La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

TÍTOL I: Disposicions generals

Capítol 1: Objecte i gestió

Article 1

1.1. Aquest Reglament té per objecte regular les relacions entre el servei i els abonats o abonades, dins l’àmbit territorial del terme municipal de Cunit, els aspectes tècnics, sanitaris i contractuals que afecten l’activitat d’abastament d’aigua, així com també determinar les altres obligacions de cadascuna de les parts, sense perjudici de les atribucions que en aquesta matèria competeixen a la Generalitat de Catalunya i d’ altres Administracions Públiques.

1.2. El Servei d’abastament i distribució d’aigua potable és un servei de recepció obligatòria per als usuaris, de conformitat amb l’article 247.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 2

El servei d’abastament domiciliari d’aigua potable és un servei públic de titularitat municipal. Les activitats inherents a aquest servei resten assumides per la corporació municipal com a pròpies; en conseqüència, correspon en tot cas a l’Ajuntament de Cunit:

 1. la determinació de la forma de prestació del servei dintre de les admeses per la legislació de règim local.
 2. La planificació i, si s’escau, l’execució i la gestió de la xarxa municipal de distribució d’aigua potable.
 3. La reglamentació del servei.
 4. La supervisió i el control de l’activitat de l’empresa o organisme que pugui tenir atribuïda la gestió i explotació del servei.
 5. La vigilància de la salubritat i potabilitat de les aigües subministrades, directament o a través del gestor del servei.
 6. Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la legislació vigent, en la seva condició d’ens titular del servei.

Article 3

3.1. El servei d’abastament domiciliari d’aigua potable és un servei públic municipal, circumstància per la qual els veïns tenen dret a utilitzar-lo en els termes, amb les condicions i amb les limitacions que es desprenen d’aquest Reglament. També gaudeixen d’aquest dret, en condicions idèntiques, aquelles altres persones –físiques o jurídiques– que sol·licitin aquest servei respecte d’instal·lacions, finques o immobles situats dins el terme municipal de Cunit.

3.2. El servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable es prestarà dins els límits del terme municipal de Cunit, amb l’extensió que permeti la xarxa existent. Aquesta ha de garantir, en qualsevol cas, en els nuclis de població del municipi, l’abastament domèstic i la dotació necessària per a indústries i activitats que la corporació autoritzi.

3.3. Els drets que preveu l’apartat 1 s’exerciran dins dels límits i sota els requisits i les condicions que estableix aquest Reglament, en virtut seva, o en mèrits del que puguin disposar altres normes de rang superior.

3.4. Aquells que desitgin gaudir del servei municipal d’abastament d’aigua potable ho han de sol·licitar expressament i han de subscriure amb el gestor del servei un contracte o una pòlissa de subministrament o abonament.

3.5. La pòlissa o contracte de subministrament o abonament resta configurada com un contracte d’adhesió regit per les condicions generals estipulades per l’Ajuntament en el marc de la legislació vigent. Les condicions particulars que pugui contenir el contracte restaran automàticament sense efectes quan resultin incompatibles amb les condicions generals estipulades per la corporació.

3.6. Les condicions generals a què fa referència l’apartat anterior són les que preveu aquest Reglament, i aquelles altres que l’Ajuntament pugui establir a través del procediment d’aprovació de les disposicions normatives reguladores dels serveis públics de titularitat municipal.

Capítol 2: Condicions sanitàries

Article 4

En compliment de la normativa sanitària, l’aigua subministrada pel servei d’abastament domiciliari d’aigua potable ha de mantenir  les condicions de qualitat necessàries per al consum humà fins al lliurament als consumidors, és a dir, fins a la clau de tall general d’acord amb el Codi Tècnic de l’edificació i allò que estableix el RD 140/2003, de 7 de febrer, o normativa vigent.

Article 5

El gestor del servei és responsable del compliment de la normativa sanitària en el cicle de captació, tractament i subministrament de l’aigua a tota la xarxa municipal de distribució, fins al punt de la clau de tall general.

Article 6

El gestor del servei ha d’establir les estacions intermèdies de tractament que resultin necessàries per assegurar la qualitat sanitària de l’aigua a tota la xarxa municipal de distribució.

Article 7

El gestor del servei ha de dur a terme l’autocontrol de la qualitat de l’aigua que subministra en els termes que estableix el RD 140/2003, de 7 de febrer, o normativa vigent, i comunicar a l’Ajuntament, sense perjudici de la resta d’administracions i altres entitats subministradores que puguin resultar afectades, qualsevol variació puntual o episodi de contaminació que pugui afectar la qualitat de l’aigua subministrada, així com les mesures correctores i preventives adoptades o que hagin d’aplicar-se per tal d’evitar qualsevol risc que pugui afectar la salut de la població subministrada.

Article 8

Sens perjudici de les atribucions de les autoritats sanitàries, l’Ajuntament, com a titular del servei, està facultat per efectuar les proves que consideri convenients en qualsevol moment per comprovar la qualitat sanitària de l’aigua que és objecte de subministrament.

TÍTOL II: Drets i obligacions de l’empresa subministradora i dels abonats

Capítol 1: Drets i deures del gestor del servei

Article 9

9.1. Té la consideració de gestor del servei la persona física o jurídica que, per encàrrec o disposició del mateix ajuntament en cas de gestió directa, o mitjançant l’oportú contracte de gestió de serveis públics en cas de gestió indirecta, sigui la responsable d’efectuar materialment l’abastament als usuaris, dedicant la seva activitat a la recaptació, el tractament, el transport i la distribució de l’aigua potable.

9.2. El servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable pot ser prestat mitjançant qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local. En tot cas, el gestor del servei i el seu personal rebran l’acreditació corresponent del municipi per a coneixement i garantia dels usuaris.

9.3. Sens perjudici del que disposen els apartats 9.1 i 9.2, el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable es pot garantir emprant les fórmules associatives que preveu la legislació de règim local, o mitjançant conveni o acord de delegació amb altres administracions públiques.

Article 10

És obligació del gestor del servei:

 1. La concessió de subministrament d’aigua a totes les persones o entitats que ho demanin per a edificis, locals o recintes situats dintre de l’àrea de la seva competència, sempre que aquests reuneixin les condicions exigides per les disposicions vigents.
 2. El subministrament d’aigua a peu de finca.
 3. L’adopció de les mesures necessàries perquè l’aigua subministrada compleixi les condicions de potabilitat que fixen les disposicions sanitàries.
 4. El manteniment d’un servei d’avisos al qual els abonats poden dirigir-se per comunicar avaries o rebre informació en casos d’emergència.
 5. La resposta a tota reclamació, petició o consulta que els abonats facin a l’empresa.
 6. La disposició de fulls de reclamacions a disposició dels abonats
 7. La vigilància de la xarxa i conduccions generals, així com també la reparació de les canonades de conducció en el cas que es produeixin ruptures.
 8. La disposició dels resultats de les lectures dels comptadors a les oficines del Servei per tal que els abonats les puguin consultar.
 9. La conservació dels comptadors i connexions, sempre que no s’hagi produït cap alteració ni robatori per part de l’abonat o un tercer, i la substitució dels comptadors avariats per altres en perfectes condicions.
 10. Informar a l’Ajuntament, sempre que aquest així ho requereixi, sobre les particularitats de les relacions amb els abonats.
 11. Prestar el servei d’acord amb aquest Reglament i, si és el cas, de conformitat amb el contracte de gestió de serveis públics que hagi subscrit amb la corporació.
 12. 12. La resta de drets que preveuen aquest Reglament i la resta de normes i disposicions aplicables.

Article 11

El prestador del Servei té els següents drets:

 1. Cobrament dels serveis prestats tals com mínim de consum, així com l’aigua consumida per l’abonat, als preus de la tarifa oficialment aprovada.
 2. Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels abonats. Podrà imposar l’obligació d’instal·lar equips correctors en cas que aquella produeixi pertorbacions a la xarxa.
 3. A la retribució del servei, en els termes que resulten del contracte de concessió.

