Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

Art. 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 15 a 19, 20 a 27 i 57 del text refós de la text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis municipals d’urbanisme.

Art 2. Fet imposable.

  1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, del planejament urbanístic i de les ordenances municipals, conforme al que preveu l’article 84 i següents de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 187 del TRLUC.
  2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i manteniment que es realitzin a l’interior dels habitatges i que no modifiquin envans ni parets de càrrega, les d’arrebossat i pintat de l’exterior dels edificis sempre que es realitzin sense bastida o amb bastida d’una alçada màxima de 3 metres i les de reparació puntual i no estructural d’humitats en coberts i terrats, que no afectin a la seva totalitat, en tots els casos sempre i quan s’hagin efectuat adequadament la corresponent comunicació prèvia a l’Ajuntament.

Art 3. Subjecte passiu

  1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin propietaris o posseïdors, o, en el seu cas, arrendataris dels immobles en els quals es realitzin les construccions o instal·lacions o s’executin les obres. S’entén que l’activitat administrativa o el servei afecten el subjecte passiu o hi fan referència quan hagin estat motivats directament o indirectament per ell mateix, si les seves actuacions o omissions obliguen l’Ajuntament a realitzar d’ofici activitats o a prestar-hi serveis per raons urbanístiques.
  2. En tot cas, té la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

Art 4. Responsables

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació.

Art 5. Quota tributària

La quota aplicable en els casos de concessió de llicència és la següent:

CONCEPTE TARIFA
01 LLICÈNCIA OBRA MAJOR
LMA 1 Obres de nova planta i/o ampliació, que comportin un augment de volum i/o superfície edificada en un edifici o solar.
Us d’habitatge plurifamiliar i qualsevol altre ús (edificabilitat sobre rasant) per metre2 7,12 €
Ús d’habitatge unifamiliar 800,00 €
Conjunt d’habitatges aparellat (llicència de 2 habitatges agrupats per tester) 1.200,00 €
Conjunt d’habitatges en filera agrupats (llicència per conjunts d’ordenació unitària), pel 1er habitatge 800,00 €
Per cada habitatge addicional en filera 400,00 €
Pròrroga en qualsevol cas 120,00 €
LMA 2 Reforma integral d’un edifici o que afectin l’estructura d’aquest. Per superfície d’intervenció per m2
De 0 a 50 metres quadrats de superfície d’intervenció 267,00 €
A partir de 51 m2 de superfície d’intervenció per m2 5,34 €
Pròrroga en qualsevol cas 60,00 €
LMA 3 Reforma que suposin una modificació substancial de la distribució interior dels edificis. Per superfície d’intervenció per m2.
De 0 a 50 metres quadrats de superfície d’intervenció 178,00 €
A partir de 51 m2 de superfície d’intervenció per m2 3,56 €
Pròrroga en qualsevol cas 40,00 €
LMA 4 Canvi d’ús
Canvi d’ús d’un edifici residencial a qualsevol altre ús no residencial. Per edificabilitat sobre rasant 7,12 €
Canvi d’ús majoritari d’un edifici de qualsevol ús a residencial. Per edificabilitat sobre rasant. 5,69 €
Pròrroga en qualsevol cas 120,00 €

 

LMA 5 Modificació nombre d’habitatges o locals d’un edifici
Per la primera unitat 200,00 €
Per cada unitat addicional 100,00 €
Pròrroga en qualsevol cas 60,00 €
LMA 6 Moviment de terres en més o en menys un metre, respecte de la cota natural.
Fins a 500 m2 319,00 €
A partir de 501 m2, per cada 100 m2 o fracció addicional 32,00 €
Pròrroga en qualsevol cas 120,00 €
LMA 7 Enderroc parcial o total d’edificis inclosos dins del catàleg de bens protegits del POUM.
Per cada edifici 450,00 €
Per pròrroga 120,00 €
02 LLICÈNCIA OBRA MENOR
LME1 Reforma integral en l’interior d’habitatges i/o locals sense afectar l’estructura de l’edifici ni modificar-ne l’ús o reformes parcials d’edificis protegits pel catàleg de patrimoni del POUM 120,00 €
LME2 Construccions auxiliars de menys de 50 m2, amb estructures lleugeres, no destinades a espais habitables. (inclosos panteons) (art 37.7b ) 80,00 €
LME3 Instal·lació de terrasses cobertes o semi-cobertes destinades a una activitat. 250,00 €
LME4 Construccions de piscines i el seu arranjament.
Construccions de piscines 120,00 €
Arranjament piscines. 40,00 €
LME5 Obres de modificació, restauració, protecció i/o tancaments de façanes, mitgeres, patis, terrats, cobertes, balcons i/o elements sortints a més de 3 metres d’alçada.
Amb projecte de bastida 160,00 €
Sense projecte 80,00 €
LME6 Obres amb plataforma elevadora o operaris penjats amb arnés. 175,00 €
LME7 Obres d’instal·lació d’aparells elevadors o instal·lacions auxiliars per a execució d’obres. 150,00 €
LMA 7 Enderroc parcial o total d’edificis
Per cada edifici 120,00 €
Per pròrroga 40,00 €
03 ALTRES LLICÈNCIES
L1 Parcel·lacions i divisions urbanístiques de terrenys *
Per cada nova unitat registral 120,00 €
En cas d’agregació de 2 parcel·les existents 90,00 €
Per cada finca addicional agregada a les dues primeres 30,00 €
L2 Constitució o modificació de règim de propietat horitzontal per cada expedient

