La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 03/10/2023

Índex

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

L’organització i el funcionament de l’Ajuntament de Cunit es regiran per les disposicions d’aquest Reglament Orgànic en els termes previstos en la legislació de règim local.

Article 2

La facultat d’interpretar aquest Reglament correspon al Ple municipal, que ho farà en base a criteris desenvolupats reglamentàriament.

TÍTOL  I.     ORGANS DE GOVERN MUNICIPALS

Article  3

Són òrgans de govern d’aquest Ajuntament l’alcalde/essa, la Junta de Govern Local, el Ple, els/les tinents d’alcalde i els/les regidors/es delegats/des, en els termes establerts en la legislació i en aquest Reglament.

Hi haurà els òrgans complementaris següents: les comissions informatives, la Comissió Especial de Comptes (obligatòria per Llei), els grups polítics municipals, els/les portaveus dels grups, la Junta de Portaveus, Consell d’Alcaldia i altres en els termes que  reglamentàriament s’estableixi.

Finalment, hi haurà aquells òrgans de gestió, coordinació i de participació ciutadana que l’Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia o acord de Junta de Govern Local, pugui crear en exercici del dret a l’autonomia organitzativa que li reconeix la Constitució i la legislació sobre règim local, ja siguin íntegrament municipals o mixtos amb altres institucions.

CAPÍTOL I    L’ALCALDE/ESSA

Article 4

L’elecció de l’alcalde/essa es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Qui resulti proclamat/ada alcalde/essa prendrà possessió davant el Ple de la Corporació, d’acord amb la fórmula general establerta per a la presa de possessió dels càrrecs públics.

Si no es troba present en la sessió de constitució serà requerit/da per prendre possessió en el termini de quaranta-vuit hores, igualment davant el Ple, amb l’advertiment que, en cas de no fer-ho sense causa justificada, s’aplicarà el que diu la legislació electoral pels casos de vacant de l’Alcaldia.

L’alcalde/essa podrà renunciar al seu càrrec sense perdre la condició de regidor/a. La renúncia es farà efectiva, per escrit, davant el Ple de la Corporació, que haurà d’adoptar acord de coneixement en el termini dels deu dies següents.

En el cas de renúncia de l’alcalde/essa, el/la substituiran els/les tinents d’alcalde de l’Ajuntament, per ordre de nomenament, assumiran totes les competències, atribucions, honors i privilegis del càrrec d’alcalde/essa, i desenvoluparan les funcions pròpies de l’Alcaldia, fins el moment de la presa de possessió del/de la nou/nova alcalde/essa i amb caràcter d’alcalde/essa en funcions.

Vacant l’Alcaldia per renúncia del seu o de la seva titular, mort o sentència ferma, la sessió extraordinària per a l’elecció del nou/nova alcalde/essa tindrà lloc, amb els requisits exigits per la legislació electoral, dins dels deu dies següents a l’acceptació de la renúncia pel Ple, al moment de la mort o a la notificació de la sentència, segons els casos.

Article 5

L’alcalde/essa és el/la president/a de la Corporació, el/la representant del municipi i el/la cap de l’administració municipal.

Com a president/a de l’Ajuntament, li correspon presidir tots els òrgans municipals de caràcter col·legiat.

Com a representant del municipi, és atribució i responsabilitat de l’alcalde/essa representar i defensar els seus interessos.

Com a cap del govern municipal, correspon a l’alcalde/essa la direcció i l’administració dels afers municipals, i haurà de respondre d’aquest deure, bé de forma directa o bé de forma solidària, amb els/les seus/seves delegats/ades, davant del Ple municipal i davant la ciutadania.

Article 6

En l’exercici del seu càrrec, correspon a l’alcalde/essa d’ésser tractat/da amb el respecte i els honors que corresponen a la representació que exerceix.

Article 7

 1. Les atribucions de l’alcalde/essa són les que s’estableixen a l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, article 41 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com totes aquelles que li atribueixen altres lleis, ja siguin estatals o autonòmiques, generals o sectorials.
 2. Correspon també a l’alcalde/essa el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i dels/de les tinents d’alcalde. A més, serà atribució de l’alcalde/essa o dels/de les seus/seves delegats/des l’execució dels acords i de les resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament.

Article 8

Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de l’alcalde/essa hauran de ser expressades normalment a través de decrets de l’Alcaldia, que seran notificats a tots aquells que tinguin un interès directe i legítim en la decisió.

L’alcalde/essa haurà de trametre al/a la secretari/ària general de la Corporació una còpia de tots els decrets de l’Alcaldia.

El/la secretari/ària els foliarà i els conservarà en un registre o llibre de resolucions que tindrà el caràcter de públic i obert amb els mateixos requisits que el llibre d’actes.

Article 9

 

L’alcalde/essa podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població mitjançant els bans, que es col·locaran en els espais habilitats per a la informació pública del municipi i al tauler d’anuncis de la Corporació. També els facilitarà als mitjans de comunicació perquè els difongui a la ciutadania.

 

Article 10

 

L’alcalde/essa pot ser destituït/da mitjançant moció de censura, en la forma establerta per la legislació vigent.

 

Article  11

 

L’alcalde/essa podrà plantejar al Ple una qüestió de confiança, en els termes previstos en la normativa legalment aplicable.

 

CAPÍTOL II   JUNTA DE GOVERN LOCAL. ELS/LES TINENTS D’ALCALDE, ELS/LES REGIDORS/ES DELEGATS/ADES I ELS ÒRGANS DESCONCENTRATS

 

Secció 1ª Els Tinents d’alcalde/essa.

 

Article 12

 

 1. Els/les tinents/tes d’alcalde seran nomenats/des i separats/des, amb caràcter discrecional, per

l’alcalde/essa, d’entre els membres de la Junta de Govern Local.

 

Els/les tinents d’alcalde substituiran l’alcalde/essa, segons l’ordre del seu nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia, i assumiran la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives. Alhora seran responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

 

L’alcalde/essa nomenarà el nombre de tinents d’alcalde que consideri oportú, que no podrà excedir el de membres de la Junta de Govern Local, i en determinarà l’ordre pel que fa a la relació en la seva substitució.

 

Els nomenaments i cessaments dels/de les tinents d’alcalde/essa es comunicaran al Ple en la primera sessió que tingui aquest després d’ésser formalitzats, es notificaran personalment als/a les designats/ades i es publicaran en el BOPT, sense perjudici que siguin efectius des del dia següent a la firma de la resolució de l’Alcaldia, si aquesta no disposa el contrari.

 

 1. El nomenament d’un regidor/a com a tinent d’alcalde requerirà la seva acceptació, la qual s’entendrà feta tàcitament si, en el termini de tres dies hàbils des de la notificació del nomenament, el/la regidor/a no presenta a l’Alcaldia la renúncia de forma expressa.

 

 1. Es perd la condició de tinent d’alcalde per renúncia expressa, per cessament disposat per l’Alcaldia o per la pèrdua de la condició de regidor/a o de membre de la Junta de Govern Local.

El cessament pels dos primers motius haurà de formular-se per escrit.

 

Secció 2ª  Delegacions genèriques i especials de l’Alcalde/essa.

 

Article 13

 

 1. L’alcalde/essa podrà delegar en els membres de la Junta de Govern Local l’exercici d’aquelles atribucions o competències pròpies que no siguin indelegables d’acord amb la legislació de règim local, sense perjudici de les delegacions especials que pugui fer a favor de qualsevol regidor/a, encara que no pertanyi a l’esmentat òrgan de govern.

 

 1. Les delegacions genèriques es referiran a una o diverses àrees o matèries determinades i podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general, incloses la potestat sancionadora i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers.