Capítol 2: Drets i deures  de l’abonat

Article 12

Té la consideració d’abonat del servei tota persona física o jurídica que hagi contractat i rebi, en el seu domicili o en un altre lloc fixat de mutu acord, el subministrament, i hagi adquirit per aquest fet la condició d’abonat. A aquests efectes, la qualitat d’abonat és independent de la de propietari, arrendatari o ocupant per qualsevol altre títol, de la finca, la instal·lació o l’immoble de què es tracti.

Article 13

Són obligacions dels abonats:

 1. Respectar les instal·lacions. Per tant, queda prohibida la manipulació o alteració de qualsevol element o infraestructura dels serveis, xarxes de distribució d’aigua potable i connexions corresponents.
 2. Mantenir les seves instal·lacions de manera que no produeixin pertorbació a les xarxes de distribució d’aigua potable i connexions corresponents.
 3. Abstenir-se d’establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per a subministrament d’aigua a altres locals o habitatges als consignats a la pòlissa.
 4. Respectar els precintes col·locats pel servei o pels organismes competents de l’administració.
 5. Respectar les obligacions, límits i prohibicions establerts en aquest reglament en matèria de sanejament.
 6. Facilitar la tasca inspectora dels serveis municipals, mitjançant dret d’accés a aquelles parts de les instal·lacions que es consideri necessari.
 7. Comunicar als subministrador qualsevol modificació en la instal·lació interior, en especial nous punts de consum que resultin significatius pel seu volum.
 8. Comunicar a l’empresa l’existència de fuites d’aigua a la via pública. Igualment l’abonat està obligat a notificar a l’Empresa les manipulacions o usos indeguts de l’aigua que poden ser causa greu de contaminacions o riscos d’accidents per a persones o béns.
 9. L’abonament de les obres per a la connexió a la xarxa.
 • Pagar els càrrecs que se li formulin d’acord amb les tarifes legalment determinades, inclosos els costos de conservació de comptador i de connexió. Aquesta obligació es considera extensiva als casos d’abastament d’aigua en què els consums s’hagin originat per fuita, avaria o defecte de construcció o conservació de les instal·lacions interiors.
 • Consumir l’aigua subministrada per als usos contractats.
 • L’abonat haurà de preveure al seu càrrec les instal·lacions adients per al correcte funcionament de les instal·lacions interiors, necessàries en aquells casos en què no es pot garantir la pressió adequada.

Article 14

Són drets dels abonats:

 1. Disposar de l’aigua en les condicions higièniques sanitàries que d’acord amb les instal·lacions de l’habitatge, indústries o altres siguin adequades i de conformitat amb la normativa legal aplicable.
 2. Sol·licitar al prestador del servei els aclariments, informacions i assessoraments necessaris per adequar la seva contractació a les seves necessitats.
 3. Que se li facturin els consums a les tarifes vigents.
 4. Subscriure un contracte o pòlissa de servei subjecte a les garanties de la normativa establerta.
 5. Formular les reclamacions administratives que cregui convenients d’acord amb el procediment establert en aquest Reglament.

 

TÍTOL III: Les instal·lacions

Capítol  1: Instal·lació exterior

Article 15

Les instal·lacions receptores de la prestació del servei públic de subministrament d’aigua han d’ajustar-se al Codi Tècnic de l’edificació i la normativa de desenvolupament que diferencien entre la instal·lació exterior i la instal·lació particular.

Article 16

La instal·lació exterior segons definicions del Codi Tècnic resta composta per la clau de presa en càrrega, un tub de connexió que enllaça amb la clau de tall general a l’exterior de la propietat.

La clau de tall general servirà per interrompre el subministrament a l’edifici i haurà de ser accessible per a la seva manipulació i senyalada adequadament per permetre la seva identificació. Si es disposa d’armari o arqueta de comptador general haurà d’instal·lar-se a l’interior.

Capítol 2: Escomesa

Article 17

17.1. S’entén per ramal de connexió un tram únic de canonada que va des de la clau de presa en càrrega fins a la clau general a l’exterior de la propietat.

17.2. La connexió de l’abastament entrarà necessàriament pel lloc d’accés a la finca més pròxim a la via pública.

Article 18

18.1. La concessió de les connexions de servei és competència exclusiva de l’Ajuntament i la seva instal·lació, conservació i manteniment seran sempre realitzats per l’empresa subministradora.  L’empresa subministradora tramitarà totes les peticions de nous subministraments.

18.2. Els Serveis Tècnics municipals respondran per la mateixa via.

18.3. Per a la determinació del pressupost d’obra, l’Ajuntament aprovarà anualment un quadre de preus unitaris per connexió de servei d’aigua potable.

Article 19

L’empresa podrà denegar la sol·licitud de connexions a la xarxa de subministrament d’aigua potable, per les causes següents:

 1. Per omissió de qualsevol dels documents exigits.
 2. Per incompliment dels preceptes d’aquest Reglament.
 3. Per la inviabilitat de manera immediata de l’execució de les obres, segons informe dels Serveis Tècnics municipals.

Article 20

20.1.En el termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de notificació al peticionari del pressupost d’execució de la connexió, aquest haurà de fer efectiu l’import assenyalat en la notificació i signar el contracte. Passat aquest termini sense que es verifiqui el pagament, s’entendrà que el peticionari renuncia a les connexions i es considera que desisteix de la seva petició.

20.2. Abonats per part del peticionari els imports reglamentaris i signat el contracte, l’empresa, o en qui delegui, executarà les connexions que hauran de quedar acabades en el termini fixat en el contracte i que dependran, en tot cas, del termini de la llicència d‘obres.

20.3. Com a norma general, no es concedirà més d’una connexió a un sol edifici, o unitat independent d’edificació.

Article 21

Acabades les obres, l’empresa ho comunicarà al peticionari, el qual podrà efectuar en el termini de quinze dies següents a la comunicació de terminació de les obres de la connexió qualsevol observació sobre les deficiències d’aquesta.

Article 22

Queda prohibida la utilització d’un subministrament per a una altra finca o propietat diferent d’aquesta per la qual es va concedir, encara que pertanyi al mateix propietari o registralment no s’hagi efectuat la segregació, divisió o acumulació.

Capítol 3: Instal·lació particular

Article 23

La instal·lació particular, segons el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà composta pels següents elements:

 1. Una clau de pas situada a l’interior de la propietat particular en un lloc accessible per a la seva manipulació.
 2. Connexions d’enllaç.
 3. Derivacions particulars, amb un traçat de forma tal que les derivacions als locals humits siguin independents. Cada una d’aquestes derivacions comptarà amb una clau de tall, tant per a aigua freda com per a aigua calenta.
 4. Punts de consum. Tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els escalfadors d’aigua instantanis, els acumuladors, les calderes individuals de producció d’ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris portaran una clau de tall individual.

Article 24

La instal·lació particular de l’edifici serà realitzada per un instal·lador degudament autoritzat per l’Administració competent.

Article 25

El manteniment de la instal·lació particular va a càrrec del propietari o propietaris de l’edifici.

Article 26

Els abonats únicament podran manipular la seva instal·lació interior des dels comptadors divisionaris o clau de tall situada abans de cada comptador divisionari.

Article 27

La instal·lació particular no podrà estar connectada a la xarxa directament ni tampoc a cap altre canonada ni cap distribució d’aigua d’altra procedència diferent de la xarxa municipal d’abastament d’aigua.

Article 28

28.1. La instal·lació de la bateria de comptadors divisionaris és obligatòria quan es tracta d’alimentar més d’un abonat per connexió de servei.

28.2. Els comptadors divisionaris, segons es desprèn del Codi Tècnic de l’Edificació, hauran de situar-se en zones d’ús comú de l’edifici, de fàcil i lliure accés i amb unes dimensions mínimes que permetin els operaris entrar, sortir i fer la lectura dels comptadors.

28.3. Hauran de comptar amb una preinstal·lació adequada per connexió d’enviament de senyals per lectura a distància del comptador, així com llum.

28.4. Abans de cada comptador divisionari es disposarà d’una clau de tall. Després de cada comptador es disposarà d’una vàlvula de retenció.

