La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 18/12/2019

Índex

 

Modificar el text de l’ordenança 4.4 que quedarà redactada de la següent manera:

1. Disposicions generals.

D’acord amb el que disposen l’art. 41, i següents, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals, definits pel Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora dels residus a Catalunya, tots ells de sol.licitud i recepció voluntària i prestats en el terme municipal en règim de concurrència amb el sector privat.

2. Fet imposable.

1. Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei de recollida i gestió, per part dels Serveis Municipals, dels residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.

2. També constitueix l’objecte del preu públics, la gestió d’altres residus municipals singulars o especials, com la recollida de runes, banals i residus especials a les deixalleries municipals.

3. Per residu municipal i residu comercial als efectes de la present ordenança, s’entendran les definicions contingudes al Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus.

4.- No estan subjectes al pagament del preu públic, els titulars d’activitats generadores de residus industrials en aquella fracció no assimilable a residu municipal.

3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents del preu públic, el fet imposable del qual es defineix a l’article 2 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que:

– Sol•licitin la prestació.

– Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar anualment davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, durant el mes de gener de l’exercici en que tindrà efecte, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si es tracta del primer període impositiu.

3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu del preu públic aquí regulat.

4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

5. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

4. Exempció pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials mitjançant gestor homologat.

1. Estaran exempts els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables, que acreditin que la totalitat de les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un gestor autoritzat per l’Agència De Residus de Catalunya, i homologat per l’Ajuntament de Cunit. No obstant això, restaran obligats al pagament aquells contribuents que només acreditin la recollida per gestor autoritzat d’una part dels residus generats, en la part de la fracció no acreditada correctament.

2. Els titulars dels supòsits del punt anterior vindran obligats a acreditar, anualment i davant l’Ajuntament, aquesta circumstància mitjançant la documentació següent:

 • Dades identificatives del productor, descripció de l’activitat, superfície.
 • Especificació de per quina o quines fraccions de residus fan ús d’un gestor privat.
 • Dades del gestor.
 • Justificant de la homologació del gestor de residus.
 • Fulls de seguiment (albarans o factures) que acreditin el lliurament dels residus del productor/posseïdor al transportista per portar-los fins al gestor.
 • Justificant de recepció dels residus lliurats pel gestor al productor/posseïdor en el moment de la seva recepció.

Aquesta documentació s’haurà de presentar cada any, a aquest Ajuntament, dins del primer trimestre de l’exercici següent.

La documentació presentada servirà per acreditar la gestió mitjançant gestor privat de l’exercici anterior.

En cas d’inici d’activitat, l’acreditació també es farà dins el primer trimestre de l’exercici següent, procedint a la devolució d’ingressos indeguts, en el seu cas.

En cas de baixa definitiva de l’activitat, caldrà acreditar-ho en el mateix moment de comunicar la baixa del servei a l’Ajuntament.

3. En cas de què no es porti a terme l’esmentat acreditament, l’Ajuntament considerarà que, el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert la Corporació i, per tant, tindrà aquest la condició d’obligat al pagament del preu públic aquí regulat

5. Determinació del preu públic.

 

Els grups s’estableixen en funció dels residus que produeixen les activitats. Aquestes es diferencien en 4 grups; grups 0, 1 i 2 per les activitats amb domicili social a Cunit i grup 3 per les activitats sense establiment, autònoms o empreses i autònoms foranies.

 

 

 1. GRUP 0. Bàsic: Productors de fracció de rebuig i recollida selectiva clàssica en petites quantitats.

 

Comerços, activitats professionals o econòmiques, que generen fracció de rebuig o recollida selectiva clàssica (paper/cartró, envasos i vidre) en petites quantitats, similar a l’ús domèstic. També s’inclouen en aquest grup les activitats que s’adhereixin a un gestor privat per a totes les fraccions selectives de residus que produeixen. Són comerços en els que no es realitza la recollida domiciliària de paper/cartró i envasos, donada la poca quantitat de residus generats.

S’inclou en la tarifa corresponent la utilització dels contenidors de fracció de rebuig (gris) i els de recollida selectiva clàssica, ja siguin de superfície o be soterrats. També dóna dret a l’entrada a la Deixalleria del Parc Mediambiental, per dipositar residus en petites quantitats de: piles, fluorescents, bombetes, tòners, cartutxos de tinta, residus electrònics i electrodomèstics.

 

 1. GRUP 1. Recollida domiciliària de paper- cartró i envasos.

 

Inclou les empreses, comerços i professionals, que generen regularment residus, i en suficient quantitat, per tal d’estar inclosos dins de la recollida domiciliària de paper/cartró i envasos.

