Data de l'última modificació: 20/07/2018

TEXT REFÓS DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGÜES A L’ÀMBIT TERRITORIAL DE CUNIT

Índex

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- FACULTATS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El prestador del servei podrà supervisar o, en el seu cas, redactar els projectes d’obres de canalització de la xarxa de distribució d’aigua potable des de la sortida dels dipòsits  d’emmagatzemament dins als edificis o immobles objecte del subministrament domiciliari.

Article 2.- RAMAL D’ESCOMESA

El ramal d’escomesa és la canonada que enllaça la instal·lació general de l’immoble amb la canonada de la xarxa de distribució. Travessa la façana de l’edifici per un orifici practicat pel propietari o abonat, de manera que el tub quedi solt i li permeti la lliure dilatació, si bé, haurà de ser reajuntat de manera que l’orifici resti impermeabilitzat.

La seva instal·lació anirà a compte del prestador del servei i a càrrec del propietari i les seves característiques es fixaran d’acord amb la pressió de l’aigua, cabal suscrit, consum previsible, situació del local i serveis que comprengui, d’acord amb les normes bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, aprovades per Ordre de 9 de desembre de 1975 o les que puguin entrar en vigor amb posteritat.

Article 3.- AIXETES RAMAL D’ESCOMESA

L’aixeta de presa es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre el pas d’aigua al ramal de l’escomesa a la via pública  prop de l’edifici.

Aquestes dues aixetes les utilitza, exclusivament, el prestador del  servei o persona, autoritzada, sense que els abonats, propietaris i terceres persones puguin manipular-les. La competència del prestador és exclusiva fins a la sortida  de l’aixeta de registre.

L’aixeta de pas és la situada en la unió del ramal d’escomesa amb el tub d’alimentació, tocant al llindar de la porta de l’interior de l’immoble, i s’allotjarà en una cambra impermeabilitzada amb l’evaquació desguàs a l’exterior o clavegueram, construïda pel propietari o abonat.

Si fos necessari, sota la responsabilitat del propietari de l’immoble o personal responsable del local en què es trobi instal·lada, podrà maniobrar-se per deixar sense aigua la instal·lació interior de tot l’edifici.

Article 4.- APARELLS DE MESURA

Els aparells de mesura, aforament, comptador o comptadors, s’adaptaran a les normes generals sobre la seva homologació i instal·lació.

Article5.- CONSERVACIÓ I REPARACIÓ

Els ramals d’escomesa formen part de l’immoble. En cas d’avaria, les seves reparacions seran sempre efectuades pel prestador  de servei sense perjudici de la seva repercussió al propietari o a qui correspongui, segons la causa de l’avaria.

Les modificacions o desviacions del traçat dels ramals d’escomesa seran a càrrec de qui els promogui, però la seva execució la realitzarà el prestador del servei.

Les avaries en instal·lacions i derivacions que parteixen de l’aixeta de pas seran reparades a compte i a càrrec del propietari o abonats responsables.

En aquests casos les reparacions seran realitzades per instal·ladors autoritzats.

Els aparells de mesura o control solament podran ser manipulats pel prestador del servei i per l’entitat o empresa encarregada de la seva conservació.

Article 6.- OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El prestador del servei de subministrament d’aigua potable està subjecte al compliment de les següents obligacions:

 1. Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot abonat que ho sol·liciti en els termes establerts en el present Reglament i altres disposicions legals aplicables.
 2. Mantenir les condicions sanitàries i la pressió dels cabals d’acord amb la normativa vigent i aplicable.
 3. Mantenir la disponibilitat i la regularitat en el subministrament.
 4. Col·laborar amb l’abonat en la solució de les situacions que el subministrament pugui plantejar.
 5. Efectuar la facturació, prenent com a base les lectures periòdiques del comptador o amb les medicions corresponents a d’altres sistemes de mesura.
 6. Percebre l’import de la facturació en els períodes de temps corresponents , que, llevat d’exepció, no seran inferiors a tres mesos naturals.
 7. Aplicar la tarifa vigent, legalment autoritzada per l’organisme competent, sobte el consum i el servei prestat. Les tarifes del servei, en cap cas, no podran excedir del màxim fixat pels Organismes competents, en el seu corresponent informe degudament motivat.

Article 7.- DRETS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El prestador del servei té els següents drets:

 1. Cobrament dels serveis prestats i de l’aigua subministrada consumida per l’abonat als preus de la tarifa oficialment aprovada.
 2. Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels abonats, podent imposar l’obligació d’instal·lar equips correctors en el cas que aquella produís pertorbacions a la xarxa.
 3. Disposar d’una tarifa dels serveis suficient per autofinançar-lo segons allò previst a l’article 107 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. Quan l’anomenat equilibri pugui no produir-se, tindrà dret a demanar una nova tarifa suficient o en el seu defecte la corresponent compensació econòmica.