 

 1. L’alcalde/essa podrà fer delegacions especials en favor de qualsevol regidor/a per a la gestió i direcció d’assumptes determinats inclosos en les esmentades àrees. En aquest cas, el/la regidor/a que ostenti una delegació genèrica tindrà la facultat de coordinar l’actuació dels/de les regidors/es amb delegacions especials per a comeses específiques incloses en la seva àrea.

 

Les delegacions especials podran ser:

 

 1. a) Relatives a un projecte o assumpte determinat. En aquest cas, l’eficàcia de la delegació que podrà contenir totes les facultats delegables de l’alcalde/essa, inclosa la d’emetre actes que afectin tercers, es limitarà al temps de la gestió o execució del projecte.
 2. b) Relatives a un servei determinat. En aquest cas la delegació comprendrà la direcció interna i la gestió del servei corresponent, però no podrà incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers.

 

 1. En el cas que coexisteixi aquest tipus de delegació amb delegacions genèriques, els decrets de delegació establiran els mecanismes de coordinació entre ambdues delegacions de forma que quedi garantida la unitat de govern i la gestió del municipi.

 

Article 14

 

Totes les delegacions es faran mitjançant Decret de l’Alcaldia que contindrà l’àmbit dels assumptes a què faci referència la delegació, les facultats que es deleguen i les condicions específiques del seu exercici.

 

La delegació requerirà l’acceptació expressa del regidor o regidora delegat/da. S’entendrà acceptada tàcitament si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació del Decret de l’Alcaldia, el/la regidor/a no presenta una renúncia expressa.

 

Es perd la condició de regidor/a delegat/da per renúncia expressa, per revocació disposada per l’alcalde/essa o per la pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local, o de regidor/a, si s’escau. Les dues primeres causes de cessament hauran de formular-se per escrit.

 

De les delegacions i de la seva revocació, se’n donarà compte al Ple.

 

Secció 3ª Els Regidors delegats.

 

Article 15. Responsabilitat dels/ les regidors/es delegats/des.

 

Els/les regidors/es delegats/des respondran políticament de l’exercici de les facultats delegades davant del Ple Municipal.

 

CAPÍTOL III. EL  PLE

 

Secció 1ª Composició.

 

Article 16 

 

El Ple està integrat per l’alcalde/essa, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament, i tindrà les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en el article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en l’alcalde/essa.

 

Secció 2ª Règim de sessions.

 

Article 17

 

L’Ajuntament farà les sessions a la Sala de Plens de l’edifici Consistorial, llevat que, a través de la convocatòria o d’una resolució d’Alcaldia dictada prèviament i notificada a tots els membres de la Corporació, s’habiliti un altre edifici o local a tal efecte. En tot cas, es farà constar aquesta circumstància en l’acta de la sessió.

 

Article 18

 

Els òrgans col·legiats de l’Ajuntament funcionen en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents.

 

El Ple farà sessió ordinària, almenys, cada dos mesos, i extraordinària quan ho decideixi l’alcalde/essa o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor/a en pugui demanar més de tres a l’any.

 

En aquest últim cas, la celebració del Ple no podrà retardar-se més de quinze dies hàbils des que hagi estat sol·licitada, i no es podrà incorporar l’assumpte a tractar a l’ordre del dia d’un Ple ordinari o d’un altre d’extraordinari amb altres assumptes, si no ho autoritzen expressament els regidors i les regidores que han demanat la convocatòria.

 

Si la presidència no convoca el Ple extraordinari demanat pel nombre de regidors o regidores indicat dins el termini assenyalat, quedarà automàticament convocat per al desè dia hàbil següent al de la finalització del termini establert en l’apartat anterior, a les 12 hores, la qual cosa serà notificada pel secretari/ària de la Corporació a tots els seus membres el dia següent a la finalització del termini abans esmentat.

 

En absència de la presidència o de qui legalment l’ha de substituir, el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que hi assisteixi un terç del nombre legal dels seus membres, que mai podrà ser inferior a tres. En aquest cas, serà presidit pel membre de la Corporació de major edat d’entre les persones presents.

 

En les sessions extraordinàries no es poden tractar altres qüestions que les incloses a l’ordre del dia.

 

Les sessions ordinàries tindran lloc el quart dijous de cada dos mesos a les 18:00 hores. Si el dijous esmentat esdevingués festiu o vigília de festiu es farà el dijous següent.

 

Article 19

 

Correspon a l’alcalde/essa convocar totes les sessions del Ple. A la convocatòria de les sessions s’adjuntarà l’ordre del dia de tots els assumptes, suficientment detallats, i els esborranys de les actes de la sessió o sessions anteriors que hagin de ser aprovades.

 

Article 20

 

Les sessions plenàries es convocaran, almenys, amb dos dies hàbils d’antelació, llevat de  les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel Ple.

 

La urgència de la convocatòria serà estimada per l’alcalde/essa.

 

Els regidors i les regidores designaran un domicili a la ciutat als efectes de notificacions o bé en defecte del domicili la seva bústia o e-mail.

 

La notificació de la convocatòria es realitzarà per mitjans electrònics, que acompanyada de l’ordre del dia expressiu i detallat dels assumptes a tractar, haurà de notificar-se a tots els membres de la Corporació en l’adreça electrònica designada a tal efecte.

 

Les convocatòries i ordres del dia de les sessions plenàries es difondran a la seu electrònica i al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Cunit a fi de garantir el dret dels ciutadans a la més àmplia  informació sobre les activitats de l’ens local.

 

Article 21

 

La documentació íntegra dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que hagi de servir de base al debat i, si escau, a la votació, haurà d’estar a disposició dels regidors i de les regidores, des del mateix dia de la convocatòria, a la Secretaria de la Corporació.

 

En cas de considerar que la manca o insuficiència de documentació exigeix el seu ajornament, qualsevol regidor podrà demanar a l’Alcaldia que sigui retirat de l’ordre del dia.

 

Article 22

 

L’ordre del dia de les sessions s’establirà per la presidència, assistida del/de la secretari/ària.

 

No podrà incloure’s a l’ordre del dia cap altre assumpte que aquells que estiguin totalment tramitats, inclòs l’informe del/de la secretari/ària o de/de la l’interventor/a, quan sigui preceptiu i s’hagi presentat a la Secretaria General amb tres dies hàbils d’antelació al dia en què s’hagi de fer la sessió, excepte en cas de reconeguda urgència derivada de la finalització de terminis peremptoris o per qualsevol altre motiu. En aquests casos, es podrà prendre una resolució condicionada al perfeccionament final de l’expedient.

 

El secretari/ària rebutjarà la inclusió a l’ordre del dia dels assumptes que no compleixin els requisits esmentats, llevat d’ordre expressa de l’alcalde/essa, després de la comunicació prèvia a la Junta de Portaveus.

 

Article 23

 

Les sessions de l’Ajuntament en Ple seran públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones, en els termes establerts en l’article 18 de la Constitució, en relació a l’article 70 de la Llei 7/1985.

 

Quan es produeixin els supòsits esmentats en l’apartat anterior o qualsevol altre que en justifiqui la mesura, l’alcalde/essa, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol regidor/a, podrà sotmetre al Ple, com a qüestió prèvia, el caràcter secret del debat i de la votació d’un o de més punts de l’ordre del dia. En cas d’estimar-ho favorablement el Ple per majoria absoluta, el tractament dels punts afectats es traslladarà al final de la sessió, i en el moment de tractar el tema l’alcalde/essa disposarà l’abandonament de la sala per part del públic.

