Data de l'última modificació: 08/03/2022

1.

CONCEPTETARIFA
Celebració de casaments de dilluns a divendres no festius100,00.-€
Celebració de casaments dissabtes, diumenges i festius150,00.-€

 

2.- Normes particulars de gestió:

  1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació i haurà d’estar abonat en el moment d’iniciar-se el servei.

 

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de la Junta de Govern del dia  2 de juny de 2020 publicant-se al de 19 de juny de 2020. Exp 851/2020.