Data de l'última modificació: 04/06/2018

CONCEPTE TARIFA
Obertura de cates i/o rases a la via pública
Per al primer m² o fracció, i dia 156,35
Per cada metre lineal de més 5,20
Per cada dia de més 5,20

NOTA.-

Aquesta taxa no s’haurà de satisfer, quan l’obertura de la via pública sigui efectuada a petició de l’ajuntament.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

El número d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Imatge de 3.18.- TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE L’ESPAI PÚBLIC PER OBERTURA DE RASES I CATES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 1