Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

4.06) PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’EDICIÓ I VENDA DE PUBLICACIONS D’INTERÈS MUNICIPALS

1. Llibre “Per Cunit i el seu entorn”

Concepte Tarifa
Venda 1 unitat Llibre “Per Cunit i el seu entorn” 13,95 €

2 . Llibre “Imatges i records”

Concepte Tarifa
Venda 1 unitat Llibre “Imatges i records” 12,10 €
  1. Llibre “Tasta el món: receptes globals de dones locals”
Concepte Tarifa
Venda 1 unitat Llibre “Tasta el món: receptes globals de dones locals” 11,70 €
  1. Llibre “Petita Història de Cunit”
concepte Tarifa per unitat
Llibre “Petita història de Cunit” venda a particulars 1 unitat 6,00 €
Llibre “Petita història de Cunit” venda a botigues de 10 a 100
unitats 4,00 €
Llibre “Petita història de Cunit” venda a botigues de 101 a 200
unitats 3,00 €
Llibre “Petita història de Cunit” venda a botigues més de 201
unitats 2,00 €

Normes particulars de gestió:

1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació i haurà d’estar abonat en el moment d’iniciar-se el servei.

DILIGÈNCIA,-

Aquesta ordenança ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2014 i publicada al BOPT núm. 175 de 30 de juliol de 2014.