La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

 

TÍTOL I: DE LA POLICIA LOCAL DE CUNIT I LLURS FUNCIONS.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r.

La Policia Local de Cunit és un institut armat de naturalesa civil, integrat en un cos únic, amb estructura i organització jerarquitzada.

Article 2n.

La Policia Local de Cunit és un cos de seguretat establert i dependent del municipi amb competències, fun­cions i serveis atribuïts per l’ordenament jurídic, la finalitat dels quals és protegir i garantir el lliure desen­volupament de la convivència ciutadana.

Article 3r.

L’Institut de la Policia Local de Cunit es regirà d’acord amb el seu règim estatutari segons els prin­cipis generals establerts a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, i segons les disposi­cions legals següents, sense que el seu ordre estableixi relació de fonts:

 • Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 • RDLEG 781/86, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals en matèria de Règim Local.
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma de la Funció Pública, modificada per la Llei 23/1988, de 28 de juliol.
 • Decret 214/1990, que aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals.
 • Tota la normativa que pel cas dicti l’Ajuntament de Cunit.
 • El present Reglament.
 • I tota la resta de normativa estatal o autonòmica que s’esdevingui aplicable.

Article 4n.

La Policia Local de Cunit ha de coordinar la seva actuació amb la resta de les policies locals i amb els altres cossos i forces de seguretat, de manera que s’aconsegueix la integració de les actuacions particulars respecti­ves dins del conjunt del sistema de seguretat ciutadana que els és confiat.

Article 5è.

Els membres de la Policia Local de Cunit han de ser funcionaris de carrera i, en l’exercici  de les seves funcions o en ocasió d’aquestes, tindran en tot moment, la condició d’agents de l’autoritat.

Article 6è.

L’àmbit d’actuació de la Policia Local de Cunit és el constituït pel territori del terme municipal.

Aquesta només podrà actuar fora del seu terme municipal en situacions d’emergència i amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent. S’ha de donar compte d’aquestes actuacions al Departament de Governació.

CAPÍTOL II: PRINCIPIS BASICS D’ACTUACIO I FUNCIONS

Article 7è.

Els principis bàsics d’actuació dels membres de la Policia Local de Cunit, d’acord amb l’article 10 de la Llei 16/1991, són els següents:

Primer. Pel que fa a l’adequació a l’ordenament jurídic, han de:

 1. a) Exercir llurs funcions amb respecte absolut a la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia i a la resta de l’ordena­ment jurídic.
 2. b) Actuar, en el compliment de les mateixes, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 3. c) Actuar amb integritat i dignitat i, en particular, abste­nir-se de participar en qualsevol acte de corrupció i opo­sar-s’hi amb fermesa.
 4. d) Atenir-se, en llur actuació professional, als principis de jerarquia i de subordinació; en cap cas, però l’obedièn­cia deguda no pot emparar ordres que comportin l’execució d’actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució, a l’Estatut o a les Lleis.
 5. e) Col·laborar amb l’Administració de Justícia i auxiliar-la en els termes establert per la Llei.

Segon. Pel que fa a les relacions amb la comunitat, han de:

 1. a) Impedir, en l’exercici de llur actuació professional, qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral.
 2. b) Tenir, en tot moment, un tracte correcte i acurat amb els ciutadans, al quals han de procurar auxiliar i protegir sempre que les circumstàncies ho aconsellin o hi siguin requerits, i proporcionar-los informació completa i tan àmplia com sigui possible sobres les causes i la finalitat de totes les intervencions.
 3. c) Actuar amb la decisió necessària i sense retard, quan d’això depengui evitar un dany greu, immediat i irreparable, i regir-se, en fer-ho pels principis de congruència, d’opor­tunitat i de proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.
 4. d) Utilitzar les armes només en situacions en què hi hagi risc racionalment greu per a la vida o la integritat física d’ells mateixos o de terceres persones i, en circumstàncies que puguin compartir un risc greu per a la seguretat ciuta­dana. Han de regir-se, en fer-ho, pels principis concretats en la lletra C.

Tercer. Pel que fa al tractament de detinguts han de:

 1. a) Identificar-se degudament com a agents en el moment d’efectuar una detenció.
 2. b) Vetllar per la vida i la integritat física de les persones que estiguin detingudes o sota llur custòdia, respectar-ne els drets, l’honor i la dignitat.
 3. c) Complir i observar amb la diligència deguda els tràmits, terminis i requisits exigits per l’ordenament jurídic en la detenció d’una persona.

Quart. Pel que fa a la dedicació personal, els policies locals han de portar a terme llurs funcions amb dedicació total, i han d’intervenir sempre, en tot moment i en tot lloc, estiguin o no de servei, en defensa de la llei i de la seguretat ciutadana.

Cinquè. Pel que fa al secret professional, guardaran secret rigorós respecte de totes les informacions que coneguin per raó o en ocasió del compliment de llurs funcions. No estan obligats a revelar les fons d’informació, llevat que els ho imposi el compliment de les funcions assignades o les dispo­sicions legals.

Els policies locals són responsables personalment i directament dels actes en què, en el compliment de les funcions encomanades, infringeixin o vulnerin, per acció o per omissió, les normes legals i/o reglamentàries, que regeixen llur professió i els principis enunciats a l’apar­tat 1, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial que pugui correspondre a les administracions públiques.

Article 8é.

D’acord amb la normativa esmentada a l’article tercer, la Policia Local de Cunit exercirà en llur àmbit d’actuació, les funcions següents.

 1. a) Protegir les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependèn­cies municipals.
 2. b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circula­ció.
 3. c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà. En aquest cas, han de comunicar les actuacions dutes a terme a l’Administració de Justícia i a les forces o cossos de seguretat competents.
 4. d) Exercir de policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, ordenances, bans, resolucions i altres disposicions i actes municipals, d’acord amb la normativa vigent.
 5. e) Exercir de policia judicial, auxiliant el poder judicial en la investigació de delictes i detenció dels delinqüents, quan siguin requerits per fer-ho, practicant, per iniciativa pròpia o a requeriment del poder judicial, les diligències de prevenció relacionades amb les tasques anteriorment esmentades, seguint criteris de mútua cooperació i recíproca col·laboració amb la resta de forces i cossos de seguretat.
 6. f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions desti­nades a evitar la comissió d’actes delictius. En aquest cas, han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o cossos de seguretat competents.
 7. g) Col·laborar amb les forces o cossos de seguretat de l’Estat i amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes quan sigui requerida a fer-ho.
 8. h) Cooperar en la resolució del conflictes privats, quan es requereixi que ho facin.
 9. i) Vigilar els espais públics.
 10. j) Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
 11. k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn.
 12. l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 13. m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d’acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.

TÍTOL II: ORGANITZACIO

CAPÍTOL I: ESTRUCTURA INTERNA

Article 9è.

El comandament de la Policia Local de Cunit és exercit per l’Alcalde, el qual pot delegar les actuacions corresponents, d’acord amb la normativa vigent.

El comandament immediat correspon al cap del cos.

Article 10è.

Es cap del cos el membre de la plantilla de major graduació. En cas d’igualtat, correspon a l’Alcalde nomenar-lo d’acord amb els principis d’objectivitat, mèrit, capacitat o d’igualtat d’oportunitats. En tot cas, el cap del cos ha de pertànyer, com a mínim, a l’escala bàsica.

En cas d’absència del cap o d’existència d’altres circums­tàncies que li impedeixin desplegar les seves funcions l’Alcalde ha de designar, entre els membres de major gradua­ció, la persona que el substituirà.

Article 11è.

La Policia Local de Cunit s’estructura, actual­ment, segons l’article 25 de la Llei 16/1991, en les escales i categories següents:

 1. a) Escala intermèdia, que compren la categoria de sergent.
 2. b) Escala bàsica, que compren les categories de caporal i d’agent.
 3. A les escales dels cossos anomenats, els corresponen els grups següents:
 4. a) A l’escala intermèdia el grup C.
 5. b) A l’escala bàsica el grup D.
 6. Per a l’accés als grups especificats anteriorment, s’ex­igeix, a més dels requisits determinats en l’apartat corresponent del present reglament, estar en possessió de la titulació i dels coneixements lingüístics que estableix per als grups corresponents, la normativa vigent sobre funció pública de l’Administració de la Generalitat.

Article 12è.

Es possible adscriure a la Policia Local de Cunit personal tècnic administratiu o d’oficis per desplegar en aquest cos les funcions pròpies de les seves categories respectives, però aquest, no pot realitzar tasques policía­ques o que requereixin la condició d’agent de l’autoritat.

Les disposicions del present reglament no seran aplicables al mencionat personal, que es regirà per la normativa esta­blerta per a la resta del personal de l’Ajuntament.

Article 13è.

El personal no policíac adscrit a la Policia Local, per l’Ajuntament, dependrà del comandament natural que li correspongui, d’acord amb la seva integració en els diferents departaments del cos.

Article 14è.

