Data de l'última modificació: 04/07/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1.

L’objecte d’aquest Reglament és la regulació dels honors, distincions i nomenaments honorífics que l’Ajuntament de Cunit consideri atorgar a ciutadans/nes o entitats que siguin mereixedors d’un reconeixement especial i que hagin contribuït a augmentar el prestigi de la vila des del punt de vista de les més variables formes d’activitat de les persones.

Per valorar els mèrits dels candidats i candidates, caldrà que es tingui en compte la seva actuació cívica global envers la col·lectivitat, a més de les seves actuacions o serveis concrets pels quals destaqui.

Article 2

Aquest Reglament es redacta a l’empara del que disposen els articles 189 a 191 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Article 3

Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter exclusivament honorífic, sense que, per tant, atorguin cap dret administratiu ni econòmic.

Article 4

La concessió de totes les distincions honorífiques aniran precedides de l’acompliment de les normes establertes en aquest Reglament.

Article 5

No podran ser atorgats honors ni cap tipus de distincions, basats en el present Reglament, als membres de la Corporació municipal en exercici.

Capítol II. Classes d’honors i distincions.

Article 6.

L’ajuntament de Cunit podrà atorgar alguna de les següents distincions i nomenaments per premiar mereixements especials o serveis extraordinaris prestats a la vila:

a) Cunitencs i cunitenques il·lustres:

Finalitat: perpetuar la memòria d’aquells cunitencs i cunitenques que van assolir un alt grau de servei a Cunit o una trajectòria personal indiscutible en el terreny de la política, les arts, la cultura, l’acció social o l’esport al municipi de Cunit.

Honor reservat a les persones que prèviament han estat nomenades Fill/a Predilecte o Fill/a Adoptiu del municipi de Cunit.

b) Títol de fill/a predilecte/a de la vila.

c) Títol de fill/a adoptiu/va de la vila.

d) Medalla de la vila.

e) Diploma de reconeixement de la vila.

f) Clau de la vila.

g) Altres honors i distincions.

Dels cunitencs i cunitenques il·lustres es procedirà l’encàrrec del retrat a un artista. L’ obra serà descoberta en un acte solemne

Secció I. Dels títols de fill/a predilecte de la vila.

Article 7.

Els títols de fill/a predilecte/a de la vila constitueixen la més gran distinció d’aquest Ajuntament, a part dels cunitencs i cunitenques il·lustres, per la qual cosa s’aplicaran sempre criteris molt estrictes per concedir-los.

Article 8.

La concessió del títol de fill/a predilecte/a de la vila, només podrà recaure en persones nascudes a Cunit i que hagin destacat de manera extraordinària per les seves qualitats o mèrits personals, i en casos singulars pels seus serveis en benefici o en honor de Cunit.

Article 9.

El títol de fill/a predilecte/a també podrà ser concedit a títol pòstum.

Article 10.

L’acte protocol·lari de nomenament de fill/a predilecte/a de la vila tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament o en algun altre edifici notori de la vila, i hi serà convocat: tot el consistori en Ple.

Article 11.

Cada vegada que es nomeni una persona fill/a predilecte/a es farà la corresponent difusió de la biografia i dels mèrits del nomenat o nomenada.

Article 12

Els fills/es predilectes de Cunit seran convidats als actes oficials que organitzi aquest Ajuntament.

Secció II. Dels títols de fill/a adoptiu/va de la vila.

Article 13.

Els títols de fill/a adoptiu/va seran considerats d’igual jerarquia i honor que el de fill/a predilecte/a, i , per tant, s’adoptaran els mateixos articles de la Secció I, amb l’única excepció que la persona nomenada no hagi nascut a Cunit però estigui o hagi estat vinculada a la nostra vila.

Secció III. De la medalla de la vila.

Article 14.

La medalla de la vila serà concedida a persones, entitats o corporacions que hagin sobresortit per la seva tasca meritòria i actuació, dins l’àmbit local o comarcal, en benefici i/o honor de la vila, i serà de reconeixement col·lectiu.

Article 15.

No podrà ser concedida a títol pòstum.

Article 16.

En la medalla de la vila hi figurarà l’escut de Cunit, el nom de la persona o entitat i la data de l’acord del Ple. Es lliurarà, en un acte protocol·lari, juntament amb un diploma on constarà l’acord de la seva concessió.

Secció IV. Diplomes de reconeixement de la vila.

Article 17.

Els diplomes es podran concedir a persones, nascudes o no a Cunit, o a una entitat que, per la seva tasca cultural, esportiva, econòmica, social, etc, contribueix o ha contribuït a prestigiar la vila.

Article 18.

No podrà ser concedit a títol pòstum en el cas de persones físiques.

