La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/07/2018

Índex

Preàmbul

La Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i les seves disposicions complementàries, constitueixen el nou marc de referència del funcionament del servei urbà i interurbà del taxi a Catalunya. L’ajuntament de Cunit disposa d’un Reglament referit als autotaxis, autoturismes i serveis especials que data de l’any 1996, que ara precisa d’una adequació per incorporar els canvis i novetats de l’esmentada Llei.

És en aquest sentit que s’ha redactat el nou Reglament. En aquest Reglament s’incorporen continguts o referències a la Llei, segons ha semblat més convenient.

També s’ha tingut en compte l’experiència del desenvolupament de l’anterior Reglament municipal i finalment, abans de fer el redactat definitiu, s’ha donat audiència als representants del sector local del taxi perquè donessin el seu parer.

CAPÍTOL I Normes generals

Article 1. Objecte

1. El Reglament té per objecte la regulació del servei públic de transport de viatgers que es realitzi íntegrament dins del terme municipal de Cunit, amb vehicles d’una capacitat de fins a nou places, inclosa la persona que condueix. El terme municipal de Cunit s’entén amb tota la seva extensió i inclou els sòls urbans i els sòls urbanitzables, entesos tal com els defineix la legislació urbanística. El servei públic al que aquí fem esment és el que s’efectua per compte d’altri mitjançant el pagament d’un preu.

2. En aplicació de l’article 23, de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, l’ajuntament de Cunit podrà coordinar els serveis, als quals aquest Reglament es refereix, amb els municipis respecte dels que existeixi una influència recíproca i una interacció de trànsit. Dita coordinació haurà de ser aprovada per la Direcció General de Transport de la Generalitat, d’acord amb allò que preveu l’esmentada Llei.

3. En el que no preveu aquest Reglament o les seves disposicions complementaries, s’aplicaran les disposicions generals.

Article 2 Tipus de servei

Els serveis objecte d’intervenció administrativa, regulats en aquest Reglament, s’estableixen sota la següent modalitat:

Taxis.- Vehicles que presten serveis mesurats per comptador taxímetre. Habitualment disposaran de cinc (5) places, inclosa la persona que condueix (article 20, Llei 19/2003). Excepcionalment es podrà donar llicència de taxi a vehicles fins a nou (9) places, inclosa la persona que condueix, però serà preceptiu l’informe previ del Consell Català del Taxi (article 33, 19/2003).

Article 3. Àmbit d’aplicació

1. L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament és el mateix municipi.

2. Aquestes normes regiran amb caràcter uniforme en tot el territori, amb les excepcions que puguin establir-se en desenvolupar normes complementàries.

Article 4. Competència municipal

1. La intervenció de l’ajuntament en el Servei del Taxis, s’exercirà pels següents mitjans:

A) Disposicions bàsiques i complementàries per a la millor prestació del servei.

B) Fiscalització de la prestació del servei.

C) Concessió de llicència municipal.

D) Ordenança fiscal per a l’aplicació de les corresponents taxes.

E) Aprovació de les tarifes del servei.

Article 5 . Disposicions bàsiques i complementàries

Les disposicions bàsiques que podrà dictar l’ajuntament es referiran, entre d’altres, a les següents matèries:

A) Determinació del nombre global i màxim de llicències atorgables dins del municipi i forma d’atorgament (articles 5 i 6 de Llei 19/2003)

B) Regulació, si escau, de llicències estacionals (article7, 19/2003)

L’ajuntament de Cunit regularà, mitjançant la norma reglamentària pertinent, els aspectes següents de les condicions de prestació del servei, tal com estableix l’article 24 de l’esmentada Llei :

 1. Les condicions d’estacionament, dels torns a les parades i de la circulació dels vehicles per les vies públiques
 2. La normativa relativa a l’explotació de les llicències de taxi pel que fa als torns, els dies de descans i les vacances.
 3. Les condicions exigibles als vehicles, de conformitat amb el que estableix l’article 20, i la identificació d’aquests mitjançant uns distintius o uns colors determinats.
 4. Les normes bàsiques relatives a la indumentària i a l’equipament dels conductors.
 5. Les condicions específiques relatives a la publicitat exterior i interior del vehicle, en el marc de la normativa reguladora d’aquestes activitats.
 6. Ordenació de serveis especials i extraordinaris i designació dels titulars de llicències que han de prestar-los (s’ha d’entendre que aquests serveis, en el seu cas, seran prestats per torns).
 7. Qualsevol qüestió de caràcter anàleg a les que determinen les lletres a, b, c, d, i e, relacionada amb l’exercici de l’activitat en les condicions establertes per la Llei 19/2003.

Article 6. Fiscalització de la prestació del servei.

1. La fiscalització de la prestació del servei l’efectuarà l’ajuntament.

2. L’ajuntament portarà un registre o fitxer de les llicències atorgades en el que s’anotaran les diferents incidències relatives als titulars, als vehicles i als conductors, com són substitucions, accidents, altes i baixes d’assalariats, les infraccions comeses etc. A aquest efecte els titulars de les llicències hauran de donar compte puntualment a l’ajuntament d’aquestes incidències.

3. Una representació de les agrupacions professionals locals d’empresaris i treballadors del sector serà la interlocutora davant l’ajuntament de Cunit en els aspectes previstos en aquest Reglament que afectin la professió i formes de prestar el servei i que hagin de ser tractats o presentats conjuntament per les persones interessades.

A falta d’associacions professionals locals representants del sector, i amb la finalitat d’assegurar el compliment de les obligacions recollides en aquest Reglament, l’alcaldia podrà designar anualment els representants d’aquest sector, escollits per sorteig entre els titulars de les llicències i carnets de conduir municipal.

Article 7. Taxes municipals.