 

Llevat el que s’ha assenyalat en l’apartat anterior, la Presidència podrà, directament i a petició dels portaveus de qualsevol dels grups municipals, decidir que el ple, o una part, tingui lloc a porta tancada quan per part dels assistents es produeixin tumults o es facin manifestacions greus contra qualsevol dels seus membres o hi hagi alteració pública que faci difícil o impossible la continuïtat de la sessió amb la normalitat i respecte que mereix la institució pública. En aquest cas, la Presidència convidarà als assistents a abandonar la sala de sessions i, si hi ha resistència, duran a terme el desallotjament els membres de la policia local, per ordre directe de l’alcalde o alcaldessa.

 

Sense que calgui adoptar la decisió de realitzar el ple a porta tancada, en el cas que per part d’alguns dels assistents o d’un grup d’assistents es facin manifestacions de desgrat contra qualsevol dels membres del ple o s’increpi l’alcalde/essa o qualsevol altre/a regidor/a, la Presidència podrà, segons el seu judici i amb advertència prèvia, expulsar de la sala de sessions aquelles persones que impedeixin el normal desenvolupament de la sessió.

 

Article 24

 

El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres. Aquest quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió. En qualsevol cas, caldrà que hi assisteixin l’alcalde/essa i el/la secretari/ària o qui legalment els substitueixi.

 

Article 25

 

Quan determinat assumpte inclòs a l’ordre del dia versi sobre matèries que exigeixin un quòrum especial per a la validesa de l’acord, i, en el moment de sotmetre’s a debat l’esmentat punt no hi hagi suficient nombre de regidors/es, la presidència podrà alterar l’ordre dels temes a tractar o retirar l’assumpte si durant tota la sessió no s’assolís, en cap moment, l’esmentat quòrum.

 

Article 26

 

Totes les sessions del Ple, tant de caràcter ordinari com extraordinari, es sotmetran al principi d’unitat d’acte i, en conseqüència, hauran d’acabar el mateix dia en què comencin.

 

Si, en compliment del que es preveu en l’apartat anterior, la sessió acaba sense que s’hagin resolt tots els punts inclosos a l’ordre del dia, la presidència podrà prorrogar la sessió trenta minuts més, i si durant aquest temps tampoc s’han pogut debatre i resoldre tots els assumptes pendents, aquests s’hauran d’incloure a l’ordre del dia de la sessió ordinària següent, llevat que l’Alcaldia decideixi convocar una sessió extraordinària amb aquest efecte.

 

Sense perjudici del que s’ha esmentat en els apartats anteriors, durant la sessió la presidència podrà, discrecionalment, disposar interrupcions per permetre deliberacions dels regidors o regidores i, en general, dels grups polítics municipals, o per raó de descans.

 

Article 27

 

Qualsevol abandonament de la Sala de Sessions per part d’un/a regidor/a requerirà la llicència de la presidència i l’advertiment al secretari/ària a l’efecte del còmput del quòrum.

 

Aquestes absències, una vegada iniciada la deliberació d’un assumpte, equivaldran a l’abstenció a efectes de la votació corresponent.

 

Article 28

 

Les sessions s’iniciaran, una vegada obertes per la presidència, amb l’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta o de les actes de la sessió o sessions anteriors, que caldrà llegir prèviament en el cas que no s’hagi/n tramès als/a les regidors/es. Si se’ls ha enviat, s’entendrà que els/les regidors/es n’han quedat assabentats/des. També es llegirà l’esborrany de l’acta si algun/a regidor/a ho demana expressament.

 

Article 29

 

Els punts de l’ordre del dia seran anunciats per l’alcalde/essa, i quedaran aprovats per assentiment si cap regidor/a demana la paraula. En cas que es promogui un debat per un o més grups municipals, els assumptes seran primer discutits i després votats. No s’admetran altres interrupcions que les de la presidència per cridar a l’ordre sobre la qüestió debatuda quan els/les regidors/es es desviïn notòriament o tornin sobre el que ja s’ha discutit o aprovat.

 

Els regidors i les regidores necessitaran la vènia de la presidència per fer ús de la paraula. Es dirigiran sempre a la Corporació i no a un/a regidor/a, o a part d’aquella.

 

La presidència podrà reduir o ampliar els temps d’intervenció en els debats per raó de la importància o transcendència de l’assumpte.

 

Article 30

 

Obert el debat, l’alcalde/essa donarà la paraula al/a la regidor/a a qui correspongui exposar l’assumpte. Finalitzada l’exposició, la presidència atorgarà la paraula a tots els grups municipals que ho sol·licitin, que l’exerciran a través dels respectius portaveus o regidors/es que aquests designin.

 

En aquest primer torn d’intervencions, el termini màxim de cadascun dels grups serà de cinc minuts.

 

En representació del grup en prendrà la paraula el/la portaveu o aquella persona del grup que hagi estat designat/ada pel/per la mateix/a, i així s’hagi fet constar abans de l’inici de la sessió.

 

En el supòsit de convocatòria extraordinària i urgent la justificació podrà ser aportada en el moment de l’inici de l’acte.

 

En tots dos casos la Presidència de l’òrgan autoritzarà o denegarà justificadament la substitució.

 

Les intervencions dels diferents grups es realitzarà de forma cronològica i començarà pel grup municipal que tingui un menor nombre de membres. En cas que dos o més grups tinguin el mateix nombre de membres, es començarà pel que hagi obtingut un nombre menor de vots en les últimes eleccions, exclòs el partit majoritari que intervindrà per últim. L’ordre serà de menor a major, exclòs el partit majoritari que intervindrà per últim.

 

Un cop finalitzat el primer torn d’intervencions per part dels diferents grups municipals, s’obrirà un segon torn amb les mateixes regles que el primer torn, però en aquest cas, el termini màxim d’intervenció de cada Grup serà de tres minuts.

 

Un cop finalitzades les intervencions dels diferents grups, la Presidència finalitzarà la discussió i podrà donar-se per tancada la intervenció. La Presidència donarà per finalitzat el torn d’intervenció quan ho consideri oportú.

 

A l’efecte assenyalat en l’apartat anterior, referent al temps d’intervenció atorgat a cada grup, serà interpretat àmpliament per la Presidència, però es garantirà que s’atorgui el mateix temps a tots els grups.

 

La Presidència podrà prendre la paraula en qualsevol moment ja sigui per intervenir com per a cridar l’atenció i ordenar el debat.

 

Article 31

 

El/la regidor/a que hagi consumit el torn podrà tornar a fer ús de la paraula per rectificar concisament, i per una sola vegada, els fets o conceptes que se li haguessin atribuït. L’alcalde/essa apreciarà si procedeix o no la pretesa rectificació.

 

La presidència concedirà l’ús de la paraula de forma discrecional quan li sigui demanada per al·lusions.

 

Serà l’alcalde/essa qui decidirà sobre l’existència o no d’al·lusions. Qui es consideri al·ludit/da contestarà sense entrar en el fons de l’assumpte.

 

Article 32

 

L’alcalde/essa podrà resoldre tots els incidents que allarguin amb excés, segons el seu criteri, el desenvolupament de la sessió.

 

Quan la presidència doni per finalitzat el debat, se sotmetrà l’assumpte a votació.

 

Article 33

 

Els/les regidors/es no podran participar en la deliberació, votació, decisió i l’execució de qualsevol assumpte en el qual tinguin un interès directe i personal, o quan es doni alguna incompatibilitat que els afecti segons la legislació administrativa general.

 

Quan es donin els anteriors supòsits el/la regidor/a afectat/ada haurà d’abandonar la sala abans de començar a tractar-se l’assumpte i hi restarà absent mentre aquest es discuteixi i es voti, excepte quan es tracti de debatre la seva actuació com a corporatiu/iva, en què tindrà dret a romandre-hi i defensar-se.

