La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 09/03/2020

Índex

T I T O L     I

===============

 

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1er. OBJECTE I AMBIT D’APLICACIÓ

 

1.- El present Reglament té per objecte la regulació de la venda no sedentària que s’exerceixi en el mercat no sedentari existent al terme municipi.

 

Article  2n. DEFINICIÓ DE MERCAT AMBULANT

 

1.- Mercat ambulant és aquell en el que les activitats comer­cials es realitzen sense un establiment permanent, té caràc­ter periòdic, i les instal·lacions des d’on es desenvolupen les operacions comercials són desmuntables o transportables, incloent-hi els camions-botiga, i comprèn la venda al detall de tota mena d’articles de consum domèstic.

 

2.- El mercat ambulant s’ubica en un emplaçament urbà comprès entre els carrers Joaquim Mir i carrer del Mar autoritzat per l’Alcaldia.

 

3.- Queda prohibida la venda ambulant en tot el terme municipal de Cunit, fora de l’àmbit assenyalat pel mercat setmanal o altres que poguessin autoritzar-se.  El mercat setmanal té caràcter tancat, reservat exclusivament als venedors prè­viament autoritzats i amb la taxa puntualment pagada.

 

4.- El règim de funcionament es regeix pel principi de llibertat d’empresa i s’emmarca entre d’altres raons d’interès general, per la protecció dels drets dels consumidors/es, i de la salut pública, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials i la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà.

 

Article 3er. PERIODICITAT I HORARIS

 

1.- El mercat ambulant se celebrarà setmanalment, el dijous de cada setmana. Si el dijous es festiu, l’Alcaldia podrà establir un altre dia si ho considera oportú, avisant-se mitjançant un Ban, amb una setmana d’antelació .

 

2.- L’horari de celebració del mercat serà de 08 h. A 14.00 hores.

 

3.- El muntatge es realitzarà com a màxim 2 hores abans de l’inici de la venda i el desmuntatge haurà de finalitzar obligatòriament a les 14.30 hores, no podent començar abans de les 13.00 hores. Només en aquest horari els vehicles dels comerciants podran tenir accés de càrrega i descàrrega, operacions a fer amb la màxima celeritat possible. En cas d’alguna inclemència climatològica, i amb autorització prèvia del responsable del mercat es podrà permetre una certa flexibilitat en l’aplicació d’aquesta norma.

 

4.- A partir de les 8’30 hores, no podrà haver-hi cap vehicle a la zona de celebració del mercat per fer el muntatge de les parades. A partir d’aquesta hora, el muntatge s’haurà de fer des de fora del recinte del mercat.

 

5.- Fora d’aquest horari no es permetrà la circulació ni l’esta­cionament de vehicles dintre el recinte del mercat.

 

6.- L’Ajuntament podrà modificar el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat al mercat. Sempre que l’Ajuntament, per raons objectives que ho aconsellin (execució d’obres, celebració d’actes, etc., sense que aquets canvis donin dret a cap tipus d’indemnització) vulgui fer ús d’aquestes facultats es farà, donant compte, amb informació, als titulars de les autoritzacions amb la suficient antelació. Per raons d’interès general, l’Ajuntament també podrà, previ avís als paradistes quan sigui possible, cancel·lar la celebració del mercat de forma temporal o indefinida.

 

7.- Els agents de la Policia Local, vetllaran per al compliment d’allò que es disposa en aquest article sancionant als infractors, en aplicació de la Normativa General de circulació

 

8.- Els vehicles al servei de les parades hauran de complir les següents prescripcions:

 

 1. Els vehicles no podran romandre a l’espai destinat al mercat a partir de les 8’30 hores per fer la descàrrega de les mercaderies. Els vehicles podran romandre darrera de la seva parada, sempre i quan hi hagi suficient espai i no se surti de la zona marcada per venda en el mercat, prèvia comprovació de l’encarregat del mercat.
 2. L’apartat anterior no s’aplicarà als vehicles condicionats com a botigues ambulants, sempre que hi hagi espai suficient a la parada prèvia autorització de l’Alcaldia.
 3. És prohibit de desplaçar cap element constitutiu del mobiliari urbà.

