La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

CONCEPTE TARIFA
Targeta d’utilització (25 còpies) 1,25 €

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011 i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.