La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/07/2018

Índex

 

Article 1.-

Aquest reglament té per finalitat establir i regular el procediment per a la substitució d’obtenció de llicència d’obres menors mitjançant comunicació prèvia a l’Ajuntament de Cunit, tal com preveuen els articles 96 i 97 del Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Article 2.-

Només serà d’aplicació el previst en aquest reglament a aquelles obres definides com a menors que no superin un pressupost d’execució material de dues-centes mil pessetes (200.000 pta.) i en qualsevol cas no afectin a estructura portant de l’edifici, ni comportin modificacions en les obertures i elements fixes de la façana i pati d’illa o als tancaments del cel obert i patis de ventilació.

Podran, també acollir-se a la comunicació prèvia que es regula en aquest Reglament les obres menors consistents en arranjar i reparar les façanes, que abastin tractaments superficials (pintura, estucats, revestiment monocapa i sòcols de façana), a excepció dels aplacats i alicatats.

Article 3.-

La persona física o jurídica que vulgui realitzar obres de les descrites a l’article anterior, presentarà al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cunit escrit signat, acompanyat de la següent documentació:

Rebut de l’I.A.E. al corrent de pagament, corresponent al contractista de l’obra, en cas que aquesta la realitzi un professional de la construcció.

Pressupost detallat i desglossat, signat per l’executor de l’obra.

Article 4.-

La comunicació s’efectuarà segons el procediment següent:

a) Les comunicacions únicament tindran entrada en el registre un dia a la setmana, que es fixarà per ban.

b) En aquest dia els interessats compareixeran prèvia concertació de visita davant dels serveis tècnics municipals als efectes que aquests els omplin el model normalitzat de sol·licitud i autoliquidació.

c) Perquè la comunicació produeixi els seus efectes caldrà que en el seu cost consti expressament la conformitat dels serveis tècnics. Si aquests apreciessin que l’activitat sol·licitada no s’ajusta a dret o bé, requereix projecte tècnic, ho faran constar expressament i, en aquest cas, la comunicació no autoritzarà l’interessat a exercir l’activitat sol·licitada.

La descrita documentació es presentarà juntament amb el justificant d’ingrés en la caixa municipal, de l’import que correspongui en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que sigui d’aplicació d’acord amb les vigents ordenances fiscals. Sense aquest justificant de pagament, no s’admetrà la presentació de la documentació i es tindrà, per tant, per no realitzada la comunicació prèvia de l’execució de les obres.

Article 5.-

Des del dia següent al que sigui admesa la documentació descrita als articles anteriors, l’Ajuntament de Cunit disposa del termini d’un mes per tal de requerir al sol·licitant a fi que esmeni deficiències observades a la documentació o adapti les obres a la normativa que sigui aplicable, no podent-se iniciar les obres fins que es resolguin les advertències plantejades per l’administració municipal.

Article 6.-

En qualsevol cas, l’Ajuntament de Cunit es reserva la facultat de revisar, per mitjà de les inspeccions que es considerin oportunes, l’execució d’un mínim del 10% de les obres menors sotmeses a comunicació prèvia, per tal que s’adaptin al projecte presentat i a la normativa que li sigui d’aplicació, així com a revisar en funció de l’obra realment executada, el seu pressupost i per tant l’import satisfet en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i reclamar tant l’adaptació de l’obra a la legalitat, com el pagament dels imports que en puguin resultar, sense perjudici de l’acció sancionadora que correspongui.

DILIGÈNCIA.-

Cunit, 2 de setembre de 1998. Per tal de fer constar que el present reglament que consta de 6 articles ha estat aprovat inicialment per la Corporació Municipal en data 15/06/98, havent-se publicat l’Edicte d’aprovació inicial al BOPT 144 de 23/06/98 i el text íntegre al BOPT 197 de 27/08/98.

El Secretari Acctal.,

Pedro Ruiz Monje