Data de l'última modificació: 04/06/2018

  • Concessió de la Sala del Teatre
Activitats/ ModalitatsActivitats d’entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als assistents

– Gratuït (G) –

Activitats d’entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als assistentsActivitats de caràcter comercial
Màxim de 2 h.G2458
Màxim de 8 h.G54125
Per un diaG90200
Per un cicleG150250
  • Concessió de la sala petita
Activitats/ ModalitatsActivitats d’entitats sense ànim de lucre

i sense cobrament als assistents

– Gratuït (G) –

Activitats d’entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als assistentsActivitats de caràcter comercial
Màxim de 8 h.G1650
Per un diaG25100
Per un cicleG75125
1 setmana o mesG150200

Normes particulars de gestió

  1. Els subjectes passius interessats en la concessió de l’aprofitament regulat en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el pagament d’acord amb el que disposa l’article 7. No s’autoritzarà l’aprofitament de les instal·lacions fins que no s’hagi abonat el document d’autoliquidació. S’estarà als reglaments propis.
  2. Cas de necessitar elements aliens a l’espai sol·licitat s’haurà de demanar expressament i satisfer el preu que està reglamentat.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 22 de juliol de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 175 de data 30 de juliol de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 221 de 25 de setembre de 2010.