultar afectat per l’atorgament de la llicència, podrà comparèixer en el procediment i formular les al·legacions i aportar els documents que consideri adients, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència prèvia a la resolució.

3. Si es formulessin al·legacions o reclamacions, aquestes seran informades pels Serveis Tècnics Municipals que correspongui, segons s’escaigui, en el termini de deu dies.

Article 13. Audiència prèvia a la resolució

Amb caràcter previ a la proposta de resolució, es donarà audiència de l’expedient al sol·licitant de la llicència i aquells que haguessin comparegut a l’expedient, per un termini de deu dies, amb la finalitat de què puguin al·legar allò que estimin pertinent.

Si no s’haguessin formulat al·legacions en el termini prescrit i els informes tècnics fossin favorables a la concessió de la llicència, sense imposició de condicions particulars, es prescindirà d’aquest tràmit.

Article 14. Proposta de resolució

Finalitzat el termini d’audiència prèvia i informades les al·legacions que es formulin, en el supòsit que se n’hagin formulat, es redactarà la proposta de resolució que procedeixi, pronunciant-se respecte a la llicència de l’activitat i/o instal·lació, així com en allò relatiu a les obres d’edificació, condicionament, adaptació o reforma, en el seu cas, amb especificació de les condicions que, respecte a unes o d’altres, s’imposin.

Article 15. Resolució

1. La resolució única concedint o denegant la llicència d’obertura d’establiment o d’instal·lació, s’ha de dictar en el termini de tres mesos, computats des del següent dia hàbil al d’iniciació del procediment, d’acord amb el que s’ha establert a l’article 7.3.

2. El còmput del termini de resolució, restarà en suspens durant el termini que es concedeix a l’interessat per subsanar deficiències, d’acord amb el que disposa l’article 10.

Així mateix, restarà en suspens el termini per resoldre durant el temps que medi entre la petició d’informe a una altra Administració, quan sigui preceptiu i determinant del contingut de la resolució, que haurà de comunicar-se als interessats, i la recepció de l’informe, que igualment serà comunicada als mateixos. Aquest termini de suspensió no podrà excedir de tres mesos.

3. Transcorregut el termini assenyalat a l’apartat 1, i en el seu cas el de l’apartat 2, sense haver-se notificat a l’interessat resolució expressa, s’entrenarà concedida la llicència, llevat que amb això es transfereixin facultats relatives al domini públic o al servei públic, o s’adquireixin facultats en contra de les prescripcions de la legislació urbanística o del planejament vigents, casos en els quals, la mateixa s’entendrà denegada.

4. La llicència produïda per silenci administratiu, produeix efectes des del venciment del termini màxim en què hagi de dictar-se i notificar-se la resolució expressa sense que la mateixa s’hagi produït, i la seva existència pot acreditar-se per qualsevol mitjà de prova admès en Dret, inclòs el certificat acreditatiu del silenci produït, que podrà sol·licitar-se de l’òrgan competent per dictar resolució expressa i que s’haurà d’emetre en el termini de 15 dies.

Article 16. Notificació i publicació de les llicències

Les resolucions que recaiguin concedint o denegant les llicències a què es refereix aquest Reglament, es notificaran al sol·licitant i aquells que haguessin comparegut a l’expedient, i a més, es publicaran en extracte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Article 17. Efectes legitimadors de la llicència

1. La concessió de la llicència legitima al seu titular per a l’execució de les obres i/o instal·lacions relatives a l’obertura, ampliació, modificació o reforma de l’establiment o realització de l’activitat a què es refereix, amb les condicions específiques que s’hi imposin.

2. Una vegada executades les obres i/o instal·lacions, el titular de la llicència ho posarà en coneixement de l’Ajuntament, mitjançant escrit acompanyat de certificació expedida pel tècnic director, degudament visat pel Col·legi corresponent, acreditativa de què s’han efectuat amb estricta subjecció a la llicència concedida i condicions en el seu cas, imposades, i adjuntant els comprovants i autoritzacions o certificats necessaris des del punt de vista de seguretat industrial o sanitari.

