La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

PREÀMBUL

L’ Ajuntament de Cunit ha editat en diverses etapes diferents butlletins d’ informació municipal.

Actualment, la publicació té les següents característiques:

Nom de la publicació: Informació Municipal

Número de Dipòsit Legal: B-8420 -01

Tirada: 3000 exemplars, podent determinar augmentar-la o disminuïr-la.

Responsable: el Departament de Comunicació de l’Ajuntament.

Idiomes en què s’edita: català i castellà.

CAPÍTOL 1

De la gestió del servei:

Art.1.

La revista d’ Informació Municipal comptarà amb un Consell de Redacció presidit per l’Alcalde – President de la Corporació, assistit pels regidors que ell designi, i pel Cap del Departament de Comunicació.

Art 2.

Descripció: el butlletí és una eina per difondre informació municipal, en el qual s’inclouen aquelles notícies d’interès per al municipi d’ actuacions portades a terme des de l’Ajuntament.

Art. 3.

S’inclourà informació d’aquelles entitats que realitzin activitats d’interès local, sempre en la mesura i en la forma que el Consell de Redacció ho consideri adient.

Art 4.

L’ Ajuntament com a editor, cedeix un espai a cada revista per a la incorporació d’ articles d’opinió a partits polítics o agrupacions de electors amb representació municipal.

Art. 5.

Escriurà l’ article d’opinió la persona que, amb condició de regidor, el propi partit designi, entregant l’article d’opinió al Registre General degudament signat, entre els dies 5 i 15 dels mesos parells.

Art. 6.

El butlletí es redactarà en català i en castellà ateses les característiques de la realitat social de Cunit.

Art.7.

L’article s’editarà bimensualment.

CAPÍTOL 2

Del personal adscrit al servei:

Art.8.

Un Director/a designat pel Consell de Redacció, amb les següents funcions:

  1. Supervisar els continguts i l’ estructura.
  2. Donar el vist-i-plau al resultat final abans d’ enviar les pàgines a imprempta.

Art.9.

Un/a periodista, responsable del Departament de Comunicació com a cap de l’ Àrea amb les següents funcions:

  1. Coordinar les tasques de redacció.
  2. Escollir les fotografies.
  3. Definir l’estructura del butlletí
  4. Controlar els canvis
  5. Correcció ortogràfica i gramatical dels textos.
  6. Controlar l’enviament de la revista a les gràfiques
  7. Controlar la impressió de la publicació

Art.10.

Personal auxiliar del Departament, amb les tasques de suport que designi el Cap de l’ Àrea.

CAPÍTOL 3

De la distribució de la revista:

Art.11.

El butlletí s’enviarà de manera totalment gratuïta 1 exemplar a tots els habitatges on hi hagi un mínim d’una persona empadronada al municipi.

Art.12.

La resta de butlletins es distribuiran en comerços, establiments i en els punts habituals.

DILIGÈNCIA

Per fer constar que el present Reglament de Funcionament Intern del Butlletí d’Informació Municipal va estar aprovat per la Corporació municipal en sessió realitzada amb data 22 d’abril de 2002, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 106 de 8 de maig de 2002 i el text íntegre al BOPT núm. 145 de 22 de juny, consta de 3 capítols i 12 articles.