1. La regulació de les taxes fiscals que origina la prestació del servei de taxis serà uniforme en tot el municipi.

2. Correspon a l’ajuntament percebre les taxes pels documents que són expedits i per qualsevol dels altres serveis de naturalesa anàloga.

3. La gestió tributària de l’ajuntament es regirà pel Reglament general de recaptació vigent.

CAPÍTOL II Llicències

Article 8. Necessitat de llicència

1. La prestació del servei de taxi està subjecta a llicència prèvia.

2. L’atorgament i la utilització de la llicència, qualsevol que sigui la seva data, implicarà l’aplicació i efectivitat de les taxes establertes en la corresponent Ordenança fiscal.

Article 9. Nombre de llicències.

És de competència municipal la fixació del nombre màxim de llicències, que vindrà determinat per la necessitat i conveniència del servei que s’ha de prestar al públic, d’acord amb els criteris continguts en l’article 6, de la Llei 19/2003

Article 10 Sol·licitud de Llicències

Les llicències s’atorgaran per concurs públic.

L’atorgament de les llicències de taxi resta sotmès al compliment de les condicions de l’article 8, de la Llei 19/2003, per part dels sol·licitants.

Les persones que les sol·licitin hauran d’estar empadronades en el municipi de Cunit, amb una antiguitat mínima de dos anys.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant escrit de les persones interessades, acreditant les condicions personals i professionals, proposant la marca i model del vehicle, i en el seu cas, homologació del que es desitgi adscriure a la llicència i altres requisits exigits en les bases de convocatòria, en les que es determinarà el procediment a seguir per a l’adjudicació. El sol·licitant acreditarà que el vehicle proposat té una antiguitat màxima de 2 anys.

El plec de condicions, que s’aprovi, així com la convocatòria a licitació, es publicarà en el tauler d’anuncis i, en el seu cas, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’objecte de les persones interessades i les agrupacions professionals locals d’empresaris i treballadors representatius del sector, puguin al·legar allò que considerin procedent en defensa dels seus drets.

Article 11. Atorgament de llicències.

Les bases de la convocatòria del concurs fixaran els criteris de concessió de les llicències.

Article 12. Inici del servei

Els titulars de llicències hauran de començar a prestar el servei amb els vehicles adscrits a cada una d’elles en el terme de seixanta dies naturals, comptats des de la data d’adjudicació d’aquelles.

Cas de no poder complir dit requisit, per causa de força major, el titular haurà de sol·licitar una pròrroga per escrit a l’ajuntament, abans de vèncer dit terme.

Article 13. Identificació de la llicència de taxi

Cada llicència tindrà un sol titular i empararà un sol i determinat vehicle, identificat per la seva matrícula.

Article 14. Explotació del servei.

1. Tota persona titular de llicència tindrà l’obligació d’explotar-la personalment o conjuntament mitjançant la contractació de conductors assalariats que estiguin en possessió del carnet de conduir i afiliats a la Seguretat Social, en règim de plena i exclusiva dedicació i d’incompatibilitat amb una altra professió.

2. Quan no pugui complir-se amb dita obligació, es procedirà a la transmissibilitat de les llicències, suspensió provisional (article 18 d’aquest Reglament) o a la seva renúncia, en els termes que preveu l’article 11,Llei 19/2003

3. Sense perjudici de les prescripcions legals que per la seva matèria competeixin a altres organismes, quan un titular de llicència, que sigui explotada únicament per ell mateix amb plena i exclusiva dedicació, no pugui prestar servei transitòriament per causa de força major justificada davant l’ajuntament, podrà sol·licitar d’aquest una autorització perquè el vehicle aplicat a dita llicència pugui prestar el servei del taxi conduït per un altre titular d’una llicència, el vehicle del qual no estigui en condicions de prestar-lo per motius justificats i aliens a la seva voluntat. La durada de dita autorització no podrà excedir de dos mesos improrrogables, no podent sol·licitar una nova autorització en el termini d’un any.

Article 15. Transmissió de llicències

Les llicències per a prestar serveis urbans de taxi es poden transmetre, amb l’autorització prèvia de l’ajuntament de Cunit, que només podrà denegar la transmissió si l’adquirent no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament de la llicència.

En el supòsit de no residència en el mateix municipi s’haurà de justificar la proximitat de residència havent d’autoritzar-ho expressament la resolució.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant escrit de les persones interessades, acreditant les condicions personals i professionals, proposant la marca i model del vehicle, i en el seu cas, homologació del que es desitgi adscriure a la llicència i altres requisits exigits en les bases de convocatòria, en les que es determinarà el procediment a seguir per a l’adjudicació.

Article 16. Sol·licitud de transmissió

Per transmetre les llicències, haurà de formular-se per escrit la petició a l’ajuntament, acreditant de forma suficient que l’adquirent disposa de tots els requisits que preveu la llei i aquest reglament per realitzar el servei.

Article 17. Validesa de la transmissió

Per a la validesa de les transmissions de llicència, es requerirà:

a)Justificar el pagament de l’impost de transmissions o la sol·licitud o declaració per a la seva liquidació. La citada justificació haurà de presentar-se abans que transcorrin deu dies a partir del venciment del termini legalment assenyalat per declarar la transmissió o sol·licitar la liquidació per al pagament de l’Impost.

b) Haver satisfet la taxa corresponent

Article 18. Durada de les llicències

1. Les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi s’atorguen per un període de validesa indefinit. Les persones titulars de les llicències de taxi poden sol·licitar suspendre’n provisionalment la vigència fins a un període màxim de quatre (4) anys, en el cas que hagin de deixar de prestar l’activitat temporalment, per alguna causa justificada (article19, Llei 19/2003)

Article 19. Extinció i revocació de les llicències de taxi

1 La llicència caducarà per renúncia expressa del seu titular.

2 L’ajuntament declararà revocada la llicència i la retirarà al seu titular per les causes següents:

a) Utilitzar el vehicle d’una classe determinada per una altra diferent d’aquella per a la que està autoritzat.

b) Deixar de prestar servei al públic durant trenta dies consecutius, o seixanta alterns, sense haver sol·licitat la suspensió de la llicència.

c) No tenir el titular de la llicència, la pòlissa d’assegurança en vigor.

d) Reiterat incompliment de les disposicions relatives a la seguretat dels vehicles i a les condicions bàsiques del servei explicades en aquest Reglament.

e) L’arrendament o lloguer de les llicències que comporti una explotació no autoritzada.

f) L’incompliment de les obligacions inherents a la llicència i altres disposicions que facin referència a la propietat del vehicle.

g) La contractació de personal assalariat sense l’alta i cotització plena a la Seguretat Social.