 

En cas que la persona afectada per l’assumpte a debatre sigui l’alcalde/essa o qui en faci les funcions, haurà d’abandonar la sala en tot cas, i assumirà la presidència de la sessió durant el transcurs del punt en qüestió, el/la tinent d’alcalde que correspongui, sense perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior.

 

Els/Les funcionaris/àries responsables de la Secretaria i de la Intervenció podran intervenir si fossin requerits per la Presidència per raons d’assessorament tècnic o d’aclariment de conceptes. Igualment quan entenguin que durant el debat es planteja alguna qüestió sobre la legalitat o repercussió pressupostària de la qual es pugui dubtar podran sol·licitar a la Presidència l’ús de la paraula per fer l’assessorament. Si alguna moció o dictamen pogués infringir la legalitat vigent i no s’ha pogut emetre informe previ perquè es tracta d’assumptes d’urgència, o si es tracta d’assumptes sobre els quals s’hagi d’emetre informe preceptiu de conformitat amb la legalitat vigent i no s’ha pogut emetre, se sol·licitarà a la Presidència que deixi l’assumpte sobre la taula.

 

Els informes que se sol·licitin, per qui correspongui legalment, a la Secretaria o a la Intervenció sobre assumptes inclosos en l’ordre del dia podran ser contestats pels funcionaris corresponents verbalment, si poguessin en el transcurs de la sessió, o per escrit, per a la qual cosa sol·licitaran, un termini de deu dies, o de cinc dies si l’expedient s’ha declarat d’urgència.

 

Un cop finalitzat el debat, la Presidència sotmetrà l’acord a votació segons  la forma assenyalada per aquest Reglament.

 

Article 34

 

Excepcionalment, el Ple ordinari podrà tractar i votar propostes d’acord que no constin a l’ordre del dia per raó d’urgència, a proposta de la presidència, d’una quarta part dels seus membres o d’algun dels portaveus. En aquest cas serà indispensable que el Ple apreciï la urgència de la qüestió per majoria absoluta.

 

L’apreciació de la urgència eximirà del tràmit d’informe de la respectiva comissió informativa.

 

En cas que el Ple no apreciï la urgència de la qüestió, l’assumpte restarà sobre la taula.

 

En el cas de les sessions extraordinàries no es podran tractar assumptes que no s’hagin inclòs a l’ordre del dia.

 

Article 35

 

Qualsevol regidor/a podrà sol·licitar que un assumpte es retiri. En aquest cas l’assumpte restarà sobre la taula. La presidència podrà, sense més ni més, declarar-ho així, o bé desestimar la proposta i ordenar-ne el debat i la votació.

 

Tanmateix, els assumptes restaran sobre la taula quan siguin retirats per l’Alcaldia, regidor/ra o grup municipal que els proposi.

 

El/La secretari/ària i l’interventor/a podran demanar que les propostes quedin sobre la taula fins a la propera sessió quan, per la naturalesa de l’assumpte, tinguin dubtes sobre la legalitat i sempre que no es tracti d’assumptes subjectes a informe preceptiu.

 

Secció 3ª Règim d’adopció d’acords

 

Article 36

 

L’adopció dels acords es farà normalment mitjançant votació ordinària, llevat que el propi Ple acordi, per un cas concret, votació nominal, pública o secreta.

 

La votació ordinària es farà a mà alçada i es portarà a terme en demanar la presidència els vots a favor, en contra i les abstencions de cada una de les propostes.

És dret del/de la regidor/a emetre el seu vot nominal de forma pública i de demanar que consti en acta.

 

La votació nominal pública consistirà en el requeriment per part del secretari/ària a cadascun dels regidors/es per ordre alfabètic, els quals expressaran la seva posició, a favor, en contra o d’abstenció, sobre cada una de les propostes.

 

La votació nominal secreta es farà mitjançant una papereta que cada regidor/a introduirà en una urna.

 

Finalitzada la votació, el secretari/ària procedirà al recompte de les paperetes i anunciarà en veu alta el resultat, en vista del qual l’Alcalde/essa proclamarà l’acord adoptat.

 

Article 37

 

Les propostes s’entendran aprovades per majoria simple dels membres de la Corporació presents, excepte quan l’assumpte requereixi una majoria especial, de conformitat amb el previst a l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

 

El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, encara que els membres de la Corporació es podran abstenir de votar.

 

S’entendrà que s’abstenen els/les regidors/es que s’hagin absentat del saló de sessions una vegada començada la deliberació d’un assumpte i que no estiguin presents en el moment de la votació. En el supòsit que s’hagin reincorporat al saló abans de la votació, hi podran prendre part.

 

En cas d’empat es procedirà a una segona votació en la mateixa sessió, i si l’empat persisteix, decidirà el vot de qualitat de la presidència.

 

Article 38

 

S’entendrà que existeix majoria simple quan els vots afirmatius siguin més que els negatius.

 

S’entendrà per majoria absoluta quan els vots afirmatius siguin més de la meitat del nombre legal de membres de la Corporació.

 

El vot dels regidors/es és personal i indelegable.

 

Article 39

 

Una vegada feta una votació o un conjunt de votacions sobre una mateixa qüestió, els grups que no hagin intervingut en el debat podran explicar el vot. Si un membre de la Corporació ha votat en sentit contrari al del seu grup, podrà fer explicació individual de vot.

 

Les intervencions per explicació de vot es limitaran a donar la raó concreta del vot, sense reproduir res del que ja s’ha al·legat.

 

 Secció 4ª  Potestats de l’Alcalde/essa com a president/a del Ple

 

Article 40

 

L’alcalde/essa o tinent d’alcalde que el/la substitueixi tindrà en la seva qualitat de president/a del Ple les potestats següents:

 

 1. a) Alterar l’ordre dels temes o retirar un assumpte quan la seva aprovació exigeixi una majoria especial i aquesta no pugui obtenir-se en el moment previst inicialment a l’ordre del dia.

 

 1. b) Cridar a l’ordre o retirar l’ús de la paraula als regidors i les regidores que s’excedeixin del temps atorgat, es desviïn notòriament de la qüestió en debat o pronunciïn paraules ofensives o desconsiderades, o frases atemptatòries al prestigi de les persones o institucions. Així mateix, l’alcalde/essa podrà fer abandonar la sala als regidors/es que, malgrat haver estat cridats/ades a l’ordre, persisteixin en aquesta actitud.

 

 1. c) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió quan es produeixin circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin. En aquest cas la sessió es reprendrà, un cop desaparegudes les circumstàncies expressades, dins del mateix dia, o bé serà convocada per fer-se de nou en el termini de tres dies.

 

Article 41

 

El públic assistent a la sessió no podrà intervenir-hi, ni tampoc no es permetran manifestacions de grat, desgrat o de cap altre tipus. La presidència podrà expulsar de la sala qualsevol persona del públic que per qualsevol causa impedeixi el desenvolupament normal de la sessió.

 

Article 42

 

L’ordre de col·locació dels grups municipals es determinarà per l’Alcalde/essa, escoltats els portaveus, tenint preferència el grup format pels membres de la llista que hagi obtingut major número de vots. Els regidors i les regidores s’asseuran en la Sala de Plens donant preferència a què el govern estigui a la part central de l’hemicicle, sempre i quan els grups polítics no quedin dividits.

 

 Secció 5ª Precs i preguntes.

 

Article 43

 

Els precs i les preguntes es tractaran únicament en les sessions ordinàries.

 

Els precs i preguntes sobre qualsevol assumpte s’hauran de formalitzar per escrit amb una antelació de 24 hores. En cas de no respectar-se aquesta antelació es contestaran en el següent Ple.

