La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 13/07/2018

Índex

 

REGLAMENT 9.09 DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE CUNIT

CAPÍTOL I: GESTIÓ DEL SERVEI

CAPÍTOL II: ÒRGANS DE GOVERN

1.- La Comissió de Seguiment

2.- El Director.

3.2- El Claustre de professors.

CAPÍTOL III: ASSIGNATURES I ACTIVITATS DOCENTS.

CAPÍTOL IV: CALENDARI ESCOLR

CAPÍTOL V: ACCÉS I PERMANÈNCIA EN EL CENTRE.

1.-Requisits d’admissió

2.-Forma d’accés.

3.-Temps de permanència en el Centre.

4.-Assistència.

5.-Baixes.

CAPÍTOL VI: REGIM ECONÒMIC.

CAPÍTOL VII: AVALUACIÓ.

CAPÍTOL VIII: PROFESSORAT.

1.-Titulació.

2.-Responsabilitats dels professors.

CAPÍTOL IX: NORMES REGULADORES DE REGIM INTERN DEL CENTRE.

1.-Drets dels Alumnes.

2.-Deures dels alumnes.

3.-Règim disciplinari.

CAPÍTOL  X: NORMES GENERALS

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓ FINAL

REGLAMENT 9.09 DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CUNIT

Aquest reglament constitueix la normativa pròpia i és considerat l’instrument d’organització i gestió de l’escola municipal de música de Cunit.

CAPÍTOL I: GESTIÓ DEL SERVEI:

El servei mantindrà en tot moment la qualificació de servei públic municipal, prestat en règim de gestió indirecta i mitjançant concessió i l’Ajuntament de Cunit ostentarà en tot moment la potestat d’ordenar discrecionalment, amb indemnització o sense, segons procedeixi, les modificacions en el servei que aconselli l’interès públic prèvia consulta del concessionari.

CAPÍTOL II: ÒRGANS DE GOVERN:

1.- La Comissió de Seguiment:

Està constituïda per:

 • 2 representants de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Cunit.
 • 2 representants de l’entitat concessionària del servei de gestió de l’Escola Municipal de Música.

I presidida:

 • El/La Regidor/a de l’Àrea d’Educació.

Funcions:

 Decidir sobre l’admissió d’alumnes, dins el marc de la normativa vigent.

 1. Fer el seguiment del funcionament de l’escola, dels comptes d’explotació i de la seva situació patrimonial i quan calgui, donar compte de l’execució de les obres que s’estiguin realitzant i de les instal·lacions.
 2. Aprovar les directrius per a la programació de les activitats complementaries que es puguin dur a terme.
 3. Resoldre els conflictes i imposar les sancions en matèria de disciplina d’alumnes, d’acord amb les normes que regulen els seus drets i deures, escoltats els mestres i amb audiència dels afectats i, si s’escau, dels seus representants legals.
 4. Qualsevol altre funció atribuïda per la normativa vigent.

2.- El/la Director/a Acadèmic/a:

 La Direcció de l’Escola Municipal de Música de Cunit serà nomenada pel responsable de l’entitat concessionària.

Funcions:

 1. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre per a la consecució del projecte educatiu del centre d’acord amb les disposicions vigents.
 2. Complir i fer complir les normes i demés disposicions legals vigents.
 3. Ostentar la representació del centre, en el marc de les funcions atribuïdes a l’entitat concessionària,  sense perjudici de les atribucions de les demés autoritats educatives.
 4. Col·laborar amb els òrgans de l’administració educativa per a l’assoliment dels objectius educatius del centre.
 5. Afavorir la convivència de l’escola e imposar les correccions que corresponguin en compliment dels criteris fixats.
 6. Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions pedagògiques i fer que s’executin els acords adoptats.
 7. Qualsevol altre funció contemplada pel present Reglament no encarregada a altre organisme.

3.- El Claustre de Professors:

El claustre de professors està format per la totalitat dels mestres de l’escola municipal de música.

Per aconseguir que l’alumnat tingui una formació artística de qualitat i garantir-la, és necessari que tot el professorat es faci partícip del funcionament del centre.

Funcions:

 Col·laborar en la implantació del projecte educatiu del Centre segons les disposicions educatives vigents i el Projecte Curricular i garantir la coordinació i planificació del professorat en el desenvolupament del programa docent.