Article 8.- OBLIGACIONS DE L’ABONAT

 1. Satisfer amb la deguda puntualitat l’import del servei de l’aigua consumida, de conformitat amb l’estipulat en la pòlissa i en la resolució aprovatòria de les tarifes.
 2. Pagar les quantitats resultants de liquidacions per errada, frau o avaria imputable a l’abonat.
 3. Usar l’aigua subministrada en la forma i per als usos establerts en la pòlissa i de conformitat diàmetre del comptador contractat o el pas de l’aforament.
 4. Abstenir-se d’establir o de permetre derivacions de la seva instal·lació per a subministrament d’aigua a altres locals o vivendes, diferents als consignats en la pòlissa d’abonament.
 5. Permetre l’entrada al local del subministrament, en hores hàbils o de normal relació amb l’exterior, al personal del servei que, autoritzar pel prestador del servei, i exhibint l’acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions.
 6. Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa subscrit amb el servei.
 7. Comunicar al prestador del servei qualsevol modificació en la instal·lació interior, especialment nous punts o elements de consum que resultin significatius pel seu volum.
 8. Respectar els precintes col·locats pel prestador del servei, o pels, organismes competents de l’Administració.
 9. Tenir instal·lat en els dipòsits receptors els aparells necessaris que evitin pèrdues innecessàries d’aigua. Especialment, en aquells casos que el sistema de mesura sigui per aforament, s’hauria de disposar de vàlvules de flotador que tanqui el pas de l’aigua abans que arribi al nivell del sobreeixidor.

Article 9.-  DRETS DE L’ABONAT

 1. Consumir l’aigua en les condicions higiènico-sanitàries i de pressió corresponents a l’ús que, d’acord amb les instal·lacions de la vivenda, indústria o altres sigui l’adequat i de conformitat amb la normativa legal aplicable.
 2. A subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties de la normativa establerta.
 3. A sol·licitar els aclariments i informacions del titular del servei sobre el funcionament del subministrament referents al consum individual o domiciliari.
 4. Formular les reclamacions administratives que creguin pertinents pel procediment establert en aquest Reglament.
 5. A què se li facturin els consums segons les tarifes vigents.

CAPÍTOL II: CONTRACTACIÓ D’ABONAMENTS

Article 10.- SUBSCRIPCIÓ DE POLISSA

No es realitzarà cap subministrament sense que l’usuari de l’aigua hagi subscrit amb el prestador del servei la corresponent pòlissa d’abonament o contracte de subministrament.

El prestador del servei podrà negar-se a subscriure pòlisses o contractes d’abonament, en els següents casos:

 1. Quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament es negui a signar el contracte establert d’acord amb les determinacions d’aquest Reglament.
 2. En el cas que la instal·lació del Peticionari no compleixi les prescripcions legals i tècniques que han de satisfer les instal·lacions receptores.
 3. Quan es comprovi que el peticionari del subministrament ha deixat de satisfer l’import de l’aigua consumida, en virtut d’altre contracte amb el prestador del servei i fins tant no aboni el seu deute. Contràriament, aquest darrer no podrà negar-se a subscriure la pòlissa amb un abonat que sigui nou propietari o arrendatari del local, encara que l’anterior sigui deutor al prestador amb facturació o rebuts pendents de pagament, els quals podran ésser reclamats a l’anterior per la via corresponent, sense involucrar per res al nou, al qual no es podrà exigir la subrogació.
 4. Quan el peticionari no presenti la documentació que exigeix la legislació vigent.

Article 11.- PÒLISSA UNICA PER A CADA SUBMINISTRAMENT

La pòlissa o contracte de subministrament s’establirà a cada servei i ús, essent obligatori estendre pòlisses separades per a tots aquells subministraments que exigeixin aplicació de tarifes o condicions diferents.

Article 12.- CONDICIÓ RESOLUTORIA DE LES POLISSES

El prestador del servei contractarà sempre els seus abonats a reserva que sigui concedits els permisos necessaris per a poder efectuar les instal·lacions que exigeixin els subministraments que pren el seu càrrec, així com les autoritzacions administratives necessàries per a l’ús de la vivenda local a subministrar.

Article 13.- MODIFICACIONS DE LA POLISSA

Durant la vigència de la pòlissa, aquesta s’entendrà modificada sempre que hi imposin disposicions legals reglamentàries i, especialment, pel que fa a la tarifa del servei i del subministrament de la qual es consideraran modificats l’import i condicions segons que, disposin l’autoritat o els organismes competents.

Article 14.-     CESSIÓ DE CONTRACTE

Com a regla general es considera que l’abonament al subministrament d’aigua és personal i l’abonat no podrà cedir els seus drets a tercers ni podrà per tant exonerar-se de les responsabilitats, en relació al servei. No obstant, l’abonat que estigui al corrent de pagament del subministrament podrà traspassar la seva pòlissa a un altre abonat que hagi d’ocupar el mateix local en les mateixes condicions existents. En aquest cas, l’abonat ho informarà al servei per comunicació escrita, que inclogui la conformitat expressa del nou abonat per correu certificat, amb acusament de rebut i lliurada personalment en el domicili del prestador del servei, el qual haurà de remetre rebut de la comunicació.

En el cas que la pòlissa subscrita per l’abonat anterior no contingui cap condició que s’oposi a la forma en què hagi de continuar-ne prestant el subministrament, fins a l’extensió de la nova pòlissa, seguirà vigent la pòlissa anterior.