4. La caducitat i retirada de la llicència s’acordaran per l’ajuntament, prèvia la tramitació de l’expedient procedent, el qual podrà incoar-se d’ofici.

CAPÍTOL III Dels vehicles

Article 20. Vehicle titular de la llicència. Possibilitat de substitució del vehicle.

El titular de la llicència haurà de ser propietari del vehicle que es proposi per a la prestació del servei, el qual ha de figurar inscrit en el Registre de la Direcció General de Trànsit. Els propietaris dels vehicles hauran de concertar obligatòriament la corresponent pòlissa d’assegurances, que cobrirà els riscos determinats per la legislació vigent.

Els titulars de la llicència podran substituir el vehicle objecte de la llicència per un altre vehicle, prèvia petició escrita a l’ajuntament, quedant a l’espera de l’autorització, que es produirà una vegada els serveis tècnics municipals hagin comprovat el compliment de les condicions tècniques necessàries de seguretat i conservació del nou vehicle i la seva idoneïtat per al servei.

Article 21. Condicions dels vehicles

1.Els vehicles destinats al servei de taxis hauran d’estar proveïts de carrosseria tancada, amb portes de fàcil accés i perfectament practicables per tal de permetre l’entrada i la sortida. En cap cas les portes seran corredisses o plegables, llevat que per la seva especial configuració sigui favorable per a serveis especials, com ara de minusvàlids.

2. Tant a les portes com en la part posterior portaran finestretes en nombre suficient per aconseguir la major visibilitat, lluminositat i ventilació possibles, provistes de vidres transparents i irrompibles. Les portes estaran dotades del mecanisme convenient per accionar els vidres.

3. A l’interior dels vehicles hi haurà instal·lat l’enllumenat elèctric necessari que el conductor haurà d’encendre en els serveis nocturns, quan pugi o baixi el passatge.

4. Així mateix hauran d’anar proveïts d’un extintor d’incendis.

5. Les dimensions mínimes i les característiques de l’interior del vehicle i dels seients seran les precises per tal de proporcionar a l’usuari la seguretat i la comoditat pròpies d’aquest tipus de servei. Tot automòbil que no reuneixi les condicions tècniques de comoditat o de seguretat exigides en aquest Reglament, quedarà suspès de servei fins que no hi hagi un reconeixement d’aptitud per part de l’organisme o autoritat competent. Es considerarà falta greu l’inici del servei sense el compliment de l’esmentat reconeixement d’aptitud.

6. Els taxis hauran d’anar provistos d’un aparell taxímetre que permetrà l’aplicació de les tarifes vigents en cada moment, degudament precintat i comprovat, situat en la part davantera de l’interior de la carrosseria, de forma que en tot moment resulti completament visible pel viatger la lectura de la tarifa i el preu, havent d’estar enllumenat des de la posta del sol.

7. L’ajuntament, amb l’assessorament de les agrupacions professionals i centrals sindicals, podrà establir mòduls o tipus de cotxe que hagin de realitzar els serveis

8. Les autoritats governatives podran establir, en aquelles localitats o places que determinin, la instal·lació de dispositius de seguretat. Les mateixes autoritats podran disposar l’establiment de sistemes de comunicació amb la Policia.

9. L’adequació, seguretat i neteja de tots els elements i instal·lacions del vehicle seran ateses curosament pel seu titular.

10. La pintura dels vehicles haurà de ser acurada, la tapisseria del seu interior de pell o material adequat i les fundes que en el seu cas s’utilitzin seran sempre netes.

11. En cada vehicle hi haurà una roda de recanvi en bon ús i les eines pròpies per reparar les avaries urgents.

Article 22. Control municipal dels vehicles

1. Els titulars de les llicències de taxis hauran de presentar anualment en aquest Ajuntament la següent documentació:

a) Justificant acreditatiu d’haver passat la revisió tècnica anual del vehicle, realitzada per un organisme competent.

b) Justificant acreditatiu d’haver passat la revisió del taxímetre, realitzada per un organisme competent.

c) Pòlissa d’assegurances en vigor del vehicle.

d) Pòlissa de responsabilitat civil il·limitada per danys que pugui causar per servei de transport.

e) Comprovant d’estar al corrent del pagament de la Seguretat Social..

Article 23. Identificació del vehicle

Els vehicles del servei de taxis portaran la carrosseria pintada de color gris metal·litzat. No obstant, els vehicles objectes d’una llicència anterior a l’aprovació d’aquest Reglament podran conservar el seu color original.

Així mateix, exhibiran el rètol de “Cunit”, junt amb l’escut de la ciutat i el numero de llicència corresponent.

Article 24. Publicitat interior i exterior dels taxis

1. Per a contractar i col·locar anuncis publicitaris, en l’interior i l’exterior dels vehicles, el titular de la llicència haurà de sol·licitar autorització a l’ajuntament, indicant el contingut, format, lloc i forma de col·locació de l’anunci.

2. La publicitat exterior quedarà subjecta, a més, al que disposin el Codi de la Circulació i les restants normes sobre identificació dels taxis que es contenen en aquest Reglament o que poguessin dictar-se per altres organismes competents en la matèria.

