Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

Article 1r. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
 2. L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
 3. La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.
 4. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny.

Article 2r. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària següents:
 2. Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o el titular del domini útil de la finca.
 3. En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d’aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
 4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari d’aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, les quotes que s’han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
 5. En tot cas, estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, aquells que es beneficien dels serveis o activitats prestades o realitzades per l’Ajuntament a què es refereix l’article anterior i aquells a qui se’ls autoritzi la connexió a la xarxa de clavegueram.

Article 3è. Quota tributària

 1. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca.

A aquest efecte, s’aplicarà anualment la tarifa següent:

CONCEPTE TARIFA
Taxa clavegueram 0,2623 €/m³
 1. En el supòsit d’habitatges plurifamiliars sotmesos al règim d’aforament es repartirà a prorrata de la despesa del total de l’edifici per cadascuna de les entitats que el conformen.

Article 4è. Acreditament

 1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia:
 2. En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu la formulà expressament.
 3. Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització.
 4. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
 5. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la taxa es produeix el dia primer de cada any.

Article 5è. Declaració, liquidació i ingrés

 1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d’aquestes declaracions d’alta i de baixa.

Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici.

 1. Les quotes que s’acreditin per aquesta taxa es recaptaran junt amb el subministrament d’aigua. Per raons d’eficàcia, ambdós tributs es notificaran en el mateix rebut. I amb idèntica periodificació.
 2. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d’aquest Ajuntament practicaran la liquidació que s’escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en els períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, que són:
 3. Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural següent
 4. Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural següent

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2004 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 19 d’octubre de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 288 de 16 de desembre de 2004.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 18 d’octubre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 247 de 24 d’octubre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 12 de desembre de 2007.

El número d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.