El prestador del servei i, quan rebi comunicació, haurà d’extendre una nova pòlissa a nom del nou abonat, que aquest haurà de subscriure a les oficines del prestador. L’abonat antic tindrà dret a recobrar la seva fiança i el nou haurà d’abonar allò que li correspongui segons les disposicions vigents en el moment de traspàs. En el cas de què la pòlissa contingui clàusules especials, serà necessària la conformitat del prestador del servei, a més de la del nou abonat.

Recíprocament, el prestador del servei no podrà transferir els drets derivats de la pòlissa, tret que imposi al nou titular l’obligació de respectar les seves estipulacions i compti amb l’afluència del servei, comunicant-ho per escrit a l’abonat.

Article 15.- SUBROGACIÓ

En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d’abonament, el cònjuge, descendents, fills adoptius plens, ascendents i germans que haguessin conviscut habitualment, com a mínim amb dos anys d’antelació a la data de la defunció, podran subrogar-se als drets i obligacions de la pòlissa. No seran necessaris els dos anys de convivència pels sotmesos a la pàtria potestat del difunt, ni pel seu cònjuge. L’hereu o legatari podrà subrogar-se si succeeix al causant de la propietat o ús de la vivenda o local. Les entitats jurídiques solament es subrogaran en els casos de fusió per absorció.

El termini per subrogar-se serà, en tots els casos, de quatre mesos a partir de la data del fet causant i es formalitzarà mitjançant nota incorporada a la pòlissa existent signada pel nou abonat i pel prestador del servei, i subsistint la mateixa fiança.

Article 16.- DURADA DE LA POLISSA

Els contractes es consideren  estipulats pel termini fixat en la pòlissa d’abonament i s’entenen tàcitament prorrogats, tret que una de les parts, amb un mes d’antelació, avisi de forma expressa i per escrit a l’altra part de la seva intenció de donar-ho per finalitzat. Això, no obstant, si durant el primer any, a comptar des de l’inici de subministrament, l’abonat, per qualsevol causa, donés per finalitzat el contracte, correran al seu càrrec les despeses causades per la resolució esmentada.

Article 17.- RESCISSIÓ DE LA POLISSA

L’incompliment  per les parts de qualsevol de les obligacions recíproques contingudes en el contracte de subministrament o pòlissa, serà causa de rescissió del contracte, segons que estableix el capítol 3 d’aquest Reglament.

CAPÍTOL III: CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

Article 18.- CABAL CONTRACTAT QUOTA DE SERVEI O MÍNIM DE CONSUM

El prestador  del servei fixarà, conjuntament amb l’abonat, suprimit la quota  del servei o el mínim a aplicar, en funció de les instal·lacions de l’immoble, local, vivenda o dependència a subministrar, i en tot cas, es subjectaran a les disposicions legals vigents.

En els casos de subministrament per aforament, el cabal mínim correspondrà al contractat per l’usuari en el moment de donar-se d’alta del servei.

Article 19.- AUTORITZACIÓ DE LA PROPIETAT

Sempre que per dotar d’aigua una finca o local sigui necessari efectuar actuacions sobre aquesta, resulta imprescindible l’autorització de la propietat o Comunitat de Propietaris. Aquesta autorització haurà de ser adoptada  per arrendatari o copropietari que pretengui el subministrament i inclourà la pràctica, en l’immoble o local afectat, dels treballs necessaris  per a la instal·lació del ramal d’escomesa i dels aparells  de mesura, així com les visites de lectura o inspecció necessaris per al funcionament i control del subministrament. El prestador del servei podrà facilitar una minuta d’autorització, perquè el futur abonat la sotmeti a l’aprovació i signatura del propietari o del President de la Comunitat de propietaris, si és el cas, i la retorni subscrita per aquest.

Article 20.- FIANÇA

El prestador del servei podrà exigir una fiança com a garantia del pagament dels rebuts del subministrament, la qual haurà d’ésser dipositada per l’abonat en el moment de la contractació. En cap cas aquesta fiança podrà ser superior a la xifra resultant d’aplicar la tarifa vigent als metres cúbics corresponents a cinquanta hores de funcionament del comptador que ha d’instal·lar-se, a la seva capacitat nominal.

En el supòsit de subministrament per aforament, la fiança serà equivalent al cabal trimestral contractat, aplicant la tarifa vigent.

La fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents de l’abonat a la resolució del seu contracte, sense que pugui exigir l’abonat, durant la seva vigència, que se li apliqui al reintegrament dels seus descoberts.

En el cas de no existir responsabilitats pendents a la resolució del contracte, la societat procedirà a retornar la fiança al seu titular o al seu representant legal. Si existís responsabilitat pendent, l’import de la qual fos interior al de la fiança es retornaria la diferència resultant.

Article 21.-  TIPUS DE SUBMINISTRAMENT

El subministrament domèstic consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre les necessitats normals d’una vivenda.

El subministrament comercial és l’aplicació de l’aigua a les necessitats de locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, clíniques, hotels i indústries, quan la base de l’aigua no estableix en l’obtenció, transformació o manufacturació d’un producte.

El subministrament industrial es produeix quan l’aigua intervé com un element del procés de fabricació per incorporació al producte o com a determinant del resultat, sense que l’existència d’una indústria en el local determini per si sola l’aplicació del subministrament industrial.