**

Per cada unitat registral que s’incorpori en el règim de propietat horitzontal 20,00 €
Per variacions de la descripció de la unitat registral 30,00 €
L3 Primera utilització i ocupació parcials dels edificis i les construccions
Per cada unitat registral a la que s’atorgui l’ocupació 120,00 €
Per la resta d’usos fins a 48 m2 120,00 €
Per la resta d’usos a partir de 49 m2 ( per m2) 2,50 €
L4 Usos i obres provisionals 380,00 €
L5 Usos i obres en sòl urbà no urbanitzable 380,00 €
L6 Canvi de nom de llicència concedida 60,00 €

* No s’aplica en el cas de reparcel·lacions, que es remet a l’ordenança específica de processos urbanístics. Per les parcel·lacions que no estiguin incloses en processos de reparcel·lació, s’aplica una quota única de 120 € per cada parcel·la de nova creació. No s’aplica aquesta quota a la resta de finca resultant.

En cas de ser innecessària la de segregació s’aplica una quota única de 120 €.

** En casos en que s’adeqüi la descripció de les unitats registrals a la realitat física existent, s’aplica una quota de 30 € per cada unitat registral que quedi modificada, aplicant l’apartat anterior per la resta.

En casos en que es modifiqui el nombre d’unitats registrals s’aplicarà la quota corresponent a l’identificador LMA5 d’aquesta ordenança.

CONCEPTE TARIFA
04 COMUNICACIÓ PRÈVIA
C1 Obertura de cales i rases a la via pública. 120,00 €
C2 Instal·lacions d’infraestructures de telecomunicacions en edificis existents. 80,00 €
C3 Instal·lació de marquesines i/o similars. 60,00 €
C4 Instal·lació d’elements publicitaris i/o altres mitjans visibles des de la via pública. 120,00 €
C5 Construcció de tanques definitives de solars, i/o murs de contenció com a delimitació de solars. 60,00 €
C6 Implantació d’instal·lacions d’energia renovables no incloses en projectes d’obres. 80,00 €
C7 Actuacions en jardins i solars inclosa la tala d’arbres. 40,00 €
C8 Instal·lació de baixants, xemeneies, barbacoes i altres elements comuns. 40,00 €
C9 Moviments de terres i similars de menys d’1 metre. 60,00 €
05 ASSABENTAT
A1 Obres parcials a l’interior dels habitatges o locals que no modifiquin distribució, estructura o la façana dels edificis, sempre i quan aquests no siguin objecte de catalogació patrimonial o urbanística. 40,00 €
A2 Instal·lació de pèrgoles i tendals. 40,00 €
A3 Tancaments de solars amb elements reixats. 40,00 €
06 ALTRES EN COMUNICACIÓ PRÈVIA
CO1 Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 120,00 €
CO2 Canvi d’ús i obres 120,00 €
CO3 Comunicació d’obres que no s’ajusten al projecte tècnic autoritzat* 120,00 €
CO4 Autorització en supòsits d’urgència** 120,00 €

*En cas que els informes tècnics considerin que es tracta d’una modificació substancial caldrà efectuar una nova sol·licitud de llicència pels canvis amb aquesta consideració.

**En cas que l’actuació requereixi un projecte d’obres posterior que inclogui les actuacions efectuades amb caràcter d’urgència aquest import es descomptarà de la llicència corresponent, sense poder reduir la quota més enllà del límit mínim imposable.

En aquest casos no procedeix la possibilitat de pròrroga i caldrà una nova comunicació.

Art 6. Acreditació

  1. La taxa s’acredita en el moment de sol·licitar la llicència o de fer la comunicació prèvia.
  2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o haver fet la comunicació prèvia corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l’inici de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en cas que no fossin autoritzables.
  3. La obligació de contribuir, una vegada nascuda aquesta, no es veu afectada, en cap manera, per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d’aquesta condicionada a la modificació del projecte presentat ni per la caducitat de la sol·licitud o llicència, ni pel desistiment de la sol·licitud o renuncia de la llicència. Tampoc no es veu afectada l’obligació de contribuir en els supòsits de renúncia o desistiment de les activitats comunicades.
  4. Si es desisteix del procediment iniciat per a la sol·licitud d’una concessió, llicència o declaració de ruïna, abans de la resolució municipal, serà procedent la devolució del 50 per cent dels drets ingressats a resultes de l’autoliquidació de la taxa.

Art 7. Règim de declaració i d’ingrés

  1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud de llicència.
  2. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l’expedient el pagament previ de la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament.

Article 8.- Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com les sancions que corresponguin a cada cas, s’estarà subjecte al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària i al que disposi a l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació.

Disposició Addicional.

En tot allò que no preveu aquesta Ordenança i que no la contradigui s’aplica l’Ordenança fiscal general. Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Diligència.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Cunit de 28 d’abril de 2015 i publicada definitivament al BOPT núm. 148 de 27 de juny de 2015.