3. L’ajuntament determinarà l’autorització i les característiques que hagi de reunir la publicitat amb la finalitat d’aconseguir una uniformitat estètica per a tots els vehicles del servei de taxi.

4. Les exaccions per publicitat es regularan mitjançant ordenances fiscal i/o ordenances específiques.

5. Queda prohibida la col·locació, en l’interior o l’exterior dels vehicles, de qualsevol anunci, indicació o pintura, diferents dels autoritzats.

CAPÍTOL IV Tarifes

Article 25. Autorització de tarifes

1. La prestació del servei de taxi estarà subjecta a tarifa, que serà vinculant per als titulars de les llicències, els seus conductors i els usuaris.

2. El règim tarifari aplicable als serveis regulats en aquest Reglament seran autoritzats per l’ajuntament i comunicats a la Comissió de Preus de Catalunya i al Consell Català del Taxi, a proposta i previ estudi de les associacions professionals locals d’empresaris i treballadors representants del sector.

En tot cas, les tarifes i els suplements oficialment aprovats hauran d’exposar-se en un lloc ben visible del vehicle, preferiblement en la part posterior del seient del conductor.

3. La revisió de les tarifes es portarà a terme anualment, dins del primer trimestre de cada any, segons el procediment establert en l’apartat anterior.

CAPÍTOL V Prestació del servei.

Article 26. Drets i deures dels usuaris

Els usuaris tenen els següents drets :

 1. Conèixer el número de llicència i les tarifes aplicables als serveis, documents que han de ser col·locats en un lloc visible del vehicle.
 2. Al transport dels equipatges a l’espai del vehicle destinat a aquest efecte, respectant el que diu l’ordre PTO/434/2004 de 29 de novembre, article 5 en el que s’especifica que els paquets que no superin les mides de 55x35x35 cm han de ser transportats gratuïtament .
 3. Obtenir un rebut o una factura en què constin el preu, l’origen i la destinació del servei i les dades de la llicència corresponent, i que acrediti que s’ha satisfet la tarifa del servei.
 4. Triar el recorregut que considerin més adequat per a la prestació del servei. Si els usuaris no opten per cap recorregut concret, el servei sempre s’ha de dur a terme seguint l’itinerari previsiblement més curt, tenint en compte tant la distància a recórrer com el temps estimat de durada del servei. En les zones d’urbanització incompleta o deficient, els conductors no estaran obligats a circular per vies que siguin manifestament intransitables o que ofereixin notori perill per a la seguretat del vehicle o dels passatgers.
 5. Veure respectada la normativa aplicable en matèria de substàncies que poden generar dependència, pel que fa a la prohibició de fumar en els vehicles.
 6. Rebre el servei amb vehicles que tinguin les condicions adequades, en l’interior i en l’exterior, quant a la higiene i l’estat de conservació
 7. Sol·licitar que s’apagui el receptor de ràdio o altres aparells de reproducció de so instal·lats a l’interior dels vehicles o que se n’abaixi el volum
 8. Accedir als vehicles en condicions de comoditat i seguretat. En aquest sentit, els conductors que presten el servei han d’ajudar a pujar al vehicle i baixar-ne les persones amb mobilitat reduïda i les persones que vagin amb infants, i a carregar els aparells que els usuaris puguin necessitar per a desplaçar-se, com ara cadires de rodes o cotxes de criatura, en l’espai del vehicle destinat a aquest efecte.
 9. Sol·licitar-ne que, si és fosc, s’encengui el llum interior del vehicle, tant per a accedir-hi o baixar-ne com en el moment de pagar el servei.
 10. Pujar al vehicle o baixar-ne en llocs on restin prou garantides la seguretat de les persones, la circulació correcta i la integritat del vehicle.
 11. Rebre el canvi del pagament del preu del servei fins a 50,00 €
 12. A les parades, la preferència vindrà determinada per l’ordre d’arribada dels usuaris. A les àrees d’influència de les estacions de ferrocarrils, terminals d’autobusos interurbans, o llocs anàlegs, delimitades per l’ajuntament, no es podrà agafar servei fora de les parades autoritzades a tal efecte
 13. Poder portar gratuïtament gossos pigall i altres gossos d’assistència, en el cas de persones amb mobilitat reduïda
 14. Ésser atesos amb la disposició personal i l’atenció correctes del conductor o conductora en la prestació del servei.
 15. Formular les reclamacions que estimin convenients en relació amb la prestació del servei.
 16. Obrir o tancar les finestres del vehicle o que el sistema d’aire condicionat resti obert o tancat

Deures dels usuaris :

 1. Pagar el preu dels serveis segons el règim de tarifes establert
 2. Tenir un comportament correcte durant el servei, sense interferir en la conducció del vehicle i sense que pugui ésser considerat molest o ofensiu o que pugui implicar perill, tant per al mateix vehicle que presta el servei com per a la resta de vehicles o els usuaris de la via pública.
 3. No manipular, destruir ni deteriorar cap element del vehicle durant el servei.
 4. Respectar les instruccions del conductor o conductora per a una millor prestació del servei, sempre que no resulti vulnerat cap dels drets reconeguts als usuaris.

 

Article 27. Urgències i serveis mínims.

Per assegurar els serveis mínims, l’ajuntament podrà fixar torns rotatoris en la forma que assenyalin les disposicions complementàries.

Article 28. Senyalització del vehicle.

1. Els vehicles de taxis, quan no estiguin ocupats, ja sigui en les parades o en circulació, indicaran, durant el dia, la seva situació de lliure fent visible a través del parabrises dita paraula, la qual haurà de llegir-se igualment en el taxímetre.

2. Durant la nit, els taxis, per indicar la situació de lliure, hauran de portar encesa en la part davantera dreta de la carrosseria i connectada amb l’aparell taxímetre, una

llum verda que s’apagarà quan s’ocupi el vehicle, o quan estigui en situació de reservat. Així mateix, durant la nit es portarà enllumenat el taxímetre de forma que la tarifa sigui visible.