Aquest reglament es complementarà amb les circulars, ordres i la resta de disposicions de caràcter general que es dictin, les quals donaran instruccions per l’organització i desenvolupament del servei i, seran obliga­tòries en relació al seu compliment.

Article 15è.

L’organització jeràrquica del cos obliga, en situacions ordinàries, a utilitzar el conducte reglamentari com a mitjà de transmissió d’ordres, informes i sol·licituds relatives al servei.

S’han de donar per escrit les ordres que, per raó de la seva transcendència i complexitat, ho requereixin, llevat dels casos en què existeixi urgència o necessitat.

Article 16è.

Anualment, la Prefectura ha d’elaborar una memòria relativa a aspectes relacionats amb el personal, els mitjans, les activitats i l’organització del cos.

Article 17è.

En la Policia Local de Cunit existirà un arxiu actualitzat en el qual figuri l’expedient personal de tots els membres de les diferents categories que constitueixen el cos. El contingut de dit expedient serà el següent:

– Nom i cognoms.

– DNI

– Data i lloc de naixement.

– Domicili actual i segon habitatge, si s’escau.

– Número d’identificació professional.

– Telèfon de localització.

També s’inclourà:

– Data d’ingrés i ascensos.

– Anotacions anuals sobre tir.

– Proves físiques: Inicial i periòdiques.

– Cursos i activitats professionals realitzades.

– Felicitacions, premis i recompenses.

– Repressions privades.

– Sancions disciplinàries aplicades.

– Permisos de conduir i categoria dels mateixos.

– Situacions especials.

– Destinacions.

– Baixes per malaltia, lesió i altres indisposicions.

– Permisos i vacances.

– Fotografies de color actualitzades cada tres anys.

– Titulacions acadèmiques, diplomes i certificats dels diferents estudis realitzats.

– Vicissituds extraordinàries, si s’escauen.

S’han d’adoptar les mesures adients en relació a la confi­dencialitat per tal que no es faci un ús inadequat d’aques­tes dades.

Article 18è.

En l’expedient personal pot haver-hi un full de valoració anual, el qual reflectirà les activitats profes­sionals del funcionari i, l’opinió general dels comandaments sobre la seva actuació i activitats realitzades durant l’any.

CAPÍTOL II: FUNCIONS DELS COMANDAMENTS

Article 19è.

Correspon al cap del cos:

 1. a) La direcció, coordinació i la inspecció immediata de tots els serveis del cos donant les ordres i instruccions que estimi convenients per al funcionament més òptim dels ser­veis esmentats.
 2. b) Exercir el comandament de tot el personal mitjançant les estructures jeràrquiques establertes. Controlar el compli­ment de les obligacions i destinar el personal esmentat, segons les normes establertes a través de les oportunes adscripcions i trasllats.
 3. c) Assistir a l’Alcalde o regidor delegat en les funcions de planificació, organització, coordinació i control, així com proposar les mesures organitzatives i els projectes per a la renovació i el perfeccionament dels procediments, sistemes i mètodes d’actuació que estimi convenients.
 4. d) Assistir a les reunions de la Junta Local de Seguretat.
 5. e) Proposar a l’Alcaldia la iniciació d’expedients discipli­naris, així com la imposició de premis i recompenses.
 6. f) Elaborar la memòria anual.
 7. g) Transformar en ordres concretes les directrius dels diferents objectius a assolir rebudes directament de l’Al­calde o de la persona delegada per ell.
 8. h) Elevar a la Prefectura del cos les propostes de felicita­ció o sanció.
 9. i) Vetllar perquè les instruccions particulars, ordres de servei, circulars generals, normes d’actuació i altres assumptes que afectin al servei quotidià, arribin a tots els agents.
 10. j) Controlar el seguiment del programa d’actuació anual.
 11. k) Organitzar l’actuació de la Policia Local davant de qualsevol fet inesperat que representi una alteració de les condicions normals de convivència, informant immediatament a la superioritat.
 12. l) Informar a l’Alcalde o a la persona delegada per ell de les qüestions relatives al funcionament del servei.
 13. m) Avaluar les necessitats de recursos humans, materials i pressupostaris i formular a l’alcaldia les propostes perti­nents.
 14. n) Totes aquelles altres facultats que apareixen reflectides en aquest reglament o que li siguin encomanades per la superioritat.

Article 20è.

La resta de membres amb comandament han d’exer­cir les funcions directives del cos segons les seves catego­ries i competències, atenent les comeses de col·laboració i assessorament que la Prefectura del cos els assigni.

Article 21è.

Els comandaments del cos han d’exigir que tots els subordinats compleixin les obligacions assignades i han d’informar immediatament als superiors, de totes les anoma­lies o novetats observades en el servei, així com corregir aquelles que siguin de la seva competència.

Article 22è.

Les funcions del sergent són les següents:

 1. a) Dirigir i coordinar l’aplicació pràctica de les disposicions generals de la Policia Local, respectant les directrius rebudes dels superiors.
 2. b) Controlar el compliment dels deures assignats als seus subordinats, l’execució de les ordres i el resultat de les mateixes.
 3. c) Distribuir les tasques del personal i nomenar diàriament el servei.
 4. d) Supervisar i controlar els recursos materials, tenint cura del seu manteniment.
 5. e) Controlar i coordinar les oficines administratives de la unitat.
 6. f) Controlar la puntualitat i assistència al servei, reflectint les incidències del personal.
 7. g) Transmetre les novetats als superiors.
 8. h) Assumir les funcions d’organització i en general, totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades pels superiors.

Article 23è.

Correspon al caporal:

 1. a) Exercir el comandament directe dels agents subordinats, intentant solventar les incidències que es produeixin.
 2. b) Vigilar que cadascun dels mencionats disposi del material reglamentari i la utilitzi correctament.
 3. c) Proposar al sergent les necessitats materials per a la pràctica del servei de tot el personal que es trobi sota el seu càrrec.
 4. d) Assessorar i orientar els agents sobre les disposicions i demés ordres del cos, circulars, infraccions administrati­ves, intervencions relatives a la seguretat ciutadana, regulació del trànsit, acció denunciadora i d’altres pròpies del cos, amb la finalitat d’aconseguir un alt rendiment i la màxima eficàcia.
 5. e) Controlar l’exacte compliment i la pràctica adequada dels horaris de descans.
 6. f) Notificar al sergent les novetats produïdes, informes realitzats, etc., també les denúncies o sancions imposades durant la jornada laboral al personal al seu càrrec.
 7. h) Actuar, en relació al personal subordinat, en totes aquelles situacions que requereixin recolzament operatiu.
 8. i) Assumir totes aquelles altres funcions encomanades per la superioritat.

TÍTOL III: DE LA UNIFORMITAT, RECURSOS MATERIALS I DEL MATERIAL POLI­CIAL.

CAPÍTOL I: UNIFORMITAT

SECCIÓ 1ª: DEFINICIO I REGLES GENERALS

Article 24è.

Es defineix com a uniformitat el conjunt de normes que regulen el disseny, el color, les característiques i l’ús del vestuari, els distintius, l’equip, l’armament i altres complements de què es disposa per dur a terme les diverses activitats i funcions del cos.

Article 25è.

L’Ajuntament ha de sufragar les despeses oca­sionades per la uniformitat de la Policia Local.

Article 26è.

La Corporació Municipal de Cunit pot elaborar normativa o circulars de règim interior relativa a la uni­formitat de gala o altres peculiaritats, sempre que no s’oposi o contradigui allò que disposa el reglament i les normes generals aplicables.

SECCIÓ 2ª: VESTUARI

Article 27è.

El vestuari és el conjunt de peces reglamentà­ries que constitueixen cadascun dels uniformes necessaris per desenvolupar les diferents funcions assignades a la Policia Local.

Article 28è.

Durant les hores de servei és obligatori per a tots els membres del cos l’ús de l’uniforme amb total co­rrecció. No obstant l’alcalde pot autoritzar que determinats serveis es prestin sense l’uniforme reglamentari, en els termes establerts en la legislació vigent. En qualsevol  cas, els policies locals que actuïn sense el mencionat han de portar la documentació acreditativa de llur condició (carnet professional i placa del cos).

Article 29è.

No es permetrà l’ús de l’uniforme complert, ni de cap peça fora de les hores de servei, llevat dels casos en què existeixi autorització per part de la Prefectura del cos.

Article 30è.

Tots els membres de la Policia Local respondran de la conservació i custòdia de totes les peces que formen l’uniforme, per tal que tinguin la durada prevista en el conveni col·lectiu per al personal de l’Ajuntament de Cunit.

El mal ús del material assignat per complir el servei o la manca de cura en el seu manteniment, conservació i custòdia podrà ser motiu de sanció, sempre que estigui motivat per negligència o premeditació.

Article 31è.

El material, l’equip i els armaris vestidors assignats als agents, s’hauran de mantenir en perfectes condicions de conservació, higiene i funcionament.

