Data de l'última modificació: 04/06/2018

4.18 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’UTILITZACIÓ DE LA ZONA LÚDICA DELS CENTRES CÍVICS DE CUNIT

Concepte tarifa
1 .Servei d’utilització de:
1 barbacoa normal 15,00 €
1 barbacoa basculant 18,00 €
1 taula gran amb tamborets per a 8-10 persones 10,00 €
1 taula petita i 4 cadires per a 4 persones 5,00 €

Normes particulars de gestió:

  1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació i haurà d’estar abonat en el moment d’iniciar-se el servei.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de la Junta de Govern del dia 10d’octubre de 2017 publicant-se al BOPT núm. 207 de 26 d’octubre de 2017.