Capítol 4: Dipòsits d’aigua

Article 29

D’acord amb la normativa vigent, s’obliga a les edificacions de nova construcció a l’execució de dipòsits reguladors de subministrament amb una capacitat d’emmagatzematge de com a mínim 500 litres definida en funció d’allò que disposi l’entitat gestora del servei municipal d’aigua.

Article 30

Els dipòsits hauran de mantenir-se segons allò que estableix el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà o normativa vigent acuradament nets, i es desinfectaran per part de l’abonat o abonats periòdicament o es protegiran raonablement per evitar qualsevol contaminació, sempre sota la responsabilitat de l’abonat o abonats.

Capítol 5: Desguassos de les instal·lacions particulars

Article 31

Serà un requisit obligatori la instal·lació de desguassos de les instal·lacions particulars per tal que existeixi un sistema d’evacuació de l’aigua que accidentalment pugui procedir de pèrdues per tal d’evitar danys a l’abonat o a tercers.

TÍTOL IV: Subministrament de l’aigua

Capítol 1: Concepte

Article 32

32.1. L’objecte prioritari del subministrament d’aigua és satisfer les necessitats domiciliàries dels habitatges de la població urbana.

32.2. Els subministraments d’aigua per a usos industrials, agrícoles i regatges es donaran en l’únic cas que les necessitats ho permetin.

32.3. La relació entre el servei de l’empresa subministradora i l’abonat resta condicionada a la subscripció d’una pòlissa de servei o subministrament, que definirà el tipus de subministrament d’aigua.

Capítol 2: Pòlissa de servei

Article 33

33.1. La pòlissa de servei de subministrament d’aigua es concedeix sempre amb caràcter definitiu i per unitat d’habitatge.

33.2. Cada Servei i ús ha de tenir un contracte, si bé subjecte a les condicions legals que estableix aquest Reglament i la mateixa pòlissa.

33.3. El contracte de subministrament s’estableix per a cada habitatge o local independents, encara que pertanyin al mateix titular del dret d’ús i siguin contigus, sense perjudici dels actuals contractes de subministrament per comptador o aforament general, supòsits que estan formalitzats en un sol contracte a nom del propietari.

33.4. En el cas de subministrament per a ús comunitari de l’immoble, cal subscriure un contracte independent.

Article 34

34.1. Per formalitzar amb l’empresa la pòlissa de servei serà necessari presentar prèviament a les oficines d’aquesta la sol·licitud de la pòlissa d’acord amb les condicions que s’estableixin en aquest Reglament.

34.2. La petició de servei es farà en el model de contracte aprovat per l’Ajuntament, que facilitarà l’empresa. En aquest es farà constar:

 1. El nom del sol·licitant o la seva raó social i/o representant.
 2. Domicili del subministrament.
 3. Caràcter del subministrament que es sol·licita: domèstic, industrial, etc.
 4. Ús a què s’ha de destinar l’aigua: jardí, piscina, etc.
 5. Cabal necessari.
 6. Domiciliació de notificació i abonaments. Qualsevol canvi en el domicili esmentat haurà d’ésser comunicat per escrit a l’empresa. De no fer-ho, tindrà efecte amb caràcter general qualsevol intent de notificació que l’empresa realitzi al domicili declarat pel peticionari en la sol·licitud.
 7. L’abonat també s’ha de fer càrrec, en el seu cas, de la part corresponent de les despeses de la Comunitat de Propietaris.

34.3. Amb el model de contracte s’acompanyarà la còpia del butlletí corresponent a l’empresa subministradora i el de l’Administració i en cada cas la següent documentació:

 1. Si es tracta d’habitatges de primera ocupació, la cèdula d’habitabilitat i la llicència de primera ocupació.
 2. Si és una indústria o local comercial, la llicència d’obertura.
 3. Si és un subministrament per obres, la llicència d’obres, i els plànols d’emplaçament i situació de l’obra.

34.4. Cada subministrament quedarà adscrit a les finalitats per a les quals es van concedir. Queda prohibit dedicar-lo a altres finalitats, o modificar el seu abast, perquè en qualsevol cas serà necessari una nova sol·licitud.

Article 35

Les sol·licituds del servei es faran per a cada habitatge, local indústria i obra que constitueix una unitat independent, sota domini d’una persona física o jurídica. Les sol·licituds les hauran d’efectuar:

 1. La persona física o jurídica, mitjançant el seu representant, el qual aportarà el corresponent apoderament, amb el corresponent títol del dret d’ocupació de l’habitatge o local pel qual se sol·licita el subministrament.
 2. En els casos de Comunitats de Propietaris, el seu representant legal degudament acreditat.
 3. Per a l’execució d’obres, el titular de la llicència municipal o el contractista de les obres degudament autoritzat per aquell.

Article 36

L’empresa podrà denegar la sol·licitud de pòlissa del servei per qualsevol de les causes següents:

 1. Per l’omissió en la sol·licitud de qualsevol dels documents exigits en l’article 34.
 2. Quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament es negui a signar la pòlissa de subministrament.
 3. Quan es comprovi que el peticionari del subministrament ha deixat de satisfer l’import de l’aigua consumida o per altres conceptes, en virtut d’altres contractes darrers amb el prestador del Servei, fins que no s’aboni aquest deute.
 4. Quan es comprovi que, com a conseqüència d’actuacions dutes a terme pel peticionari, algun dels elements de la instal·lació està en mal estat. En aquest cas, aquest serà responsable de la seva reparació, i no es donarà d’alta fins que no es rectifiqui.

Article 37

Si a l’entrada en vigor del present Reglament existeix una única pòlissa de servei general per a tot un immoble, sense existència de pòlisses individuals, per habitatge, local o dependència, s’aplicarà sobre aquesta pòlissa general tantes quotes de servei, o mínim, com habitatges, locals o dependències que, susceptibles d’abonament, es serveixi mitjançant el subministrament general, quant als mínims de consum existents.

Article 38

L’abonat no podrà:

 1. Revendre o cedir, encara que a títol gratuït, l’aigua subministrada.
 2. Dedicar el subministrament d’aigua per a finalitats diferents de les contractades.
 3. Realitzar consums d’aigua sense ser controlats per l’equip de mesura o introduir qualsevol alteració en les instal·lacions que no detectin el consum.
 4. Ocasionar fuites d’aigua.

Article 39

L’empresa no serà responsable dels canvis o perjudicis causats als abonats per insuficiència de pressió o interrupció en el subministrament d’aigües a conseqüència de treballs de modificació o extensió de la xarxa, per accidents o reparacions de les canonades o instal·lacions o per qualsevol altre motiu aliè a la voluntat de l’empresa.

Capítol 3: Subministraments provisionals d’obres

Article 40

40.1. Excepcionalment, l’empresa podrà concedir preses provisionals per obres.

40.2. Aquestes connexions de servei es concediran sempre a precari, recollint-se el termini establert a la llicència d’obres i es regiran per les condicions generals del present Reglament més les que es poden establir per aquelles particularment.

40.3. En cap cas s’utilitzarà per a habitatges i locals l’aigua subministrada per a una connexió d’obres. Al finalitzar les obres quedarà clausurada automàticament aquesta connexió de servei.

40.4. Mentre no es doni de baixa, continuarà en vigència la pòlissa de servei provisional per obres. El responsable de tota l’aigua consumida serà el constructor i/o el titular  i se li facturarà a la tarifa vigent, independent de l’ús que hagi tingut.

40.5. Tot subministrament provisional inclourà en el pressupost de concessió la previsió de despeses de finalització d’aquest, per tractar-se d’un servei no usual.

Capítol 4: Fiances

Article 41

41.1. Per atendre al pagament de qualsevol possible descobert o danys a les instal·lacions de l’empresa, imputables a l’abonat, aquest estarà obligat a dipositar en la caixa de l’empresa en el moment de contractar el servei una quantitat en concepte de fiança, igual a la xifra resultant d’aplicar la tarifa mitja vigent als metres cúbics corresponents a cinquanta hores de funcionament del comptador, a la seva capacitat nominal.