Article 32è.

La pèrdua o sostracció de peces de vestuari i equip, en cap cas eximeix de complir allò que es disposa en els articles immediatament anteriors i s’ha de comunicar a la prefectura mitjançant el conducte reglamentari. Aquesta disposarà la pràctica de la informació pertinent per escla­rir els fets. Si en resulta culpa o negligència originadora de falta disciplinària, la reposició de les peces o efectes desapareguts restaran a càrrec de l’interessat.

Article 33è.

Aquells membres del cos que per raó dels ser­veis realitzats, estiguin autoritzats a prestar-los de paisà han de vestir de manera correcta i/o adequada a la missió que portin a terme.

SECCIÓ 3ª: EMBLEMES

Article 34è.

Els emblemes tenen com a finalitat la identifi­cació externa de les persones que formen part del col·lectiu de la Policia Local.

N’hi ha de tres tipus:

– La placa policíaca i el número del funcionari.

– L’emblema de la gorra.

– Els emblemes del braç.

Excepte autorització expressa, no es poden utilitzar altres emblemes diferents.

Article 35è.

La placa policíaca és la identificació externa dels membres de la Policia Local. La seva utilització serà d’acord en el que determina la legislació reguladora.

 1. També s’ha de portar la placa amb el número de funciona­ri, de manera visible, d’acord amb el que preveu la legisla­ció.

Article 36è.

Els emblemes dels braços serveixen per distin­gir els components de les diferents policies locals. La seva forma i ús serà la que es determini en la normativa regula­dora.

Article 37è.

Els distintius de graus senyalen la categoria jeràrquica dels diferents comandaments de la Policia Local. Aquests s’hauran d’ajustar amb el que determini la normativa reguladora.

Article 38è.

Els membres de la Policia Local de Cunit han de tenir un carnet professional específic, que inclogui el nom, cognoms, DNI, fotografia, número professional, categoria i escut de la corporació.

Article 39è.

Es obligatori portar el carnet professional i exhibir-lo quan se’ls ho demani per tal d’identificar-se davant els ciutadans amb motiu de les actuacions policía­ques.

CAPÍTOL II: DE L’ARMAMENT

Article 40è.

La Corporació Municipal entregarà als membres de la Policia Local l’armament bàsic especificat a continua­ció, el qual s’ha d’adaptar, en tot moment, a les disposi­cions de caràcter general dictades sobre la matèria.

 1. a) L’arma de foc que serà un revòlver del calibre de 38 mm.
 2. b) Les fundes d’armament i cartutxeres determinades per la prefectura.
 3. c) Les defenses hauran de ser les homologades per la norma­tiva reguladora.

Article 41è.

L’arma de foc figurarà en l’equip individual com a armament reglamentari limitant el seu ús, de manera exclusiva, a l’exercici del càrrec.

 1. Per raons especials i d’acord amb el procediment esta­blert, es pot dispensar als membres de la Policia Local, de l’obligació de portar l’arma. Així mateix, i d’acord amb el procediment establert es pot procedir a retirar-la definiti­vament.

Article 42è.

L’assignació d’una arma de foc exigeix la superació d’una sèrie de proves i requisits.

– Proves psicotècniques, destinades a descobrir possibles trastorns de personalitat i/o inadaptacions socials greus. Si es considera necessari, es realitzarà una entrevista personal amb l’agent per tal de discutir el diagnòstic.

– Proves mèdiques per tal de detectar impediments físics.

– Curs de capacitació. En cas de no superar-lo i transcorregut més d’un any des de la realització de les proves anteriors, l’agent en qüestió les haurà de repetir alhora que s’inicia­rà de nou el procés.

Article 43è.

Els agents que ja disposin de l’arma de foc, estan obligat a:

– Fer proves psicotècniques periòdiques, de control.

– Dur a terme un reciclatge periòdic sobre l’ús de l’arma. En el cas de no superació del mateix, per part d’un agent, se li pot retirar l’arma temporalment.

– Lliurar l’arma una vegada superats els 57 anys d’edat.

– Lliurar l’arma en els casos de jubilacions o de canvi d’una situació administrativa a una altra com excedència, serveis especials, etc.

Article 44è.

S’ha de procedir a la devolució i dipòsit de la guia de pertinences i de l’arma en els casos següents:

 1. a) En deixar de prestar servei actiu.
 2. b) Per malaltia, disminució física o qualsevol altra cir­cumstància personal, que incapaciti per a la tinença de la mateixa, previ dictamen mèdic d’acord amb el que es determi­na, en la normativa reguladora.
 3. c) Per suspensió preventiva del càrrec amb motiu d’un expe­dient disciplinari.
 4. d) Per la comissió d’infraccions d’acord amb la normativa aplicable.
 5. e) Per trobar-se gaudint d’excedència o llicències pels assumptes propis.
 6. f) Per qualsevol altra circumstància que, a proposta de l’Alcalde i/o de la prefectura, ho faci aconsellable.

Article 45è.

En cas de pèrdua, sostracció o desperfectes de l’arma o de la guia, l’interessat haurà de comunicar-ho immediatament a la prefectura, la qual determinarà la possi­ble responsabilitat del seu titular segons la informació recollida a l’efecte i proposarà, si s’escau, les mesures correctives que corresponguin. També es donarà compte a la Intervenció de la Guardia Civil d’armes.

 1. Igualment es comunicarà qualsevol ús que es faci de l’arma de foc.

Article 46è.

Tots els membres del cos de la Policia Local de Cunit, en finalitzar els seus respectius serveis, hauran de dipositar obligatòriament tot l’armament en la seva caixeta de l’armer. Només en cas d’autorització expressa de l’Alcal­de, es podrà portar l’arma i tenir-la sota custòdia al domicili, mentre no estiguin de servei. En aquest cas però, han d’adoptar les mesures de seguretat pertinents.

Article 47è.

Durant el servei, s’haurà de portar l’arma dintre de la seva funda reglamentària i es traurà només quan les circumstàncies ho aconsellin.

Article 48è.

L’agent podrà utilitzar la seva arma de foc reglamentària, tenint en compte la congruència, oportunitat i proporcionalitat del seu ús davant d’una agressió il·legítima portada a terme contra el propi agent o terceres persones.

També podrà utilitzar-la quan de la situació concreta es derivi un risc irreparable per a la seguretat ciutadana.

 1. En l’esmentada agressió han de donar-se els següents supòsits:
 2. a) Que sigui de tal intensitat i violència que posi en perill la vida o la integritat física de la persona o perso­nes atacades.
 3. b) Que la utilització de l’arma de foc sigui l’únic mitjà racional per impedir o repel·lir l’agressió.
 4. c) Aconsellar, si es possible, els agressors perquè deposin la seva actitud i, en cas de no donar cap resultat, efectuar els trets mínims disponibles procurant que aquests, no afectin les zones vitals de l’organisme de l’agressor.
 5. Cal tenir en compte, com a criteris generals:

– Que l’arma constitueix un mitjà preventiu i dissuassori només utilitzable en situacions molt concretes.

– Que les armes tenen relació amb la comissió de delictes greus en els quals la violència física és el denominador comú.

Article 49è.

Quan no es donin els supòsits d’utilització de l’arma de foc, s’han de prendre totes aquelles mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus d’accident.

CAPÍTOL III: DELS EQUIPS TÈCNICS

Article 50è.

Per a l’eficaç prestació dels serveis, la Poli­cia Local ha de disposar dels sistemes adequats i d’una xarxa de telecomunicacions i informàtica interna i externa.

Article 51è.

La xarxa interna compren el conjunt de teleco­municacions necessari per establir, dins del cos, la comuni­cació entre el centre de comandament i les diferents uni­tats, bases i serveis de patrulles de vehicles, i d’aquests entre sí.

 1. La xarxa externa abraça el conjunt de telecomunicacions necessari per tal d’intercanviar informació amb els altres cossos de seguretat o organismes anàlegs en el camp de la protecció civil i seguretat ciutadana.

Article 52è.

La central de comandament és l’òrgan central de comunicacions que coordina els serveis policíacs en la via pública i facilita la informació necessària pel desenvolupa­ment dels serveis.

Article 53è.

El material, l’equip i les dependències assig­nades hauran de ser mantinguts, per part dels membres del Servei Municipal de Policia, en perfectes condicions de neteja, conservació i funcionament.

Article 54è.

En el cas de producció d’avaries, deteriora­ments, trencaments o deficiències anormals en qualsevol dels mitjans tècnics proporcionats per l’Ajuntament als agents per al compliment de les funcions assignades, el cap ordena­rà obrir una informació amb les diligències oportunes, per tal d’esbrinar les causes que han produït

aquesta situació i, segons els resultats obtinguts, es podrà exigir als mateixos responsabilitats aplicant les correccions discipli­nàries degudes.

Article 55è.

Es terminantment prohibit utilitzar, sense autorització expressa de la prefectura, qualsevol material a càrrec del Servei Municipal de Policia per a funcions alie­nes al mateix.