 1. Cooperar en les directrius establertes per a la programació i desenvolupament de les activitats complementaries que es puguin dur a terme.
 2. Garantir l’assistència i presència del professorat en l’horari docent designat i en les reunions programades, en cas de preveure la no assistència al centre, caldrà sol·licitar-ho expressament i obtenir l’autorització.
 3. Garantir la continua comunicació amb el centre, per al coneixement de les possibles convocatòries, reunions, esdeveniments que es programin durant el curs escolar.
 4. En qualsevol cas, col·laborar en l’adopció de les mesures i decisions pedagògiques que s’aprovin.

CAPÍTOL III: ASSIGNATURES I ACTIVITATS DOCENTS

 Les assignatures i activitats del centre es detallaran en el pla curricular del centre.

CAPÍTOL IV. CALENDARI ESCOLAR:

 Durant el curs escolar, el període de vacances i els dies no lectius tindran com a referència el calendari escolar establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 CAPÍTOL V: ACCÉS I PERMANÈNCIA AL CENTRE.

1.-Requisits d’admissió:

a)Tenir com a mínim 4 anys d’edat el dia 31 de desembre de l’any en curs.

b)Tindran prioritat els alumnes empadronats al municipi de Cunit amb edats compreses en el pla d’estudis de l’escola. En el supòsit d’existència de places vacants, la Comissió de Seguiment considerarà la possibilitat de fer extensible l’oferta a la resta de municipis.

2.-Forma d’accés:

 Reserves de places: l’Escola efectuarà la reserva de plaça de l’alumnat en les dates establertes en el Pla d’estudis i que en tot cas seran anunciades amb la deguda antelació al tauló d’anuncis del Centre.

Sol·licitud de plaça: Per sol·licitar una plaça a l’Escola serà necessària la següent  documentació:

– Imprès de sol·licitud.

– Certificat d’empadronament.

– Si s’escau, realitzar una prova de nivell, aquells alumnes que sol·licitin la seva matriculació en un curs superior al primer curs de formació musical.

 Llistat d’admesos: Estarà formada per aquells alumnes que compleixin els requisits establerts en el punt primer d’aquest capítol i resultin seleccionats d’acord amb el següent criteri d’adjudicació de places, tenint preferència:

 • Els alumnes matriculats en la Escola Municipal de Música durant el curs vigent que hagin confirmat la seva reserva de plaça.
 • Els antics alumnes de l’Escola Municipal de Música
 • Els germans d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.
 • Les noves sol·licituds d’alumnes d’edats compreses en el disseny curricular i empadronats a Cunit.

Els interessats que no obtinguin plaça a l’escola constaran en una llista d’espera.

Procediment de matriculació: Els alumnes presentaran la documentació degudament complimentada i el justificant bancari de l’ingrés de la quantitat establerta en concepte de matrícula segons l’Ordenança municipal reguladora vigent per a formalitzar la matrícula. De manera general les dates de matriculació seran: el mes de juliol i la primera quinzena de setembre de cada any, sense perjudici que l’escola pugui establir-ne d’altres previ anunci de les mateixes al tauló d’anuncis del Centre.

3.-Asistència:

 Els estudis de música són de caràcter presencial, els alumnes han d’assistir a classe i als assaigs, concerts i audicions que es programin.  Les faltes d’assistència s’hauran de comunicar i justificar oportunament.

4.-Baixes:

 A petició de l’alumne: Durant el curs escolar, si el alumne es dona de baixa voluntàriament, haurà de comunicar-ho per escrit abans del dia 20 del darrer mes de cada trimestre; en  cas contrari, haurà d’abonar la mensualitat corresponent.

A decisió del Centre: Per incompliment greu de les normes generals, l’Escola de Música està facultada en casos excepcionals, a donar per finalitzada  la relació escolar, decisió que haurà de ser ratificada per la Comissió de Seguiment, prèvia la instrucció del corresponent expedient sancionador i audiència a la part interessada.

CAPÍTOL VI:  REGIM ECONÒMIC

El finançament de l’Escola Municipal de Música, s’efectuarà a càrrec dels recursos propis de l’Ajuntament, subvencions d’entitats públiques o privades i de les quotes dels alumnes, regulades per la corresponent i preceptiva Ordenança Municipal.

 CAPÍTOL VII: AVALUACIÓ.

Conjuntament, al seguiment continuat de l’alumne per part del professorat, l’alumne  tindrà la obligació de participar en les audicions d’instrument que es determinin. Les audicions formen part del procés d’aprenentatge dels alumnes i són una mostra del treball realitzat durant el curs davant dels seus companys i d’altres professors.

L’escola expedirà un butlletí informatiu sobre el rendiment acadèmic dels alumnes.

Per donar com a aprovat un curs a un alumne, caldrà haver obtingut una nota favorable en totes les assignatures i haver complert amb el programa d’estudis.

