Data de l'última modificació: 04/06/2018

CONCEPTETARIFA
A) S’estableix una tarifa única per habitatge, local o edificació que hagi de donar-se d’alta en el servei.179,60
B) Subministrament d’aigua:
AFORAMENTS
Mínim de consum facturable 15 m3/unitat de consum/mes:
Preu del subministrament1,30 €/m³
COMPTADORS
Ús domèstic
– Quota de servei10,21 €/uc/mes
Preu del subministrament (*)
Fins a 5 m³/uc/mes (15 m³/uc/trimestre)0,31
De 5,01 a 10 m³/uc/mes (de 15,01 a 30 m³/uc/trimestre)0,47
De 10,01 a 20 ³/uc/mes (de 30,01 a 60 m³/uc/trimestre)0,94
Excés de 20,01 m³/uc/mes (60,01 m³/uc/trimestre)1,53
Ús Industrial i Comercial
– Quota del servei10,21 €/uc/mes
Fins a 10 m³/uc/mes (30 m³/uc/trimestre)0,31
De 10,01 a 20 m²/uc/mes (de 30,01 a 60 m³/uc/trimestre)0,83
Excés de 20,01 m³/uc/mes (60,01m³/uc/trimestre)1,53
Propietaris de cabals0,80
C) Quota mensual de conservació de comptadors i escomeses, per abonat0,85
D) Drets de connexió177,00 €/alta
E) Drets d’escomesa401,40
F) Canvi de nom8,10
G) Tall i reobertura de subministrament41,14
H) ESCOMESES D’AIGUA
COFRECofre Estandar per a comptador de 13 mm.92,49
PEAP-1Escomesa estandar amb canonada de 32 mm.(Cofre)
VoreraComptador de 13mm.65,96
COFREObra civil i muntatge.385,98
Materials.97,83
Total549,77
Suplement per amidaments (€/mt/l)83,35
PEAP-2Escomesa estandar amb compacte, per a comptador
Vorerade 13mm.
COMPACTEComptador de 13mm.65,96
Obra civil i muntatge.409,69
Materials.75,89
Compacte.138,74
Total690,28
Suplement per amidaments (€/mt/l)83,35
PEAP-3Escomesa estandar amb compacte, per a comptador
Vorerade 20mm i canonada de 25- 32mm.
COMPACTEComptador de 20 mm.71,15
Obra civil i muntatge.409,69
Materials.93,09
Compacte.161,27
Total735,20
Suplement per amidaments (€/mt/l)83,35
PEAP-4Escomesa estandar amb compacte, per a comptador
Vorerade 25mm i canonada de 32mm.
COMPACTEComptador de 25 mm.101,98
Obra civil i muntatge.409,69
Materials.97,83
Compacte.279,85
Total889,35
Suplement per amidaments (€/mt/l)83,35
PEAP-5Escomesa estandar amb compacte, per a comptador
Vorerade 30mm i canonada de 40mm.
COMPACTEComptador de 30 mm.135,18
Obra civil i muntatge.409,69
Materials.409,09
Compacte.294,08
Total948,04
Suplement per amidaments (€/mt/l)85,50
PEAP-6Escomesa estandar amb compacte, per a comptador
Vorerade 40mm i canonada de 50mm.
COMPACTEComptador de 40 mm.205,40
Obra civil i muntatge.385,98
Materials.124,52
Compacte.294,08
Total1.009,98
Suplement per amidaments (€/mt/l)90,00
PEAP-7Escomesa estandar amb armari HIMEL
Voreraper a comptador de 25 mm.
ARMARIComptador de 25 mm.101,98
Obra civil i muntatge.385,98
Materials.97,83
Armari ( Equipat 70×50)Inscrip. Aigua.486,34
Total1.072,13
Suplement per amidaments (€/mt/l)86,06
PEAP-8Escomesa estandar amb armari HIMEL
Voreraper a comptador de 30 mm.
ARMARIComptador de 30 mm.135,18
Obra civil i muntatge.385,98
Materials.110,29
Armari ( Equipat 70×50)Inscrip. Aigua.486,34
Total1.117,79
Suplement per amidaments (€/mt/l)85,50
PEAP-9Escomesa estandar amb armari HIMEL
Voreraper a comptador de 40 mm.
ARMARIComptador de 40 mm.205,40
Obra civil i muntatge.385,98
Materials.130,69
Armari ( Equipat 70×50)Inscrip. Aigua.486,34
Total1.208,41
Suplement per amidaments (€/mt/l)85,50
PEAP-10Escomesa estándar per a connexió a bateries comptadorConnexió de (40- 11/4)
VoreraObra civil i muntatge.416,47
I.P.F.Materials.276,65
Total693,12
Suplement per amidaments (€/mtl)85,50
PEAP-11Escomesa estándar per a connexió a bateries comptadorConnexió de (50-

1/2”)