El subministrament agrícola és el destinat al rec per obtenir productes agrícoles, incloses les explotacions industrials de floricultura, no estant el prestador del servei obligat a aquest tipus de subministrament.

Quan en un immoble urbà existeix una zona de jardí o hort, no podrà emprar-se per regar-los l’aigua contractada per a l’immoble; aquest subministrament haurà de ser objecte d’un contracte especial per aforament o fixant per comptador els consums, indispensables, segons les dimensions del terreny a regar i els seus cultius, no estant tampoc el prestador del servei obligat a aquest tipus de subministrament.

Article 22.- PRIORITAT DE SUBMINISTRAMENT

L’objectiu principal del subministrament d’aigua és satisfer les necessitats domiciliàries de les vivendes de la població urbana. Els subministraments d’aigua per a usos industrials, agrícoles i de rec, es donaran en l’únic cas que les necessitats de l’abastament ho permetin.

Quan el servei ho exigeixi,  prèvia conformitat de l’Ajuntament, el prestador podrà en qualsevol moment disminuir, i fins i tot suspendre, el serveis per a usos agrícoles, de rec o industrials, sense que per això tingui cap mena d’obligació d’indemnització, donat que aquest subministrament queden en tot subordinats a les exigències del consum domèstic.

Article 23.- INSTAL·LACIONS DE L’ABONAT

Les instal·lacions utilitzades pels abonats en tot moment han de reunir les condicions de seguretat reglamentàries, podent el prestador del servei negar el subministrament en cas de noves instal·lacions o reforma de les existents si no reuneixen els requisits legals. A aquests efectes, el prestador del servei podrà efectuar en aquestes instal·lacions les comprovacions necessàries abans de connectar l’aigua.

Quant a les instal·lacions antigues en ús, el prestador del servei pot comunicar a l’Ajuntament i als abonats la seva manca de seguretat, quedant l’abonat obligat a corregir la instal·lació en el termini que el Servei fixi. Si l’abonat no compleix allò disposat, el prestador del servei queda facultat per suspendre el subministrament.

El prestador del servei no percebrà  cap quantitat per la revisió d’instal·lacions, quan es produeixi per la seva pròpia iniciativa.

Article 24.- REGULARITAT DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament d’aigua als abonats serà permanent, tret si existeix pacte en contrari a la pòlissa, no podent interrompre’l si no és per avaria o altres causes que impedeixin el normal subministrament tals com a manca d’energia elèctrica i altres. No es podrà subministrar aigua, a un mateix immoble, sota dues modalitats diferents simultàniament per a una mateixa aplicació.

Article 25.- IMPORT DEL SUBMINISTRAMENT

Els imports del subministrament, s’ajustaran a les tarifes vigents, i es referiran al servei prestat. La quota de servei, o en el seu cas el mínim de consum, així com els subministraments per aforament i el cànon anual del subministrament per a incendis es satisfaran per anticipat.

CAPÍTOL IV: INSTAL·LACIONS EXTERIORS

Article 26.- EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

La instal·lació del ramal d’escomesa, amb les seves aixetes de maniobra i la dels aparells de mesura, serà efectuada pel prestador del servei, amb tots els costos a càrrec del propietari de l’immoble, quedant de la seva propietat el ramal instal·lat amb les seves aixetes. Si un abonat sol·licités un ramal d’escomesa especial per el seu ús, serà instal·lat pel prestador a compte de l’abonat, prèvia autorització de la propietat de l’immoble, quedant també propietat de la finca per accessió.

Article 27.- ESCOMESES D’INCENDI

Es podran instal·lar ramals d’escomesa per alimentar exclusivament les boques de protecció contra incendis, en les finques on els propietaris ho sol·licitin, podent l’abonat utilitzar les boques d’incendi en benefici de tercers.

Els ramals d’escomesa per les boques contra incendis seran sempre independents de les altres que pugui tenir la finca en què s’instal·lin, i es realitzaran, d’acord amb les normatives que per protecció contra incendis, siguin vigents en cada moment.

Article 28.- ESCOMESA DIVISIONARIA

Si un arrendatari o copropietari de tot o part d’un immoble que es proveeixi d’aigua mitjançant un comptador o un aforament general,  desitgés un subministrament per comptador divisionari, prèvia conformitat escrita de la propietat de la finca, podrà instal·lar-se un nou ramal d’escomesa de contractant a nom del propietari de la finca, que haurà d’ésser capaç de subministrar , mitjançant una bateria de comptadors, la totalitat de les vivendes, locals i dependències de la finca, tot i que de moment, únicament s’instal·li el comptador sol·licitat.

Article 29.- ESCOMESA INDEPENDENT

L’arrendatari o copropietari, ocupant d’un local de la planta baixa de l’immoble podràs contractar a càrrec seu un ramal d’escomesa independent per al seu ús exclusiu, prèvia autorització del propietari de la finca, però si no és el cas que les dimensions de l’immoble aconsellin el contracti, a través d’un mateix mur de façana, no podran tenir-hi entrada més de tres ramals, inclòs el contractat pel propietari.

