Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

1.

concepte Tarifa
Parc de Nadal 3,00 €

Normes particulars de gestió:

      1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació i haurà d’estar abonat en el moment d’iniciar-se el servei.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de 11 de desembre de 2014 i publicada al BOPT núm. 290 de 19 de desembre de 2014.