Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

4.05) PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL

1.

Tarifa

concepte

Viatge anada i tornada 2 €

Normes particulars de gestió:

1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació i haurà d’estar abonat en el moment d’iniciar-se el servei.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2014 i publicada al BOPT núm. 175 de 30 de juliol de 2014.