3. Si les obres i/o instal·lacions s’haguessin executat sense ajustar-se estrictament a la llicència concedida, el tècnic director posarà de manifest en el certificat a què es refereix l’anterior apartat 2, les modificacions introduïdes, la seva justificació i la seva adequació a la normativa específica aplicable.

4. Efectuada la comunicació prevista a l’apartat 2, es girarà pels Tècnics Municipals visita d’inspecció en el termini màxim de 15 dies hàbils; efectuada l’esmentada inspecció amb resultat favorable o transcorregut el termini de 15 dies hàbils, des del següent a la presentació en el Registre General de la comunicació i certificació, el titular de la llicència està legitimat per a la posada en funcionament de la instal·lació o de l’establiment a què la mateixa es refereix.

Si de la inspecció resultés un informe desfavorable dels Tècnics, es requerirà el que procedeixi per tal de ser subsanat en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment de que de no subsanar-se es procedirà a l’arxiu de la comunicació sense més tràmit, havent-se d’instar el tràmit de nou.

5. En el supòsit de l’apartat 3, l’Ajuntament, prèvies les comprovacions oportunes, podrà, en el termini d’un mes, mostrar la seva conformitat o disconformitat amb les modificacions efectuades i ordenar el que procedeixi. En el cas de què en el termini de deu dies hàbils no es complís allò requerit, s’actuarà de conformitat al paràgraf segon de l’apartat 4.

Si transcorre un mes sense que l’Ajuntament disposi res respecte a les modificacions, les mateixes quedaran legalitzades, llevat que es doni alguna de les circumstàncies assenyalades a l’apartat 3 de l’article 15.

Article 18. Caducitat de les llicències

1. Transcorregut el termini assenyalat a la llicència, sense que el titular hagi comunicat a l’Ajuntament, en la forma establerta als apartats 2 ó 3 de l’article anterior, l’execució de les obres i/o instal·lacions, o efectuada la comunicació no hagués posat en funcionament l’activitat a què la llicència es refereix, aquesta quedarà incursa en causa de caducitat, la qual haurà de ser declarada formalment, prèvia audiència del titular per tal que es produeixin els efectes extintius de la llicència.

2. També quedaran incurses en causa de caducitat les llicències relatives a les activitats que interrompin la seva funció per un termini superior a sis mesos.

Article 19. Transmissió de les llicències

Les llicències a què es refereix aquest Reglament són transmissibles, llevat aquelles relatives a activitats que unes altres normes prohibeixin la seva transmissió.

Per a l’efectivitat de la transmissió serà suficient que el transmetent i l’adquirent comuniquin per escrit la transmissió a l’Ajuntament, acompanyant la que es va aprovar al seu dia i es compleixen les normes de seguretat vigents.

Efectuada la comunicació, l’Ajuntament comprovarà si l’establiment o instal·lació objecte de transmissió s’ajusta a les condicions de la llicència concedida, i si s’ajusta, s’autoritzarà la transmissió, dictant-se la resolució corresponent, la qual es notificarà als interessats; cas de no ajustar-se, requerirà l’adquirent perquè en el termini que se li assenyali, porti a terme les actuacions que procedeixin.

Si transcorre un mes des de que s’efectuï la comunicació sense que l’Ajuntament notifiqui resolució al respecte, s’entendrà aquesta plenament eficaç.

Si es portés a terme la transmissió sense comunicar-la a l’Ajuntament, el transmetent i l’adquirent resten subjectes solidàriament a totes les obligacions i responsabilitats derivades de l’exercici de l’activitat a què es refereix la llicència.

Article 20. Controls periòdics

Les activitats que aquest Reglament subjecta a l’obtenció de prèvia llicència municipal, resten sotmeses al règim de verificació tècnica i periòdica de caràcter ambiental que acrediti el compliment dels requisits exigibles, el qual es fixa, amb caràcter general, cada 5 anys, sens perjudici que la llicència en fixi un altre de diferent.