 

Si la pregunta es formula per escrit 24 hores abans, com a mínim, del començament de la sessió, es contestarà en el decurs d’aquesta llevat que per la complexitat del tema, el/la destinatari/ària de la pregunta en demani l’ajornament per contestar-la per escrit o de paraula en la sessió ordinària següent.

 

Les preguntes formulades oralment en el decurs d’una sessió es contestaran per escrit o de paraula en la sessió ordinària següent llevat que la persona interpel·lada les respongui immediatament. No obstant l’anterior les respostes podran trametre’s directament al regidor o regidora que formuli la pregunta o al seu grup polític.

 

Article 44

 

Els precs i preguntes no donaran lloc a debat, no tindran caràcter vinculant ni estaran subjectes a votació.

 

Quan el prec o la pregunta es dirigeixi a la presidència, aquesta la contestarà directament o per mitjà del regidor o de la regidora que designi, o podrà demorar la contestació en la forma indicada en l’article anterior.

 

Secció 6ª Actes de les sessions

 

Article 45

 

Serà funció del secretari/ària aixecar acta de cada sessió del Ple municipal. L’acta recollirà el text exacte dels acords presos i les votacions produïdes. Les intervencions dels grups municipals i de la resta de persones en el plenari, així com la resta de dades seran enregistrades mitjançant gravació de l’acta certificada pel Secretari de l’Ajuntament.

 

També serà responsabilitat del secretari/ària general la custòdia de les actes, les traduccions dels acords a altres llengües oficials, sempre que la llei ho disposi, i l’elaboració del llibre d’actes.

 

Les actes del Ple municipal seran públiques a tots els efectes i s’hauran d’inserir al portal de transparència municipal i a la seu electrònica municipal. Així mateix, resta facultada aquesta Corporació per inserir la gravació de la sessió a la seu electrònica municipal una vegada aquella s’hagi celebrat per fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes de forma immediata a la més àmplia informació dels assumptes públics.

 

Secció 7ª  Informes

 

Article 46

 

Els expedients que hagin de ser resolts a la sessió, s’informaran pel secretari/ària o interventor/a de la Corporació quan els respectius informes siguin preceptius, segons la legislació vigent.

 

Podran demanar informe al secretari/ària general o a l’interventor/a de la Corporació l’alcalde/essa i els/les seus/seves delegats/ades, conforme a l’art. 179 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, quan ho demana el president/a de la Corporació o 1/3 dels membres, sempre que es tracti de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial, quan ho estableixi la legislació de règim local i, si s’escau, la legislació sectorial.

 

La sol·licitud d’informe haurà de fer-se amb deu dies hàbils d’antelació a la data en la qual es pretengui d’obtenir-lo, sens perjudici de l’emissió oral dels informes que se sol·licitin en el transcurs de la sessió, la qual cosa es realitzarà sempre que sigui factible segons criteri d’aquests funcionaris.

 

Els informes preceptius o els que se sol·licitin contindran una referència als fonaments de fet i dret i resoldran tots els extrems que es relacionin amb l’assumpte consultat.

 

El fet que els informes siguin desfavorables a les propostes dels grups municipals o dictàmens de les comissions informatives no serà obstacle perquè la Corporació prengui les resolucions que cregui adients.

 

La manca d’informes no preceptius no serà motiu d’ajornament de la decisió municipal.

 

Secció 8ª Mocions

 

Article 47

 

Les mocions són les propostes que se sotmeten directament a coneixement del ple per part de l’Alcaldia o d’un grup municipal, estan excloses de dictàmens de les comissions informatives i no poden tenir-se en consideració a les sessions de la junta de portaveus.

 

Podran presentar-se a les sessions ordinàries i a aquelles sessions extraordinàries que tinguin lloc a petició de la quarta part dels membres de la corporació, sempre que es presentin a la Secretaria General abans del tancament de l’ordre del dia. No obstant, també es podran admetre mocions per urgència a les sessions ordinàries, amb declaració prèvia de la urgència i amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres.

 

Les mocions es faran per escrit i hauran de contenir una part dispositiva. No s’admetran les mocions in voce, llevat el cas que la Presidència estimi que són d’urgència extrema.

 

CAPÍTOL IV   JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

Article 48

 

La Junta de Govern Local estarà formada per l’alcalde/essa i un nombre de membres que no podrà excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de dret de l’Ajuntament. Es menysprearan les fraccions, i es nomenaran i destituiran lliurement per l’Alcaldia, que en donarà compte al Ple.

 

Amb independència del nombre de membre de ple dret que constitueixin formalment la Junta de Govern Local, l’Alcaldia podrà nomenar i autoritzar altres regidors/es puguin assistit a les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter d’observadors, tindran veu, però no vot i en cap cas tindran la consideració de membres de ple dret de la Junta de Govern Local.

 

Article 49

 

El càrrec de membre de la Junta de Govern Local és voluntari. L’alcalde/essa podrà destituir i nominar membres de la Junta de Govern Local en qualsevol moment, sense cap altre requeriment que comunicar-ho formalment a la persona afectada.

 

Els decrets de cessament i nomenament de membres de la Junta de Govern Local tindran efectes des del dia següent a la comunicació a la persona interessada. De qualsevol modificació en la composició de la Junta de Govern Local, se’n donarà compte a la pròpia Junta de Govern i al Ple de la Corporació. En cas que en el decret de nomenament es deleguessin competències pròpies de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, també es publicarà en el BOP i en el tauler d’anuncis, als efectes legals oportuns.

 

Article 50

 

Correspondrà a la Junta de Govern Local l’assistència a l’alcalde/essa en l’exercici de les seves atribucions, sempre que aquest/a estimi necessari escoltar-ne el parer. En aquest cas la reunió dels seus membres es farà mitjançant convocatòria verbal i tindrà caràcter de consulta, sense que calgui formalitzar per escrit en acta els assumptes que es tractin. No serà preceptiva l’assistència del secretari/ària.

 

Correspondrà també a la Junta de Govern Local l’exercici de les competències que li pugui delegar o desconcentrar l’alcalde/essa o el Ple municipal o que li atribueixi directament la legislació sectorial.

 

Article 51

La Junta de Govern Local, per a l’exercici de les seves competències resolutòries, funcionarà en règim de sessions ordinàries de periodicitat establerta, sessions extraordinàries i sessions extraordinàries i urgents.

La periodicitat, dia i hora de les sessions ordinàries es determinarà per acord Plenari.

Per part de l’Alcaldia es podrà avançar o retardar la celebració de la sessió dins el mateix dia establert. En aquest cas caldrà que es faci constar expressament en la convocatòria.

Les sessions no seran públiques llevat en el cas que s’hagin de debatre assumptes de competència delegada del ple municipal. En aquest supòsit la sessió serà pública únicament en la part del debat i votació referit a l’assumpte o assumptes que es refereixin a competència delegada del Ple. A tal efecte la convocatòria i l’ordre del dia dels assumptes públics s’haurà de dotar de la prèvia publicitat escaient.

 

Article 52

 

La Junta de Govern Local en la primera sessió que tingui lloc després de la constitució del nou Ajuntament, haurà de constituir-se formalment i acceptar les competències que l’Alcaldia o el ple municipal li deleguen. La delegació de les competències s’haurà de realitzar expressament assenyalant les matèries a les quals es refereix, i s’haurà de publicar en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

 

Article 53

 

L’alcalde/essa elaborarà l’ordre del dia a la vista de les propostes o dels assumptes provinents de les diverses delegacions, àrees o comissions informatives, si s’escau.