Article 29. Inici del servei. Incidències.

1.Quan un passatger faci senyal per parar un taxi en situació de lliure, el conductor haurà de parar el vehicle en el lloc apte més pròxim, si està circulant, treure el lliure i posar el comptador en punt mort i no podrà posar en marxa el mecanisme d’aquest (baixada de bandera) fins a reprendre la marxa per començar a complir el servei que li sigui encomanat.

2. En arribar al lloc de destinació, el conductor haurà de posar el comptador en punt mort, i, acomplert aquest requisit indicarà al passatger l’import del servei.

3. Així mateix, haurà de posar l’aparell taxímetre en punt mort en el cas de que, durant el servei, es produeixi algun accident o avaria en el propi vehicle que l’interrompi, reposició de carburant i altres motius no imputables a l’usuari, podent dit aparell, després de resolt l’incident, tornar a funcionar sense necessitat de baixar de nou la bandera. En el cas d’accident o avaria que faci impossible la continuïtat del servei, el viatger, que podrà sol·licitar la intervenció d’un agent de l’autoritat per comprovar la situació, haurà d’abonar l’import del servei fins al moment de l’accident o avaria i descomptar la baixada de bandera.

4. Si iniciat un servei el conductor s’hagués oblidat de posar en marxa el comptador, anirà al seu càrrec exclusiu l’import meritat fins al moment d’advertir la falta, encara que fos el de finalitzar la carrera, amb exclusió de l’import de baixada de bandera, llevat que el passatger estigui disposat a abonar-li la quantitat que de comú acord convinguin.

Article 31. Causes justificades que excusen el servei.

1. El conductor de vehicles que sigui sol·licitat personalment o per telèfon per prestar un servei, en la forma que per a aquestes trucades estigui establerta, no podrà negar-s’hi sense causa justificada. Es reconeixen com a causes justificades, entre d’altres de possibles :

a) Ésser requerit per individus que despertin fonamentada sospita d’oferir algun perill; en aquest cas el conductor podrà sol·licitar la deguda identificació davant els agents de l’autoritat.

b) Ésser sol·licitat per a transportar un nombre de persones superior al de les places autoritzades per al vehicle.

c) Quan qualsevol dels passatgers es trobi en estat d’embriaguesa manifesta, o sota l’efecte d’estupefaents.

d) Quan la vestimenta dels viatgers i els embalums, equipatges o animals de què siguin portadors puguin, de forma manifesta, embrutar, deteriorar o causar danys en el vehicle.

e) Quan les maletes, equipatges i embalums que portin els passatgers, no càpiguen en la baca o en el portamaletes.

3. El conductor de taxi que sigui requerit per prestar servei a invidents o a invàlids no podrà negar-s’hi a això pel fet d’anar acompanyats de gos guia o cadira de rodes.

Article 32. Objectes extraviats en el vehicle

Els objectes que trobés el conductor en el seu vehicle els lliurarà el mateix dia, o com a molt tard dins de les 72 hores del següent dia hàbil, en les dependències municipals, o els llocs que es designin, detallant les circumstàncies de la troballa.

Article 33. Emergències públiques.

1. En casos de calamitat pública i emergència greu, el personal destinat al servei de taxi, així com els vehicles que hi estiguin adscrits, quedaran a disposició de les autoritats municipals a fi de coadjuvar a la prestació del servei públic de transport, sense perjudici públic de percebre la corresponent retribució i, en el seu cas, la indemnització procedent. L’incompliment de dit precepte es considerarà com a falta molt greu, tant per part del titular de la llicència com del conductor.

2. En el cas que per raons d’emergència, o altres causes, s’hagi traslladat en un vehicle de serveis una persona afectada de malaltia contagiosa, el conductor estarà obligat a donar-ne compte immediatament als serveis de Sanitat Municipal, els quals disposaran a l’acte la desinfecció del vehicle i altres mesures que estimin pertinents.

CAPÍTOL VI Personal destinat al servei

Secció 1.- Compliment del servei

Article 34. Indumentària del conductor

Els conductors dels vehicles hauran de tenir cura del seu aspecte personal i vestir adequadament i amb pulcritud durant les hores de servei.

Article 35. Documentació del vehicle

1. Els vehicles destinats al servei hauran d’estar provistos de la documentació següent:

a) Documents relatius al propi vehicle i al seu conductor.

b) Placa amb el número de la llicència municipal, matrícula i la indicació del nombre de places.

c) Codi de Circulació actualitzat.

d) Aquest Reglament, les seves disposicions complementàries i les disposicions vigents de la Generalitat en la matèria.

e) Guia del municipi i plànol turístic.

f) Imprès relatiu de les tarifes de preus vigents.

g) Rebuts adequats a les tarifes de preus.

h) Disposar d’un Llibre de Reclamacions segellat pel Departament de Transport de la Generalitat de Catalunya.

i) Indicació dels horaris de treball que en el seu cas determini l’ajuntament.

2. Els documents abans citats hauran de ser exhibits pel conductor als agents de l’autoritat o inspectors adscrits al Servei del Taxi, quan així ho requereixin.

Secció 2.- Infraccions, sancions i procediment sancionador

Article 36. Classificació de les infraccions

Les infraccions que cometin els titulars de llicències i els seus conductors dependents es classificaran en lleus, greus i molt greus.

