Data de l'última modificació: 28/03/2024

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Article 1r.- Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament públic regulat de vehicles de tracció mecànica amb limitació horària en les vies públiques municipals i en zones que estableixi l’Ajuntament o que es puguin determinar en un futur i que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2n.- Fet imposable.

 1. L’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals dins de les zones regulades amb control horari que hi ha determinades per a aquest efecte i amb les limitacions que s’hi estableixen en el reglament del servei i en les ordenances vigents.
 2. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entendrà per estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle la durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació.
 3. Les zones regulades es podran determinar i modificar via decret d’alcaldia.

 

Article 3r.- No subjecció.

No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l’estacionament dels vehicles següents:

 1. Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
 2. Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.
 3. Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de l’Estat, la Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivament a la realització́ dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin prestant aquests serveis.
 4. Els vehicles destinats a l’assistència i a urgències sanitàries degudament identificats.
 5. Els vehicles propietat de persones amb mobilitat reduïda en els termes especificats en el reglament regulador del servei públic d’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública del terme municipal de Cunit.
 6. Els vehicles que disposin de les etiquetes ambientals “Zero emissions” emeses per la direcció general de trànsit (DGT) i la portin visible al parabrises del vehicle.

 

Article 4rt.- Subjectes passiu.

 1. Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament els conductors de vehicles que utilitzen aquest servei d’estacionament durant els dies i els horaris que s’assenyalen en cada cas. Si no hi ha una prova que indiqui el contrari, s’haurà de presumir que el conductor del vehicle que utilitza el servei és el propietari del vehicle, i en qualsevol cas haurà de ser el responsable de la quota que no s’hagi pagat.
 2. En cas dels estacionaments de vehicles autoritzats, serà subjecte passiu l’empresa o persona peticionària de l’autorització.

 

Article 5è.- Responsables i successors.

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
 3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

 

Article 6è.- Pagament de la taxa.

 1. L’obligació del pagament d’aquesta taxa neix, amb caràcter general, cada vegada que es fa ús de l’estacionament dins dels horaris establerts.
 2. En el cas de les persones residents en l’àmbit de les zones regulades (tant empadronats com temporals), l’obligació del pagament de la taxa corresponent s’exigirà, per una sola vegada, a l’inici del període temporal d’aplicació i donarà dret a estacionar a qualsevol de les places regulades amb independència del nombre de vegades que hi estacionin, i dins del període d’aplicació. En cap cas es procedirà a la devolució de la taxa liquidada per causes no imputables a l’Ajuntament.
 3. La resta de residents al municipi de Cunit liquidarà una quota reduïda d’acord amb les tarifes descrites més endavant i caldrà que es liquidi un cop al dia i servirà per tot el dia.
 4. Per Decret d’Alcaldia es podrà eximir del pagament de la taxa per raons d’interès públic, en determinades zones i períodes. Aquest Decret establirà el període i zones afectades per l’exempció.

 

Article 7è.- Quota tributària.

 1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda en l’apartat següent. Dintre de l’horari limitat de 9:00 a 21:00 hores i per la temporada de regulació compresa des de Divendres Sant fins al 15 de juny, ambdós inclosos, tots els caps de setmana i festius; i de 16 de juny a 15 de setembre, ambdós inclosos, tots els dies de dilluns a diumenge.
 2. Per als supòsits d’estacionament de vehicles de durada limitada. Essent les tarifes divisibles en fraccions de temps equivalents a 0’05 €.

 

TARIFA NO RESIDENTS
Concepte Import (€)
Per la 1ª hora d’estacionament 1,50 €
Per la segona hora i posteriors (Import per hora) 1,50 €
De 9h a 15h 6,00 €
De 15h a 21h 6,00 €
Tot el dia 10,00 €
ANUL·LACIÓ DE DENÚNCIES
Concepte Import
Per excés de temps – sempre que no hagin passat 2 hores des del límit de temps que s’havia abonat 5,00 €
Per carència de pagament – sempre que no hagin passat 2 hores des de la denúncia 10,00 €

 

 1. Per als supòsits d’estacionament de vehicles realitzat per persones residents (en les condicions i modalitats que s’expliciten a continuació) i que hagin estat prèviament autoritzats per l’Ajuntament de Cunit.