VoreraObra civil i muntatge.416,47
I.P.F.Materials.344,48
Total760,95
Suplement per amidaments (€/mtl)85,50
PEAP-12Escomesa estándar per a connexió a bateries comptadorConnexió de (63-2”)
VoreraObra civil i muntatge.762,00
I.P.F.Materials.620,89
Total1.382,89
Suplement per amidaments (€/mtl)85,50
PEAP-13Escomesa estándar per a connexió a bateries comptadorConnexió de (75-2 1/2”)
VoreraObra civil i muntatge.762,00
I.P.F.Materials.757,97
Total1.519,97
Suplement per amidaments (€/mtl)90,00
PEAP-14Canvi d’aforament per a comptador, en compacte de 13 mm., aprofitament de l’escomesa existent
VoreraComptador59,97
CANVIObra civil i muntatge166,01
Materials10,51
Compacte126,13
Total362,62
PEAP-15Anul·lació esocmesa existent.
VoreraObra civil i muntatge385,98
ANUL·LACIÓMaterials7,47
Total393,45
PEAP-16Suplement especial aglomerats.
Aglomerats( Reposició extra fins a 5 mt/l ).346,85
PEAP-17Suplement especial aglomerats.
Aglomerats( Reposició extra > 5 mt/l ).453,57
PEAP- 18Instal·lació de comptador classe B de 13mm
Comptadoren bateria de comptadors i cofres equipats.
en bateriaComptador de 13 mm classe B i V.P65,96
i cofres equipMa d’obra.60,55
Total126,51
PEAP- 19Instal·lació de comptador ELECTRÒNIC
Comptadorclasse C R.F en bateria.
electrònic enComptador de 15 mm classe C i V.P151,78
bateriaMa d’obra.60,54
Total212,32
PEAP- 20Instal·lació de comptador classe B de 13mm
Comptador enen cofre NO ESTANDAR
cofre.Comptador de 13 mm classe B i V.P65,96
Materials45,59
Ma d’obra65,22
Total176,77
PEAP- 22Canvi d’aforament a comptador COMUNITARIS En compactes tipus Garrigues (vorera)
CanviComptador de 13 mm classe B i V.P65,96
d’aforament aMaterials161,30
comptadorMa d’obra151,54
Total378,80
Suplement per amidaments (€/mt/l)83,35
PEAP-23Aforament en compacte tipus Garrigues III
(Per instal·lacions mixtes)
Materials184,91
Ma d’obra151,54
Total336,45
Suplement per amidaments (€/mt/l)83,35
PEAP-24Canvi d’aforament a comptador
CanviCOMPACTE EXISTENT
d’aforament aComptador de 13 mm classe B i V.P.65,96
comptadorMa d’obra12,57
Total78,53
PEAP-25Escomesa estandar, per a connexió contra incendis
Vorera(I.P.F) connexió de (40- 1 1/4)
I.P.FComptador especial classe B 1

¼”

253,63
Obra civil i muntatge.611,57
Materials.425,54
Total1.290,74
Suplement per amidaments (€/mt/l)85,50
PEAP-26Escomesa estandar, per a connexió contra incendis
Vorera(I.P.F) connexió de (50- 1 ½”)
I.P.FComptador especial 40 mm.278,99
Obra civil i muntatge.611,57
Materials.517,93
Total1.408,49
Suplement per amidaments (€/mt/l)85,50
PEAP-27Escomesa estandar, per a connexió contra incendis
Vorera(I.P.F) connexió de (63 – 2”)
I.P.FComptador I.P.F. de 63 mm.304,35
Obra civil i muntatge.782,28
Materials.816,43
Total1.903,06
Suplement per amidaments (€/mt/l)85,50
PEAP-28Escomesa estandar, per a connexió contra incendis
Vorera(I.P.F) connexió de (75- 2 ½”)
I.P.FComptador I.P.F. de 75 mm.355,08
Obra civil i muntatge.883,73
Materials.1.027,97
Total2.266,78
Suplement per amidaments (€/mt/l)90,00

BONIFICACIONS

1.- S’ampliaran els blocs de consum amb 3 m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones que formi part de la unitat familiar de l’abonat, prèvia petició del titular del subministrament.

2.- Els abonats d’aforaments que es canviïn a comptador seran bonificats en un 90% de la taxa per aquest canvi, prèvia petició del titular del subministrament.

Aquesta bonificació afectarà la tarifa que correspongui segons el tipus de treball necessari per a la realització d’aquest canvi, pel que fa a les instal·lacions de propietat municipal. Totes aquelles modificacions de la instal·lació pròpia de cada edifici o habitatge, serà per compte de l’abonat.

3.- En el cas d’edificis en el que un aforament subministri més d’un habitatge o local, tots els que sol·licitin el canvi a comptador individual, no se’ls requerirà la documentació corresponent a noves altes, sinó de canvi d’aforament a comptador, podent beneficiar-se de la bonificació del 90% establerta a l’apartat anterior.

NOTA:

1.- En el cas de la tarifa establerta a l’apartat A) d’aquesta ordenança, aquesta només s’haurà de satisfer en els casos de sol·licitud del servei per primera vegada, alta per nova construcció, segregació d’habitatge o local, o una vegada transcorreguts més de 3 anys d’haver-se donat de baixa en el servei.

2.- En el cas de la bonificació, apartat 2, als titulars dels aforaments que sol·licitin el canvi de comptador, se’ls concedirà una moratòria que començarà en el moment que l’usuari formalitzi la sol·licitud de canvi davant l’empresa concessionària del servei i es mantindrà durant tot el període que duri el procés de canvi de sistema amb un màxim de 6 mesos. La quota que s’aplicarà durant aquesta moratòria serà la següent:

Subministrament d’aigua. Mínim de consum facturable 15 m3/unitat de consum/mes:
Aforaments0,87

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada en els seus articles 2 i 3 de l’apartat de bonificacions així com les notes 1 i 2 segons acord de Ple celebrat el dia 26 de març de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 78 de 3 d’abril de 2009, i definitivament segons acord de ple de 28 de maig de 2009, publicant-se l’edicte d’aprovació definitiva al BOPT núm. 129 de 5 de juny de 2009.

Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 26 de novembre de 2009 publicant- se l’edicte inicial al BOPT núm. 282 de data 9 de desembre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 31 de 8 de febrer de 2010.

El número d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.