 

S’inclou en la tarifa corresponent la utilització dels contenidors de fracció de rebuig (gris) i la recollida domiciliària de les fraccions de paper/cartró i envasos. Poden utilitzar també els contenidors verds de vidre de la via pública, ja siguin soterrats o de superfície, així com els contenidors d’orgànica per les restes de menjar que puguin produir en petites quantitats. També dóna dret a l’entrada a la Deixalleria del Parc Mediambiental, per dipositar residus en petites quantitats de: piles, fluorescents, bombetes, tòners, cartutxos de tinta, residus electrònics i electrodomèstics.

 

 1. GRUP 2. Productors d’orgànica.

 

Empreses, comerços, bars, restaurants, hotels i altres empreses que produeixen residus orgànics en grans quantitats. Inclou també la recollida domiciliària de paper/cartró i envasos i la utilització dels contenidors de rebuig i vidre situats a la via pública. El contenidor serà facilitat per l’Ajuntament, però la neteja i manteniment d’aquest anirà a càrrec del productor.

 

S’inclou en la tarifa corresponent la utilització dels contenidors de fracció de rebuig (gris), la recollida domiciliària de les fraccions de paper/cartró i envasos i la recollida domiciliària de la fracció orgànica que produeixen. Poden utilitzar els contenidors verds de vidre de la via pública, ja siguin soterrats o de superfície. També dóna dret a l’entrada a la Deixalleria del Parc Mediambiental els següents residus: piles, fluorescents, làmpades, tòners, cartutxos de tinta, residus electrònics, electrodomèstics i olis vegetals.

 

Aquest grup es classifica en tres subgrups, el 2.1, el 2.2 i 2.3. El detall de cada subgrup és el que es mostra a les taules de classificació per activitat.

 

 1. GRUP 3. Sense establiment comercial o de fora de Cunit.

 

Els treballadors autònoms o empreses que no tinguin local d’activitat, així com aquelles empreses o autònoms que no tinguin domicili fiscal a Cunit, podran fer servir les instal·lacions de la Deixalleria del Parc Mediambiental per dipositar els residus que generin de la seva activitat, i podran adherir-se al servei sense necessitat d’abonar una quota anual.

 

Aquestes activitats hauran de donar-se d’alta del servei a l’Ajuntament, passaran a formar part del Grup 3, i només pagaran per aquells residus que hi dipositin. Trimestralment, es farà la liquidació dels quilograms que hagin entrat, d’acord amb la taula de Tarifes per aportació de residus a la deixalleria que recull aquest Preu Públic.

 

Classificació per tipus d’activitat.

 

GRUP ACTIVITAT
0 Aparcaments.
Agències immobiliàries.
Centres formatius d’idiomes, repàs, carnet de conduir i similars.
Despatxos professionals.
Oficines bancàries.
Auto rentat de vehicles.
Agències de viatges.
Consultoris mèdics.
Entitats asseguradores
Comerç destinat a l’exposició de materials de construcció i reformes, vehicles, etc.
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papereries, copisteries i llibreries.
Botigues i magatzems de mobles.
Fusteries, tallers d’alumini i ferreries.
Instal·ladors d’electricitat, lampisteria i gas.
Tallers de reparació d’electrodomèstics i electrònica.
Tallers de reparació d’automòbils i motocicletes.
Pintors i vidriers.
Perruqueries, salons de bellesa i estètica.
Bodegues i cellers.
Botigues de pinsos i menjars per animals.
Clíniques veterinàries i serveis als animals domèstics.
Guinguetes de temporada a la platja.
Parades del Mercat Municipal de venta al detall de tèxtil, pell, calçat o similars.
Merceries i botigues de roba i/o calçat.
Estancs i administracions de loteria.
Farmàcies i venda de perfumeria i cosmètica.
Comerços de compra econòmica.
Ferreteries.
Comerç al detall de productes de segona mà.
Serveis telefònics.
Comerç al detall articles llar, construcció, basars i drogueries.
Comerç al detall vehicles i combustibles.
Indústria transformadora i manufacturera.
Editorials, arts gràfiques i publicitat.
Bugaderies.
Comerç al detall de productes alimentaris.
Centres esportius i gimnasos.
Sales de ball, activitats de joc i activitats recreatives.
Bars sense cuina, cafeteries, gelateries, orxateries, iogurteres i xurreries.
Centres sanitaris.
2.1 Restaurants i bars amb cuina.
Supermercats i grans superfícies de menys de 400 m2.
Càterings i menjars preparats.
Centres d’ensenyament sense menjador.
Forns, pastisseries i granges.
Rostisseries.
Comerç a l’engròs i al detall de productes alimentaris.
Parades del Mercat Municipal de venta de fruita, verdura i similars.
Jardineries i floristeries.
Peixateries, carnisseries, fruiteries i verdulaires.
Guinguetes de temporada a la platja amb cuina
2.2
 
Supermercats i grans superfícies de més de 400 m2.
Centres d’ensenyament amb menjador.
Càmpings.
 2.3
 
Residències de tercera edat i centres de dia.
Pensions, hostals, hotels.
Altres empreses d’allotjament com apartaments, masies i cases de colònies.