41.2. L’import íntegre de les fiances seran retornades als abonats en el moment de l’extinció del contracte, si així ho demana l’abonat, sempre que presenti la factura que recull aquest concepte.

41.3. En el moment de contractar el provisional d’obres, s’haurà de fer efectiu el pagament d’una fiança per atendre al pagament de les avaries provocades, danys a instal·lacions de la xarxa municipal, imputables a l’obra.

41.4. L’import íntegre de les fiances seran retornades als abonats en el moment de l’extinció del provisional d’obres, si així ho demana l’abonat.

Capítol 5: Classes de subministrament

Article 42

El subministrament d’aigua podrà efectuar-se per les següents finalitats:

 1. Subministrament domèstic, destinat a atendre les necessitats normals d’aigua d’un habitatge.
 2. Subministrament comercial: és l’aplicació de l’aigua a les necessitats dels locals comercials i de negocis.
 3. Subministrament industrial: és el que es produeix quan l’aigua intervé com un element del procés de fabricació per incorporació al producte com a determinant del resultat.
 4. Subministrament agrícola: és el destinat al reg, per obtenir productes agrícoles, inclosa la floricultura. Aquest tipus de subministrament no és d’obligat compliment.
 5. Subministrament a zones comunes d’un edifici: és el destinat als jardins, piscines, etc.

Article 43

Quan el servei ho exigeixi, amb conformitat prèvia de l’Ajuntament, l’empresa subministradora podrà en qualsevol moment disminuir, i fins i tot suspendre, el servei per a usos agrícoles i industrials, comercials i zones comunes, sense que per això tingui cap mena d’obligació d’indemnització, donat que aquests subministraments resten subordinats a les exigències del consum domèstic.

Capítol 6: Canvi o traspàs de la titularitat de la pòlissa de servei

Article 44

44.1. L’abonat que estigui al corrent del pagament del subministrament podrà traspassar la seva pòlissa a un tercer quan aquest ocupi el mateix local o habitatge en les mateixes condicions establertes en la pòlissa, amb comunicació prèvia i degudament acreditada a l’empresa subministradora.

44.2 Un cop rebuda la comunicació el prestador del servei, estendrà la nova pòlissa a nom del nou abonat.

44.3. En aquest cas, l’anterior titular de la pòlissa tindrà dret a reclamar la seva fiança, i el nou titular o abonat haurà d’efectuar-la en el seu lloc.44.2

Article 45

45.1. En produir-se la defunció del titular del contracte, descendents, fills adoptius plens, ascendents i germans que hi hagin conviscut habitualment, almenys amb dos anys d’antelació a la data de la defunció, es podran subrogar en els drets i obligacions del contracte.

45.2. No seran necessaris els dos anys de convivència per als sotmesos a la pàtria potestat del difunt, ni per al seu cònjuge ni per a la seva parella de fet.

45.3. L’hereu o legatari es pot subrogar si succeeix al causant en la propietat o l’ús de l’habitatge o local. Les entitats jurídiques només se subroguen en els casos de fusió per absorció.

45.4. El termini per a subrogar-se és, en tots els casos, de quatre mesos a partir de la data del fet causant i, si escau, de l’acceptació de l’herència o llegat i es formalitza per qualsevol mitjà admès en dret. Queda subsistent la mateixa fiança.

45.5. Les persones jurídiques tan sols es podran subrogar en els drets i obligacions d’una pòlissa de servei, en el supòsit de fusió per absorció d’entitats.

Capítol 7: Suspensió del subministrament

Article 46

46.1. L’empresa podrà suspendre el servei als seus abonats per motius imputables a aquests, i es retirarà el comptador per personal identificat de l’empresa, que quedarà dipositat en les oficines del servei, en els següents casos:

 1. Si no hagués satisfet l’import del servei en el temps reglamentari.
 2. Per manca de pagament de les quantitats resultants de liquidació en forma de frau o en el cas provat de reincidir-hi.
 3. Quan l’abonat faci ús de l’aigua que se li subministra en forma o per a usos diferents dels contractats.
 4. Quan l’abonat estableixi o permeti establir derivacions en les seves instal·lacions, per a altres locals o habitatges diferents als consignats en la seva pòlissa de servei.
 5. Quan l’abonat no permeti l’entrada a l’habitació de comptadors. En aquest cas caldrà que s’hagi fet constar la negativa davant testimonis o en presència d’algun agent de l’autoritat.
 6. Quan l’abonat no s’atengui a les condicions establertes en la pòlissa del servei.
 7. Per negligència de l’abonat respecte de la reparació d’avaries en les seves instal·lacions que poden causar danys a la xarxa, a la via pública o tercers.

46.2. En tots els casos, excepte en el cas que es detecti frau, l’empresa comunicarà la interrupció del servei a l’abonat mitjançant carta certificada, amb una antelació de com a mínim set dies a la data que es preveu la suspensió del subministrament.

Article 47

Per causes de força major l’empresa subministradora podrà interrompre el servei:

 1. Per reforçar la xarxa i extensió d’aquests o instal·lacions de connexions de servei. La suspensió haurà d’ ésser comunicada a l’Ajuntament i a l’ abonat afectat, amb dos dies d’ antelació.
 2. En cas d’urgència, per atendre avaries en les instal·lacions, s’haurà d’informar a l’Ajuntament al més aviat possible, i s’adoptaran totes les mesures oportunes per informar degudament la població afectada, a través d’ algún o alguns d’aquests mitjans: premsa, ràdio, notes informatives, etc.

Article 48

Si un cop suspès el subministrament d’aigua, per qualsevol de les causes de l’article 46, amb la precedent retirada del comptador, l’abonat efectua una presa clandestina, l’empresa del servei, un cop assabentada de la il·legalitat, li girarà un rebut a raó de:

 1. Si hi ha un comptador general, la diferència entre aquest i el comptador individual.
 2. Si no hi ha instal·lat un comptador general, el consum més elevat de l’any anterior pels dies transcorreguts des de la suspensió del subministrament fins a la data, sense perjudici de les actuacions legals pertinents.

Article 49

La suspensió de subministrament per falta de pagament, o per qualsevol altra causa, no eximeix a l’abonat del pagament dels mínims de consum o la quota de servei, que correspongui al període de suspensió.

Article 50

La suspensió del subministrament d’aigua no podrà realitzar-se en dies festius, o en un dia en què no hi hagi servei complet administratiu i tècnic, ni la vigília d’aquests.

Article 51

El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no, el següent dia hàbil en què hagin estat solucionades les causes que originaren la suspensió del subministrament.

 

Article 52

52.1. Les despeses que origini el restabliment del subministrament d’aigua seran a compte de l’abonat.

52.2. La taxa de reconnexió es determina en una quantitat com a màxim del doble dels drets de connexió vigents per la tarifa contractada.

52.3. Aquesta quantitat haurà d’ésser abonada abans de la connexió del servei.

Capítol 8: De les fuites d’aigua

Article 53

53.1. La propietat d’un solar o edifici serà responsable de les avaries que es produeixin a la instal·lació particular, i tindrà l’obligació d’advertir amb la major diligència a l’empresa subministradora en el moment que tingui coneixement de l’avaria, i estarà obligada a la reparació de l’avaria en un termini de 48 hores.

53.2. Si ha transcorregut aquest termini sense que s’hagi procedit a l’arranjament de l’avaria, l’empresa subministradora podrà suspendre el subministrament d’aigua.

Article 54

Les fuites d’aigua que es produïssin amb motiu d’una avaria de les instal·lacions particulars aniran a càrrec  de la propietat de l’immoble.

Capítol 9: Revisió de les instal·lacions interiors

Article 55

55.1. L’entitat subministradora també podrà revisar les instal·lacions particulars existents, sempre que presumeixi -mitjançant els seus elements de control- l’existència d’alguna circumstància que pugui significar risc sanitari, malbaratament de l’aigua, deteriorament de la seva qualitat o disfuncions en la prestació del servei. Si el propietari o l’abonat es nega a la realització de la inspecció i hi ha causa justificada, l’entitat subministradora podrà iniciar el procediment per suspendre el subministrament comunicant aquesta situació a l’Ajuntament.