CAPÍTOL IV: DELS VEHICLES

Article 56è.

L’Ajuntament ha d’equipar la Policia Local amb els vehicles necessaris per tal de què aquesta, pugui desen­volupar les funcions encomanades.

El tipus i característiques dels vehicles, com també l’equi­pament, tecnologia i elements de seguretat han de ser sufi­cients i adients per poder prestar els serveis assignats amb seguretat i eficàcia, sempre d’acord amb el que determina la legislació reguladora sobre la matèria. Això no obstant, la policia local podrà utilitzar vehicles sense cap distintiu i de qualsevol color per a determinats serveis o activitats.

Les motocicletes han de portar l’anagrama de la policia local. En l’espai de la matrícula posterior ha de figurar la sigla corresponent.

La resta de vehicles han de dur les franges, retolació i anagrama idèntics als dels turismes.

Article 57è.

Els vehicles del cos han d’estar en les condi­cions adequades per a la seva utilització.

 1. Un vehicle no és apte per a prestar el servei si està donat de baixa, en els tallers de reparació o pendent d’in­gressar-hi o pendent de passar la revisió de l’ITV.

Article 58è.

El personal que tingui assignat qualsevol tipus de vehicle haurà de respondre de tots els desperfectes causats per negligència, imprudència o abandonament.

 1. Els agents notificaran als superiors qualsevol deficiència observada en el seu funcionament i dels danys produïts en compliment de servei, a l’efecte de procedir a la seva reparació com més aviat millor i de formular els comunicats pertinents a les companyies d’assegurances on pertanyen els vehicles sinistrats.
 2. Cap membre de la patrulla podrà manipular els elements mecànics dels vehicles.

Article 59è.

La conducció de vehicles policíacs s’ha d’ajus­tar a la normativa establerta en la Llei de Seguretat Viària i legislació que la desenvolupa, tenint en compte les dispo­sicions tècniques policíaques de seguretat i autoprotecció.

TÍTOL IV: DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL

CAPÍTOL I: RÈGIM D’ACCÉS

Article 60è.

Es membre de la Policia Local el funcionari de carrera que en virtut de nomenament realitzar per l’alcalde, ocupa una de les diferents places de la plantilla en les que es configura el cos, realitza serveis de caràcter permanent i rep la retribució

amb càrrec al pressupost o es troba en alguna de les situacions administratives determinades per la Llei.

Article 61è.

Correspon a l’òrgan competent de l’Ajuntament, l’aprovació de les bases específiques reguladores del proce­diment d’ingrés per cobrir les vacants originades en el cos de policia local, així com la determinació del sistema de selecció i la designació del tribunal qualificador.

Article 62è.

L’accés a la categoria d’agent es fa per oposi­ció o per concurs-oposició, en convocatòria lliure en la qual només poden accedir-hi les persones que compleixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria, els quals han de ser, com a mínim, els següents:

 1. a) Ésser ciutadà espanyol, d’acord amb la legislació vigent.
 2. b) Haver complert 18 anys i no passar dels 30 abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies.
 3. c) Tenir la titulació adequada i complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encoma­nades d’acord amb allò que es determini en el present regla­ment.
 4. d) No estar inhabilitat mitjançant sentència ferma per a l’exercici de la funció pública ni haver estat separat del servei de cap administració pública en virtut d’expedient disciplinari.
 5. e) No trobar-se afecte de malaltia o impossibilitat física o psíquica que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies que li puguin ser assignades.

Article 63è.

L’oposició ha de consistir en les fases elimi­natòries següents:

– 1ª fase – Fase de selecció. Inclourà:

– Proves psicotècniques.

– Proves físiques.

– Prova de coneixements de la llengua catalana.

– Proves aptitudinals.

– Proves mèdiques.

– 2ª fase.- Fase de formació. Integrarà:

 1. a) Un curs de formació professional bàsica en tècniques policíaques realitzat a l’Escola de Policia de Catalunya i, la superació del qual serà indispensable per iniciar el període de pràctiques.

Es podrà establir un període de pràctiques de servei.

Article 64è.

Les proves físiques tindran objectius determi­nats, tals com:

– Mesurar la resistència muscular a l’àcid lacti.

– Determinar la potència de cames.

– Mesurar la força explosiva de la musculatura dels braços en combinació amb la de les cames i del tronc.

– Mesurar la velocitat de reacció i la cíclica màxima.

– Mesurar la potència aeròbica, etc.

Article 65è.

En la provisió de llocs de treball, els candi­dats han d’estar capacitats i posseir el grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita per tal d’ésser aptes per desenvolupar llurs funcions des del punt de vista lingüístic, establint en els diferents casos els nivells respectius de coneixements de la mateixa, d’acord amb l’avaluació establerta per a cada cas.

Article 66è.

les proves psicotècniques integraran un test elaborat pels psicòlegs assessors del Departament de coordi­nació de les Policies Locals de la Generalitat de Catalunya encaminat a avaluar els perfils psicològics policials.

Article 67è.

La convocatòria del concurs-oposició ha de contenir els mèrits específics a valorar, els quals poden ser tots aquells considerats adients per aconseguir una millor adequació dels aspirants en el lloc específic a cobrir pels mencionats.

S’han de tenir en compte els conceptes següents:

– Experiència professional.

– Expedient acadèmic i personal.

– Titulació i estudis.

– Premis i recompenses.

Article 68è.

Els aspirants que superin la fase de selecció, a partir de l’ingrés en l’Escola de Policia, gaudiran de la condició de funcionaris en pràctiques i, meritaran les retribucions que es determinin en el seu moment.

Article 69è.

La titulació necessària per accedir a les diferents categories de la Policia Local de Cunit s’ha d’ajustar a la del corresponent grup en el qual s’hagi inclòs, d’acord amb allò previst per la Llei 16/91 de 10 de juliol de les Policies Locals i altre legislació concordant. Es concretarà de la següent manera:

– Escala Intermèdia.- (corresponent al grup C).- Títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent.

– Escala Bàsica.- (corresponent al grup D).- Títol de gra­duat escolar, formació professional de primer grau o equiva­lent.

Article 70è.

La puntuació definitiva del sistema de concurs-oposició s’obtindrà mitjançant la suma de les qualificacions resultants en la fase d’oposició i en la fase de concurs, tenint en compte, referent a aquest que, la valoració de mèrits no té caràcter eliminatori i en cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs pot ser aplicada per superar els exercicis de la fase d’oposició.

Article 71è.

Els membres dels tribunals d’oposició i dels òrgans similars han d’ésser designats per la Corporació, d’acord amb les següents normes:

– Un terç estarà integrat per membres o funcionaris de la mateixa corporació.

– El segon terç es composarà per personal tècnic especialit­zat en la matèria.

– L’últim terç quedarà integrat per representants del Departament de Governació, entre els quals ha d’haver-hi, com a mínim, un representant de l’Escola de Policia de Catalunya i un representant de la Direcció General de Segu­retat Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

– Formarà també part del Tribunal un representant del comitè de personal d’acord amb el que es determini en les bases generals i específiques.

 1. La regulació de la composició i del funcionament dels tribunals d’oposició i òrgans similars, es regeix per la normativa general sobre funció pública d’aplicació a les corporacions locals.

CAPÍTOL II: DE LA FORMACIÓ

Article 72è.

La formació bàsica dels aspirants a ingressar al cos s’ha de fer a l’Escola de Policia de Catalunya.

Article 73è.

Anualment i d’acord amb les necessitats exis­tents, s’ha d’elaborar, per al personal del cos, un pla de formació que estarà d’acord amb el que es determina en el conveni col·lectiu en aquesta matèria.

Article 74è.

Per tal de dur a terme activitats formatives i d’acord amb les necessitats i especialitats dels cursos o matèries a impartir, l’Ajuntament pot contractar empreses i professionals externs a la Policia Local i al propi Ajunta­ment.

Article 75è.

La formació de comandaments va dirigida a tots els diferents nivells de comandaments del cos i té com a l’objectiu:

 1. a) L’actualització i/o ampliació dels diferents nivells de coneixements dels comandaments de la Policia Local.
 2. b) L’adquisició de coneixements de tècniques de direcció enfocades a l’eficàcia de la gestió.

Article 76è.

La formació de guàrdies i caporals i té com a objectiu actualitzar els coneixements necessaris en els diferents àmbits de l’actuació policíaca.

 1. L’Ajuntament promou la formació física mitjançant la contractació de serveis i/o facilitant l’accés a les instal·lacions esportives municipals i als seus serveis.

Article 77è.

Es podrà impartir formació d’especialitats que inclourà totes les activitats de formació realitzades per a algun col·lectiu del cos, per raó de la seva capacitació especial.

TÍTOL V: DEL RÈGIM ESTATUTARI

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 78è.

L’Ajuntament de Cunit establirà el règim de jornada, horari, vacances i permisos, per als membres de la policia local, que s’adaptarà a les especificitats del servei del cos.

