Data de l'última modificació: 04/06/2018

  • Concessió de la Sala del Teatre
Activitats/ Modalitats Activitats d’entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als assistents

– Gratuït (G) –

Activitats d’entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als assistents Activitats de caràcter comercial
Màxim de 2 h. G 24 58
Màxim de 8 h. G 54 125
Per un dia G 90 200
Per un cicle G 150 250
  • Concessió de la sala petita
Activitats/ Modalitats Activitats d’entitats sense ànim de lucre

i sense cobrament als assistents

– Gratuït (G) –

Activitats d’entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als assistents Activitats de caràcter comercial
Màxim de 8 h. G 16 50
Per un dia G 25 100
Per un cicle G 75 125
1 setmana o mes G 150 200

Normes particulars de gestió

  1. Els subjectes passius interessats en la concessió de l’aprofitament regulat en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el pagament d’acord amb el que disposa l’article 7. No s’autoritzarà l’aprofitament de les instal·lacions fins que no s’hagi abonat el document d’autoliquidació. S’estarà als reglaments propis.
  2. Cas de necessitar elements aliens a l’espai sol·licitat s’haurà de demanar expressament i satisfer el preu que està reglamentat.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 22 de juliol de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 175 de data 30 de juliol de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 221 de 25 de setembre de 2010.