Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

CONCEPTE TARIFA
Per cada mes de prestació del servei de teleassistència domiciliària 26,65 €
INTERVALS QUOTA A SATISFER valor mensual 2010 €
Valor mensual 2010 € % S/Tarifa
DE € FINS A €
0,00 € 60,00 € GRATUÏT 0,00 €
61,01 € 240,00 € 25 6,5 €
240,01 € 420,00 € 50 13,00 €
420,01 € 600,00 € 75 19,50 €
+600 € 100 26,00 €

La quantia de la subvenció es determinarà una vegada aplicada la següent fórmula:

Guanys = ingressos beneficiari – [569,12€ (Indicador de Renda de Suficiència) + despeses de lloguer i hipoteca (màxim 40% dels ingressos) + despeses de serveis d’atenció a la dependència.]

L’Indicador de Renda de Suficiència és revisat i aprovat anualment per la Generalitat de Catalunya.

Com ingressos es comptabilitzaran els de la persona sol·licitant:

  1. Rendes pròpies
  2. Pensions
  3. Rendiments de capital
  4. Prestacions econòmiques de l’administració per concepte dependència/disminucions

Es restaran dels ingressos les despeses següents:

    • Hipoteca
    • Lloguer
    • Despeses d’atenció a la dependència: es comptabilitzaran totes aquelles prestacions i serveis que tenen com a objectiu final atendre a la persona amb dependència (centre de dia, lloguers i compra d’ajudes tècniques, etc).

En el cas que la persona beneficiària convisqui amb el/la cònjuge i aquest/a disposi d’ingressos econòmics, com a despesa d’habitatge es comptarà el 50% de l’import total d’aquesta despesa.

Si hi ha un familiar a càrrec sense ingressos s’incrementa en un 30% el IRSC per cada membre depenent.

DILIGÈNCIA.-

Es dona nova redacció a aquesta ordenança, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.