Article 37. Infraccions lleus

Tindran la consideració d’infraccions lleus:

a) L’oblit en l’aspecte personal.

b) L’oblit en l’aspecte interior i exterior del vehicle.

c) Les ofenses verbals o discussions que alterin l’ordre.

d) No facilitar canvi de moneda, fins a 50 €.

e) Abandonar el vehicle sense justificació.

f) No portar en el vehicle els documents que es relacionen a l’article 35 (documentació del vehicle).

g) No portar en lloc visible els distintius que siguin exigibles en aquest Reglament.

h) No respectar els drets dels usuaris (article 26 d’aquest Reglament i article 25 de la Llei 19/2003)

i) No col·locar l’imprès de la tarifa vigent a la vista de l’usuari.

j) No portar l’aparell taxímetre enllumenat a partir de la posta de sol, o no portar les indicacions dels horaris de treball que en el seu cas determini l’ajuntament.

k) Qualsevol altre infracció descrita en l’article 41, Llei 19/2003.

Article 38. Infraccions greus

1. Es consideraran infraccions greus:

a) No complir les ordres concretes de l’itinerari marcat pel viatger.

b) Posar en servei el vehicle no estant en bones condicions de funcionament.

c) Utilitzar paraules o gestos grollers i d’amenaça en el tractament amb els usuaris, o dirigides als vianants o conductors d’altres vehicles.

d) Ser sancionat per dues faltes lleus en un període de dos mesos, o cinc en el d’un any.

2. També tindran la consideració de faltes greus les següents:

a) Promoure discussions amb els agents de l’autoritat o amb els passatgers alterant l’ordre.

b) No acceptar que l’usuari faci ús indistintament de les llengües catalana i castellana, en les indicacions per a la necessària prestació del servei.

c) Admetre passatgers funcionant l’aparell taxímetre.

d) No admetre els conductors, la comprovació per part de l’usuari del registre quilomètric pera l’aplicació de la tarifa.

f) Exigir un nou import de baixada de bandera quan l’usuari rectifiqui el destí de carrera o si, abans de finalitzar-la, baixés un acompanyant.

g) No admetre el nombre de viatgers legalment autoritzat o admetre’n un nombre superior a aquest.

h) No presentar el vehicle a requeriment de l’autoritat o dels seus agents.

i) No respectar el torn de parades.

j) La captació de viatgers mitjançant la formulació personal d’ofertes de viatges en andanes, vestíbuls d’estacions, o escollir passatgers de qualsevol altra forma fora de les normes prescrites en aquest Reglament.

k) Manca de portaequipatges o no portar-lo disponible per a l’usuari.

Article 39. Infraccions molt greus

1. Es consideraran infraccions molt greus:

a) Abandonar al viatger sense proporcionar el servei per al que fos requerit, sense causa justificada.

b) Confiar a una altra persona la conducció del vehicle que hagi restat lliurat al seu càrrec.

c) Ser sancionat per cometre tres faltes greus en el període d’un any.

c) Conduir el vehicle en estat de embriaguesa.

d) Retenir qualsevol objecte abandonat en el vehicle, sense donar-ne compte a l’autoritat competent dins de les setanta-dues hores següents.

e) Les infraccions determinades en l’article 289 del Codi de Circulació i la manifesta desobediència a les ordres de l’alcaldia en aquesta matèria.

f) La comissió de delictes, qualificats pel Codi Penal com a fraudulents, amb ocasió o amb motiu de l’exercici de la professió.

g) El cobrament abusiu als usuaris, o cobrar tarifes inferiors a les autoritzades.

2. Tindran també la consideració de faltes molt greus:

a) El frau en el taxímetre.

b) La negativa a estendre rebut de l’import de la carrera, detallat segons model oficial, que no contingui totes les dades exigides quan ho sol·liciti l’usuari o alterar les dades del rebut.

c) Donar origen a escàndol públic amb motiu del servei.

d) La negativa a prestar servei indicant la situació de lliure.

e) La prestació de serveis en els supòsits de suspensió, revocació o caducitat de la llicència.

f) La utilització del vehicle per a una finalitat distinta de la que es determini la respectiva llicència.

g) Els canvis dels distintius fixats sobre el vehicle, referents al número de la llicència o qualsevol altre assenyalat per l’ajuntament, realitzats per personal no autoritzat per l’ajuntament.

h) Conduir el vehicle sota la influència d’estupefaents.

3. Els titulars de les llicències incorreran en falta molt greu en els supòsits definits en els precedents paràgrafs 1 i 2 quan la infracció sigui comesa per ells essent conductors i, a més, en els següents:

a) La negativa a la prestació dels serveis extraordinaris, especials o d’urgència.

b) No començar a prestar servei dins del termini assenyalat en l’article 12.

c) L’incompliment, no justificat, del que disposa l’article 27 per als casos de calamitat pública o emergència greu.

d) Portar anuncis publicitaris en l’exterior del vehicle destinat al servei, sense la corresponent autorització municipal.

Article 40. Sancions

Les infraccions lleus es sancionen amb un advertiment o una multa de fins a 250 euros, o amb totes dues sancions alhora; les greus amb una multa de fins a 1.250 euros, i les molt greus amb una multa de fins a 2.500 euros.

Article 41. Potestat sancionadora

1. La potestat sancionadora correspon a l’ajuntament.

2. Qualsevol persona, (particular, central sindical, agrupació professional o associació de consumidors i usuaris) podrà formular denúncia per fets que constitueixin infracció dels preceptes continguts en aquest Reglament.

3. Estan obligats a formular denúncia els agents de la Guàrdia Urbana.

Article 42. Tramitació de les denúncies.