 

T I T O L   II

==============

 

DE LES PARADES

 

Article 4rt. VENDES AUTORITZADES

 

1.- En les parades del mercat només es podran vendre els gèneres i productes emparats per l’epígraf de l’Impost sobre les Activitats Econòmiques en vigor, que posseeixi el titular. Cas que el titular de l’autorització canviï de l’epígraf inicial, haurà d’aportar el nou epígraf de venda, quedant pendent d’autoritzar el canvi d’epígraf segons la quantitat existent del nou epígraf.

 

2.- No es permetrà la venda de productes, especialment els alimentaris, que per llur forma de presentació o per altres circumstàncies, incompleixin les normes tècniques-sanitàries vigents.

 

 

Article 5è. DIMENSIONS DE LES PARADES

 

1.- Cada unitat de parada serà de les dimensions que estipuli l’Alcaldia, en funció del lloc disponible i de les exigèn­cies del tipus de venda que es pretengui fer.

 

2.- Les parades tindran una amplada mínima de quatre metres i màxima de dotze metres.

 

3.- Els articles exposats a la venda seran col·locats a una alçada mínima de vuitanta centímetres del sòl.  En cap cas s’admetrà l’exhibició dels productes directament sobre el terra.

 

4.- Només es podrà ocupar els espais mercats en la zona del mercat ambulant.

 

5.- El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat serà establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris:

 1. 1. El sòl públic disponible.
 2. 2. La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional. Veure annex reglament configuració parades mercat venda no sedentària.
 3. 3. Els condicionaments urbanístics i circulatoris.
 4. 4. Aspectes mediambientals i de política social.

 

T I T O L    III

================

 

 

ADJUDICACIÓ I CANVIS DE TITULARITAT DE LES AUTORITZACIONS

 

Article 6è. DURADA DE LES AUTORITZACIONS

 

1.- Les autoritzacions per ocupar els llocs de venda del mercat ambulant tindran durada anual.

 

Article 7è.  ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS

 

1.- Després de concedida la corresponent autorització per primera vegada, es considerarà  automàticament prorrogada per a l’exercici següent.  Cas de que el seu titular no estigui interessat en aquesta pròrroga, caldrà que ho comuniqui mitjançant sol·licitud a l’Ajuntament.

 

1.1- L’autorització s’atorgarà per un període màxim de vuit anys, un cop acabada l’autorització el titular de la parada en l’últim any de vigència haurà de sol·licitar una nova pròrroga de la seva autorització.

 

2.- Si algun dels sol·licitants desitja un canvi o ampliació de lloc, podrà optar entre els que restin vacants, en el següents termes:

 

2-1 Tenen prioritat els titulars de les parades amb autorització corresponent, prèvia sol·licitud adjudicant-se per ordre de presentació d’aquestes.

 

2-2 Finalment, si encara resten llocs vacants, s’adjudicaran als sol·licitants de noves autoritzacions, per ordre de sol·licituds, l’Alcaldia podrà establir un nou criteri d’autorització depenent de les vacants i la falta de noves activitats.

 

2-3 En cap cas un usuari del mercat podrà ser titular de més d’una autorització.

 

 

Article 8è. BAIXES

 

1.- Cas de produir-se la baixa per mort, renúncia, caducitat, o qualsevol causa d’algun titular de les autoritzacions vi­gents, l’autorització podrà ser atorgada al cònjuge, fills, pares o germans degudament acreditada amb vigència fins a la fi de l’exercici econòmic.

 

2.- El que estableixen els paràgrafs anteriors serà sense perju­dici del que prescriu l’article següent.

 

Article 9è. TRASPÀS DE PARADES

 

1.- Les autoritzacions per ocupar llocs de venda del mercat ambulant no són transferibles per cap títol, llevat del cas de mort, impossibilitat física o jubilació del titular. En aquest cas, prèvia petició dels interessats, es podrà auto­ritzar el traspàs en favor del cònjuge, fills, pares o germans degudament acreditats.