55.2. Sense perjudici de la superior facultat inspectora de l’Administració, l’usuari podrà acordar amb l’entitat subministradora que faci una revisió a les seves instal·lacions interiors, sempre que sigui amb causa justificada de presumpta manca de seguretat sanitària o dels elements materials de l’immoble.

55.3. Un cop realitzada la revisió, si és el cas, l’entitat subministradora comunicarà als propietaris o abonats la falta de seguretat de les instal·lacions existents i aquests quedaran obligats a corregir la instal·lació en el termini més curt possible.

55.4. Si el propietari o l’abonat no compleix amb els requeriments efectuats per l’entitat subministradora, aquesta podrà iniciar el procediment per suspendre el subministrament comunicant aquesta situació a l’Ajuntament.

55.5. L’Entitat subministradora podrà acordar amb l’Ajuntament la realització de campanyes per a la revisió sistemàtica de les instal·lacions interiors existents, per tal d’informar als abonats del seu estat de funcionament i conservació i/o proposar, en el seu cas, les mesures de reparació que s’escaiguin.

Capítol 10: Aparells de mesura del subministrament

Article 56

56.1. El control del consum d’aigua es farà pel comptador general i el divisionari.

56.2.El comptador general mesura la totalitat dels consums produïts en un edifici, i es col·locarà entre la via pública i la propietat de l’edifici en un armari degudament integrat amb la façana, llevat d’aquells supòsits excepcionals en els quals s’haurà d’estudiar la forma més idònia, que requerirà, en tot cas, l’aprovació de l’Ajuntament.

56.3. Els comptadors divisionaris mesuren els consums particulars de cada abonat, i per norma general s’instal·laran a les bateries de comptadors.

56.4. Existeix el subministrament per aforament, que consisteix en un cabal fix contractat. Si un abonat que sigui subministrat per aforament sol·licita una ampliació del cabal contractat, aquesta només es durà a terme si el subministrament s’efectua mitjançant comptador, sempre que tècnicament sigui factible.

Article 57

57.1. Els comptadors oficialment homologats, del tipus estàndard amb les mides concretes per tal d’adaptar a estàndard del prestador del Servei, independentment de la marca del comptador, posats a zero, verificats i precintats, seran instal·lats per l’empresa i es facturaran segons la tarifa que hagi estat aprovada.

57.2. El comptador únicament podrà ser manipulat pels seus empleats, per la qual cosa serà degudament precintat.

57.3. Els comptadors no podran canviar-se de lloc ni ser manipulats, i quan fortuïtament es trenqui el precinte s’haurà d’avisar immediatament a l’empresa.

Article 58

58.1. El comptador o bateria de comptadors s’han d’ubicar en arquetes, armaris o habitacions a una alçada d‘entre 0,60-1’20 m, l’ha de construir o instal·lar el propietari, promotor o abonat en zona d’ús comú i de fàcil i lliure accés amb llum, ventilació i desguàs.  Disposaran d’un pany amb clau d’un tipus normalitzat per la companyia gestora.

58.2. La seva geometria, característiques i condicions han d’estar d’acord amb el que preveuen les instruccions tècniques vigents, les normes de bona pràctica i les especificacions de l’entitat subministradora.

58.3. Quan un sol ramal de connexió hagi de subministrar aigua a més d’un client d’un immoble, el seu promotor o propietari ha de procedir a la instal·lació prèvia d’una bateria de comptadors divisionaris, amb capacitat suficient per a tots els abonats potencials de l’immoble, encara que d’entrada no s’hi instal·lin més que una part d’aquests possibles abonats.

58.4. Quan escaigui substituir el comptador per un altre de més diàmetre i sigui indispensable ampliar les dimensions de l’armari que el conté, el propietari de l’immoble o els abonats han d’efectuar al seu càrrec les modificacions oportunes.

Article 59

Si com a conseqüència de l‘estat de l‘armari o sala de comptadors, no es pogués procedir a la lectura dels comptadors, l‘empresa subministradora enviarà una carta comunicant la impossibilitat de procedir a lectura de comptadors i les mesures a prendre.

Article 60

60.1. Cada habitatge i local destinat a activitats professionals, comercials, industrials i de serveis disposarà d’un comptador individual.

60.2. Serà preceptiva la instal·lació d’un comptador general en els immobles.

Article 61

Els propietaris de l’edifici i l’abonat estan obligats a facilitar als agents i operaris del servei l’accés als comptadors.

Article 62

En els edificis de nova construcció serà possible la instal·lació de comptadors amb radiolectura o altres sistemes tècnics que es puguin utilitzar.

Article 63

63.1. L’empresa s’obliga a la conservació, reparació i substitució dels comptadors avariats per altres en perfectes condicions degudament homologats mitjançant l’acreditació d’una quantitat fixa mensual per part de l’abonat.

63.2. Serà per compte de l’abonat la reparació del comptador com a conseqüència de qualsevol causa imputable a l’abonat, tal com manipulació indeguda, abús d’utilització, així com també per causes catastròfiques o per robatori.

Article 64

La lectura periòdica de les dades enregistrades per cada equip de mesura la realitzaran empleats acreditats per l’empresa. La lectura presa, determinarà el consum de l’abonat.

Article 65

65.1. Quan per circumstàncies alienes a la voluntat de l’empresa no hagi estat possible prendre les dades enregistrades pel comptador de l’abonat, el lector deixarà constància de la seva visita al punt de subministrament i de la impossibilitat d’efectuar la lectura mitjançant una targeta.

65.2. Les dades de lectura rebudes per l’empresa amb posterioritat al termini fixat es consideraran nul·les. Per evitar l’acumulació de consums en posteriors facturacions, la facturació del consum s’efectuarà d’acord amb el mateix consum enregistrat el mateix període de l’any anterior, sempre que es disposi d’historial de consums. Aquests consums facturats a compte es deduiran del consum real realitzat posteriorment quan es disposi de la lectura.  Els mínims facturats en els períodes en què no es disposi de lectura, no es deduiran en les facturacions posteriors.

Article 66

Quan un comptador deixi de funcionar per qualsevol causa excepte quan sigui per actes o comportament de l’abonat constitutius d’infracció, s’efectuarà liquidació del consum d’acord amb el mateix consum enregistrat el mateix període de l’any anterior.

Article 67

67.1. Si un abonat considera que el volum d’aigua consumida per a la seva instal·lació no correspon a l’assenyalada pel comptador, podrà sol·licitar que sigui revisat per l’empresa.

67.2. En el cas de no estar d’acord amb el resultat, podrà sol·licitar que sigui tramès el comptador a un laboratori de verificació.

67.3. Quan el funcionament sigui correcte o incorrecte per defecte, les despeses de verificació aniran al seu càrrec. Si el funcionament és incorrecte per excés, es tornarà la quantitat dipositada i les despeses de verificació seran a càrrec de l’empresa.

67.4. En aquest cas en concret, prèviament a l’execució de qualsevol operació en els comptadors que ocasionin un desmuntatge o aixecament de precintes, l’empresa mantindrà informat a l’abonat sobre el procediment a seguir.

Capítol 11: Finalització del contracte de subministrament

Article 68

El contracte de subministrament es podrà finalitzar o rescindir:

 1. Per pròpia voluntat de l’abonat, el qual haurà de sol·licitar la baixa amb el pagament previ de les liquidacions que restin pendents.
 2. A instàncies de l’entitat subministradora pel transcurs de sis mesos des de la suspensió del subministrament o del tall previst a l’article 38, sense que l’abonat hagi esmenat qualsevol de les causes per les quals es va procedir a la suspensió d’aquest, a l’empara del que disposa l’article 1124 del Codi civil.

Article 69

69.1. Finalitzat o rescindit el contracte, el ramal de connexió queda a lliure disposició del seu propietari, el qual haurà de comunicar en un termini de 20 dies comptats a partir del dia de sol·licitud de baixa si vol que es retiri de la via pública. En cas contrari l’empresa considerarà que existeix un ramal de presa de fluid en desús, i pot prendre les mesures que consideri adients.