 

Només serà d’inclusió obligatòria a l’ordre del dia l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 

La convocatòria i l’ordre del dia de la Junta de Govern Local seran tramesos als seus membres, amb una antelació de vint-i-quatre hores, com a mínim, i es podran enviar per correu electrònic. En cas d’urgència no serà necessari fer per escrit la convocatòria i l’ordre del dia, n’hi haurà prou amb convocatòria telefònica, telegràfica o telemàtica.

 

Els assumptes que s’hagin d’incloure a l’ordre del dia hauran de figurar a la Secretaria General amb dos dies hàbils d’antelació, com a mínim, al dia de la sessió.

 

Article 54

 

La Junta de Govern Local podrà funcionar com a comissió deliberant d’assistència a l’alcalde/essa o com a òrgan col·legiat resolutori.

 

Són sessions deliberants les que es convoquen amb l’única finalitat de debatre un o diversos temes, sense que es pugui prendre cap resolució de valor jurídic.

 

Són sessions resolutòries les que es convoquen per debatre i resoldre els punts de l’ordre del dia i els que es considerin urgents. Si no es diu una altra cosa a la convocatòria, les sessions seran resolutòries.

 

És imprescindible, per a la validesa dels acords, la presència del/de la secretari/ària al moment d’adoptar-los.

 

Article 55

 

El quòrum necessari per a la constitució vàlida de la Junta de Govern Local serà d’un terç del nombre legal dels seus membres sempre que siguin com a mínim 3.

 

Els acords es prendran per majoria simple de les persones assistents, sense perjudici de les majories procedents en el cas que la Comissió actuï per delegació o desconcentració del Ple.

 

Article 56

 

Qualsevol membre de la Junta de Govern Local pot proposar l’adopció d’acords que no constin a l’ordre del dia, per raó d’urgència. L’apreciació de la urgència correspondrà a l’alcalde/essa.

 

Article 57

 

De cada sessió resolutòria, el/la secretari/ària n’aixecarà acta amb els requeriments i continguts establerts per a les actes del Ple.

 

L’extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, quan actuï amb caràcter resolutori, es farà arribar als regidors i regidores mitjançant les bústies de l’edifici Consistorial.

 

 

CAPÍTOL V   JUNTA DE PORTAVEUS

 

Article 58

 

La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal complementari constituït sota la presidència de l’alcalde/essa per tots els portaveus dels grups municipals.

 

Correspon a la Junta assessorar l’alcalde en qüestions d’ordre del Ple municipal, donar la seva opinió sobre assumptes de competència municipal o supramunicipal, i assessorar l’Alcaldia, sense que la seva opinió tingui caràcter vinculant.

 

La Junta Municipal de portaveus té una doble naturalesa jurídica:

 

Naturalesa assessora consultiva: En aquest cas es reunirà a instància de l’Alcaldia per saber l’opinió dels diferents grups sobre temes de la ciutat.

 

Naturalesa anàloga a les comissions informatives. En aquest cas tindrà com a funció l’estudi, l’elaboració d’informe o de proposta de totes les mocions incloses a les sessions plenàries. Quan actua amb caràcter anàleg a les comissions informatives, serà preceptiva l’assistència del/de la Secretari/ària, que actuarà amb veu però sense vot, i aixecarà acta de la reunió. Serà convocada per l’alcaldia.

 

La Junta de Portaveus podrà emetre informes, recomanacions i declaracions que posin de manifest el posicionament dels diferents grups municipals.

 

La Junta de Portaveus s’entendrà constituïda amb la presència d’un terç del nombre legal dels seus membres sempre que siguin com a mínim 3.

 

La Junta de Portaveus es reunirà periòdicament i sempre 48 hores abans de la celebració de la Comissió Informativa ordinària llevat dels supòsits de celebració de sessions extraordinàries del Ple i Comissions informatives que, en aquest cas, no serà preceptiva la seva convocatòria.

 

Juntament amb els membres de ple dret de la Junta de Portaveus, l’Alcaldia podrà també convocar altres regidors/es perquè expliquin els temes objecte de la convocatòria. També assistirà amb veu però sense vot, a totes les reunions de la Junta de Portaveus, el personal tècnic que l’Alcaldia consideri convenient.

 

CAPITOL VI COMISSIONS INFORMATIVES

 

Article 59

 

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció, l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació o desconcentració d’aquest.

 

Hi haurà una única Comissió Informativa, integrada pels portaveus de cada grup municipal, els quals podran delegar l’assistència en la mateixa i per tota la sessió, en un altre regidor del seu grup municipal sol·licitant-ho anticipadament per escrit justificant  els motius dins del termini que va des de la notificació de la convocatòria fins a la celebració de la Comissió Informativa

 

En el supòsit de convocatòria extraordinària i urgent la justificació podrà ser aportada en el moment de l’inici de l’acte.

 

S’estableix com a forma de votació el vot ponderat en la proporció dels regidors que el grup tingui al ple.

 

Podran comparèixer a la mateixa els tècnics municipals que hagin d’informar dels temes, amb veu però no amb vot, prèvia petició del/de la president/a de les Comissions Informatives permanents.

 

Les Comissions Informatives no adopten acords, són un òrgan de caràcter informatiu i d’assessorament. Per constituir-se legalment, es requereix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal dels seus membres sempre que siguin com a mínim 3. Aquest quòrum d’assistència s’haurà de mantenir durant total la sessió.

 

Les sessions, de les Comissions Informatives, que tindran lloc a les 13:00 hores,  poden ser:

 

 1. a) Ordinàries, les convocades amb aquest caràcter per part de la Presidència. Entre la convocatòria i la sessió hauran de transcórrer, com a mínim, 2 dies hàbils.
 2. b) Extraordinàries, convocades per la Presidència, per ella mateixa o a petició d’una quarta part dels seus membres. També es requereix que entre la convocatòria i la sessió transcorrin com a mínim 2 dies hàbils.
 3. c) Extraordinàries i urgents. En aquest cas, no caldrà que entre la convocatòria i la sessió transcorri el termini de 2 dies hàbils, però és imprescindible que els seus membres ratifiquin, en el primer punt de l’ordre del dia, la urgència, amb el vot a favor de la majoria absoluta del nombre legal.

 

Els dictàmens de les Comissions Informatives són preceptius i no vinculants.

 

De cada reunió que facin les comissions, se n’aixecarà acta, en la qual constarà el nom dels assistents, els assumptes examinats i els dictàmens o informes emesos. Constaran en acta els vots particulars que s’emetin.

 

CAPITOL VII COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

Article 60

 

La Comissió Especial de Comptes té caràcter preceptiu, d’acord amb el que disposa l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i la seva constitució, composició i funcionament s’ajustarà al que disposa l’article anterior respecte a la Comissió Informativa.

 

La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per membres dels diferents grups municipals segons la proporció de representació que tinguin en el Ple. S’aplicaran els mateixos criteris de distribució establerts en aquest Reglament pel que fa a les comissions informatives.

 

La presidència correspondrà a l’alcalde/essa, que podrà delegar-la en un/a regidor/a.

 

Podrà fer sessions preparatòries si ho acorda la presidència o ho sol·licita la quarta part del nombre legal dels seus membres.

 

Per acord del Ple, la comissió d’estudi, informe o consulta especialitzada en matèria de finances podrà actuar com a Comissió Especial de Comptes.

 

Els comptes i la documentació complementària estaran a disposició dels membres de la Comissió, com a mínim, quinze dies abans de la primera reunió que faci.

 

Article 61

 

És competència de la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe del compte general de l’Ajuntament format per la Intervenció de Fons i rendit per l’alcalde/essa, el qual estarà integrat pel de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents i els de les societats mercantils el capital de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local.

 

Article 62

 

Examinats els comptes i la documentació annexa per la Comissió, se seguirà la tramitació establerta per la normativa aplicable.