 

Les activitats no classificades en el quadre anterior s’inclouran en el grup corresponent a l’activitat més anàloga, segons la generació de residus d’aquesta.

 

6. Tarifes.

Totes les tarifes que es detallen a continuació són amb l’ IVA inclòs que correspongui.

 

 1. Tarifes per a la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials, assimilables a municipals

 

GRUP 0 – Superfície Import €
Fins a 30 m² 110,00
De 31 a 60 m² 155,00
De 61 a 100 m² 200,00
De 101 a 150 m² 230,00
De 151 a 200 m² 270,00
De 201 a 300 m² 335,00
De 301 a 500 m² 400,00
Més de 500 m² 470,00

 

 

GRUP 1 – Superfície Import €
Fins a 30 m² 170,00
De 31 a 60 m² 225,00
De 61 a 100 m² 290,00
De 101 a 150 m² 310,00
De 151 a 200 m² 360,00
De 201 a 300 m² 490,00
De 301 a 500 m² 630,00
Més de 500 m² 760,00

 

GRUP 2.1 – Superfície Import €
Fins a 30 m² 260,00
De 31 a 60 m² 350,00
De 61 a 100 m² 525,00
De 101 a 150 m² 685,00
De 151 a 200 m² 815,00
De 201 a 300 m² 1.160,00
De 301 a 500 m² 1.450,00
Més de 500 m² 1685,00

 

GRUP 2.2 – Superfície Import €
De 0 a 300 m² 1.200,00
De 301 a 500 m² 1.700,00
De 501 m² a 1000m2 2080,00
De més de 1000m2 2180,00

 

GRUP 2.3 – habitacions Import €
De 0 a 15 habitacions 1.200,00
De 16 a 30 habitacions 1.500,00
De 31 a 50 habitacions 1.700,00
De 51 a 75 habitacions 2.080,00
De més de 75 habitacions 2.500,00

 

 

 

 

 1. per la prestació dels serveis especials de recollida i gestió d’altres residus municipals: servei de recollida de residus a la deixalleria del Parc Mediambiental.

 

 1. Estaran subjectes al pagament de les tarifes del servei de recollida de residus a les deixalleries, totes aquelles activitats econòmiques situades al municipi (grups 0, 1 i 2) que hagin superat el límit de quilos establert segons fracció en l’acumulat del total d’aportacions realitzades durant el trimestre.

 

 1. També estan obligats al pagament, des de la primera aportació de residus, els titulars d’activitats situades a fora del municipi, o aquelles situades al municipi sense establiment comercial (grup 3).

 

 1. Per altra banda, també estan obligats al pagament, els ciutadans/es del municipi que facin servir la deixalleria per portar runes de construcció i restes vegetals i d’esporga, sempre que superin, amb les seves aportacions, el límit trimestral gratuït establert per aquestes dues fraccions. La resta de fraccions no tindran cap tipus de cost per als particulars.

 

 1. Tarifes per aportació de residus a la deixalleria:

 

Tipus de residu Límit trimestral gratuït Preu sobre límit trimestral (€/kg)
Voluminosos/esporga bruta 0,0918 €
Restes vegetals i d’esporga 300 kg 0,0243 €
Fusta/mobles de fusta 0,0422 €
Runes de construcció 150 kg 0,0211 €
Matalassos 0,4451 €
Pneumàtics 0,1372 €

 

Els imports són el resultat de la suma dels costos de manipulació, trituració, transport i eliminació.

 

Si es porten els residus de diverses fraccions barrejades, serà considerat com a voluminosos/esporga bruta i es facturarà com a tal.

 

Els residus de ferralla, o d’aparells elèctrics i electrònics es poden portar sense limitació de quilograms i de forma gratuïta a la deixalleria, ja que aquests residus es valoritzen.

 

 1. Tarifes per la prestació del servei de recollida a fires, festes i actes extraordinaris

 

Per tots aquells actes temporals, independentment del règim d’intervenció administrativa al qual estiguin sotmesos, la tarifa a aplicar serà la liquidada per l’òrgan gestor en el moment de la sol.licitud del permís d’ocupació o llicència, i abonada per l’interessat abans de la realització de l’activitat.