69.2. Les despeses de retirar de la via pública la connexió de servei aniran a càrrec del propietari.

69.3. Pel que fa als comptadors de propietat de l’abonat estaran dipositats als locals de l’empresa subministradora a disposició de l’abonat, i un cop transcorregut un mes sense retirar-lo l’empresa en podrà disposar lliurament.

Article 70

Si un cop concedida o donada la baixa pels motius que siguin l’abonat sol·licités la reconnexió o nova alta, l’abonat haurà d’abonar a l’empresa subministradora la taxa de connexió al servei per una alta nova.

TÍTOL V: Serveis especials o complementaris

Capítol 1: Servei de boca d’incendi

Article 71

71.1. L’empresa subministradora podrà instal·lar ramals de connexió per alimentar exclusivament les boques de protecció contraincendis a les finques els propietaris de les quals ho sol·licitin.

71.2. Les despeses d’instal·lació aniran a càrrec del propietari o abonat que ho sol·liciti. Els ramals de connexió per a les boques contraincendis seran sempre independents de les altres que pugui tenir la finca i s’efectuaran d’acord a la normativa legal vigent en cada moment relatiu a la protecció d’incendis.

Article 72

72.1. Les boques d’incendis seran visibles i estaran precintades i pintades de color vermell, i s’entendrà que han estat utilitzades sempre que desaparegui el precinte.

72.2. En el cas de sinistre, l’abonat posarà en coneixement el fet a l’empresa a fi de reposar els precintes corresponents.

Article 73

73.1. La connexió a la xarxa pública d’un subministrament contraincendis requerirà la firma prèvia del contracte corresponent entre l’empresa i l’abonat.

73.2. L’esmentat contracte tindrà la mateixa tramitació i caràcter que els de subministrament ordinari i estaran per tant subjectes a les mateixes prescripcions reglamentàries que aquells.

Article 74

Les xarxes interiors d’incendis seran sempre independents de les altres que poden tenir la finca en què s’instal·lin, i no podrà connectar-se cap derivació per a altres usos.

 

Article 75

75.1. A les instal·lacions contra incendis, s’ instal·larà un comptador a càrrec del titular de la instal·lació, i es facturarà per consum d’aigua, llevat de supòsits d’emergència, que serien tots en els que hagin d’ intervindre  alguna autoritat municipal i/o dels diferents governs estatal i autonòmic com són els cossos policials, bombers, etc,  sens perjudici del procediment sancionador aplicable per incompliment de l’article 89.

75.2. En les factures periòdiques es gravarà el concepte de manteniment de la connexió contraincendis.

Capítol 2: Preses de fluid per a piscines

Article 76

76.1. Tota edificació comunitària que gaudeixi d’una piscina haurà de sol·licitar a l’empresa subministradora la instal·lació d’un ramal de connexió per alimentar exclusivament la piscina.

76.2. Les despeses d’instal·lació seran a càrrec de la comunitat de propietaris que ho sol·liciti.

76.3. Els ramals de connexió per a les piscines, seran  sempre independents de les altres que pugui tenir la finca.

Article 77

77.1. La connexió a la xarxa pública d’un subministrament per a piscines requerirà la firma prèvia del contracte corresponent entre l’empresa i l’usuari.

77.2. El citat contracte tindrà la mateixa tramitació i caràcter que els de subministrament ordinari, i per tant estaran subjectes a les mateixes prescripcions reglamentàries d’aquells.

Article 78

78.1. Les xarxes interiors per a piscines seran independents de les altres que poden tenir la finca en què s’instal·li.

78.2. Resta prohibida la connexió per a altres usos diferents a l’atorgat.

Article 79

79.1. En la instal·lació per a piscina serà perceptiva la instal·lació d’un comptador general per a la lectura del consum d’aigua.

79.2. Les factures o els càrrecs per consum i manteniment seran independents de les de subministrament ordinari.

TÍTOL VI: Facturació

Article 80

Els consums d’aigua els facturarà l’empresa a l’abonat per un període de dos mesos, aplicant-hi les tarifes vigents en cada moment, determinades en l’ordenança fiscal pertinent.

Article 81

Els impostos, arbitris, drets o despeses de qualsevol classe, que pugui establir-se per l’Estat, Generalitat, Administració Territorial o Administració local, que graven d’alguna manera, o bé la documentació que sigui necessària formalitzada pel qui subscriu el contracte de subministrament, o bé el subministrament en si mateix, així com també qualsevol altra circumstància relacionada amb aquest, seran a compte de l’ abonat.

Article 82

En aquells casos en què per error o anomalia de medició es facturin quantitats inferiors a les degudes, la diferència a pagar es distribuirà durant un període equivalent al període en què s’ ha produït l’ error.

Article 83

83.1. L’ aigua que passa pel comptador general, en cap cas pot ser inferior a la suma del consum dels comptadors divisionaris. En el cas que el comptador de control tingui una lectura inferior a la suma dels divisionaris, la companyia subministradora, després de realitzar totes les comprovacions tècniques que consideri necessàries, prendrà la decisió més oportuna, ja que es pot tractar d’ un error de lectura, una instal·lació incorrecte del comptador, una manipulació per part d’ algun abonat, un frau, etc.

83.2. En cas que el rebut corresponent a un comptador general no sigui satisfet per la Comunitat de propietaris abans de 60 dies de la presentació al cobrament, l’ import d’aquest serà prorratejat entre els abonats individuals que es subministren a través d’ell mateix en la propera facturació.

Article 84

84.1. El consum d’aigua d’una connexió per a piscina es factura a nom de la comunitat de propietaris.

Article 85

L’abonat haurà de domiciliar el pagament de la factura en una entitat financera. En cas de devolució del rebut, haurà de fer-lo efectiu directament a l’entitat subministradora, que posarà a disposició dels titulars dels contractes els mitjans i les formes d’efectuar el pagament que permeti el seu desenvolupament tecnològic.

Article 86

86.1. L’abonament dels rebuts periòdics del servei s’efectuarà preferentment pel sistema de domiciliació bancària.

86.2. Les despeses degudes a les devolucions de rebuts per part de les entitats bancàries, per causes imputables a l’abonat, seran per compte d’ell mateix.

Article 87

87.1. L’empresa posarà al cobrament els rebuts facturats en els llocs i períodes que s’estableixin.

87.2. Els abonats disposaran d’un termini de 30 dies, comptats des del dia següent en què hagi efectuat l’anunci o avís de pagament, per al pagament dels rebuts voluntàriament.

87.3. En el cas de no fer-ho efectiu dintre del termini indicat en el paràgraf darrer, l’abonat disposarà d’un segon termini de 15 dies, del qual li farà avís l’empresa, per al pagament voluntari del rebut a les oficines de l’empresa o a les entitats financeres determinades. En cas de no fer-ho així, es procedirà a la suspensió del subministrament de l’aigua, sense perjudici de les restants accions legals per fer efectiva la quantitat no satisfeta.

Article 88

88.1. L’abonat podrà reclamar la devolució d’ingressos indeguts.  A la reclamació haurà d’exposar què es reclama i caldrà adjuntar els justificants dels ingressos suposadament indeguts i qualsevol altre document que correspongui al supòsit concret.

88.2. Les devolucions es faran per l’empresa a les persones que documentalment constin com a titulars dels pagaments indeguts.

Article 89

89.1. En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, no atribuïble a la negligència de l’abonat, i sempre que l’abonat acrediti que ha solucionat la incidència aportant a l’entitat subministradora la documentació justificativa de la reparació de la fuita, l’entitat subministradora aplicarà a la factura corresponent les mesures reductores autoritzades per l’Ajuntament, consistents a facturar amb la tarifa de primer tram els m³ corresponents a la fuita.

89.2. Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no es podrà aplicar a un mateix client més d’un cop, en un període de dos anys.

TÍTOL VII: Mesures d’estalvi d’aigua

Article 90

90.1. En compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, s’haurà d’incorporar als edificis un sistema de mesura tant d’aigua freda.

