La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 11/05/2022

Índex

Imatge de 4.01 Preu públic per la prestació del servei de l'Escola Municipal de Formació Dolors Paul 1

Normativa particular de gestió

  1. La gestió d’aquest preu públic regulat es realitzarà mitjançant autoliquidació que es proporcionarà des del CFA Dolors Paul a l’alumnat en el moment de formalitzar la matrícula. L’abonament del curs haurà d’efectuar-se en els terminis establerts a tal efecte. Un cop realitzat l’abonament haurà de presentar-se al CFA Dolors Paul el resguard corresponent per tal de confirmar la seva adscripció al curs. En cas contrari la matriculació no es considerarà vàlida i no es realitzarà l’alta de l’alumne/a al curs en qüestió.
  2. En cas que el nombre d’inscripcions sigui superior a l’oferta de places es realitzarà sorteig públic (definit al calendari de matriculació) per tal d’efectuar l’assignació de places. Amb les persones excloses es crearà una llista d’espera des d’on, en la mesura del possible, es facilitarà la incorporació als cursos segons la normativa vigent.
  3. El nombre mínim de persones inscrites als cursos serà de 6 alumnes.
  4. Per als cursos anuals es facilitarà el fraccionament del pagament de l’import total durant el primer trimestre. Des del CFA Dolors Paul es facilitarà a l’alumnat els fulls d’autoliquidació amb l’antelació suficient per portar a terme el pagament en els terminis establerts. Així doncs, el calendari de pagament i els imports corresponents seran els següents:
  5. 50%: en el moment de realitzar la matriculació (mes de setembre).
  6. 25%: durant els darrers cinc dies laborables del mes d’octubre.
  7. 25%: durant els darrers cinc dies laborables del mes de novembre.

En relació amb el sistema de beques i/o ajudes a l’estudi es procedirà amb les mateixes directrius que fins ara i s’atorgaran aquelles places socials que des de la Regidoria de Serveis Socials considerin oportunes (fins a un màxim de 5 places socials).

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada per la Junta de Govern Local de 27 de Juliol de 2021, publicant-se l’edicte al BOPT de 14 de setembre de 2021.