 

La Comissió dictaminarà les reclamacions i al·legacions que hi puguin haver, n’esmenarà, si escau, l’informe i elevarà les actuacions al Ple perquè les resolgui.

 

Article 63

 

Les sessions de la Comissió no seran públiques.

 

CAPITOL VIII CONSELL D’ALCALDIA

 

Article 64

 

El Consell d’Alcaldia estarà format per tots aquells membres del Consistori que siguin designats per part de l’Alcalde/essa del municipi.

 

Les seves funcions consistiran en la coordinació i deliberació dels diferents assumptes municipals.

 

Règim de sessions:

 

 1. a) Periodicitat: Setmanal.
 2. b) Dia: el que es fixi en la convocatòria, i sempre anterior a la realització de la Junta de Govern Local o Ple.
 3. c) Hora: 11 hores del matí.

 

Per part de l’Alcaldia es podrà avançar o retardar la celebració de la sessió dins el mateix dia establert. En aquest cas caldrà que es faci constar expressament en la convocatòria.

 

CAPITOL IX  GRUPS MUNICIPALS

 

Article 65 

 

Els Grups Polítics Municipals són òrgans col·legiats de caràcter polític i necessari en l’organització municipal, que tenen com a funció canalitzar l’actuació dels membres de la Corporació que, a aquests efectes, actuaran a través d’aquests, pel millor funcionament dels òrgans de govern, sense perjudici de les funcions i atribucions que la legislació de règim local els atribueix a títol individual.

 

Donada la seva naturalesa política, les decisions adoptades en el seu si no tindran caràcter d’acte administratiu, ni seran, en conseqüència, fiscalitzables per la Jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 66

 

En cada mandat corporatiu es podran constituir tants grups municipals, com llistes electorals hagin obtingut una representació municipal. En cap cas, podran constituir grup separat regidors/es pertanyents a una mateixa candidatura, excepte que es tracti del grup mixt.

 

Cada Regidor o Regidora no podrà pertànyer simultàniament a més d’un grup municipal.

 

Els regidors/es que no quedin integrats/ades en un grup quedaran automàticament incorporats/ades al grup mixt.

 

Durant el mandat de la corporació, cap Regidor o Regidora podrà integrar-se a un grup diferent a aquell al qual ho faci inicialment. Els/les regidors/es que  abandonin el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals quedaran automàticament en la situació de Regidors o Regidores no adscrits, excepte quan es tracti de candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral i algun dels partits polítics que la integren decideixi abandonar-la.

 

En aquest últim supòsit, les candidatures que abandonin la coalició podran constituir grup propi.

 

Els Regidors o Regidores no adscrits tindran els drets i deures individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que, segons les lleis, formen part de l’estatut dels membres de les corporacions locals, i participaran en les activitats pròpies de l’ajuntament de manera anàloga a la resta de Regidors o Regidores. A tal efecte, els Regidors o Regidores no adscrits hauran de formar part com a membres de ple dret de les Comissions Informatives però no de la Junta de Portaveus. És per això que s’haurà de procedir a la rectificació dels acords corresponents.

 

Article 67

 

La seva constitució es durà a terme mitjançant escrit dirigit al/a la president/a de la Corporació, subscrit per tots els seus integrants i presentat al Registre General de l’Ajuntament dins dels cinc dies hàbils següents a la seva constitució. Els grups municipals es constituiran mitjançant escrit individual dirigit a l’Alcalde o Alcaldessa, signat per cada Regidor o Regidora, que es presentarà en el Registre General de l’Ajuntament dintre dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació. En cas de modificació de les persones que integren un grup municipal, s’haurà de posar en coneixement de l’Alcaldia, mitjançant escrit presentat al Registre General de l’Ajuntament en el qual s’especifiqui la nova composició.

 

En l’esmentat escrit es farà constar el grup municipal al qual es desitja d’ésser adscrit i els Regidors o Regidores als quals designa com Portaveu titular i suplent d’aquest, d’entre els membres de la llista.

 

Tant la seva denominació, com els seus membres, com el seu portaveu, podran ser variats al llarg del mandat, mitjançant nous escrits en els quals es compleixin idèntics requisits i procediment.

 

Els Grups Polítics municipals actuaran representats pel seu portaveu que, a aquests efectes, subscriurà els documents que emanin d’aquests, emetrà la postura oficial del seu grup en les sessions plenàries i rebrà les comunicacions que es dirigeixin al grup polític al que representen.

 

Els membres de la Corporació que adquireixin la seva condició amb posterioritat a la sessió constitutiva de l’Ajuntament, podran incorporar-se al Grup corresponent a la seva llista electoral, mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia, que es presentarà en el Registre General dintre dels cinc dies hàbils següents a la pressa de possessió del seu càrrec. En el seu defecte, i fins que no realitzin una opció diferent, quedaran en la situació de Regidors o Regidores no adscrits.

 

En cas que els diversos grups municipals hagin d’estar representats en òrgans col·legiats municipals o supramunicipals, la seva designació es durà a terme pel/per la portaveu, mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia, a la Secretaria General i a l’òrgan col·legiat corresponent.

 

També el/la portaveu serà l’encarregat/ada de manifestar la postura de vot del seu grup a les votacions ordinàries plenàries.

 

La denominació dels grups no podrà diferir substancialment de la denominació ni de la ideologia de la llista electoral corresponent, llevat del Grup Mixt. Caldrà, però, que la denominació de cada grup inclogui les sigles del partit, o partits origen del grup.

 

De la constitució dels grups municipals i de la designació dels seus integrants i portaveus, l’Alcalde o Alcaldessa en donarà compte a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que es celebri, a efectes purament informatius, donada l’autonomia de que gaudeixen aquests en quant al seu funcionament intern, no donant lloc aquesta presa de coneixement per part del Ple, a cap acte administratiu.

 

Solament en el supòsit que els escrits de constitució i composició dels grups polítics i els de les seves modificacions, vulneressin el previst en aquest Reglament, o en la legislació de directa aplicació, el Ple podrà adoptar el corresponent acord, rebutjant aquells extrems que resultin incompatibles amb ells, donant així lloc a un acte administratiu susceptible de ser impugnat davant la Jurisdicció contenciosa administrativa.

 

L’Ajuntament ha de garantir, mitjançant la corresponent norma reglamentària, la participació dels Regidors o Regidores i dels grups municipals en els mitjans d’informació i difusió municipal.

 

Tots els grups municipals tenen dret a formar part dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms municipals i de les societats amb capital municipal.

 

Els grups municipals designaran, mitjançant un escrit registrat d’entrada del seu portaveu dirigit a l’Alcalde o Alcaldessa, aquells dels seus components que hagin d’integrar-se als òrgans col·legiats complementaris, als organismes autònoms i a les societats amb participació municipal.

 

Aquesta designació es farà en el termini de 5 dies hàbils següents a la sessió de l’Ajuntament on s’hagin establert aquests òrgans complementaris, amb definició del nombre de llocs atribuïts a cada grup. D’aquesta designació es donarà compte al Ple.

 

Cada grup podrà substituir els seus regidors que formin part dels òrgans complementaris, dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms municipals i de les societats amb capital municipal i de les Entitats Públiques Empresarials Locals, mitjançant escrit dirigit a l’Alcalde o Alcaldessa presentat al registre d’entrada, pel portaveu del grup municipal.

 

D’aquesta substitució es donarà compte a l’Ajuntament en Ple durant la primera sessió que celebri.

 

L’abandonament per part del Regidor o Regidora del grup municipal al qual pertany donarà lloc a les rectificacions oportunes, de manera que es mantinguin en tot moment la proporcionalitat de representació, als efectes de la qual el Ple determinarà la recomposició numèrica pertinent en la primera sessió que es celebri.