Article 79è.

La remuneració del personal de la Policia Local ha de tenir en compte el nivell de formació, la dedicació, el risc inherent a la seva missió, el règim especial d’in­compatibilitats i l’estructura peculiar del cos.

Aquesta remuneració s’ha de compondre, com a mínim, d’una part corresponent a les retribucions bàsiques i d’una altra corresponent a les complementàries.

 1. Les retribucions bàsiques han de tenir la mateixa estruc­tura i una quantia idèntica a les ja establertes en general per al personal al servei de la funció pública.
 2. Correspon al Ple de la Corporació local la fixació de les retribucions complementàries, atenent als conceptes exposats en l’apartat 1, dins dels límits establerts en la legislació vigent.

Article 80è.

Les situacions administratives, en què es poden trobar els membres de la Policia Local són idèntiques a aquelles que corresponent, segons la legislació, a la resta dels funcionaris de l’Administració Local.

Article 81è.

Les funcions dels membres del cos de la Policia Local seran totalment incompatibles amb l’exercici de qual­sevol activitat pública o privada, excepte aquelles no incloses en la legislació reguladora de les incompatibili­tats.

Article 82è.

L’Ajuntament ha de facilitar al personal de la Policia Local d’assessorament jurídic necessari en relació amb qualsevol actuació derivada del servei originadora d’algun tipus de problemàtica jurídica.

 1. L’Ajuntament a més:
 2. a) S’ha de fer càrrec de la defensa del funcionari, bé mitjançant dits serveis jurídics o bé encarregant-ho a lletrats externs a la corporació i, assumint en aquest cas el pagament dels honoraris professionals.
 3. b) Ha de dipositar les fiances assenyalades.
 4. c) També ha de fer-se càrrec de les indemnitzacions, costes processals i de qualsevol altra responsabilitat econòmica fixada en la resolució judicial.
 5. El funcionari no té dret a l’assistència jurídica si, ha incorregut en negligència greu o abús de les funcions assig­nades, previ seguiment del corresponent expedient.

Article 83è.

El personal gaudirà dels drets enunciats en l’article anterior quan els fets es derivin d’un accident de circulació o de qualsevol altre tipus, sempre que dit perso­nal es trobi de servei.

CAPÍTOL II: DELS DRETS I DEURES

SECCIÓ 1: QUESTIONS GENERALS

Article84è.

Els membres de la Policia Local tindran els drets administratius, socials, sindicals i tots els altres reconeguts per la legislació vigent, sense que l’exercici dels mateixos pugui comportar, en cap cas, l’adopció de mesures discriminatòries.

Article 85è.

El dret de petició i de queixa, individual i col·lectiva, s’ha de fer mitjançant el comandament immediat. Els representants sindicals del personal queden exceptuats d’utilitzar aquesta via si la qüestió objecte de la petició, s’inscriu dins de les seves competències.

Article 86è.

El comandament que no pugui resoldre directa­ment els suggeriments referents a una millora general del servei, o a peticions o queixes dels subordinats, els ha de traslladar al superior immediat. Aquest seguirà idèntic procediment en el cas de no poder resoldre la qüestió per sí mateix.

Article 87è.

Amb caràcter general, la corporació ha d’esta­blir una revisió mèdica anual gratuïta a favor dels membres de la Policia Local. El resultat de la mateixa serà comuni­cat a l’interessat.

Article 88è.

Els membres de la Policia Local podran gaudir de permisos i llicències per les causes establertes en el pacte de condicions laborals, i de conformitat amb la norma­tiva reguladora que els sigui d’aplicació.

Article 89è.

Les gestions derivades del servei, realitzades pels agents a requeriment d’altres organismes o serveis fora de la jornada laboral, seran compensades de la manera que s’estableixi per conveni.

Article 90è.

Durant el servei, el personal de la Policia Local ha de tenir una actitud atenta i vigilant per tal d’adonar-se de les incidències i poder resoldre-les o, si s’escau, assabentar a qui correspongui.

 1. La informació sobre les incidències en el servei es traslladarà al comandament immediat de la manera establerta i, en tot cas reflectirà fidelment els fets, aportant totes les dades objectives necessàries per a una comprensió clara. En cas de que el funcionari manifesti la seva opinió perso­nal ho remarcarà expressament.

Article 91è.

El personal s’abstindrà de fer qualsevol acte que pugui menyscabar la imatge i prestigi del cos.

Article 92è.

Els membres del cos, a més de prestar-se suport mutu, han d’ajustar la seva actuació al principi de coopera­ció recíproca amb els components de la resta de cossos i forces de seguretat.

Article 93è.

Els membres de la Policia Local de Cunit no poden, durant el servei, romandre en establiment de concu­rrència pública, excepte el cas d’existir autorització o un motiu justificat. En tot cas han d’abstenir-se de prendre begudes alcohòliques i de fer qualsevol altra activitat que desdigui la bona imatge del cos.

Article 94è.

El personal del cos que vagi d’uniforme s’haurà de comportar amb correcció i sense desmerèixer la bona imatge del cos; no pot fumar en públic, ni anar amb les mans a les butxaques, desbotonat, ni consumir begudes alcohòli­ques.

 1. A la via pública ha d’anar amb la peça de cap que corres­pongui, mantenint una actitud correcta, evitant postures que denotin negligència o desídia.

Article 95è.

Els agents han d’observar puntualitat estricta en l’assistència al servei, comunicant als superiors el retard o la inassistència al mateix degudament justificada i amb un marge de temps suficient, de conformitat amb el que es determina en el conveni col·lectiu.

Article 96è.

Els membres de la Policia Local mostraran obediència als superiors jeràrquics, tractant amb respecte, deferència i cortesia tant als mencionats com a la resta de companys i subordinats.

Article 97è.

En cap cas es poden acceptar cap tipus de donacions, reals o contraprestacions per actes derivats de l’actuació policíaca.

 1. Tampoc poden intervenir ni fer gestions en oficines municipals per a terceres persones.

Article 98è.

En les intervencions els agents actuaran amb reflexió, diligència i prudència, sense aventurar judicis ni precipitar decisions, no deixant-se influenciar per impressions momentànies ni per prejudicis personals.

Article 99è.

En la detenció de qualsevol persona, l’agent actuant observarà de manera rigorosa, les formalitats pre­vistes en la legislació vigent respectant els drets del detingut.

2.Mantindrà el mateix rigor quan s’hagi de dur a terme l’entrada, registre o el desallotjament de domicilis parti­culars o qualsevol altra diligència originadora de conflic­tes relacionats amb els drets individuals.

SECCIÓ 2ª: DRETS SINDICALS I DE REPRESENTACIÓ

Article 100è.

L’acció sindical a la Policia Local es regeix d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, la Llei referent als òrgans de representació i participació del personal al servei de les administracions públiques i pels diferents pactes, convenis o acords regula­dors de les condicions laborals.

Article 101è.

Els membres de la Policia Local gaudeixen dels drets de caràcter representatiu i sindical establerts per al funcionaris de l’Administració local, sense altres limitacions que les enunciades específicament en la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat referents a la participació a vagues, a accions substitutòries d’aquestes o a actuacions concertades amb la finalitat d’alterar el funcionament normal dels serveis.

Article 102è.

 1. Els representants dels membres de la Policia Local de Cunit, s’integren en la Junta de Personal de l’Ajuntament.
 2. Dits membres poden participar en la negociació col·lectiva i determinació de les condicions de treball, mitjançant les organitzacions sindicals més representatives i els sindicats i associacions amb presència en la Junta de Perso­nal de l’Ajuntament, d’acord amb el pacte de condicions que regeix a l’Ajuntament de Cunit i a la resta de les disposi­cions legals reguladores de la matèria.

Article 103è.

En relació a les unions sindicals, es poden convocar assemblees dins l’horari laboral atenent a les següents condicions:

– La convocatòria ha de referir-se a la totalitat del col·lectiu.

– El període màxim mensual, serà el que es determini en la normativa aplicable i sens perjudici del que s’estableixi en aquesta matèria en el conveni col·lectiu.

Article 104è.

En cas  que les reunions tinguin lloc durant l’horari de treball s’ha de garantir en tot moment, la prestació normal del servei.

Article 105è.

Els requisits necessaris per a la convocatò­ria d’una reunió són els següents

 1. a) Comunicació de la mateixa, per escrit, amb dos dies hàbils d’antelació.
 2. b) En l’escrit s’haurà de consignar el lloc i hora de cele­bració, l’ordre del dia i les dades dels sotasignats que acreditin estar legitimats per a la convocatòria de la reunió esmentada. Si en les 24 hores anteriors a la data de celebració de la mateixa la corporació no formula objeccions motivades, es pot celebrar sense ser necessari cap altre requisit.
 3. c) Els convocants de la reunió són els responsables del normal desenvolupament de la mateixa.
 4. d) Correspon a la Prefectura del cos decidir sobre les peti­cions de reunions celebrades en les seves dependències. En casos d’urgència i en absència del cap del cos, les reunions seran autoritzades pel comandament que el substitueixi.