Aquesta actuació de control podrà ser realitzada pels Serveis Tècnics Municipals o per una entitat col·laboradora degudament autoritzada o acreditada.

El contingut del control, en l’àmbit de les competències municipals, serà el de les determinacions fixades en la llicència i, amb caràcter general, les fixades pel reglament bàsic de desplegament de la LIIAA.

L’Ajuntament, en funció del resultat de l’acta de control, adoptarà les mesures que s’escaiguin, en el termini de dos mesos.

Article 21. Activitat inspectora

1. L’Ajuntament, en qualsevol moment, d’ofici o en virtut de denúncia, podrà inspeccionar les activitats subjectes a llicència per aquest Reglament, amb la finalitat de comprovar si aquestes s’exerceixen amb subjecció a les condicions de la llicència, i no ocasionen pertorbació de cap mena, que per produir sorolls, vibracions, bafs, pols, olors, etc. suposin un risc per a les persones, les coses o el medi ambient.

2. Si es comprovés que l’exercici de l’activitat no s’ajusta a les condicions de la llicència, o encara que ajustant-se es produeix qualsevol tipus de pertorbació que suposi un risc per a les persones, les coses o el medi ambient, es requerirà el titular perquè, en el termini que els Serveis Tècnics Municipals assenyalin -que haurà de ser proporcional a l’abast dels dispositius a efectuar, i en cap cas inferior a 15 dies ni superior a 3 mesos-, s’ajusti a les condicions de la llicència o adopti els dispositius que correspongui, que hauran d’especificar en el seu informe, per eliminar, en el seu cas, la pertorbació que es produeixi.

3. Transcorregut el termini concedit els Serveis Tècnics Municipals comprovaran si el titular ha donat o no compliment a allò ordenat, i en cas d’incompliment informaran si en atenció a la transcendència i importància de les condicions incompletes o de les pertorbacions ocasionades, és o no convenient concedir un segon i darrer termini per al seu compliment.

4. Finalitzats els terminis concedits sense que el titular hagi complimentat el requeriment, i previ el tràmit d’audiència, es disposarà la suspensió dels efectes de la llicència i conseqüentment el cessament de l’exercici o funcionament de l’activitat i/o instal·lació de què es tracti, fins que el titular compleixi allò ordenat.

A aquests efectes, el titular, una vegada complimentat allò ordenat, ho posarà en coneixement de l’Ajuntament i, dins del cinc dies següents els Serveis Tècnics Municipals efectuaran l’oportuna comprovació i emetran l’informe que correspongui. Després de la seva visita, dins dels tres dies següents, es disposarà l’aixecament de la suspensió o el seu manteniment, segons procedeixi.

5. Si transcorren sis mesos des de que es disposi la suspensió dels efectes de la llicència sense que el titular hagi donat compliment a allò ordenat al requeriment que motivi la suspensió, i previ tràmit d’audiència, es disposarà la revocació de la llicència.

Article 22. Règim sancionador

El règim sancionador de les infraccions administratives, que per acció o omissió es cometin contravenint les obligacions derivades d’aquest Reglament, es regirà per allò establert al respecte a la LIIAA, i a les disposicions que es dictin pel seu desenvolupament i aplicació.

Article 23. Activitats i instal·lacions clandestines

1. Les activitats i/o instal·lacions subjectes a llicència municipal prèvia per aquest Reglament, que s’exerceixin o funcionin sense haver-la obtingut, tindran la consideració de clandestines, i es podrà ordenar la seva clausura o cessament, prèvia audiència del titular, si es comprova que afecta sensiblement el medi ambient, a la seguretat o a la salut de les persones. En aquests casos, es requerirà el titular perquè en el termini de 15 dies sol·liciti la llicència i de no fer-ho, es disposarà la seva clausura o cessament.

