Data de l'última modificació: 04/06/2018

CONCEPTETARIFA
a) USUARIS TEMPORALS
1. Quota trimestral14,30
2. Quota anual23,90
b) CÒNJUGUES D’USUARIS DE PLE DRET O TEMPORALS, QUE SIGUIN MENORS DE 60 ANYS
1. Quota trimestral14,30
2. Quota anual23,90
c) USUARIS EXCEPCIONALS
Quota trimestral23,90

L’import d’aquestes tarifes no serà fraccionable.

Normes particular de gestió:

1.- La condició d’usuari de ple dret s’atorgarà a tota persona que compleixi els requisits establerts al Reglament del Casal de la Gent Gran. L’ajuntament expedirà a tots els usuaris de ple dret que compleixin la condició d’edat un carnet acreditatiu. L’accés a les instal·lacions del Casal pels usuaris de ple dret, serà gratuït.

2.- La condició d’usuari temporal s’atorgarà a tota persona que compleixi els requisits establerts al Reglament del Casal de la Gent Gran. Els usuaris temporals hauran de sol·licitar el carnet i acreditar la seva condició de propietaris d’un be immoble a Cunit. Els cònjuges dels usuaris de ple dret i temporal gaudiran, igualment, dels drets encara que no reuneixin la condició d’edat. Els usuaris contemplats en aquest apartat, per accedir a les instal·lacions del Casal Municipal d’Avis, hauran d’abonar les tarifes establertes a dit efecte.

3.- La condició d’usuari excepcional s’atorgarà a tota persona que reuneixi les condicions establertes al Reglament del Casal de la Gent Gran: S’haurà d’acreditar la relació amb el municipi de Cunit ( visita, assistència mèdica, etc.). Els usuaris excepcionals, per accedir a les instal·lacions del Casal, hauran d’abonar les tarifes establertes a dit efecte.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple en sessió realitzada el 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246 de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.