SECCIÓ 3ª: JORNADA I HORARI DE SERVEI

Article 106è.

 1. La jornada de servei serà la que s’estableixi en el pacte regulador de les condicions laborals i s’haurà de complir íntegrament no podent-se abandonar la feina abans que s’aca­bi l’horari o que es faci el relleu si s’escau.
 2. Per necessitat del servei la jornada laboral es podrà perllongar donant lloc a la corresponent compensació.

Article 107è.

La prestació del servei s’ha d’efectuar en torns d’horari continuat de matí, tarda i nit. Es poden establir diferents torns amb horaris flexibles amb la finalitat d’atendre serveis específics i d’acord amb el pacte de condicions laborals.

Article 108è.

 1. Llevat de pacte en contra, durant la jornada laboral, ordinària o extraordinària de vuit hores, s’estableix un temps de descans de 30 minuts, el qual es reduirà proporcio­nalment en els casos en què dita jornada sigui inferior a l’expressada.
 2. En casos d’emergència assenyalats per la superioritat i en general quan la necessitat ho requereixi, tot el personal estarà obligat a la prestació del servei permanent fins que cessin els motius originadors de la situació concreta, d’acord amb el que disposa el conveni col·lectiu.

SECCIÓ 4ª: FESTES SETMANALS

Article 109è.

La jornada laboral serà la que es determina  en el conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament, llevat del que determina l’esmentat conveni, pel que fa a casos de caràcter extraordinari i en situacions d’emergència.

Article 110è.

El personal que sol·liciti canvi del dia festiu ha de tramitar-ho per mitjà del superior jeràrquic el qual ho autoritzarà si les necessitats del servei ho perme­ten, bé mitjançant permuta o bé atenent la sol·licitud sempre que no vagi en detriment del servei.

Article 111è.

Els dies de descans del personal, torns festius, vacances, dispenses o llicències únicament poden alterar-se o modificar-se per raons de necessitat urgent i extrema del servei avisant amb temps l’interessat sempre que sigui possible i en tot moment de conformitat amb el que s’estableix amb caràcter general en el conveni col·lectiu.

Article 112é.

En cas de situacions d’emergència greu, tot el personal del cos lliure de servei, ha d’estar disponible per si és necessària la seva presència.

Article 113è.

En les condicions mencionades en l’article anterior, el requeriment per a la incorporació del personal lliure de servei es realitzarà segons els criteris de prefe­rència establerts en el conveni col·lectiu.

Article 114è.

 1. En cas de supressió d’un dia festiu per necessitats del servei, sempre que sigui possible serà compensat amb un dia anàleg, de manera que no afecti al total de dies festius o laborables corresponents a l’interessat, sens perjudici del

que es determini en el conveni col·lectiu en l’article referent a serveis extraordinaris.

 1. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, si l’in­teressat sol·licita un altre dia que no li correspon, el superior jeràrquic podrà accedir a la seva petició sempre que les necessitats del servei ho permetin i d’acord amb el que estigui regulat en aquestes situacions en el conveni col·lectiu i en la normativa vigent sobre la matèria.

SECCIÓ 5ª: DE LES VACANCES

Article 115è.

Els membres de la Policia Local tenen dret als dies naturals de vacances i a la recuperació dels fes­tius establerts en el pacte de condicions laborals.

Article 116è.

Es procurarà que els torns de vacances s’aco­modin a les sol·licituds dels interessats.

En cas que no sigui possible, es tindrà en compte el que regula el conveni col·lectiu en aquestes situacions.

Article 117è.

El personal que causi alta pel servei després d’un període de baixa laboral per malaltia o accident, ha de reintegrar-se al mateix abans d’iniciar algun dels períodes de vacances. No obstant, en els casos en què no perjudiqui el servei, es pot autoritzar que, sol·licitat prèviament per l’interessat, s’enllaci el període de vacances amb la baixa per al servei.

SECCIÓ 6ª: BAIXES I INDISPOSICIONS

Article 118è.

 1. Si per indisposició o baixa no es pot acudir al servei, ha de comunicar-se, com a mínim, quinze minuts abans.
 2. El personal que no es presenti al servei per indisposició no pot, sota cap concepte, prestar qualsevol altre servei extraordinari remunerat.

Article 119è.

Tots els comunicats de baixa per malaltia, s’han de remetre al Departament de Recursos Humans dins del termini que s’estableixi en el conveni col·lectiu.

Article 120è.

En el transcurs de la malaltia, l’Ajuntament es reserva el dret de poder fer les inspeccions oportunes per fer el seguiment de la baixa.

SECCIÓ 7ª: DE LA SALUTACIÓ

Article 121è.

La salutació és la manifestació externa d’educació i respecte i, en conseqüència, és obligatòria per a tots els membres del cos.

Article 122è.

 1. Els membres de la Policia Local hauran de saludar totes les persones a qui han de dirigir-se en el departament de les seves funcions.
 2. La salutació ha d’adreçar-se a tots els superiors del cos i a les primeres autoritats de caràcter estatal, nacional, provincial i municipal.

Article 123è.

La salutació s’ha d’efectuar sempre que es vesteixi d’uniforme i amb peça de cap, i consisteix en portar amb naturalitat la mà dreta a la visera de la gorra, aproximadament a l’alçada del botó que en subjecta la cinta, o bé a l’alçada de la templa si es porta una peça diferent de la gorra.

SECCIÓ 8ª: DE LA PRESENTACIÓ

Article 124è.

 1. L’uniforme reglamentari s’ha de dur correctament tal com exigeix la condició d’agent de l’autoritat i el prestigi de la corporació a la qual es representa, quedant prohibida la inclusió en el mateix, de qualsevol tipus de modificació.
 2. Els membres de la Policia Local han de mantenir una aparença externa digna, d’acord amb el càrrec.

Article 125è.

Les peces de l’uniforme es mantindran en un estat perfecte de conservació i neteja.

SECCIÓ 9ª: DE L’ASSISTENCIA A JUDICIS I COMISSARIES

Article 126è.

 1. Han de complir-se totes les citacions judicials relatives a les intervencions en actes de servei.
 2. El no compliment de les mateixes, únicament quedarà justificat en aquelles situacions de baixa o indisposició que impedeixin l’agent sortir al carrer i les de força major degudament justificades.
 3. En cas d’impossibilitat d’assistència a una citació judicial, l’agent ha de comunicar-ho a la seva unitat amb temps suficient per tal de transmetre-ho al jutjat.
 4. Es consignarà en un llibre especial la data de lliurament de la citació a l’agent concret, el qual signarà ratificant la notificació.

Article 127è.

El dia de la compareixença l’agent es presen­tarà en el jutjat o tribunal que l’ha citat, demanant justi­ficant o acreditatiu de l’assistència o comprovarà la no suspensió del judici dirigint-se a l’agent judicial. En cas de suspensió del mateix, l’agent haurà de reincorporar-se al servei sense cap més tràmit.

Article 128è.

 1. En les compareixences els agents han d’anar vestits de manera correcta, dirigint-se amb respecte a totes les perso­nes interventores, utilitzant el tractament de vostè.
 2. L’agent esta obligat a identificar-se a requeriment de qualsevol funcionari judicial que, per raó de la seva feina, ho sol·liciti.
 3. En totes les compareixences els agents indicaran el seu número professional juntament amb la seva signatura.

Article 129è.

Els agents comunicaran immediatament a la unitat la recepció de qualsevol tipus de resolució judicial relativa a intervencions efectuades en actes de servei.

CAPÍTOL III: DE LA SEGURETAT I HIGIENE

Article 130è.

La Prefectura ha de vetllar per la prevenció de qualsevol risc professional, per la protecció de la seguretat i la salut, l’eliminació dels factors de risc i accident, l’assessorament i la informació de tots aquells temes que permetin millorar la qualitat de via professional, com també ha d’adoptar totes les mesures que afavoreixin la protecció de la seguretat i la salut en general, tant mental com psíquica.

Article 131è.

Com a mesura preventiva i de millora de la salut no és permès de fumar, entre d’altres, en els següents llocs:

– Les oficines destinades a l’atenció directa al públic (oficines d’atestats, oficines administratives de dipòsits, taulells de recepció, d’informació i dependències similars).

– Les dependències d’espera d’ús general i públic.

– Les zones reservades als no fumadors en espais destinats principalment al consum d’aliments.

– En qualsevol altra dependència que per les seves condi­cions sigui aconsellable, tenint en compte que la normativa actual es fonamenta en la primacia del dret a la salut dels no fumadors sobre el dret a consumir productes de tabac. En aquests casos, la Superioritat ha d’adoptar les mesures adients per protegir la salut i els drets dels no fumadors.

Article 132è.