 

2.- L’Alcaldia podrà autoritzar la transmissió al cònjuge, fills, pares o germans degudament acreditats en cas de renúncia del titular.

 

Article 10è. TRASPASSOS IL·LEGALS

 

1.- Qualsevol supòsit de transferència, subarrendament o anàleg, del lloc de venda o de l’autorització per ocupar-lo, efectuada pel titular, donarà lloc a la  caducitat de l’autorització.

 

 

T I T O L   IV

==============

 

DE LES TARIFES

 

Article 11è. TAXA

 

1.- Les autoritzacions que s’atorguin per l’ocupació d’espais en el mercat ambulant donaran lloc a la percepció per part de l’Ajuntament de la  corresponent taxa.

 

2.- La imposició d’aquesta taxa, la seva reglamentació i les tarifes de la mateixa, serà aprovada per l’Ajuntament Ple de conformitat amb la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

 

Article 12è.- PAGAMENT

 

La tarifa anual de la taxa per l’ocupació d’espais del mercat ambulant es satisfarà de la següent manera:

 

1.- Per a les autoritzacions renovades automàticament segons el que disposa l’art. 7è d’aquest Reglament, el termini de pagament per la totalitat de la quota anual, serà del 15 de febrer al 15 d’abril.

 

 

En els casos de nova autorització i quan l’activitat no s’iniciï dins el primer trimestre de l’any, la quota serà prorratejada pels trimestres naturals que restin per finalitzar l’any inclòs el de l’inici de l’activitat, i s’haurà de fer efectiva la totalitat de la quota en el moment d’atorgament de l’esmentada autorització.

 

2.- En via executiva fora dels terminis assenyalats per període voluntari.  El pagament comportarà l’aplicació del recàrrec corresponent, de conformitat amb allò establert a  la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

 

Si transcorreguts 30 dies de la data d’inici del període executiu, no s’hagués satisfet el deute, l’autorització d’ocupació quedaria caducada automàticament i sense més notificació.

 

 

T I T O L   V

=============

 

DEL FUNCIONAMENT DEL MERCAT

 

Article 13è. IDENTIFICACIÓ DELS VENEDORS I OCUPACIO DELS LLOCS DE VENDA

1.- Tots els Titulars de les parades que assisteixin al mercat ambulant hauran d’estar en possessió de la tarja que acredita l’autorització per ocupar el lloc.  Aquesta tarja haurà de col·locar-se en lloc visible i permanent de la parada, com a requisit previ per poder començar l’activitat de venda.

 

2.- Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir directa i personalment l’activitat comercial.

 

3.- Podran també fer-ho en el seu nom el cònjuge, fills, o parella de fet acreditativa per qualsevol mitjà, i assalariats, amb contracte de treball i en situació d’alta a la Seguretat Social.

 

4.- En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan  aquesta estigui integrada per més d’una persona física, serà necessari justificar documentalment la relació jurídica entre el titular i la persona física que exerceixi l’activitat.

 

5.- En cas de cooperativistes només s’atorgarà l’autorització, a nom del cooperativista que hagi d’exercir la venda.

 

6.- Els llocs de venda del mercat ambulant hauran de ser ocupats personalment pel titular de l’autorització o suplent, sempre identificats a la tarja per la fotografia del titular i suplent. Cas que algun dijous,  per raó de malaltia o altra causa de força major degudament acreditada, fos necessari, es podrà autoritzar que siguin ocupats pel cònjuge, fills, pares, germans o persona assalariada contractada i assegurada, prèvia autorització de l’encarregat del mercat ambulant.

 

7.- Només podran ser suplent de la parada el cònjuge, fills, pares o germans, prèvia presentació de la corresponent documentació que ho acrediti.

 

 

 

Article 14è. LLOCS NO OCUPATS PELS SEUS TITULARS

 

1.- Els espais del mercat que, a partir de les nou del matí, no hagin estat ocupats pels titulars de les autoritzacions corresponents, hauran de quedar lliures i no podran ser ocupats per cap titular de l’autorització col·lindant.