2. La clausura o cessament d’activitats i/o instal·lacions que s’exerceixin o funcionin sense llicència, no constitueix sanció sinó restauració de l’ordre jurídic infringit, i per tant, és compatible amb la imposició de la sanció que pogués imposar-se en aplicació del règim sancionador a què es refereix l’art. 22.

Disposició Final

Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial d’aquesta província

Disposició addicional

A continuació es relaciona l’annex III de la LIIAA -resultant dels treballs de la Comissió Mixta prevista a la Disposició Addicional Setena de la LIIAA- amb el benentès que cada Ajuntament decidirà quines activitats i/o instal·lacions, de les aquí relacionades, deixarà subjectes al règim de comunicació i, en conseqüència, quedaran excloses de la regulació establerta per aquest Reglament

ANNEX 1

Establiments i/o instal·lacions relatives a les activitats sotmeses a llicència municipal prèvia d’obertura i/o funcionament perquè no es fixa a l’Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, cap tipus de límit de producció, superfície, potència, etc., o per entendre que suposen un risc per a la seguretat, la salut o el medi ambient, per ser susceptible de produir sorolls, vibracions, bafs, pols, olors, etc.

1. Energia

 1. Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica fins 8 MW
 2. Generadors de vapor de capacitat fins a 4 tones de vapor per hora
 3. Generadors de calor de potència calorífica fins a 3.000 tèrmies per hora
 4. Altres tipus de fabricació d’energia elèctrica que les indicades en els annexos precedents, amb una potència fins a 200 KW

2. Producció i transformació de metalls

 1. Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció fins a 2 t/d
 2. Tractament tèrmic de metalls
 3. Afinament de metalls
 4. Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars
 5. Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta
 6. Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars, amb una superfície fins a 200 m2

3. Indústries minerals i de la construcció

 1. Instal·lacions de fabricació de vidre, exclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió fins a 1 t/d
 2. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa fins a 1 t/d
 3. Fabricació de productes ceràmics, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars, quan la capacitat de la instal·lació és fins a 1 t/d i no està inclosa a l’annex I de la LIIAA
 4. Instal·lacions d’emmagatzematges de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat fins a 1.000 t
 5. Instal·lacions de tall, serradura i poliment, per mitjans mecànics, de roques i pedres naturals.
 6. Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o uns altres abrasius.

4. Indústria química

 1. Extracció química sense refinar d’olis vegetals
 2. Emmotllament per fusió d’objectes parafínics

5. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

 1. Amaratge del lli, del cànem i d’altres fibres tèxtils
 2. Filatura del capoll del cuc de seda
 3. Tallers de confecció, calçat, marroquineria, i similars, amb una superfície superior a 500m2

6. Indústria alimentària i del tabac

 1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals fins a 2t/d
 2. Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:
 • matèria primera animal (que no sigui la llet) d’una capacitat d’elaboració de productes acabats fins a 5 t/d
 • matèria primera vegetal d’una capacitat de producció de productes acabats fins a 5 t/d (mitjana trimestral)
 1. Elaboració de productes per a l’alimentació humana, amb una capacitat fins a 5 t/d
 2. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 10 t/d (valor mitjà anual)
 3. Instal·lacions d’emmagatzematge de gra i de farina, amb una capacitat fins a 1000 tones
 4. Carnisseries amb obrador
 5. Forns de pa

7. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles

 1. Fabricació de mobles, amb una producció fins a 5 t/d
 2. Fabricació de fulloles, taulons contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulons i plafons, amb una producció fins a 5 t/d
 3. Tractament del suro i producció d’aglomerats de suro i linòleums
 4. Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de suro
 5. Serradura i especejament de la fusta i del suro
 6. Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro
 7. Fusteries, ebenisteries i similars, amb una superfície superior a 500 m2, o de qualsevol superfície si disposen d’instal·lacions de pintura, envernissament o lacatge

