Data de l'última modificació: 04/06/2018

  • Servei multifunció
CONCEPTE TARIFA
Targeta d’utilització (100 còpies) 11,18 €
  • Servei d’enviament de fax
CONCEPTE TARIFA
Enviaments dins el municipi de Cunit 0,10 € / pàgina
Enviaments a municipis província de Tarragona 0,15 € / pàgina
Enviaments a altres llocs de l’estat espanyol 0,15 € / pàgina
Enviaments a altres llocs d’Europa 0,57 € / pàgina
Enviaments a la resta del mon 0,82 € / pàgina

NOTA:

S’entén com a servei multifunció, l’ús de la targeta que permet accedir a la utilització del fax (per a rebre’n), impressió de documents i utilització de la fotocopiadora de què es disposa a l’espai associatiu.

Normes particulars de gestió:

1.- Només podran fer ús d’aquests serveis aquells que tinguin la condició d’usuari, segons la definició que en fa el reglament regulador de l’espai associatiu.

2.- El servei d’enviament de fax es farà des de la recepció, abonant les tarifes corresponents.

3.- Per a la recepció de fax, les entitats hauran d’estar presents i introduir la targeta. En cap cas l’Ajuntament es responsabilitza dels fax rebuts fora de l’horari del servei d’atenció.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 30 de novembre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 285 de 14 de desembre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 36 de 13 de febrer de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple en sessió realitzada el 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246 de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.