 

2.- No obstant en el període d’octubre fins a maig, els llocs no ocupats pels titulars de les autoritzacions només podran ser ocupats per altres titulars de les zones més llunyanes del mercat, sempre i quan ho autoritzi l’encarregat del mercat.

 

3.- Cada titular autoritzat només podrà ocupar el metres que en la seva tarja d’identificació constin;  en cas d’ocupar metres de més ho haurà d’autoritzar l’encarregat del mercat abans de ser ocupats .

Article 15è. REQUISITS PER EXERCIR LA VENDA AMBULANT

 

1.- Per poder exercir la venda en el mercat ambulant de Cunit, les persones físiques o jurídiques hauran de complir els següents requisits:

 

1.1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.

 

1.2. Estar donat d’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en l’epígraf que correspongui més exactament al tipus de mercaderia que destini a la venda, i estar al corrent de pagament de la quota anual o en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.

 

1.3. Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social en el règim especial de treballadors per compte propi, i de les quotes empresarials del règim gene­ral, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social.

 

1.4. Estar al corrent de pagament de la taxa munici­pal.

 

1.5. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

 

1.6 Complir tots el requeriments que estableixin les reglamentacions específiques aplicables als articles que s’exposin per la venda.

 

1.7 Els venedors de nacionalitat estrangera, hauran d’estar, a més, en possessió dels corresponents permisos de  residència i treball per compte propi, així com qualsevol altre document que, en virtut de la legislació d’estrangeria fos preceptiu.

 

1.8. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 euros.

 

1.9. Quant es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors estant adscrits en mateix Règim de la Seguretat Social (General o  Especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la cooperativa.

 

1.10. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

 

Article 16è. ASSISTENCIA AL MERCAT

 

1.- Els titulars d’autoritzacions d’ocupació d’espai queden obligats a assistir al mercat ambulant setmanal durant la vigència de la reserva. Aquell que deixi d’assistir-hi durant més de 3 vegades consecutives serà sancionat amb la caducitat de l’autorització.

 

2.- Si la inassistència respon a alguna causa de força major, haurà d’acreditar-se.

 

Article 17è. DRETS I OBLIGACIONS

 

DRETS

 

Els titulars de les parades tindran els següents drets:

 

 1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.
 2. Rebre per part de l’Ajuntament i prèvia sol·licitud, la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin o afectin la venda.
 3. Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, sempre amb la corresponent autorització.
 4. Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesanal expressament autoritzada.
 5. Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant un període de 2 dies per causa justificada, però sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents.
 6. Sol·licitar un canvi d’ubicació i/o ampliació del lloc.
 7. Nomenar representants i constituir entitats de representació.
 8. Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat.

 

OBLIGACIONS

 

Els titular de les parades tindran les següents obligacions:

 

 1. Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament
 2. Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que hagi acordat l’ens local, sense interrupcions injustificades.
 3. Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi aquest reglament i la normativa general i sectorial específica en relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda.
 4. Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control.
 5. Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer constar precedit de les sigles PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible.
 6. Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada.
 7. Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’efectuaran sempre a la vista del públic.
 8. Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i el preu dels productes, i l’import de la seva compra.
 9. Els corresponents instruments de pesada i mesura, segons sistema mètric decimal podran ser objecte de comprovació per l’encarregat municipal de control dels mercats de venda no sedentària.
 10. Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa en la recollida dels residus, que s’hauran de dipositar en els llocs assenyalats.
 11. Netejar l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat, i dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin instal·lat a l’efecte, deixant completament neta la part ocupada al finalitzar cada jornada. Caldrà separar selectivament les diferents fraccions: paper i cartró, plàstics i orgànica.
 12. Vestir neta i acuradament i mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, amb els funcionaris municipals i amb el públic en general.
 13. Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat .
 14. Les persones físiques titulars de l’autorització estan obligades a exercir personalment l’activitat econòmica o a través del cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i assalariats, amb contracte de treball i en situación d’alta a la Seguretat Social.
 15. Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. El pagament s’ha de domiciliar en una entitat financera, bancària o d’estalvis, llevat dels casos en què s’estableixi una forma de pagament diferent.
 16. Estar al corrent del pagament d’impostos, comptar amb la llicència fiscal, estar donats d’alta a la Seguretat Social, al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i al corrent en el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
 17. Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o distintiu atorgat per l’Ajuntament.
 18. Disposar de fulls oficials de reclamació.
 19. Exhibir la mercaderia de taulell endins.
 20. Els productes de venda no podran ser exhibits en cap cas sobre el terra o paviment, hi hauran de situar-se a una alçada no inferior a_80_ cm.
 21. Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal encarregat del control del mercat, la Policia Local i la resta de personal auxiliar o subaltern.
 22. Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent les vacances.
 23. Els titulars que venguin roba o altres articles d’equipaments de la persona que els compradors s’han d’emprovar, hauran d’habilitar a l’interior o darrera de cadascuna de les parades els emprovadors necessaris que, a més a més hauran de ser tancats.
 24. Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera els paviments, estan obligats a col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els elements de la instal·lació.
 25. Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.
 26. Reparar els desperfectes que causi a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda, jardineria i mobiliari urbà en general.
 27. Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.