 

Identificació de residents:

 • Tenen la consideració de residents a la zona regulada de Cunit les persones físiques, jurídiques o titulars de llicències d’activitats que estiguin empadronades o tinguin el domicili social i la seu efectiva de l’activitat a les zones regulades i que disposin d’un vehicle que tributi en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l’Ajuntament de Cunit (al corrent de pagament), de més de 2 rodes i que a la fitxa tècnica estigui definit com a turisme, i un nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels títols següents:
 1. Com a titular o conductor/a principal d’un vehicle donat d’alta en aquest municipi per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 2. Com a conductor/a d’un vehicle amb contracte de rènting o Leasing subscrit al seu nom.
 3. Com a conductor/a principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
 4. Com a conductor/a principal d’un vehicle del que disposi en règim de rènting, Leasing o en lloguer, estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
 • Tenen la consideració de residents a Cunit les persones físiques, jurídiques o titulars de llicències d’activitats que estiguin empadronades o tinguin el domicili social i la seu efectiva de l’activitat al municipi de Cunit i que disposin d’un vehicle que tributi en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l’Ajuntament de Cunit (al corrent de pagament), de més de 2 rodes i que a la fitxa tècnica estigui definit com a turisme, i un nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels títols especificats en els apartats a,b,c i d anteriors.

 

TARIFA RESIDENTS a Cunit- als carrers compresos a l’àrea delimitada com a zona regulada de la façana marítima i que compleixen les condicions establertes en el punt 3.1. de l’article 7è.
Concepte Import
Estacionament tota la temporada 10,00 €

 

 

TARIFA RESIDENTS  en tot el municipi de Cunit – I que compleixen l’establert en el punt 3.2. de l’article 7è.
Concepte Import
Estacionament per dia 0,30 €

 

 

 • Tenen la consideració de residents temporals a Cunit les persones físiques amb segona residència amb dret d’ús, en aquest cas per la persona física propietària o copropietària d’un immoble dins l’àmbit d’estacionament regulat. I s’estableix la següent tarifa, sempre tenint en compte que la taxa fa referència a un vehicle per habitatge i prèvia acreditació per part de l’Ajuntament de Cunit:

 

 

RESIDENTS TEMPORALS AMB SEGONA RESIDÈNCIA dins l’àmbit de la zona regulada – I que compleixen l’establert en el punt 3.3. de l’article 7è.
Concepte Import
Setmana 20,00€
Mensual 50,00€
Temporada 70,00€

 

 

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés de la taxa.

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

Quan es tracti de l’estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de l’inici de dit estacionament.

El pagament s’efectuarà en les màquines expenedores instal·lades en les vies públiques, havent de figurar, durant el temps de l’estacionament aquest bitllet en la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior. No obstant, no s’haurà̀ de col·locar comprovant a la part interna del parabrisa quan el comprovant digital s’hagi obtingut mitjançant el sistema de pagament per telèfon mòbil o qualsevol altre sistema telemàtic habilitat per l’Ajuntament de Cunit o es pugui fer la comprovació del pagament per matrícula.

En el cas d’estacionament de les persones residents, aquestes disposaran d’una targeta de resident o d’un altre sistema que determini l’Ajuntament acreditatiu de la seva condició́ a què es refereix aquesta Ordenança. La targeta de resident o d’un altre sistema que determini l’Ajuntament li permetrà̀ estacionar, en règim de resident, el vehicle autoritzat en la zona que li correspon i durà incorporades o permetrà identificar la matrícula del vehicle.

 

Article 9è.- Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança municipal de Circulació de vianants i de vehicles de Cunit, així com pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària la Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària i, normes concordants.

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Ordenança aprovada per sessió extraordinària del Ple de 8 de setembre de 2022, publicant-se definitivament al BOPT de 26 de setembre de 2022.