Article 30.- PROTECCIÓ DE L’ESCOMESA

Després de l’aixeta de registre, el propietari de la finca disposarà una protecció del ramal suficient de manera que en cas d’una fuita, l’aigua tingui sortida a l’exterior, sense, que per tant, pugui perjudicar l’immoble ni danyar gèneres o aparells situats a l’interior, sense cap tipus de responsabilitat per part del prestador.

En cas d’avaries, les reparacions dels ramals seran sempre efectuades pel prestador, sense perjudici de la seva repercussió al causant d’aquestes avaries.

Les instal·lacions i derivacions que surtin de l’aixeta de pas, seran reparades per compte i càrrec del propietari o abonats responsables.

Article 31.- POSADA EN CÀRREGA DE L’ESCOMESA

Instal·lat el ramal d’escomesa, el prestador el posarà en càrrega fins a l’aixeta de registre, que no podrà ésser manipulada  fins el  moment de començar el subministrament, en reunir les instal·lacions interiors les condicions necessàries.

Passats vuit dies des de l’inici del  subministrament, sense que s’hagi formulat reclamació sobre el ramal d’escomesa, s’entendrà que el propietari de la finca està conforme amb la seva instal·lació.

Article 32.- ESCOMESA EN DESÚS

Finalitzat o rescindit el contracte de subministrament, el ramal d’escomesa queda lliure disposició del seu propietari, però si aquest, dintre dels vint dies següents, no comunica fefaentment al prestador la seva intenció que es retiri de la via pública, consignant en la caixa del retiri de la via pública, consignant en la caixa del prestador del servei l’import de les despeses que l’esmentada operació ocasioni, s’entendrà que es desinteressa del ramal d’escomesa en desús, podent el prestador del servei prendre respecte a aquests les mesures que consideri oportunes.

CAPÍTOL V: INSTAL·LACIONS INTERIORS

Article 33.- EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

La instal·lació interior, amb excepció de la col·locació de l’aparell de mesura i les seves aixetes, serà realitzada per un instal·lador aliè al prestador i autoritzat per l’organisme administratiu que correspongui, i s’haurà d’executar complint

les “Normes per a les instal·lacions interiors de Subministrament d’Aigua”, aprovades per Ordre del Ministeri d’Indústria de 9 de desembre de 1975, o les vigents en el moments de la contractació, amb especial previsió de les contingències de variació de pressió de la xarxa de distribució.

Article 34.- INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

La instal·lació interior, amb excepció de la col·locació de l’aparell de mesura i les seves aixetes, serà realitzada per un instal·lador aliè al prestador i autoritzat del servei i a la superior dels organismes competents  de l’Administració, per tal de constar si ha estat executada segons les normes i compleix  les prescripcions  d’aquests reglaments i d’altres disposicions aplicables.

De no ajustar-se la instal·lació interior als preceptes indicats, el prestador servei podrà negar-se a realitzar el subministrament, i podrà informar el fet els organismes competents, perquè resolguin el que calgui.

Article 35.- MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ

No s’imposarà a l’abonat l’obligació d’adquirir el material per a la seva instal·lació interior no en els magatzems del prestador del servei ni en cap altre determinant, i només  se li exigirà que el material s’ajusti a allò que disposa les Normes Bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, vigents en el moment de la contractació i que el tancament dels armaris o cambres de comptadors siguin d’una mena que pugui maniobrar-se amb una clau de tipus indicat pel servei.

CAPÍTOL VI: ELS APARELLS MESURADORS

Secció primera: Aforaments

Article 36

El subministrament es farà per aforament donat que en les actuals circumstàncies, la instal·lació massiva de comptadors produiria deficiències  importants de pressió en la xarxa del servei.

En aquells punts en què a criteri del prestador del servei sigui tècnicament factible, es podran sol·licitar comptadors divisionaris sempre i quan les instal·lacions interiors disposin d’una cisterna de reserva, amb el corresponent equip de pressió i bateria de comptadors. En aquests casos, la cisterna serà alimentada mitjançant una única escomesa, amb un comptador de control.

Article 37

En els subministraments per aforament el prestador del servei està obligat a facilitar a l’abonat el cabal diari contractat per un període de vint-i-quatre hores de subministrament. Aquest cabal serà mesurat al puny d’instal·lació de l’aparell medidor.

Article 38

Les instal·lacions de la finca seran, des de l’aixeta de registre, a càrrec del propietari, que es individual , en el seu funcionament, fins a l’aforament individual, en el seu cas, essent els abonats fraccionaris responsables  de la instal·lació des del seu aforament individual i del pagament dels seus consums i a càrrec dels quals serà també la vigilància i conservació de l’aparell i la verificació oficial, sempre que sigui necessària.

Article 39

L’aforament serà instal·lat pel prestador del servei i únicament podrà ser manipulat pels empleats del prestador del servei, i els de la persona o entitat responsable de la seva conservació, per a la qual cosa serà degudament precintat.

En principi, i tret de pacte en contracti estipulat en la corresponent pòlissa de contractació del servei, la instal·lació interior i l’aforament queden sempre sota la diligent custòdia, conservació i responsabilitat del copropietari o abonat, els quals s’obliguen  a facilitar als empleats dels prestadors del servei l’accés a l’aforament i a la instal·lació interior.