 1. Referent al consum de begudes alcohòliques, atès que la seva ingestió afecta el temps i capacitat de reacció, l’ex­ecució motriu i coordinació, queda prohibit que els membres de la Policia Local prenguin begudes alcohòliques o estiguin ebris mentre restin de servei o es trobin en alguna depen­dència del recinte policial.
 2. Es considera que un agent esta ebri quan sobrepassi el límit d’alcohol a la sang aplicable als conductors de merca­deries perilloses.

Article 133è.

En situacions d’anormalitat física o psíquica evidents d’agents derivades del fet d’embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicò­tropes, durant el servei o habitualment, se’ls hi podran fer les proves tècniques pertinents per tal de detectar-ne el consum, mantenint en tot cas la intimitat de l’agent.

CAPÍTOL IV: DELS PREMIS I RECONEIXEMENTS

Article 134è.

 1. Els membres de la Policia Local han de ser recompensats per la realització d’actes destacables durant el servei.
 2. Les mencionades recompenses poden ser considerades com a mèrit en les convocatòries d’ascens i consistiran en:

– Felicitació personal, pública o privada.

Article 135è.

Les felicitacions tenen per objecte premiar les actuacions de tot aquell personal que destaca notòria­ment del nivell normal en el compliment del servei o que, pel risc derivat de les actuacions realitzades o per l’efi­càcia dels resultats, s’han de considerar meritòries.

Article 136è.

Les felicitacions s’han de fer per escrit i poden ser públiques, objecte de difusió general per una ordre del cos, o privades, en aquest cas es limita a fer avinents a l’interessat per a satisfacció personal seva.

Article 137è.

Els premis per permanència s’ajustaran a allò que contempla el conveni col·lectiu per al personal de l’Ajuntament de Cunit.

TÍTOL VI: DEL REGIM DISCIPLINARI

CAPÍTOL I: DE LES FALTES

Article 138è.

El règim disciplinari aplicable als membres de la Policia Local es regeix pel que disposa la Llei de Policies Locals de Catalunya, per aquest reglament i, amb caràcter supletori, per les disposicions aplicables a la resta dels funcionaris de l’Ajuntament.

Article 139è.

Les faltes comeses pels policies locals en l’exercici de llurs funcions poden ser molt greus, greus i lleus.

Article 140è.

Són faltes molt greus:

 1. a) L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en l’exercici de les seves funcions.
 2. b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 3. c) L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públi­ques i dels drets sindicals.
 4. d) La inflicció de tortures, els maltractaments o penes cruels, inhumanes o degradants, la instigació a cometre aquests actes o el fet de tolerar-los o col·laborar-hi, així com qualsevol altra actuació abusiva, arbitrària o discrimi­natòria que impliqui violència física o moral.
 5. e) Qualsevol conducta o actuació constitutiva de delicte dolós.
 6. f) Qualsevol acte de prevaricació o suborn i el fet de no evitar-lo o no denunciar-lo.
 7. g) L’abandonament del servei.
 8. h) La insubordinació individual o col·lectiva envers les autoritats o els comandaments dels quals es depèn i, la desobediència a les instruccions legítimes donades per aquests.
 9. i) La denegació d’auxili i la manca d’intervenció urgent en qualsevol fet en què l’actuació sigui obligada o convenient.
 10. j) La pèrdua de les armes i el fet de permetre’n la sostracció per negligència inexcusable.
 11. k) La participació en vagues, en accions substitutives d’aquestes o en actuacions concertades amb la finalitat d’alterar el funcionament normal dels serveis.
 12. l) La publicitat o la utilització indeguda de secrets decla­rats oficials per llei o qualificats com a tals i la viola­ció del secret professional.
 13. m) La manca notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques encomanades.
 14. n) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
 15. o) El fet de causar, per negligència o mala fe, danys molt greus en el patrimoni i els béns de la Corporació.
 16. p) L’ocultació o alteració d’una prova amb la finalitat de perjudicar o d’ajudar l’encausat.
 17. q) La falsificació, la sostracció, la simulació o la des­trucció de documents del servei sota custòdia pròpia o de qualsevol altre funcionari.
 18. r) El fet d’embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes durant el servei o habitualment i, el fet de negar-se, en situació d’anormali­tat física o psíquica evident, a les comprovacions tècniques pertinents.
 19. s) La conculcació dels drets dels detinguts o els presos custodiats i el fet de subministrar-los drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicòtropes o begudes alcohòli­ques.
 20. t) L’exhibició de l’arma reglamentària o dels distintius del càrrec sense cap causa que ho justifiqui i el fet de fer-ne un mal ús.
 21. u) La reincidència en la comissió de faltes greus.
 22. v) La manca de col·laboració manifesta amb els altres mem­bres de les forces o cossos de seguretat, en aquells casos en què l’hagi de prestar de conformitat amb la legislació vigent.

Article 141.

Són faltes greus:

 1. a) La desobediència als superiors en l’exercici de les funcions i l’incompliment de les ordres rebudes.
 2. b) Les faltes de respecte o de consideració greus i manifestes envers els superiors, els companys, els subordi­nats o els ciutadans.
 3. c) Els actes i les conductes que atempten contra el deutor i la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració deguts a la corporació.
 4. d) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en el patrimoni i els béns de la Corporació.
 5. e) El fet d’originar enfrontaments en el servei o en el lloc de treball i el fet de prendre-hi part.
 6. f) L’incompliment de l’obligació de donar compte als supe­riors dels assumptes que aquest hagin de conèixer.
 7. g) L’incompliment del deure de reserva professional pel que fa als assumptes coneguts per raó de l’exercici de les funcions.
 8. h) La intervenció en un procediment administratiu si hi ha establerts legalment motius d’abstenció.
 9. i) L’actuació amb abús d’atribucions en perjudici dels ciutadans, si no constitueix falta molt greu.
 10. j) El consum de begudes alcohòliques durant el servei o el fet de negar-se a les comprovacions tècniques pertinents.
 11. k) La pèrdua de les credencials i el fet de permetre’n la sostracció per negligència inexcusable.
 12. l) La manca d’assistència sense causa justificada.
 13. m) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
 14. n) La pèrdua de les armes i el fet de permetre’n la sos­tracció per negligència simple.
 15. o) L’incompliment per negligència greu dels deures derivats de la pròpia funció.

Article 142è.

Són faltes lleu:

 1. a) La incorrecció envers els superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans.
 2. b) El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les funcions o de les ordres rebudes.
 3. c) La descurança en la presentació personal.
 4. d) La descurança en la conservació dels locals, del material i del documents del servei, si no produeix perjudicis greus.
 5. e) L’incompliment de la jornada de treball sense causa justificada.
 6. f) La sol·licitud o la consecució de permuta de destinació o de canvi de serveis amb afany de lucre o amb falsedat de les condicions per tramitar-la.
 7. g) El fet de prescindir del conducte reglamentari en formu­lar qualsevol sol·licitud o reclamació, excepte en cas d’urgència o d’impossibilitat física.
 8. h) Dues faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.

Article 143è.

 1. Els policies locals que n’indueixin altres a actuar o realitzar actes constitutius de falta disciplinària incorren en la mateixa responsabilitat. També hi incorren els coman­daments que les toleren.
 2. Els membres de la Policia Local que encobreixin les faltes molt greus i greus consumades incorren en una falta d’un grau inferior.

CAPÍTOL II: DE LES SANCIONS

Article 144è.

Les sancions imposades per a les faltes tipi­ficades són les següents:

 1. A) A les faltes molt greus s’aplica les de:

– Separació del servei.

– Suspensió de funcions i pèrdua de remuneració per més d’un any fins al límit de sis anys.

 1. B) A les faltes greus se’ls aplica:

– Suspensió de funcions i pèrdua de remuneració superior a quinze dies i inferior a un any.

– Trasllat a un altre lloc de treball.

 1. C) A les faltes lleus se’ls aplica:

– Suspensió de funcions i pèrdua de remuneració d’un dia a quinze dies. Dita suspensió no comporta la pèrdua d’antigui­tat ni implica la inamovibilitat en l’escalafó.

– Amonestació.

– Reducció proporcional de les retribucions per faltes de puntualitat i assistències lleus.

– Trasllat a un altre lloc de treball.

Article 145è.

Per a graduar les sancions, també es tindrà en compte d’acord amb el principi de proporcionalitat:

 1. a) L’intencionalitat.
 2. b) La pertorbació dels serveis.
 3. c) Els danys i perjudicis produïts a l’Administració o administrats.
 4. d) La reincidència en la comissió de faltes.
 5. e) El grau de participació en la comissió o l’omissió.
 6. f) La transcendència per a la seguretat

CAPÍTOL III: PRESCRIPCIÓ DE LES FALTES I SANCIONS

Article 146è.

Les faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les greus als dos anys i les lleus al cap de sis mesos.

 1. El còmput del termini de la prescripció de les faltes s’inicia en el moment en què és comesa la falta o es para­litza el procediment disciplinari i s’interromp quan comença el procediment o es practiquin noves diligències.