8. Indústria del paper

1. Fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció fins a 5 t/d

9. Activitats agroindustrials i ramaderes

1. Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin de:

 1. Places d’aviram fins a 2.000 i superior a 30
 2. Places de porcs d’engreix fins a 200 i superior a 10
 3. Places de truges fins a 50 i superior a 5
 4. Places de vacu d’engreix fins a 50 i superior a 5
 5. Places de vacu de llet fins a 50 i superior a 5
 6. Places d’oví i de cabrum fins a 500 i superior a 10
 7. Places d’equí fins a 50 i superior a 5
 8. Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en qualssevol dels annexos de la LIIAA, fins a 50 i superior a 5 unitats ramaderes (UR), prenent com a base de referència d’aquestes el vacu de llet (1 UR= 1 plaça de vacu de llet)
 9. Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, especificades en qualssevol dels annexos de la LIIAA, la suma de les quals sigui superior a 3 i fins a 33 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions contemplades en la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència d’aquestes, el vacu de llet (1 UR= 1 plaça de vacu de llet)
 10. Places d’aviram i d’altres espècies animals especificades en qualssevol dels annexos de la LIIAA, la suma de les quals sigui superior a 1 i fins a 25 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions contemplades en la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència d’aquestes, el vacu de llet (1 UR= 1 plaça de vacu de llet)
 11. Instal·lacions d’aqüicultura:
 • intensiva, amb una capacitat de producció fins a 1 t/dia
 • extensiva, amb una capacitat de producció fins a 1 t/d
 1. Instal·lacions per a l’eliminació i l’aprofitament de canals o restes d’animals, amb una capacitat de tractament igual o inferior a 1 t/d
 2. Assecatge del pòsit del vi
 3. Assecatge del llúpol amb sofre
 4. Assecatge de gra i altres matèries vegetals per procediment artificials
 5. Desmuntatge del cotó

10. Altres activitats

 1. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, d’objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, netejar-los o impregant-los, amb una capacitat de consum fins a 150 Kg/h. de dissolvent i fins a 20 t/any
 2. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre qualsevol suport i la cuita i l’assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d’aquestes substàncies en els tallers és inferior a 1.000 Kg
 3. Instal·lacions d’assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d’altres, quan la potència de la instal·lació sigui fins a 1.000 tèrmies per hora
 4. Argentament de miralls
 5. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1 t/any d’aquests dissolvents
 6. Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos) amb una capacitat fins a 50 m3, a excepció de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable
 7. Envasament d’aerosols, no inclosos en l’apartat 12.15 (fitosanitaris) de l’annex II.1 de la LIIAA.
 8. Tallers mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, llevat dels que disposen d’instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies
 9. Manteniment i reparació de vehicles amb motor, amb una superfície inferior a 500 m2, llevat dels que fan operacions de pintura
 10. Indústries i magatzems amb un càrrega de foc iguals o inferior a 250.000 M joules
 11. Laboratoris d’anàlisi, amb una superfície fins a 75 m2 (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars)
 12. Clínica veterinària
 13. Centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals que no estan compresos en els annexos de la LIIAA i que ultrapassen l’equivalent a 500 Kg de pes viu
 14. Centres de cria i subministrament i centres usuaris d’animals d’experimentació
 15. Establiments públics, com restaurants, cafès i cafeteries, bars i similars, sense ambient musical, d’acord amb el catàleg previst a la Llei 10/90, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
 16. Hoteleria i similars amb nombre d’habitacions fins a 50
 17. Instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial
 18. Fabricació de fibra òptica

ANNEX 2

Contingut de la documentació tècnica a què es refereix l’article 6 d’aquest Reglament, a la qual hauran d’ajustar-se en la mesura del possible.