Secció Segona: Comptadors

Article 40

Els comptadors seran sempre de model oficialment homologat i degudament verificat amb resultat favorable i hauran d’ésser precintats per l’organisme  de l’Administració responsable de l’esmentada verificació, d’acord amb les previsions dels Decrets de 22 de febrer de 1907 i de 12 de juliol de 1945.

Article 41

La selecció del tipus del comptador, el seu diàmetre i l’emplaçament, es determinaran pel prestador del servei d’acord amb les Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, vigents en el moment de la contractació, segons el tipus de domicili a subministrar, o en relació al cabal punta horari previs en subministraments especials.

Article 42

En el cas que el consum real no correspongui al concertat entre ambdues parts i no guardés la deguda relació amb el corresponent al rendiment normal del comptador, aquest haurà d’ésser substituït per un altre de diàmetre adequat, quedant obligat l’abonat a satisfer les despeses ocasionades.

 

Article 43

El comptador serà instal·lat pel prestador del servei i únicament podrà ser manipulat pels empleats del prestador del servei, i els de las persona o entitat responsable de la seva conservació, per a la qual cosa serà degudament precintat. Darrera del comptador el prestador del servei instal·larà una aixeta de sortida, el cost de la qual anirà a càrrec de l’abonat, el qual la podrà maniobrar per prevenir qualsevol eventualitat en la seva instal·lació interior.

En principi, i tret de pacte en contrari estipulat en al corresponent pòlissa de contractació del servei, la instal·lació interior i l’aforament queden sempre sota la diligent custòdia , conservació i responsabilitat del propietari o abonat, els quals s’obliguen a facilitar als empleats del prestador del servei l’accés a l’aforament i a la instal·lació interior.

Article 44

El comptador es col·locarà en un armari d’obra construït per l’abonat amb les mateixes dimensions i de forma establertes en les “Normes Bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d’aigua”, vigents en el moment de la contractació, el qual haurà d’ésser proveït del corresponent tancament amb clau del tipus universal pel servei.

Quan procedís substituir el comptador per un altre de major diàmetre i fos indispensable ampliar les dimensions de l’armari que el conté, l’abonat efectuarà al seu càrrec les modificacions adients.

El propietari o abonat està obligat a disposar d’una protecció perquè, en cas de fuita d’aigua a través del comptador, aquesta tingui una sortida natural a l’exterior o al clavegueram.

Article 45

El comptador haurà de conservar-se en bon estat de funcionament. El prestador del servei tindrà  la facultat de realitzar totes les verificacions que consideri necessàries i efectuar totes les substitucions que siguin reglamentàries.

L’abonat tindrà l’obligació de facilitar als representants i operaris del servei, l’accés al comptador sempre i quan presentin la corresponent autorització per part del servei.

El manteniment dels comptadors, escomeses i aforaments serà realitzar pel servei i a compte i càrrec dels usuaris, els quals abonaran  una quota mensual per aquest concepte.

Es considera conservació i manteniment de comptadors, escomeses i aforaments la seva vigilància i reparació sempre i quan sigui possible, inclosos desmuntatge i muntatge al seu emplaçament actual, sempre que les avaries o anomalies observades siguin imputables a l’ús normal de l’aparell. Queden excloses d’aquesta obligació, les avaries degudes a manipulació indeguda, abús d’utilització, catàstrofe i gelades.

Article 46

L’abonat no podrà practicar operacions sobre les instal·lacions interiors que puguin alterar el funcionament del comptador.

Entre aquestes operacions queda especialment prohibida la instal·lació d’aixetes de pas abans del dipòsit, graduades o aforades que impedeixin el normal funcionament del comptador contractat. Per evitar que  els dipòsits, si existeixen, arribin a sobreeixir únicament es podran instal·lar vàlvules d’obertura i tancament ràpid del model oficialment aprovat.

Article 47

Quan un sol ramal d’escomesa hagi de subministrar aigua a més d’un abonat en el mateix immoble, la propietat de la finca haurà de procedir a la instal·lació prèvia d’una bateria, sobre la qual s’hi puguin muntar el nombre de comptadors que precisa la totalitat de l’immoble, encara que de moment únicament s’hi instal·lin els sol·licitats.

La bateria de comptadors estarà situada a la planta baixa de l’edifici prop de l’entrada; la seva instal·lació i característiques s’ajustaran al disposat a les “Normes Bàsiques per les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua”, vigents en el moment de la contractació

Article 48

Quan per les condicions del subministrament es disposi de grup de pressió i dipòsit regulador, el servei instal·larà un comptador general de control a l’entrada de l’immoble , mitjançant el qual detectarà les possibles fuites a la instal·lació esmentada.

La instal·lació del comptador serà per compte dels abonats, així com els sobreconsums que es puguin arribar a mesurar, sempre aplicant la tarifa vigent.

CAPÍTOL VII: CONSUM I FACTURACIÓ

Article 49.- CONSUM

L’abonat consumirà l’aigua d’acord amb el que estableix aquest Reglament respecte a les condicions de subministrament i està obligat a usar les instal·lacions pròpies i del servei de forma relacional i correcta, evitant tot perjudici a tercers i al servei.