 

CAPITOL X  ESTATUT DELS REGIDORS

 

Secció 1ª Dret d’informació.

 

Article 68 

 

 1. Els Regidors i les Regidores tenen dret a obtenir de l’alcalde/essa o de la Junta de Govern Local tots els antecedents, dades o informacions d’àmbit municipal que es trobin en mans dels serveis de la Corporació, dels organismes autònoms i de les societats de o amb capital municipal, i que resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció.

 

Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres de la Corporació quan:

 

 1. a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur responsabilitat.

 

 1. b) Es tracti d’assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals són membres.

 

En el cas que es tracti d’informació o documentació de la Corporació local que sigui de lliure accés als ciutadans, es facilitarà prèvia sol·licitud, presentada per escrit i adreçada a l’Alcaldia de la corporació.

 

En els casos que sigui necessària l’autorització de l’alcalde/essa per accedir a la informació demanada, la sol·licitud es resoldrà motivadament en els 5 dies naturals següents a aquella en què s’hagi presentat.

 

No obstant això, la sol·licitud s’entendrà estimada per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini esmentat.

 

 1. Els membres de la Corporació tenen el deure de guardar reserva en relació a les informacions que se’ls facilitin per fer possible el desenvolupament de la seva funció, singularment de les que han de servir d’antecedents per a decisions que encara es trobin pendents d’adopció, així com per evitar la reproducció de la documentació que se’ls pugui facilita, original o còpia, per al seu estudi, tot això en l’àmbit del que preveu la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

La utilització inadequada de la documentació i informació que se’ls faciliti generarà responsabilitat administrativa, civil i, si s’escau, penal.

 

 1. La consulta i l’examen concret d’expedients, de llibres i documentació en general es faran d’acord amb les normes següents:

 

 1. a) En cap cas els expedients, llibres o documentació podran sortir de la casa consistorial, oficines o dependències municipals externes.

 

 1. b) La consulta dels llibres d’actes i llibres de resolucions de l’Alcaldia haurà de fer-se a la Secretaria General.

 

 1. c) L’examen d’expedients sotmesos a sessió es farà a la Secretaria General, lloc on es trobaran disponibles a partir de la convocatòria.

 

Secció 2ª Drets de contingut econòmic

 

Article 69 

 

El Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells, dins dels límits que, si s’escau, s’estableixin amb caràcter general a les lleis dels pressupostos generals de l’Estat i sense que puguin destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol mena al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituït actius fixos de caràcter patrimonial.

 

Tots els membres de la Corporació tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del seu càrrec quan aquestes siguin efectives i es justifiquin documentalment, segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques i les que aprovi el Ple de la Corporació.

 

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial tindran dret a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formen part en la quantia assenyalada pel Ple.

 

Això no obstant, tots els regidors i les regidores podran rebre aquesta mena d’assistències quan es tracti d’òrgans rectors d’organismes dependents de la Corporació que tinguin personalitat jurídica pròpia, de consells d’administració d’empreses amb capital o control municipal en les quanties fixades pel Ple o per la Junta General i per les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

 

Les consignacions pressupostàries corresponents a les retribucions, assistències i indemnitzacions esmentades no superaran els màxims que la legislació determini amb caràcter general. Les quantitats fixades pel que fa a les retribucions, assistències i, si s’escau, indemnitzacions, s’entendran brutes, i d’aquestes es descomptaran les deduccions que siguin aplicables. Les quantitats acreditades es pagaran, en termes generals, una vegada al mes d’acord amb allò establert als acords plenaris i en les bases d’execució del pressupost sense perjudici que l’Ajuntament bestregui quantitats a justificar en el cas de les indemnitzacions o dietes.

 

Secció 3ª Dret i deure d’assistència

 

Article 70 

 

Els membres de la Corporació tindran el dret i el deure d’assistir a les sessions dels òrgans dels quals formen part, i observar la deguda cortesia tot respectant les normes de funcionament dels esmentats òrgans corporatius i guardant secret sobre els debats que tinguin aquest caràcter.

 

Els membres de la Corporació tindran dret a participar, mitjançant representants d’aquests, en les Comissions Informatives i en els òrgans col·legiats de participació ciutadana.

 

Article 71

 

Així mateix, els grups municipals ostentaran legitimació activa per a impugnar els actes i acords municipals que els afectin com a grup, i els acords adoptats pel Ple de la Corporació que hagin estat votats en contra per la totalitat de Regidors i Regidores integrats en ells.

 

Article 72

 

Els membres de la Corporació estaran subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i per les omissions realitzades en l’exercici del seu càrrec.

 

Secció  4ª Deures

 

Article 73

 

Són deures dels regidors i regidores:

 

 1. a) Assistir als plens municipals i a les reunions dels altres òrgans, organismes autònoms o empreses municipals de les quals siguin membres.

 

 1. b) Formular la declaració dels seus béns i activitats privades i causes de possible incompatibilitat en el registre d’interessos corresponent, en els termes previstos en la legislació aplicable i en aquest Reglament.

 

 1. c) Respectar la confidencialitat de la informació a la qual tinguin accés per raó del seu càrrec i en els termes previstos en aquest Reglament.

 

 1. d) Respectar les normes vigents quant a incompatibilitats.

 

 1. e) Abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió o l’execució de qualsevol assumpte si hi concorren alguna de les causes a què es refereix la legislació de procediment administratiu i la de contractes del sector públic.

 

L’actuació dels membres de la Corporació en els quals concorrin aquestes causes comportarà, si aquella ha estat determinant, la invalidesa dels actes on hagin intervingut.

 

Els grups polítics municipals, representats pels seus portaveus hauran de respectar en la seva actuació municipal el que es preveu en aquest Reglament i en la legislació local de directa aplicació i, en tot cas, el principi de bona fe, havent d’observar la deguda cortesia i respectar les normes de funcionament dels diferents òrgans de la Corporació que s’estableixin en aquest Reglament.

 

TITULO II ORGANIGRAMA

 

Article  74

 

L’Ajuntament de Cunit s’organitza en àrees dins de les quals s’encabeixen les diferents regidories, davant de les quals hi haurà un regidor o una regidora designat/da per l’alcalde o alcaldessa.

 

L’alcalde/essa, i atenent a les seves facultats de direcció del govern municipal i l’administració municipal, dins dels quinze dies hàbils següents a la constitució de la Corporació municipal determinarà les diferents àrees i regidories en les que s’organitzarà políticament la Corporació municipal, donant compte de la resolució establint l’organigrama polític en la sessió que haurà de celebrar el Ple de la Corporació municipal dins dels 30 dies hàbils següents a la constitució de la Corporació municipal per a l’exercici de les competències organitzatives del plenari municipal.

 

l’Alcalde/ssa, podrà modificar l’organigrama polític atenent a les noves necessitats organitzatives de la Corporació municipal en el transcurs de la legislatura, donant compte al Ple de la resolució acordant les modificacions de l’organigrama polític en la propera sessió que es celebri.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.-

En tot el que no estigui previst en el present Reglament s’aplicarà la legislació vigent en cada moment.

—————————————————————————-

DILIGÈNCIA

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 25 de maig de 2017 publicant-se l’edicte d’aprovació inicial al BOPT el dia 31 de gener de 2017 i l’edicte d’aprovació definitiu al BOPT núm. 114  de 14 de juny de 2017.

Aquest Reglament ha estat modificat segons acord del Ple celebrat el dia 27 de juliol de 2023, publicant-se l’aprovació definitiva al BOPT núm. 08349-2023 de data 02 d’octubre de 2023.