Memòria

 • Peticionari: Noms i cognoms de l’interessat, i en el seu cas, de la persona que el representi, acreditant degudament la representació, indicant el domicili a efectes de notificacions.
 • Domicili: De l’activitat i domicili social o a efectes de notificacions.
 • Dades urbanístiques: Compliment dels Paràmetres urbanístics que regulen les activitats industrials, en especial categoria, superfícies i potències màximes admeses.
 • Relació de maquinària: Indicant CV en el cas de motors i KW en el cas d’altres consums elèctrics, i Kcal/h en el cas de consums gasosos amb la suma total de CV, Kw i Kcal/h.
 • Descripció del locals: Indicant tipus constructiu, previsions contra incendis, ventilació, escales, compliment de la normativa d’incendis, ventilació, escales, compliment normativa supressió barres arquitectòniques, taula de superfície, reglamentació d’espectacles (en el seu cas), límits (si són habitatges, altres indústries…) etc.
 • Matèries primeres: Indicant consum anual i estoc, manera d’emmagatzemar-les, descripció de dipòsits si n’hi han, etc.
 • Combustibles: Indicant tipus de combustibles i en el cas de combustibles líquids característiques de l’emmagatzematge.
 • Productes químics: En aquest cas cal indicar la manera d’emmagatzemar-los i les precaucions contra incendis.
 • Procés de fabricació o de transformació: Indicant les operacions o fases més importants.
 • Contaminació atmosfèrica: Indicant si se’n preveuen o no, i en cas afirmatiu indicar la procedència (generadors, forns, pols, etc.) detallant xemeneies, depuradors, extractors, etc., tot això especialment en les indústries incloses en la relació d’activitats potencialment contaminants a l’atmosfera.
 • Aigües residuals: Indicant si es preveuen contaminacions per aigües, tractament o pretactament previst, etc.
 • Aigua potable: Indicant procedència de l’aigua i en el cas de pous propis donar-ne característiques, anàlisi bacteriològic, autoritzacions de que se’n disposi.
 • Residus sòlids: Indicant manera d’emmagatzemar-los i indicant si ja han fet declaració de residus.
 • Personal: Indicant el personal (directors, tècnics, administratius, obrers, etc. ).
 • Prevenció d’incendis: Indicant les prevencions i en el cas d’activitats subjectes a la NBE-CPI justificar el compliment i justificar l’aforament i l’evacuació en el cas de locals de pública concurrència.
 • Compliment Normativa Higiene Alimentària: Justificar el compliment de la Reglamentació Tècnico Sanitària (menjadors col·lectius, bars, restaurants, escorxadors, carnisseries, peixateries, botigues d’alimentació, piscines, tec).
 • Pressupost: Desglossat de les diferents màquines i instal·lacions.
 • Antecedents: En el cas d’ampliació o modificació d’activitats.
 • Estudi càrrega de foc: Pels diferents sectors d’incendis de que disposi l’activitat.
 • Estudi acústic: En el cas d’activitats amb música o indústries sorolloses en proximitat a habitatges.

Plànols

 • Situació respecte a l’entorn.
 • Emplaçament (a ser possible escala 1:500) indicant l’edificació i els patis.
 • Plànol planta indicant situació maquinària, taula superfícies, ventilació lavabos, situació extintors, llums d’emergència, mànegues contra incendis, detectors, portes RF, sectorització, etc.
 • Plànols en secció longitudinal i transversal, justificant el compliment de la normativa contra incendis de la Generalitat en el referent a activitats contigües a altres edificis o en edificis amb altres usos.

 

DILIGÈNCIA.- Cunit, 16 d’agost de 2000

Per fer constar que aquest Reglament, que consta de 23 articles, 1 disposició final i 1 addicional i 2 annexos, va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el 15 de juliol de 1999, publicant-se l’edicte inicial al BOP de Tarragona núm. 168 i al DOGC núm. 2936, ambdós de data 22 de juliol de 1999, essent publicat l’edicte definitiu al BOP núm. 223 de data 28 de setembre de 1999.

LA SECRETÀRIA ACCTAL.,

M. Teresa Romagosa i Casañas