Article 50.-  FACTURACIÓ

El prestador del servei percebrà de cada abonat l’import del subministrament segons la modalitat tarifària vigent en cada moment.

Si existís quota de servei, a l’import d’aquesta s’hi afegirà la facturació del consum corresponent als registres de l’aparell de mesura.

Si existís mínim de consum, es facturarà en tot els casos i, si n’hi hagués, s’addicionarà els excessos de consum registrats per l’aparell de mesura.

En ambdós casos un empleat del prestador del servei anotarà  en un full de lectura o equivalent, els registres del comptador que quedaran posteriorment reflectits en el rebut.

Article 51.- ANOMALIES DE MESURAMENT

Quan es detecti parada o mal funcionament de l’aparell de mesura, la facturació del període actual i regularització de períodes anteriors, s’efectuarà conforme a un dels tres següents sistemes:

1.- En relació a la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors a la detecció de l’anomalia.

2.- En cas de consum estacional, en relació als mateixos períodes de l’any anterior que haguéssim registrat consum.

3.- Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a prorrateig amb els dies que hagués durat l’anomalia.

En el cas de subministrament per usos agrícoles, jardins i altres, que permetin determinar el consum per càlcul o estimació, es tindrà aquesta avaluació com a base de facturació.

En el cas que no es pugui efectuar lectura de la medició del comptador per absència de l’abonat i per tal d’evitar acumulació de consums en posteriors facturacions, es facturarà igualment en relació a la mitjana  dels tres períodes de facturació, o del mateix període de l’any anterior en el cas d’un consum estacional.

 

Article 52.- VERIFICACIÓ

L’abonat i el prestador del servei tenen dret a sol·licitar dels Serveis  Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Organisme competent de l’Administració, en qualsevol moment, la verificació d’aparells de mesura instal·lats, sigui qui sigui el seu propietari.

Si l’abonat sol·licita al prestador del servei la tramitació de la verificació oficial esmentada, haurà de dipositar l’import de les despeses que això comporti.

Si fos el prestador del servei qui sol·licités la verificació seran al seu càrrec les despeses ocasionades.

Article 53.- SANITAT DE CONSUM

La instal·lació interior servida per l’abonament objecte del contracte no podrà estar connectada a la xarxa, a cap altra cantonada ni cap distribució d’aigua d’altra procedència, ni tampoc a  la que procedeixi d’altre abonament de la mateixa empresa així com tampoc podrà barrejar-se l’aigua del prestador del servei amb cap d’altra tant per raons tècniques com sanitàries.

Els dipòsits receptors, si n’hi hagués, hauran de mantenir-se acuradament nets, desinfectant-los per part de l’abonat periòdicament i protegint-los raonablement per evitar qualsevol contaminació, sempre sota la seva responsabilitat.

Article 54.- PAGAMENT DE REBUTS

El pagament de rebuts haurà d’efectuar-lo l’abonat en un termini de dotze dies laborables a comptar des que hagi rebut el corresponent avís.

L’abonat podrà optar per domiciliar el pagament del rebut en llibreta d’estalvi o compte bancari, o bé fer-lo efectiu directament en qualsevol de les oficines del prestador del servei, habilitades per si el cobrament o bé en les entitats bancàries o financeres que el prestador del servei autoritzi.

CAPÍTOL VIII: SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Article 55.- CAUSES DE SUSPENSIÓ

L’incompliment per part de l’abonat de qualsevol de les obligacions detallades en l’article 18 d’aquest Reglament, facultarà el prestador del servei per

suspendre el subministrament seguint els tràmits que s’assenyalin en el següent article.

Article 56.- PROCEDIMENT DE SUSPENSIÓ DE SUBMINISTRAMENT

Els prestadors del servei podran suspendre el subministrament d’aigua als seus abonats per ordre expressa de l’organisme competent de l’Administració pública o prèvia notificació a aquest, en els casos establerts en l’esmentat article 8 i pels procediments següents:

En els casos establerts en aquest article el prestador del servei haurà de notificar-ho a l’abonat per correu certificat o d’una altra manera de la qual en resti constància, al domicili de l’abonament i a l’organisme competent de l’Administració Pública perquè, prèvia la comprovació dels fets, l’organisme oficial dicti la resolució procedent, considerant-se que l’empresa queda autoritzada per suspendre el subministrament si no rep ordre contrària de l’organisme esmentat, en el termini de dotze dies hàbils a partir de la data de notificació dels fets a l’abonat per a la seva comprovació. Aquestes notificacions es podran fer simultàniament.

Donat el cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament alguna reclamació o recurs dels establerts en l’article 64 d’aquest Reglament, el prestador del servei no el podrà privar de subministrament mentre no recaigui resolució expressa o presumpta sobre la reclamació formulada.

Si l’interessat interposés recurs contra la resolució de l’organisme competent de l’Administració pública, se’l podrà privar de subministrament en el cas que no dipositi la quantitat que deu, en les oficines del prestador del servei, el qual haurà d’obrir un compte especial  per a aquests casos. A més a més de la quantitat deguda s’hauran de dipositar les successives facturacions que es produeixin fins que no finalitzi el procediment en totes les instàncies administratives.