 

 

 

 

 

 

Article 18è. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA.

 

Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d’un període de fins a un mes en concepte de vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l’òrgan competent.

 

Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o per vacances haurà de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona que exercirà l’activitat. S’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 1 mes el període de vacances de què preveu gaudir. Si el titular no manifesta res al respecte, s’entén que és el mes d’agost.

 

Article 19è. ABSÈNCIES JUSTIFICADES

 

Es consideren causes justificades, amb el corresponent justificant, les següents:

 1. 15 dies naturals en cas de matrimoni.
 2. 4 dies naturals en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu es necessiti fer un desplaçament, el termini serà de 6 dies.
 3. 1 dia per trasllat de domicili habitual.
 4. El temps indispensable, pel compliment d’un deure inexcusable de carácter públic i personal, comprenent l’exercici del sufragi actiu.
 5. L’avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia, que dificulti el desenvolupament normal de l’activitat comercial.

 

Article 20è. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL MERCAT

 

Correspon a l’Ajuntament exercir la vigilància i inspecció del mercat. Quan sigui procedent, podrà adoptar les mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís de la mercaderia. Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar.

 

En el cas d’infracció que pugui afectar a la seguretat dels productes alimentaris posats a la venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les mesures necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.

 

L’Ajuntament designarà EL PERSONAL DEL MERCAT, a qui li correspondrà el control del mercat. També li correspondrà situar els comerciants als seus respectius llocs de venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat, i en tot allò que afecti a l’ordre, la disciplina i la neteja. Serà l’encarregat de disposar les mesures necessàries per el bon funcionament del mercat, i donar compte dels fets i incidències a l’òrgan competent.

 

Correspon a la POLICIA MUNICIPAL la vigilància i el manteniment de l’ordre públic al recinte, ordenar el trànsit i l’estacionament al recinte de la zona del mercat i la col·laboració amb el personal del mercat.

 

Correspon a la INSPECCIÓ SANITÀRIA, examinar, les condicions sanitàries dels articles d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions deficients.

 

Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada també pot efectuar controls sobre els àmbits de les seves competències sectorials, en relació a l’activitat comercial dels marxants en el mercat

 

Article 21è. TIPUS D’INFRACCIONS

 

Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus, greus i molt greus.

 

Les infraccions prescriuran:

 

 • les lleus als sis mesos
 • les greus als dos anys
 • les molt greus als tres anys.

 

A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir de la data de comissió de la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es tindrà en compte la data de finalització de l’activitat il·lícita..

 

INFRACCIONS LLEUS

 

Tindran consideració d’infraccions lleus:

 

 1. El comportament que produeixi molèsties al públic o altres paradistes i el contrari a les bones costums i normes de convivència dins el recinte del mercat 2. No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada.
 2. La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de l’activitat.
 3. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades.
 4. L’ocupació per la parada de més espai de l’autoritzat, i l’exposició de mercaderies fora del lloc assignat.
 5. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
 6. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
 7. No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la documentació relativa a la parada.
 8. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.
 9. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que contenen el Reglament, que no tinguin el caràcter de greus o molt greus.