La tramitació de les denúncies que voluntàriament es formulin s’ajustarà a les següents normes:

a) La denúncia podrà formular-se verbalment davant l’agent de l’autoritat més pròxim al lloc del fet, o per escrit presentat en el Registre General de l’ajuntament.

b) Es consignarà en la denúncia, a més del número de matrícula del vehicle i el de la llicència, el nom i el domicili del denunciat, si es coneixen, així com una relació circumstancial del fet, amb expressió del lloc, data i hora en què hagi estat apreciat.

c) Si la denúncia es presentés davant d’un agent de l’autoritat, aquest formalitzarà un butlletí de denúncia en què es farà constar, a més de les circumstàncies del fet i altres requisits consignats en l’apartat precedent, si va poder o no comprovar personalment la infracció denunciada, així com el nom i el domicili del denunciant. El butlletí es remetrà a l’ajuntament sense perjudici de lliurar un duplicat al denunciat, si fos possible.

d) Registrada la denúncia en el Registre General de l’ajuntament, se li notificarà al denunciat, si no se li va lliurar un duplicat del butlletí, per què exposi per escrit les al·legacions que consideri pertinents dins del terme de deu dies, amb aportació o proposta de les proves que consideri oportunes. La notificació contindrà les dades previstes per al butlletí de denúncia de caràcter obligatori i seguidament es continuarà el procediment en la forma assenyalada a l’article següent

Article 43. Procediment sancionador

El procediment sancionador motivat per denúncia d’agents de l’autoritat s’ajustarà a les següents regles:

1. L’agent de l’autoritat lliurarà al denunciat, en el mateix moment de la denuncia, un butlletí en el què farà constar la relació sobre la circumstància del fet i el lloc, data i hora en que l’hagués apreciat, així com la matrícula del vehicle, nom i domicili del denunciat, prèvia exhibició per part d’aquest del permís de conduir.

2. El butlletí de denúncia s’estendrà en triple exemplar (un que quedarà en poder del denunciant, un altre que es lliurarà al denunciat i un tercer que es remetrà a l’ajuntament) i serà signat pel denunciant i el denunciat, sense que la signatura d’aquest impliqui conformitat amb els fets que motiven la denúncia, sinó, únicament, amb la recepció de l’exemplar destinat a ell.

3.Durant els deu dies següents al del lliurament del butlletí (que, llevat dels casos previstos en el punt 5 d’aquest mateix article, servirà de notificació de la denúncia) el denunciat podrà presentar escrit de descàrrec, amb aportació de propostes de les proves que consideri oportunes.

4. Ultimades les diligències encaminades a la comprovació dels fets, es dictarà la resolució procedent i es notificarà a l’interessat, amb expressió dels recursos en contra que siguin procedents, els òrgans davant els quals han de presentar-se i terme per interposar-los.

5. Quan per raons justificades, que hauran de consignar-se en el butlletí de denúncia, no se li’n lliurés un còpia al denunciat, se li notificarà la denúncia, fent-li saber, alhora, el seu dret a formular al·legacions i presentar o proposar proves dins del terme de deu dies; seguidament, es continuarà el procediment en la forma assenyalada en les normes precedents.

Article 44. Gestió de les sancions

Totes les sancions, fins i tot la d’amonestació, seran anotades als expedients personals dels titulars de llicència i dels conductor.

Disposicions addicionals

Primera

Les llicències de taxis queden limitades, a tall orientatiu, en la quantitat d’ 1 per cada 1.000 habitants.

Serà potestat de l’ajuntament la creació de noves places conforme el que estableixi l’article 11 d’aquest Reglament.

Disposicions finals

Primera

En la creació de disposicions complementàries per a la millor prestació del servei, l’alcalde podrà designar comissions especials consultives amb participació d’entitats o grups socials amb interès en la prestació del servei.

Segona

Aquest Reglament entrarà en vigor de conformitat amb allò que disposa l’art. 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Normes complementàries

I. Estacionament en parades

Dins l’àmbit municipal hi podrà haver parades de taxi.

Els taxis en servei normal hauran d’estacionar-se preferentment en parades, per aconseguir amb això una menor discrecionalitat en la sol·licitud de taxis per part de l’usuari, procurar estalviar el consum d’energia, evitar l’esgotament del conductor, impedir riscos d’accidents i procurar major fluïdesa de trànsit en les vies públiques.

Els vehicles que vagin a les parades hauran de col·locar-se en ordre d’arribada i en aquest mateix ordre hauran de prendre el passatger.

Si els vehicles van a una parada en què es troben estacionats altres vehicles o són insuficients, i a la seva vegada hi ha diversos usuaris que estiguin en espera, hauran d’escollir necessàriament els usuaris per rigorós ordre d’arribada d’aquests. Només en cas d’urgència, apreciada per agents de l’autoritat, podrà modificar-se dita norma.

A les parades queda prohibit efectuar operacions que impedeixin la immediata posada en servei del vehicle.

L’ajuntament podrà variar el nombre i emplaçament de parades i establir el nombre mínim de vehicles que s’han de situar en cada parada d’acord amb les necessitats ciutadanes, prèvia audiència a les associacions professionals locals representants del sector i a les associacions de consumidors i usuaris.

II. Homologació de vehicles taxis

Per a l’homologació dels vehicles taxis es donarà audiència a les associacions professionals locals representants del sector.

III. Identificació dels taxis

Els taxis del municipi de Cunit quedaran identificats pel seu color gris metal·litzat de carrosseria, excepte en els vehicles objecte de llicència amb anterioritat a l’aprovació del present Reglament, que podran conservar el seu color original. En les portes davanteres si posarà l’escut de la ciutat.

Addicionalment, la identificació serà completa amb la retolació “Taxi. Llicència núm. ……”.

IV. Dades del vehicle

El número de la llicència del vehicle es gravarà a les portes del vehicle a ambdós costats i de forma simètrica.

A l’interior, i en lloc visible per a l’usuari, es fixarà una placa amb el número de matrícula i el número de la llicència del vehicle, així com el nombre de places per a les que està previst el seu servei.

V. Ubicació taxímetre

Els taxímetres han d’estar col·locats bé a la part superior o frontal del terç central del tauler, a la dreta del conductor, o bé a la meitat superior de la consola central.

VI. Revisió tarifes

La revisió de tarifes serà anual. No obstant, quan concorrin circumstàncies que afectin notòriament l’estructura de costos, podrà incoar-se l’expedient de revisió.