En casos excepcionals l’alumne pot promocionar de curs amb una assignatura suspesa del curs anterior.

 CAPÍTOL VIII: PROFESSORAT.

1.-Titulació:

 La titulació mínima exigida per exercir com a professor de l’Escola Municipal de Música serà la corresponent  segons la normativa vigent establerta a l’efecte.

2.-Responsabilitat dels professors:

 Desenvolupar les directrius generals de l’activitat docent d’acord amb els continguts acordats en els seminaris i en el Projecte Curricular de cada àrea.

 1. Dur a terme els continguts de les assignatures que es corresponguin d’acord amb la programació curricular.
 2. Complir amb les activitats del Pla d’Estudis del Centre.
 3. Assistir a les reunions que siguin convocades per qüestions de seminaris, programaciò, clautres, etc.
 4. Realitzar un informe sobre el desenvolupament de l’aula i les qualificacions.
 5. Portar un registre personal de les faltes d’assistència dels alumnes i notificar les absències.
 6. Notificar per escrit qualsevol incidència o anomalia que es produeixi.
 7. Sol·licitar per escrit qualsevol proposta de canvi d’ horari o substitució, amb la suficient antelació per  la corresponent autorització.
 8. Donar al centre educatiu una còpia del seu currículum i fotocòpia del títol per a que consti dins de la documentació de l’escola.

3.- Drets dels professors:

 Donar les seves classes sense cap interrupció, sempre que no sigui per una causa justificada.

 1. Ser respectats en la seva dignitat personal.

 CAPÍTOL IX: NORMES REGULADORES REGIM INTERN:

 1.- DRETS DELS ALUMNES.

 1. Els alumnes tenen dret a rebre una formació que asseguri l’assoliment i coneixement dels objectius establerts en el Projecte Curricular del Centre.
 2. Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu rendiment acadèmic, per la qual cosa se’ls ha d’ informar dels criteris d’avaluació i els continguts de les proves a què seran sotmesos, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament de  cada curs o matèria avaluable.
 3. Els alumnes tenen dret a que se’ls respecti la llibertat de consciència i les seves conviccions.
 4. Els alumnes tenen dret al respecte a la seva integritat física i a la seva dignitat personal.
 5. El alumnes tenen dret a ser informats i a participar en el funcionament i la vida del centre.
 6. Sempre que sigui possible es facilitarà que l’alumne estudiï amb el Professor de la seva elecció. L’escola es reserva el dret de decidir l’adjudicació de professor si el nombre d’alumnes aspirants ho fes necessari.

 2.- DEURES DELS ALUMNES:

 Els/les alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i llibertats dels membres de la comunitat educativa del centre.

 1. L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes matriculats a l’escola municipal de música i comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen; aquest deure es concreta en les obligacions següents:
 1. Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.
 2. Realitzar les tasques formatives encomanades pels mestres en l’exercici de les serves funcions docents.
 3. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.
 4. El respecte a les normes de convivència dins de l’escola com a deure bàsic de l’alumne  s’estenen a les obligacions següents:
 5. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de l’escola.
 6. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
 7. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions de l’escola.
 8. Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del Centre.
 9. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament i de la convivència en el Centre.
 10. Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret dels altres alumnes a que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules.
 11. Està prohibit l’ús de telèfons mòbils o altres aparells que puguin destorbar el desenvolupament de les classes.
 12. Està prohibit fumar en el centre.
 13. No està permès d’entrar menjar ni begudes dins les aules..

3.-RÈGIM DISCIPLINARI:

 La Comissió de Seguiment, a proposta de la direcció de l’escola podrà imposar mesures correctores a les conductes contràries a les normes, i sancionar les conductes greument perjudicials comeses pels alumnes, en la manera que disposa aquest Reglament.

En cap cas no podran imposar-se sancions contra la integritat física i la dignitat personal de l’alumne.

 La imposició als alumnes de les mesures correctores i de les sancions que preveu el present Reglament, haurà de ser sempre, proporcionada a la seva conducta i haurà de tenir en compte les circumstàncies personals, familiars i socials del alumne, contribuint en la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu.

El Director de l’Escola de Música, vetllarà pel compliment efectiu de les mesures correctores i sancions imposades als alumnes.

Correspon a la Comissió de Seguiment, imposar les sancions per la comissió de les conductes greument perjudicials, prèvia la instrucció del corresponent expedient i audiència de l’interessat. En el supòsit d’alumnes menors d’edat seran convocats els seus pares o representants legals.