La suspensió del subministrament d’aigua pel prestador del servei no podrà realitzar-se en dia festiu o un altre en què per qualsevol motiu no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d’atenció al públic a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei, ni la vigilància del dia en què es doni alguna d’aquestes circumstàncies.

El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil en què hagin estat esmentades les causes que originaren el tall de subministrament.

La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim, els punts següents:

– Nom i adreça de l’abonament.

– Data i hora a partir de les quals es produirà el tall de subministrament.

– Detall de la raó motiu que origina el tall de subministrament.

– Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de l’empresa subministradora en què poden corregir-se les causes que originen el tall.

Si l’empresa comprova l’existència de derivacions clandestines podrà inutilitzar-se immediatament, i informarà l’organisme competent de l’Administració Pública.

Article 57.- RENOVACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Les despeses que origini la suspensió del subministrament seran a compte de l’Empresa subministradora i la seva reconnexió serà a compte de l’abonat i prèvia a la reconnexió del subministrament en el cas d’interrupció justificada i es remuneraran amb una quantitat doble dels drets de connexió vigents per a la tarifa contractada.

Article 58.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Transcorregut dos mesos des de la suspensió del subministrament sense que l’abonat hagi esmentat qualsevol de les causes per les quals es va procedir a la suspensió, el prestador del servei estarà facultat per resoldre el contracte, a l’empara del que disposa l’article 1124 del Codi Civil.

Article 59.- RETIRADA DE L’APARELL DE MESURA

Resolt el contracte, el prestador del servei podrà retirar l’aparell de mesura, propietat de l’abonat, dipositant-lo al seu nom en l’empresa amb la qual tingui concertada la conservació d’aquest o, en el seu cas, el mantindrà en dipòsit i a disposició de l’abonat en les dependències del prestador del servei.

Article 60.- ACCIONS LEGALS

El prestador del servei, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió del contracte, podrà iniciar totes les accions civils i criminals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos i drets i, especialment, l’acció penal per frau.

Si la suspensió del subministrament efectuada pel prestador resultés improcedent, l’abonat podrà exigir la corresponent indemnització sense perjudici de poder iniciar les accions civils i criminals que consideri oportunes per tal de salvaguardar els seus interessos.

CAPÍTOL IV: TRIBUTS I ALTRES CONCEPTES DE REBUT

Article 61.- TRIBUTS

Com a norma general els Tributs de l’Estat, les Comunitats Autònomes i entitats locals, establertes sobre les instal·lacions i el subministrament o consum d’aigua, en els quals siguin subjectes passius les empreses subministradores, no podran ésser repercutits a l’abonat com a tals, llevat que disposi altra cosa la norma creadora  del tribut i sense perjudici que el seu import sigui recollit com un cost en la mateixa tarifa.

Article 62.- ALTRES CONCEPTES DE REBUT

El prestador del servei haurà d’incloure per al seu cobrament en el rebut del consum , quan rebés una ordre legal en aquest sentit, els tributs per compte de les entitats públiques a què es refereix l’article anterior, sempre que estiguin establertes prenent com a base el consum de l’aigua.

CAPÍTOL X: PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Article 63.- CONSULTES I INFORMACIÓ

L’abonat té dret a consultar totes les qüestions derivades de la prestació del servei i del funcionament del subministrament en el consum individual, podent sol·licitar pressupostos previs d’instal·lacions referents a la contractació. El prestador  del servei haurà d’informar totes les consultes per escrit les presentades d’aquesta manera, en el termini màxim d’un mes.

Article 64.- RECLAMACIONS

L’abonat podrà formular reclamacions, directament al prestador del servei, verbalment o per escrit. En aquest últim cas la reclamació s’entendrà si el prestador del servei no emet la corresponent resolució en un termini de quinze dies. Contra la resolució expressa o presumpta, es podrà reclamar, en el termini de quinze dies, davant l’Alcalde, qui haurà de resoldre. Si transcorreguessin trenta dies sense resolució expressa es considerarà desestimat el recurs.

Contra la resolució expressa o presumpta del recurs referit podrà interposar-se el corresponent recurs contenciós-administratiu d’acord a la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa de l’any 1956.

CAPÍTOL XI

Article 65.- ADMINISTRATIVA

Sense perjudici de les competències legals que puguin correspondre a qualsevol entitat o organisme públic, correspon al Servei la incoació i instrucció dels expedients sancionadors, per l’incompliment del present reglament, tant per part dels abonats com dels prestadors del servei, amb subjecció al procediment sancionador del capítol 11 del Títol VI de la Llei de Procediment Administratiu de 17 de Juliol de 1958.

CAPÍTOL 12

Article 66.- VIGENCIA

El present Reglament una vegada aprovat en legal forma i caràcter definitiu pel Ple de l’Ajuntament i sense perjudici de les atribucions específiques que la llei concedeix a altres organismes, regirà a partir del 1º de gener de 1989, fins que es modifiqui o es derogui, previ acord a l’efecte.

DILIGÈNCIA.- Cunit, a 12 de novembre de 1990. Per fer constar que el present Reglament consta de 66 articles, ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 13 de juliol de 1990.