La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

1. Quotes tributàries

Les quotes a exigir per a la prestació del Servei regulat en aquesta ordenança es determinaran en funció dels següents barems:

Producció de la falca o missatge de patrocini:

Unitat de producció per model de falca 10,30 euros
Bonificació si l’activitat econòmica està situada dins del terme municipal de Cunit 100%, 10,30 euros
 1. Quotes de falques publicitàries Falques publicitàries:

Les tarifes de les falques publicitàries segons el següent barem i per unitat:

La contractació de les falques per preu unitari permet fer diferents combinacions segons la durada (20, 35 o 60 segons), la quantitat i el període (mensuals, trimestrals o anuals).

A) Falca de 30 segons 3,85 euros
B) Falca 1 minut 6,70 euros

Quotes de patrocini d’espais OPCIÓ A

La primera modalitat de patrocini és la d’un programa de 15 minuts. Característiques del contracte:

  • 2 falques al dia incloses
  • Careta i agraïments del programa
  • Preu: 12,35 euros per programa emès patrocinat

OPCIÓ B

La primera modalitat de patrocini és la d’un programa de 30 minuts. Característiques del contracte:

 • 2 falques al dia incloses
 • Careta i agraïments del programa
 • Recordatori durant el programa de que l’espai està patrocinat
 • Preu: 16,10 euros per programa emès patrocinat

OPCIÓ C

La primera modalitat de patrocini és la d’un programa de 1 hora. Característiques del contracte:

 • 2 falques al dia incloses
 • Careta i agraïments del programa
 • 2 recordatori durant el programa de que l’espai està patrocinat
 • Preu: 20,90 euros per programa emès patrocinat

Packs promocionals

Per tal de posar a disposició de la ciutadania d’unes eines més dirigides a les necessitats puntuals dels negocis o particulars, s’estableixen uns productes preconfigurats que permeten, gràcies a una inversió més gran, l’accés a uns avantatges determinats pel propi producte.

OPCIÓ A: Pack Ja som en rebaixes

45 falques de 30” durant 15 dies amb la bonificació de 45 falques més en promoció durant 15 dies més. Com a resultat 3 falques per dia i a un preu total de 175,10 euros.

OPCIÓ B: Pack Nous productes

90 falques de 30” durant 1 mes amb la bonificació de 90 falques més en promoció durant 1 mes més. Com a resultat 3 falques per dia i a un preu total de 350,20 euros.

OPCIÓ C: Pack Inici empresa

150 falques de 30” durant 1 mes amb la bonificació de 150 falques més en promoció durant 1 mes més. Com a resultat 5 falques per dia i a un preu total de 576,80 euros.

OPCIÓ D: Pack Constant

180 falques de 30” durant 6 mesos amb la bonificació de 180 falques més en promoció durant 6 mesos més. Com a resultat 1 falques per dia i a un preu total de 700,40 euros.

OPCIÓ E: Pack Event

Un número variable de falques de 30” durant els 15 dies previs a l’event i 7 dies després, una entrevista per a emetre durant l’esdeveniment. El preu d’aquest pack és variable segons la tipologia de l’acte. Pot anar des de 51,50 euros a 154,50 segons l’afluència de visitants i els dies d’execució de l’esdeveniment. Orientativament, 51,50 euros per un acte de un dia i a raó de 51,50 euros per dia d’acte.

Quotes extraordinàries i descomptes

  1. En cas de programar segons indicacions literals del contractant, s’incrementarà un 15% de recàrrec sobre el preu base en concepte de programació detallada. En cas contrari, s’emetrà segons la disponibilitat de l’emissora municipal i sempre dintre de l’horari comprés entre les 7h i les 22h del dia contractat.
  2. En cas de ser el contractant un comerciant que contracti directament el servei i sigui membre actiu de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit o de l’Associació d’Artesans de Cunit, gaudiran d’un 20% de descompte sobre el preu resultant del preu base més els recàrrecs de programació, en cas oportú.
  3. En cas de ser el contractant una agència de publicitat identificada com a tal a efectes legals, gaudirà d’un 20% de descompte sobre el preu resultant del preu base més els recàrrecs de programació, en cas oportú.

Normes particulars de gestió

 1. L’obligació de pagar les quotes establertes en aquesta ordenança naixerà quan es contracti el servei de publicitat de l’emissora municipal de ràdio.
 2. El pagament de la tarifa corresponent es realitzarà en règim d’autoliquidació, efectuant l’ingrés a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que s’hi indiquin al full de contractació.
 3. El contractant podrà acollir-se al pagament fraccionat sempre i quan acompleixi amb les següents premisses: A) no tenir cap abonament pendent de realitzar de campanyes prèvies a data del nou contracte. B) Demanar-ho expressament al moment de la contractació mitjançant l’apartat previst al full de comanda. C) Contractar un servei de més d’un mes de durada. C) Finalitzar els pagaments durant el període publicitari contractat. D) La quantitat d’abonaments serà el resultat de la suma de la quantitat de

mesos sencers contractats més 1, havent-hi de ser sempre un període major de 1 mes.

E) Dur a terme la primera part de l’abonament en el moment de la formalització de la comanda i els posteriors a raó d’un mes següent cadascun de la resta.

 1. En cas de que, una vegada contractada la producció d’una falca, es desistís del contracte per part de l’interessat i al·legant motius de força major, aquest no tindrà dret a la devolució de la totalitat de l’import satisfet mitjançant la corresponent autoliquidació. Donat aquest cas, podrà sol·licitar la devolució de l’import proporcional pagat en concepte d’emissió de la falca però descomptant la part ja emesa i els serveis ja gaudits, a comptar des de 2 dies després de la notificació al registre d’entrada de l’Ajuntament. En cas de desistir i sempre i quan la producció hagi estat feta per part de l’emissora, s’haurà de descomptar 10€ en concepte de producció, quedant exempts en aquest de la bonificació.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple en sessió realitzada el 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246 de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.