Data de l'última modificació: 09/01/2019

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

4.20)  PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER DE BICICLETES A L’OFICINA DE TURISME DE CUNIT

 

1.- Quota tributària.-

CONCEPTE TARIFA
2 primeres hores i/o fraccions de 2 hores                               4,00 €
A partir 5a hora/màxim per dia                             10,00 €

 

2.- Normes particulars de gestió:

  1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació i haurà d’estar abonat en el moment d’iniciar-se el servei.
  2. El cobrament del lloguer de la bicicleta s’efectuarà exclusivament amb targeta de dèbit o crèdit mitjançant datàfon.

 

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de la Junta de Govern del dia 20 de novembre de 2018 publicant-se al BOPT núm. 247 de data 28 de desembre de 2018.