 

INFRACCIONS GREUS

 

Tindran consideració d’infraccions greus:

 

 1. La reincidència d’infraccions lleus dins el període de sis mesos.

Es considera que existeix reincidència quan es comet en el termini d’un any, més d’una infracció, quan així és declari per infracció ferma.

 1. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda i un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions.
 2. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la información requerida pel personal autoritzat, amb vista al compliment de les funcions de informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la present ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta.
 3. Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat.
 4. La inobservància de les instruccions que discrecionalment i pel bon funcionament del mercat doni el personal del mercat.
 5. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.
 6. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre parades laterals.
 7. La manca de condicions higiènic – sanitàries dels llocs de venda, dels manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i aliments posats a disposició del consumidor.
 8. La venda de productes no compresos en la corresponent autorització.
 9. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats.
 10. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta.
 11. No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i comprovants de compra dels productes que es posin a la venda.
 12. Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i alimentària.
 13. Posar música o megafonia, a excepció de les parades específicament destinades a la venda d’articles o complements musicals sense excedir dels decibels permesos.
 14. La connivència amb la venda il·legal.
 15. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat.
 16. Canviar l’emplaçament de la parada sense autorització.

 

INFRACCIONS MOLT GREUS

 

Tindran consideració d’infraccions molt greus:

 

 1. La reincidència d’infraccions greus dins el període de dos anys.
 2. El fet de subministrar informació o documentació falsa.
 3. Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat.
 4. El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat.
 5. Tenir treballant a la parada menors, en edat d’escolaritat obligatòria.
 6. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o d’inspecció en les matèries objecte del Reglament.
 7. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l’Ajuntament per un temps de 2 dies. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.
 8. La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades.
 9. Les infraccions per frau, adulteració o engany.
 10. No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest s’activés.
 11. Exercir l’activitat sense autorització municipal.
 12. El traspàs o subarrendament de la parada.

 

 

 

Article 22è. SANCIONS

 

Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió o revocació absoluta de l’autorització.

 

1.- Infraccions lleus:

 1. Advertiment
 2. Multa fins 20.000€

 

Es considera que existeix reincidència quan es comet en el termini d’un any, és una infracció, quan així és declari per infracció ferma.

 

2.- Infraccions greus:

 1. Suspensió de l’autorització de 1 a 6 mesos.
 2. Multa de 20.001€ fins 100.000 €

3.- Infraccions molt greus:

 1. Revocació de l’autorització.
 2. Multa de 100.001 € fins 500.000 €

 

Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures complementàries com:

 • La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos a la salut de les persones.
 • El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense disposar de la preceptiva autorització.

 

El procediment per a la imposició de les sancions a les infraccions previstes és el procediment sancionador que regula la legislació vigent en la matèria, prèvia la instrucció del corresponent expedient administratiu.

 

Article 23è. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

 

L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:

 1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que d’aquest incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers.
 2. La reincidència quan no sigui determinant de l’infracció.
 3. El grau d’intencionalitat.
 4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.
 5. La quantia del benefici il·lícit.
 6. El volum de vendes.
 7. La situació de predomini de l’infractor al mercat.
 8. La gravetat dels efectes socioeconòmics.
 9. A efectes de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats.

 

Article 24è. PRESCRIPCIÓ DE LES SANCIONS

 

Les infraccions molt greus prescriuen als 5 anys, les greus prescriuen als 2 anys i les lleus a l’any. Aquests terminis es compten a partir de la producció del fet sancionable o de l’acabament del període de comissió si es tracta d’infraccions continuades.

 

Es consideren cancel·lats els antecedents infractors quan hagin transcorregut els mateixos terminis de l’apartat anterior, els quals comencen a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi complert la resolució sancionadora.

 

Article 25è. ACTUACIONS PROHIBIDES

 

En el mercat ambulant queda prohibit:

 

1.- Vendre mercaderies o gèneres de qualsevol classe des de l’exterior de les parades, passadissos del mercat, etc., havent-se de limitar els venedors a ocupar estrictament l’espai que tinguin assignat.