Article 147è.

Les sancions per faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les corresponents a faltes lleus al cap de sis mesos.

 1. El termini de prescripció comença a comptar des del dia següent en què la resolució per la qual s’imposa la sanció, adquireix fermesa.

Article 148è.

Les sancions disciplinàries junt amb les faltes originadores de les mateixes, s’anotaran en l’expe­dient personal dels afectats i, en tot cas, en el registre de personal.

Article 149è.

Transcorregut el temps establert anteriorment des del compliment de la sanció, segons es tracti respecti­vament de faltes molt greus, greus o lleus no sancionades amb la separació del servei, s’acordarà d’ofici la cancel·lació de les anotacions a l’expedient personal i al registre de personal.

CAPÍTOL IV: DEL PROCEDIMENT DISCIPLINARI

Article 150è.

No es poden imposar sancions per faltes greus o molt greus si no és en virtut d’un expedient disciplinari instruït a l’efecte i amb audiència a l’interessat. La tramitació del mateix es regirà pels principis de sumari i celeritat sense que, en cap cas, es produeixi indefensió.

Article 151è.

 1. Les faltes lleus poden ser corregides sense la instrucció d’un expedient disciplinari però, en tot cas, es donarà audiència a l’interessat.
 2. Els expedients sumaris incoats per faltes lleus s’inicia­ran per ordre de la prefectura del cos.
 3. Es procedirà a la notificació a l’interessat del motiu originador de l’expedient i de les actuacions subsegüents per tal que pugui presentar les al·legacions i proves que estimi pertinents per a defensar-se en un termini no supe­rior a tres dies.

Article 152è.

A l’inici de la tramitació d’un procediment judicial o disciplinari instruït als policies locals, o durant la mateixa, l’òrgan competent per incoar-lo en la via administrativa pot acordar, com a mesura preventiva, la suspensió provisional, el trasllat o l’adscripció a un lloc de treball intern, sense uniforme, sense arma ni credencial de l’agent expedientat o processat. La resolució en la qual s’acordi la imposició o pròrroga de les mesures preventives ha d’ésser motivada.

Article 153è.

 1. La suspensió provisional només pot ser acordada inicial­ment per un termini d’un mes, acabat el qual es podrà pro­rrogar per un altre i, així successivament fins a un termini màxim de sis mesos, excepte que per causa imputable a l’ex­pedient duri més de sis mesos i fins que no es dicti una resolució definitiva com a conseqüència d’un procediment judicial penal.
 2. La suspensió provisional comporta, mentre dura, la pèrdua de les retribucions corresponents al complement específic i a les gratificacions per serveis extraordinaris. El temps de suspensió provisional es computa a l’efecte del compliment, si s’escau, de la sanció de suspensió de fun­cions.
 3. La durada del trasllat preventiu de l’agent expedientat no pot excedir la durada de l’expedient disciplinari.

Article 154è

– La suspensió de funcions, bé com a sanció, bé com a mesura preventiva, a més de la privació temporal de l’exercici de les funcions, comporta la retirada temporal de l’arma i de la credencial reglamentàries, la prohibició de l’ús de l’uniforme, si s’escau i, la prohibició d’entrar a les dependències del cos sense autorització.

Article 155è.

Correspon a l’alcalde o a la persona en qui aquest delegui, les atribucions següents:

 1. a) Disposar, amb caràcter previ, la realització d’una infor­mació reservada.
 2. b) Acordar la incoació de l’expedient disciplinari i nome­nar-ne l’instructor.
 3. c) Decretar o aixecar les mesures cautelars o provisional de l’expedient.
 4. d) Instruir les diligències prèvies abans de decidir sobre la incoació.

Article 156è.

 1. El nomenament de l’instructor s’ha de fer en l’acte d’incoació de l’expedient i ha de recaure en un funcionari públic pertanyent al cos o a una escala d’aquest igual o superior a la del grup de l’expedientat.
 2. Són aplicables a l’instructor i al secretari les normes relatives a l’abstenció i a la recusació establertes en la Llei de Procediment Administratiu.

Article 157è.

Si s’incoa un expedient disciplinari a un funcionari que té la condició de delegat sindical, represen­tant de personal o càrrec electiu dins l’àmbit provincial, autonòmic o estatal en les organitzacions sindicals respec­tives, sempre que dita incoació sigui practicada dins l’any següent al cessament de l’inculpat en alguna de les condi­cions esmentades o si aquest és candidat durant el període electoral, fent-ho constar així, en els dos casos, per l’in­culpat, es notificarà a la corresponent secció, junta de personal o central sindical, segons el cas, per tal que puguin comparèixer i ser escoltats durant la tramitació del procediment.

Article 158è.

L’instructor ordenarà la pràctica de totes les diligències adequades per tal d’identificar i comprovar els fets i, en particular, de les proves que puguin donar lloc a l’aclariment i determinació de responsabilitats susceptibles de sanció.

Article 159è.

 1. L’instructor rebrà declaració de l’inculpat, el qual podrà ser assistit per lletrat.
 2. En cas de sol·licitud per part del particular, l’Adminis­tració li haurà de facilitar un còpia de les actuacions practicades.

Article 160è.

 1. Correspon a l’alcaldia la imposició de les sancions per faltes molt greus, excepte en el cas de la separació de serveis que és competència del Ple de la Corporació.
 2. La imposició de les sancions per faltes greus o lleus correspon també a l’Alcalde o persona delegada per ell.

Article 161è.

 1. En qualsevol moment de l’expedient en què l’instructor apreciï que la presumpta falta pot constituir delicte o falta penal, ho comunicarà a l’autoritat que hagi ordenat la incoació de l’expedient per tal que efectuï la comunicació oportuna al ministeri fiscal. Això no és obstacle perquè continuï la tramitació del mateix fins a la resolució i la imposició de la sanció, si s’escau.
 2. No obstant això, quan es tracti de fets constitutius dels delictes comesos pels funcionaris públics contra l’exercici dels drets de la persona reconeguts per la llei i dels delictes dels funcionaris públics en l’exercici del seu càrrec, tipificats en els títols 2 i 7 del llibre segon del Codi Penal, s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient disciplinari fins que es dicti la resolució judicial.

Article 162è.

Si durant la sustanciació del procediment sancionador, s’esdevé la pèrdua de la condició de funcionari de l’inculpat, es dictarà una resolució en la qual, invo­cant, la causa, es declararà el sobreseïment del procediment sancionador, sens perjudici de la responsabilitat civil o penal que li pugui ser exigida i, s’ordenarà l’arxiu de les actuacions, llevat que la part interessada insti la conti­nuació de l’expedient. Al mateix temps s’ha de deixar sense efecte totes les mesures de caràcter provisional adoptades respecte al funcionari inculpat.

Article 163è.

En la resolució de l’expedient es determina­rà, amb tota precisió, la falta considerada comesa i, s’as­senyalaran els preceptes en què aparegui recollida la matei­xa, el funcionari responsable i la sanció imposada, o bé la inexistència de falta disciplinària o inexistència de res­ponsabilitat del funcionari inculpat. A més, cal fer una declaració expressa d’acord amb les mesures provisionals adoptades durant la tramitació del procediment.

Article 164è.-

La resolució es notificarà a l’inculpat amb l’expressió del recurs o recursos possibles d’interposar i, l’òrgan davant el qual els ha de presentar junt amb els terminis per interposar-los.

Si el procediment es va iniciar com a conseqüència d’una denúncia, la resolució ha d’ésser notificada al signatari.

Article 165è.

Les sancions disciplinàries s’executen segons els termes de la resolució en la qual s’imposen i en el termini d’un mes a comptar des de la seva fermesa adminis­trativa, llevat que, per causes justificades, se n’establei­xi un altre de diferent a la resolució esmentada.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- S’aplica a les policies locals, pel que fa a l’exercici dels drets sindicals, la Llei 9/1987, de 12 de juny, dictada en compliment de l’apartat 2n de la Disposició Addicional Segona de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical i la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determina­ció de les condicions de treball dels treballadors públics, que dóna una nova redacció al Capítol III de la Llei 9/1987.

Segona.- En tot allò que no preveu aquest reglament seran d’aplicació les normes sobre el règim disciplinari establer­tes en la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya i, en el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya (Decret 214/90, de 30 de juliol).

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Aquest reglament s’entendrà modificat automàtica­ment davant la promulgació de normes i disposicions de rang normatiu superior i pels pactes o convenis de condicions laborals aplicables.

Segona.- El present reglament entrarà en vigor el dia se­güent a la seva publicació.

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el present Reglament 9.8 ha estat aprovat per la Corporació Municipal amb sessió realit­zada el 18 de desembre de 1995, publicant-se l’edicte ini­cial al BOP de Tarragona núm. 18 de 23 de gener de 1996 i el definitiu al 87 de 15 d’abril de 1996, consta de 165 arti­cles, 2 disposicions addicionals i 2 de finals.