 

El preu a pagar pel servei de recolllida i tractament de residus serà:

 

Activitats del tipus restaurant, bars o similars de durada de 1 a 7 dies 26,-€ dia
Activitats de durada de 1 a 7 dies: 13.-€ dia
Activitats de durada de més de 7 dies i fins a un mes: 100,-€
Per fires i activitats col.lectives 1,-€/parada/dia

 

Les tarifes de les activitats de durada superior a un mes es calcularan prorratejant la quota corresponent a l’any i pel grup que correspongui

 

7. Normes particulars de gestió.

1.– La persona titular d’una activitat que genera residus comercials és responsable de la gestió dels seus residus i, per tant, de fer la separació dels diferents materials i mantenir els residus en condicions d’higiene i seguretat, segons les següents condicions:

a) El comerç estarà obligat a la separació de les diverses fraccions de residus que produeixi. El no compliment de la normativa, podrà generar les corresponents sancions, de conformitat amb el Reglament de Residus.

b) Els establiments que es dediquin a hostaleria i/o restauració hauran de tenir els seus propis contenidors dins del local, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, i treure’l al carrer en l’horari que estableixi el reglament corresponent.

c) La recollida selectiva de paper – cartró i envasos s’efectuarà domiciliàriament en els grups 1 i 2, mentre que el grup 0 podrà utilitzar els contenidors de la via pública. La recollida de vidre i de rebuig s’efectuarà en els contenidors situats al carrer.

d) Tots els residus procedents de l’activitat econòmica, que no siguin susceptibles de deixar-se en contenidors de recollida selectiva, s’hauran de portar a la deixalleria del Parc Mediambiental.

2.- El preu públic s’acredita:

a) En el moment d’inici de l’activitat econòmica o registre d’alta a efectuar a l’Ajuntament.

b) Quan els serveis tècnics de l’Ajuntament, d’ofici o a instància de part, realitzin acta de comprovació de la llicència municipal d’obertura.

c) En cas que aquesta no hagi estat sol·licitada, en el moment de l’inici de fet de l’activitat.

d) Si l’activitat ja s’estava exercint, a partir de l’inici de la prestació del servei.

3.- Els establiments inclosos en les tipologies del grup 1 o 2, que tinguin un gestor de residus per alguna de les fraccions que produeixi, es podrà acollir a la prestació del servei liquidant el preu públic per la resta de residus, incloent-lo en els grups 0 o 1, en funció de la tipologia dels residus que generi, sempre que ho justifiqui presentant la documentació sol·licitada per l’Ajuntament.

4.- Aquest preu públic és indivisible, s’exigirà a persones físiques o jurídiques que figurin d’alta en el padró com a contribuents el primer de gener de cada any.

En el cas d’altes noves es realitzarà el pagament pel període de trimestres que restin per finalitzar l’any, des del moment de la seva alta, incloent-hi el trimestre en que aquesta es merita. Aquest pagament es farà efectiu mitjançant autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud de llicència de l’activitat corresponent.

En el cas de les baixes d’activitat es prorratejarà per trimestres, inclòs el que es cursa la baixa. En el canvi de nom, aquest s’efectuarà a partir del trimestre següent a aquest canvi de titularitat.

5.- Quan en un immoble s’hi exerceixi més d’una activitat amb càrrec a un mateix titular, aquest tributarà a raó de l’activitat més contaminant. En cas de que a l’immoble hi hagi més d’una activitat amb diversos titulars, cadascun tributarà a raó de l’apartat corresponent a l’activitat que exerceixi. Quan l’activitat s’exerceixi en més d’un local, cadascun dels quals estigui situat en diferents immobles, es tributarà per una quota per cadascun dels locals. En el cas de locals que estiguin contigus o es comuniquin es computarà pel total de la superfície.

6.- Als efectes d’aquest preu públic, la superfície imputada a cada activitat serà la que consta com a superfície total computable (tant la de l’activitat com dels seus magatzems adscrits), en els fitxers que l’Agència Tributària tramet trimestralment, en relació a l’IAE o en el seu defecte, la que consti en l’expedient de concessió de la llicència municipal.

7.- L’aportació de residus que quedi fora de l’establert per als grups 0, 1 i 2 i ,per tant, no formen part del padró anual, serà liquidada trimestralment.

8. Diligència.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 28 de maig de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 129 de data 5 de juny de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 172 de 27 de juliol de 2009.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2016 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.205, de 27 d’octubre de 2016, i el definitiu en el BOPT núm. 242 de 22 de desembre de 2016.

Aquesta ordenança ha estat modificada per la Junta de Govern Local el dia 21 de novembre de 2017 publicant-se l’edicte al BOPT núm.235, de 7 de desembre de 2017.