 

2.- Emmagatzemar capses buides, sacs i altres materials pertanyents al venedor que, no essent mercaderies exposades per la venda, alterin les condicions estètiques o sanitàries del lloc.

 

3.- Fer publicitat acústica de la venda, ja sigui amb altaveus o similars, ja sigui a crits.

 

Article 26è. PESOS I MESURES

 

1.- Els pesos, balances i mesures que utilitzin els venedors seran sempre del sistema mètric decimal i degudament verifi­cats per la Delegació d’Indústria.

 

2.- L’Encarregat del mercat podrà comprovar en tot moment les balances, pesos, etc., dels venedors.

 

3.- Les operacions de pesar i mesurar s’efectuaran sempre a la vista del públic.

 

Article 27è. PAGAMENT DE LES MERCADERIES

 

1.- Els venedors admetran com a pagament de les mercaderies venudes qualsevol moneda de curs legal a l’Estat, sigui quina sigui la seva classe i valor.  Quan el comprador no disposi de l’import exacte del producte adquirit, el venedor li haurà de facilitar el canvi necessari.

 

Article 28è. EXPOSICIÓ DE LES MERCADERIES

 

2.-Els venedors hauran d’exposar a la vista del públic totes les existències de que disposin per ser destinades a la venda del dia, amb l’únic límit de la capacitat de la para­da.

 

Article 29è. HIGIENE DEL MERCAT

 

1.- Els venedors estaran obligats a observar la més exquisida higiene i neteja en la presentació i venda del articles del seu comerç.

 

2.- Les persones que pateixin alguna malaltia infecto-contagiosa no podran actuar com a venedors.

 

3.- Restarà estrictament prohibit:

 

3.1.- Dipositar fruites, verdures, articles en mal estat o deixalles de qualsevol mena, fora dels llocs expressament assenyalats a l’efecte.

 

3.2.- Embolicar les mercaderies amb papers que hagin estat ja utilitzats, de pes superior a l’admès, o impresos.

 

3.3.- Cuinar i encendre foc dintre del mercat, sense autorització expressa.

 

3.4.- Llençar aigua a terra o al carrer, encara que sigui neta.

 

3.5.- Vendre articles en mal estat o que tinguin sobre­passada la data de caducitat.

 

3.6.- Vendre productes càrnics, embotits o altres que precisin refrigeració, sense tenir instal·lat un taulell frigorífic a la parada que garanteixi la perfecta conserva­ció del gènere.

 

3.7.- Queda prohibida la venda de peix, llevat que sigui en conserva o salum.

 

4.- En acabar l’horari de venda, els venedors deixaran el seu espai ben net, apilant les deixalles de forma que la seva recollida pel SERVEI MUNICIPAL de neteja sigui fàcil i ràpida.

 

Article 30è. RESPONSABILITAT

 

1.- Els titulars de les autoritzacions per l’ocupació de llocs en el mercat seran en tot cas responsables dels danys o perjudicis que, com a conseqüència de la seva actuació, puguin ocasionar a l’Ajuntament o a tercers.

 

Article 31è. RECLAMACIONS I RECURSOS

 

Contra les instruccions i indicacions que doni l’Encarregat del mercat es podrà presentar la oportuna reclamació davant l’Ajuntament.

 

Contra les resolucions o acords que adoptin els òrgans municipals en aplicació o interpretació d’aquest Reglament es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’hagi adoptat, en el termini d’un mes comptant des de la data de la seva notificació o publicació.

DILIGÈNCIA

Aquest reglament ha estat aprovat,aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el dia 6 de febrer de 1992, i aprovació definitiva amb la publicació en el BOP 131 de 6 de juny de 1992. Darrera modificació segons acord de Ple celebrat el dia 28 de gener de 2016 publicant-se l’edicte d’aprovació inicial al BOPT núm. 26 de 9 de febrer de 2016 i l’edicte d’aprovació definitiu al BOPT núm. 60 de 30 de març de 2016.