90.2. En les xarxes d’ACS s’haurà de disposar d’una xarxa de retorn quan la longitud de la canonada d’anada al punt de consum més allunyat sigui igual o major a 15 m.

90.3. En les zones de pública concurrència dels edificis, les aixetes dels lavabos i les cisternes hauran d’estar dotades de dispositius d’estalvi d’aigua.

 

Article 91

Sens perjudici de l’anterior i sense caràcter limitador, els abonats hauran de disposar, sempre que sigui tècnicament possible, d’algun dels sistemes d’estalvi d’aigua següents:

 • Reguladors de pressió de l’entrada d’aigua.
 • Mecanismes estalviadors:

2.1. Reductors de cabals.

2.2 Mecanismes estalviadors per a aixetes i dutxes: reguladors de cabal, temporitzadors, airejadors, economitzadors d’aigua o similars.

2.3 Mecanismes per a cisternes d’urinaris i inodors: dosificadors de consum d’aigua limitant les descàrregues.

 • Captadors d’aigua de pluja, tot i que l’ús d’aquest tipus d’aigua haurà de complir amb els requisits establerts al Reial Decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
 • Reutilitzadors de l’aigua sobrant de piscines, tot i que l’ús d’aquest tipus d’aigua haurà de complir amb els requisits establerts al Reial Decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Les instal·lacions per a l’aprofitament d’aigua de pluja i aigua sobrant de piscines han de ser independents de la xarxa de proveïment d’aigua potable i estar senyalitzades tant en els punts de proveïment com en els dipòsits d’emmagatzematge o tractament.

A més, totes les canonades d’aquestes instal·lacions han de ser fàcilment diferenciables de la resta i, per això, han de ser específiques per a l’aigua no potable i estar senyalitzades de manera diferent.

 • Sistemes d’estalvi en jardins per tal que tendeixin a la xerojardineria.

Article 92

92.1. Per evitar una sobrepressió, a cada alçada o nivell topogràfic d’entrada de l’aigua a cada habitatge s’ha d’instal·lar un regulador de pressió.

92.2 Per garantir la pressió adequada a cada altura o nivell topogràfic d’entrada de l’aigua als edificis i construccions, s’instal·larà un regulador de pressió que permeti la sortida d’aigua potable amb una pressió màxima de 2 kg/cm2 a l’últim pis en l’habitatge més desfavorable. La instal·lació d’aquest regulador serà responsabilitat de l’abonat.

 

Article 93

Sistemes de reg de les zones verdes.

93.1. El sistema de reg s’ha d’adequar a la vegetació. S’utilitzaran aquells que minimitzen el consum d’aigua com la microirrigació, el reg per degoteig, una xarxa d’aspersors regulats per programador horari o detectors d’humitat per controlar la freqüència del reg, sobretot els dies de pluja. Tant com sigui possible, s’ha de regar amb aigua procedent dels captadors d’aigua de pluja o dels sobreeixidors de piscines, convenientment desclorada.

93.2. El disseny de les noves zones verdes públiques o privades de superfície igual o superior a 400 m2 ha de considerar la possibilitat d’usar aigües pluvials i/o regenerades més que no pas aigua potable, i redactar un programa anual de manteniment que, en tot cas, inclourà sistemes per a l’estalvi d’aigua consistent en:

 1. Comptador d’aigua específic per a la zona de reg.
 2. Programadors de reg ajustats a les necessitat hídriques concretes de la plantació.
 3. Sensors de pluja, d’humitat de sòl i/o de vent, en el cas que aquests factors puguin modificar les necessitats de reg.
 4. Detectors de fuites.
 5. Aspersors de curt abast a les zones de gespa.
 6. Reg per degoteig a les zones arbustives i arbrades.
 7. Sistemes de prevenció d’escolament.

Article 94

94.1. Els projectes d’obres que es presentin per sol·licitar llicència incorporaran un annex que s’anomenarà “Compliment de les mesures d’estalvi d’aigua” en el qual es descriuran detalladament cada un dels sistemes d’estalvi d’aigua definits a l’article 91.

94.2. En les condicions particulars de la llicència es farà constar que el promotor i/o el propietari han de donar compliment a les mesures d’estalvi d’aigua.

Article 95

95.1. L’empresa subministradora informarà als tècnics municipals de qualsevol anomalia als sistemes d’estalvi d’aigua que serà inspeccionat i controlat pels Serveis Tècnics municipals.

95.2. Si es comprova que una instal·lació o el seu funcionament no s’ajusta a les mesures d’estalvi d’aigua recollides en el present Reglament, l’òrgan municipal competent practicarà els requeriments que siguin procedents i, si cal, resoldrà la restauració de la realitat física alterada que correspongui per assegurar-ne el compliment.

TÍTOL VIII

Capítol I: Inspecció d’utilització del servei

Article 96

L’empresa subministradora està autoritzada per a vigilar les condicions i la forma en què els clients utilitzin el servei d’abastament d’aigua.

Article 97

L’actuació del personal inspector acreditat per l’entitat es reflectirà en un document que adoptarà forma d’acta i en la que quedaran reflectits el nom i domicili del client inspeccionat, dia i hora de la revisió i els fets contrastats. Una còpia d’aquesta acta signada per l’inspector serà lliurada al client.

Article 98

A aquest efecte, els inspectors hauran d’instar al client, personal que depengui d’aquest o qualsevol altra persona que el representi, que es presenti a la inspecció i signi l’acta; el client podrà fer constar, amb la seva signatura, les manifestacions que estimi oportunes. La negativa a fer-ho no afectarà la tramitació i conclusions que s’estableixin posteriorment. El client podrà dirigir-se posteriorment a l’entitat subministradora, encara que dins dels quatre dies següents, amb les al·legacions que estimi oportunes.

Article 99

Quan el personal de l’entitat trobi derivacions en les seves xarxes amb utilització sense cap contracte, és a dir, realitzades clandestinament, o situacions que presentin perill de contaminació en la xarxa de distribució, el personal de l’entitat subministradora podrà efectuar el tall immediat del subministrament.

Capítol II: Incompliments i frau per part del client

Article 100

Es considera que l’usuari incorre en frau quan duu a terme alguna de les accions que es descriuen a continuació amb un ànim de lucre il·lícit i amb un perjudici econòmic per al servei en general:

 1. Utilitzar aigua del servei i negar-se a subscriure el corresponent contracte de subministrament.
 2. Executar connexions de servei sense haver acreditat el compliment dels requisits previstos en aquest Reglament.
 3. Falsejar la declaració d’ús del subministrament i, per tant, induir l’entitat subministradora a facturar menor quantitat de la que s’hagi de satisfer.
 4. Modificar o ampliar els usos als quals es destina l’aigua sense comunicar aquestes modificacions a l’entitat subministradora.
 5. Treure els comptadors instal·lats sense comunicació prèvia a l’entitat subministradora, o sense autorització, si escau, trencar els precintes o qualsevol element que integri els aparells de mesura del subministrament i provocar perjudicis en el servei general.
 6. Establir o permetre ramals o derivacions que puguin comportar un ús fraudulent de l’aigua per part de l’usuari o de tercers.
 7. Introduir modificacions o fer ampliacions en la instal·lació, sense autorització prèvia.
 8. Revendre l’aigua procedent d’un subministrament amb contracte o subministrar aigua a qui no tingui contractat el servei, fins i tot quan no s’obtingui benefici econòmic per la revenda.
 9. Utilitzar aigua dels subministraments contraincendis per a altres fins diferents dels d’apagar un incendi.

Capítol III: Liquidació de frau

Article 101

101.1 L’empresa subministradora, en possessió de l’acta, formularà la liquidació de frau, considerant els casos següents:

Cas 1. Que no existeixi contracte per al subministrament d’aigua i s’estigui consumint sense cap aparell de mesura o comptador.

Cas 2. Que per qualsevol procediment s’hagi manipulat o alterat el registre del comptador o equip de mesura.

Cas 3.  Que es realitzin derivacions del cabal, permanent o circumstancial, abans dels equips de mesura.