VII. Serveis per trucada telefònica a parada

Els usuaris en sol·licitar un vehicle de taxi o a una parada dotada de telèfon hauran d’indicar el seu nom, adreça i número de telèfon per tal de que pugui realitzar-se l’oportuna comprovació.

VIII. Publicitat exterior

a) La publicitat exterior haurà d’anar col·locada en plafons situats a la part superior del vehicle, subjectats mitjançant suports homologats pels Serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya.

Aquest plafons no superaran les mides que es determinin, previ informe tècnic, en l’autorització. Els plafons no podran ser lluminosos, hauran de ser abatibles i disposar dels mecanismes automàtics de seguretat.

En cap cas hauran d’impedir o limitar la capacitat de portaequipatges preceptius.

Tampoc no podrà instal·lar-se de manera que perjudiqui la visibilitat o funcionament de l’aparell indicador lluminós de tarifes de l’exterior dels autotaxis.

b) Els plafons hauran d’atenir-se, tant en la seva forma com en el seu contingut, al que disposa a l’estatut de la publicitat, Codi de la Circulació i altres normes d’aplicació.

c) Els anuncis publicitaris no podran anar en contra o causar desprestigi a institucions, organismes, països o persones, ni atemptar contra la moral o els bons costums admesos socialment en el país.

En qualsevol cas, l’ajuntament podrà ordenar la retirada de qualsevol missatge publicitari que consideri vulnerant d’aquestes condicions, i podrà ordenar la suspensió de l’autorització de publicitat d’un a dotze mesos i, en el supòsit de reincidència, inhabilitar l’empresa per explotar publicitat als taxis.

d) Els vehicles autoritzats per portar la publicitat únicament podran portar col·locats els anuncis degudament autoritzats i els distintius i rètols propis del servei. Dita autorització s’acreditarà mitjançant el document que, a tal efecte, expedeixi l’ajuntament.

c) L’autorització per a l’exhibició d’anuncis publicitaris en l’exterior dels vehicles, l’atorgament del qual sigui competència de l’ajuntament, es concedirà als titulars de llicències de taxis i podrà ésser sol·licitada bé directament per aquests, o bé mitjançant persona natural o jurídica que actuï en nom i representació d’aquell, la qual caldrà que ho acrediti fefaentment d’acord amb la legislació vigent.

En ambdós casos la sol·licitud haurà de formular-se per escrit, al qual s’acompanyarà el corresponent projecte aprovat per la Conselleria d’indústria de la Generalitat de Catalunya i, en el seu cas, pel cap provincial de Trànsit. L’autorització caducarà, en tot cas, el 31 de desembre de cada any.

f) L’autorització municipal estarà subjecta al pagament de la corresponent taxa, que serà exigida amb independència del pertinent impost municipal.

g) El titular de llicència que exhibeixi publicitat contravenint les anteriors normes incorrerà en falta molt greu tipificada en aquest Reglament.

IX. Publicitat interior

a) La publicitat en l’interior dels vehicles anirà col·locada al respatller dels seients davanters.

Els anuncis no seran fixos ni d’adhesió directa, sinó que disposaran d’un suport amb la finalitat que puguin ésser col·locats o retirats a decisió del titular de la llicència.

Seran de material que no pugui ocasionar perill o toxicitat als passatgers, limitar la visibilitat del conductor, reduir les condicions de comoditat del vehicle, ni impedir la perfecta visió del taxímetre per l’usuari.

Les dimensions del cartell publicitari, inclòs el suport, no podran ésser superiors a les del respatller de cada un dels seients davanters en què vagi col·locat, podent-hi estar inserits un o diversos anuncis a la vegada.

b) L’autorització per a l’exhibició d’anuncis publicitaris a l’interior dels vehicles, l’atorgament del qual serà competència de l’Ajuntament, es concedirà als titulars de llicències taxis i podrà ésser sol·licitada bé per aquests, bé per empreses publicitàries o beneficiàries d’elles, sempre que actuïn en nombre i representació d’aquests titulars.

En ambdós supòsits, la sol·licitud haurà de formular-se per escrit al qual s’acompanyarà el corresponent projecte.

L’autorització caducarà, en tot cas, el dia 31 de desembre de cada any.

c) La publicitat en l’interior dels taxis no podrà anar en contra o causar desprestigi a institucions, organismes, paisatges o persones, ni atemptar contra la moral o els bons costums admesos socialment en el país.

d) Els taxis únicament podran portar col·locats, a més dels distintius i rètols propis del servei, els anuncis publicitaris degudament autoritzats.

Dita autorització s’acreditarà mitjançant el document que, a tal efecte, expedeixi l’ajuntament.

e) L’autorització a què es refereixen els epígrafs b) i d) estarà subjecta al pagament de la corresponent taxa municipal que s’exigirà amb independència del pertinent impost municipal.

f) Serà nul·la tota publicitat contrària a l’establer en l’estatut de la publicitat, el Codi de Circulació i altres disposicions de rang superior a aquestes normes.

g) El titular de la llicència que exhibeixi publicitat contravenint les anteriors normes incorrerà en la falta molt greu tipificada en el present Reglament.

Les precedents normes entraran en vigor en la forma prevista a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat aprovat per acord de Ple celebrat el dia 14 de juliol de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 167 de 21 de juliol de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 203 de 3 de setembre de 2005.

Aquest reglament ha estat modificat en els seus articles 15, 23 i norma complementària III, per acord de Ple celebrat el dia 27 de febrer de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 55 de 7 de març de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 93 de 22 d’abril de 2006.

Aquest reglament ha estat modificat en el seu article 15 per acord de Ple celebrat el dia 28 de novembre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 11 de data 15 de gener de 2014 i el definitiu en el BOPT núm. 81 de data 7 d’abril de 2014.