Article 19.

El seu nombre no serà restringit.

Article 20.

S’organitzaran recepcions on es lliuraran els diplomes, i els quals hi haurà de figurar l’escut de la vila, el nom, la data i el mèrit.

Secció V. Clau de la vila.

Article 21.

La clau de la vila té la finalitat de servir de commemoració i de record als visitants il·lustres i distingits. No hi haurà cap limitació en el nombre de concessions d’aquesta distinció.

Secció VI. Altres Honors.

Article 22.

Es concediran, per reconèixer uns fets o mèrits especials, a una persona o entitat, sigui nacional o estrangera.

Article 23.-

Per a reconèixer els mèrits especials d’una persona vinculada a la ciutat, sigui nacional o estrangera, i a part, del que s’ha estipulat amb anterioritat en el present Reglament, es podran concedir els honors següents:

  1. Designació d’una via pública, un complex urbà, un espai públic o una instal·lació municipal amb el seu nom.
  2. Construcció i/o dedicació d’un monument públic.

Capítol III. El procediment de concessió dels honors.

Article 24.

L’expedient per a la concessió de l’honor de fill/a predilecte/a o adoptiu/va, medalla de la ciutat i altres honors s’iniciarà a petició formulada a l’Alcaldia-Presidència, per tant d’un mínim de cinc regidors; entitats representatives de la vila o un grup de 100 persones.

Article 25.

L’Alcalde donarà a conèixer la petició a la Junta de Govern Local i acordarà la Comissió informativa que estudiarà i iniciarà un seguit de consultes i informacions entre diferents persones, entitats i institucions de la vila, per tal de conèixer l’opinió social que mereix la petició.

Article 26.

Una vegada completat l’expedient, si l’informe és favorable es proposarà al Ple la concessió de l’honor que correspongui.

Article 27.

La concessió d’honor de fill/a predilecte/a o adoptiu/va de la vila i el de la medalla de la vila requerirà l’acord d’aprovació inicial per part del Ple.

Aquest acord s’exposarà al públic a l’efecte d’informació en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis i premsa comarcal, per un termini de quinze dies.

A la vista de la informació pública, el Ple adoptarà l’acord definitiu que cregui més oportú.

Article 28.

El diploma de reconeixement de la vila serà concedit per acord del Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, a instància de qualsevol comissió informativa o d’entitats ciutadanes.

Article 29.

No s’instruirà cap expedient per lliurar la Clau de la Vila. Se substituirà aquest expedient per un escrit de l’Alcaldia-Presidència on s’exposin els motius que justifiquen la concessió dels quals s’informarà a tots els grups municipals.

Article 30.

L’Ajuntament, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, podrà privar dels honors i les distincions que són objecte del present Reglament, qualsevol que sigui la data conferides, quan per causes o motius sobrevinguts s’aconselli aquesta mesura. En aquest cas, la revocació s’haurà d’adoptar per acord de Ple, per majoria absoluta.

Article 31.

Un cop l’Ajuntament acorda la concessió d’un honor o distinció haurà d’organitzar l’acte protocol·lari per atorgar o lliurar l’honor en un termini màxim de sis mesos a partir de l’acord del Ple de l’Ajuntament.

Article 32.

Una persona física, entitat o Corporació només podrà ser distingida en una sola ocasió pel mateix honor.

Capítol IV. Del llibre-registre de distincions honorífiques.

Article 33.

Un extracte dels acords de la Corporació que atorguen qualsevol dels honors esmentats haurà d’inscriure’s en un llibre-registre que estarà a càrrec del titular de la Secretaria General de l’Ajuntament. El llibre registre estarà dividit en tantes seccions com tipus de distincions es regulés en el present Reglament. A cadascuna de les seccions anteriors, s’hi inscriuran per ordre cronològic de concessió, els noms i circumstàncies de cadascun dels afavorits, la relació de mèrits que varen motivar la seva concessió i la seva data.

Article 34.

En cas de privar-se a algú de la distinció que se li havia atorgat en el seu moment, es farà la cancel·lació corresponent de l’assentament en el llibre-registre, qualsevol que sigui la data en què hagués estat conferida.

DILIGENCIA

Aquest Reglament va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el dia 3 d’agost de 1998, publicant-se l’edicte inicial en el BOP núm. 190 de 18 d’agost de 1998 i l’edicte definitiu en el BOP núm. 251 de 2 de novembre de 1998.

Els articles 6, 7 i 23 d’aquest reglament han estat modificats segons acord de ple celebrat l’11 de gener de 2007, publicant-se l’edicte inicial en el BOP núm. 14 de 18 de gener de 2007 i l’edicte definitiu en el BOP núm. 90 de 19 d’abril de 2007.