En casos molt greus, en el moment d’obertura de l’expedient sancionador, el Director de l’Escola podrà adoptar mesures provisionals, donant trasllat de les mateixes en el mateix moment de la seva adopció, a la Comissió de Seguiment i a l’interessat o representant d’aquell.

 Conductes contràries a les normes de convivència del Centre:

 1. Les faltes injustificades i reiterades de puntualitat o d’assistència a classe.
 2. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els membres de la comunitat educativa.
 3. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats de l’escola.
 4. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra els seus companys o professors.
 5. El deteriorament, causat intencionadament, o per negligència, de les dependències del centre, del material d’aquest o de la comunitat educativa de l’escola.
 6. Manca d’atenció a les explicacions dels mestres, amb distorsió del normal funcionament de la classe.
 7. No portar el material necessari que permeti un desenvolupament normal de les activitats.
 8. No realitzar les tasques encomanades pels mestres en l’exercici de les serves funcions docents.
 9. La manca de normes elementals d’higiene i d’educació.
 10. No lliurar les comunicacions entre mestres i pares o tutors.

 Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:

 Els actes d’indisciplina, injúria o ofenses greus contra els membres de la comunitat educativa de l’escola municipal de música.

 1. L’agressió física o amenaces contra altres membres de l’escola de música.
 2. La incitació sistemàtica a actuacions perjudicials per a la salut o integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.
 3. La comissió de tres conductes contràries a les normes de convivència en un mateix curs acadèmic.
 4. La manca de respecte que comporti vexacions o insults tan de paraula com d’acció.
 5. Discriminar greument a qualsevol membre de l’escola per raó de sexe, religió, raça o d’altres circumstàncies Socials o personals.
 6. El robatori del material escolar o no escolar, dins del recinte del centre.
 7. La falsificació de qualificacions, informes, comunicats o signatures.

 Mesures correctores:

 1. Amonestació oral.
 2. Amonestació per escrit, comunicada als pares o tutors.
 3. Compareixença davant del director del Centre.
 4. Intensificació de la feina docent del alumne amb treballs adaptats al seu nivell.
 5. Restitució del material deteriorat i/o imposició de tasques de reparació de danys.
 6. Suspensió del dret d’assistència a classe per un període no superior a cinc dies lectius, durant els quals l’alumne s’haurà de presentar  al centre i efectuar els treballs acadèmics que se li encomanin.
 7. Totes aquestes mesures seran comunicades per el director de l’escola municipal de música, als pares o tutors dels alumnes, amb especificació de les causes que han originat l’adopció de la mesura correctora.

 Sancions per conductes greument perjudicials:

 Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé a d’altres membres de la comunitat educativa..

 1. Suspensió del dret a participar en activitats complementàries del centre durant un període de temps que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del curs acadèmic.
 2. Inhabilitació de l’alumne per cursar estudis a la escola pel període que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic.
 3. Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.

 CAPÍTOL X: NORMES GENERALS.

 1. Les classes perdudes no seran recuperables a excepció de que siguin responsabilitat de l’Escola Municipal de Música.
 2. S’establirà a principi de curs l’horari de classes i de permanència en el centre, a proposta de la programació presentada pel personal docent de l’escola. Els canvis d’horari o de grup podran ser realitzats durant el transcurs del any escolar si les necessitats docents així ho aconsellen.
 3. L’horari serà respectat per tots els alumnes o entitats que puguin fer ús del centre.
 4. Les avaluacions-audicions tindran prioritat sobre les classes normals. Qualsevol activitat inclosa en el projecte educatiu (audicions, recitals, concerts, etc.) seran obligatòries i considerades com horari lectiu.
 5. Els pares o tutors que desitgin informes sobre la marxa dels seus fills, o qualsevol altre qüestió, hauran de sol·licitar visita prèvia en la Secretaria de l’escola. No es realitzaran entrevistes fora dels horaris prèviament concertats.
 6. L’alumne es compromet a adquirir el material didàctic i pedagògic que l’Escola consideri indispensable.
 7. El tracte entre alumnes i entre aquests i els professors serà sempre respectuós
 8. L’ alumne haurà de tenir cura dels instruments, instal·lacions i material docent en general, fent-se responsable dels desperfectes derivats del mal ús  d’aquells.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest Reglament deroga el Reglament de l’Escola Municipal de Música de Cunit aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 8 de setembre de 2005.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament que consta de 10 Capítols, una disposició derogatòria i una disposició final i s’aplicarà a partir de l’endemà de la seva entrada en vigor i mantindrà la seva vigència mentre no s’aprovi la modificació o derogació expresses.

 

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2011, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 252 del 2 de novembre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 4 del 5 de gener de 2012.