Cas 4. Que s’utilitzi l’aigua potable per a usos diferents dels contractats i afecti la facturació dels consums segons la tarifa a aplicar.

Cas 5. Que es manipuli un comptador prèviament precintat per l’entitat subministradora.

101.2. L’entitat subministradora practicarà la corresponent liquidació, segons els casos, de la següent forma:

Cas 1. Es formularà una liquidació per frau, que inclourà un consum equivalent a la capacitat nominal del comptador que reglamentàriament hagués correspost a les instal·lacions utilitzades per a l’acció fraudulenta, amb un temps de tres hores diàries d’utilització ininterrompudes i durant el termini que es comprovi que ha durat la situació fraudulenta, amb un màxim de divuit mesos.

Per als casos no previstos en la normativa en vigor per a instal·lacions interiors, es considerarà un cabal igual al que transportaria la conducció sobre la qual s’ha realitzat la derivació amb una velocitat de 0,5 m/seg, amb un temps de tres hores diàries d’utilització ininterrompudes i durant el termini que es comprovi que ha durat la situació fraudulenta amb un màxim de divuit mesos.

Cas 2. Si s’han falsejat les indicacions del comptador o aparell de mesura instal·lat, per qualsevol procediment o dispositiu que produeixi un registre anormal, es prendrà com a base per a la liquidació de la quantia del frau el cabal nominal del comptador, i es computarà el temps a considerar en tres hores diàries des de la data de l’ultima verificació oficial del comptador, amb un màxim de divuit mesos, es descomptaran els consums que durant aquest període de temps hagin estat abonats per l’autor del frau sense que això pugui generar liquidació negativa.

Cas 3. Si el frau s’ha afectat derivant el cabal abans de l’aparell comptador, es liquidarà com en el cas primer, de no existir contracte de subministrament, i sense fer-se descompte per l’aigua mesura pel comptador.

Cas 4. En aquest cas, la liquidació de la quantia de l’aigua utilitzada en forma indeguda es practicarà a favor de l’entitat subministradora; s’aplicarà al consum la diferència existent entre la tarifa que en cada període correspongués a l’ús real que s’està donant a l’aigua, i les que, en tal període, s’han aplicat sobre la base de l’ús contractat. El període màxim a considerar serà de divuit mesos.

En cas de no existir comptador (subministrament de protecció contraincendis o instal·lació singular) es formularà la liquidació de frau segons el Cas 1.

Cas 5. Es facturarà el consum registrat i, pel concepte de precintat i reconnexió del comptador, tantes segons preus aprovat, com s’hagin hagut de realitzar.

101.3. Per als altres casos de frau no previstos en els preceptes anteriors, la liquidació s’efectuarà per mitjà de proposta de l’entitat subministradora a l’Ajuntament.

101.4. En tots els casos, l’import del frau deduït d’acord amb els preceptes establerts en els paràgrafs anteriors estarà subjecte als impostos, cànons o taxes que li fossin repercutibles.

101.5. Les liquidacions que formuli l’entitat subministradora, seran notificades als interessats que, contra aquestes, podran formular reclamacions davant de l’entitat subministradora en el termini de quinze dies a comptar des de la notificació de la liquidació. Si després d’haver presentat reclamació a l’entitat subministradora, la contestació no és satisfactòria per al client, aquest podrà dirigir la seva reclamació contra l’ Ajuntament, que la resoldrà.

101.6. Quan les actuacions que donin origen a la liquidació per frau per part de l’entitat subministradora puguin constituir delictes o faltes, sense perjudici del corresponent expedient administratiu, cal comunicar-ho a la jurisdicció competent.

Capítol IV: Infraccions i sancions

Article 102

102.1. Correspon a l’ Ajuntament de Cunit exercir les activitats de control i adoptar les mesures complementàries, cautelars o correctores que siguin necessàries, així com incoar i resoldre els expedients sancionadors que provinguin d’infraccions del present Reglament.

102.2. Els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquest Reglament es tramitaran d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; el Decret 278/1993, de 9 de novembre; i, supletòriament, el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, que aprova el Reglament del Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.

Article 103

103.1. Tindrà la consideració d’infracció l’incompliment per part dels clients o terceres persones de les obligacions establertes en el present reglament.

103.2. Les infraccions es classifiquen per la seva entitat en lleus, greus o molt greus.

103.3. Són infraccions lleus les vulneracions del present reglament no tipificades com a greus o molt greus.

103.4. Són infraccions greus:

 1. Causar danys indegudament en els elements de les xarxes municipals d’abastament d’aigua.
 2. Alterar la qualitat o les condicions sanitàries de l’aigua.
 3. Utilitzar indegudament boques de reg i contraincendis.
 4. Contravenir les disposicions administratives quant a economia i usos de l’aigua.
 5. Utilitzar l’aigua del servei sense autorització o contracte d’abonament.
 6. Treure els comptadors instal·lats sense comunicació prèvia a l’entitat subministradora, o sense autorització, si escau, trencar els precintes o qualsevol element que integri els aparells de mesura del subministrament i provocar perjudicis en el servei general.
 7. Establir o permetre ramals o derivacions que puguin comportar un ús fraudulent de l’aigua per part de l’usuari o de tercers.
 8. Introduir modificacions o fer ampliacions en la instal·lació, sense autorització prèvia.
 9. Revendre l’aigua procedent d’un subministrament amb contracte o subministrar aigua a qui no tingui contractat el servei, fins i tot quan no s’obtingui benefici econòmic per la revenda.
 10. Cometre una infracció lleu quan es doni la circumstància de reincidència.

103.5. Són infraccions molt greus les tipificades com a greus quan es doni la circumstància de reincidència.

Article 104

104.1. Les infraccions regulades en aquest capítol es sancionaran de la següent manera:

 1. Infraccions lleus: multa de fins a 750 euros
 2. Infraccions greus: multa de 750,01 fins a 1.500 euros.
 3. Infraccions molt greus: multa de 1.500,01 fins a 3.000 euros.

104.2. Es tindran en consideració com a circumstàncies modificadores de la responsabilitat a efectes de graduació de les sancions, les següents:

 1. La incomoditat o els perjudicis dels danys causats.
 2. La importància o la categoria de l’activitat econòmica del infractor.
 3. La incidència respecte dels drets de les persones en matèria de protecció de la salut i la seguretat i dels interessos econòmics.
 4. El benefici il·lícit obtingut.
 5. La reincidència.

104.3. A la proposta de resolució de l’expedient sancionador s’haurà de justificar expressament la concurrència i l’aplicació de les esmentades circumstàncies que modifiquen la responsabilitat.

104.4. Seran responsables de les infraccions els qui per acció o per omissió hi hagin participat o se n’hagin beneficiat.

104.5. Quan s’afecti la qualitat de l’aigua de forma generalitzada o pugui suposar risc per a la salut dels consumidors, s’aplicarà la normativa sanitària específica.

104.6. Els valors de les sancions establerts en el present article han estat fixats d’acord amb la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. La seva actualització serà automàtica conforme s’aprovin noves disposicions legals que modifiquin o deroguin l’ esmentada Llei.

 

Article 105

105.1. L’ abonat pot dirigir a l’entitat subministradora qualsevol consulta o reclamació que consideri oportuna derivada de la prestació del servei, així com sol·licitar informació prèvia de la tarifa o del preu aplicable de les instal·lacions referents al subministrament que hagi d’executar l’entitat subministradora. L’entitat subministradora ha de donar resposta a totes elles pels canals de comunicació que tingui establerts, i contestar per escrit les així presentades, en el termini màxim d’un mes.

105.2. El client ha de rebre informació puntual, ja sigui en la seva facturació o pels mecanismes establerts per l’entitat subministradora, de qualsevol incidència que pugui ajudar-lo a detectar un consum anormal o excessiu d’aigua.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

DILIGÈNCIA.-

Aquest reglament ha estat modificat, segons acord de Ple Municipal en sessió  celebrada el dia 25 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 249 de 29 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 265 de 18 de novembre de 2010.