La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

CONCEPTE TARIFA
A) S’estableix una tarifa única per habitatge, local o edificació que hagi de donar-se d’alta en el servei. 179,60
B) Subministrament d’aigua:
AFORAMENTS
Mínim de consum facturable 15 m3/unitat de consum/mes:
Preu del subministrament 1,30 €/m³
COMPTADORS
Ús domèstic
– Quota de servei 10,21 €/uc/mes
Preu del subministrament (*)
Fins a 5 m³/uc/mes (15 m³/uc/trimestre) 0,31
De 5,01 a 10 m³/uc/mes (de 15,01 a 30 m³/uc/trimestre) 0,47
De 10,01 a 20 ³/uc/mes (de 30,01 a 60 m³/uc/trimestre) 0,94
Excés de 20,01 m³/uc/mes (60,01 m³/uc/trimestre) 1,53
Ús Industrial i Comercial
– Quota del servei 10,21 €/uc/mes
Fins a 10 m³/uc/mes (30 m³/uc/trimestre) 0,31
De 10,01 a 20 m²/uc/mes (de 30,01 a 60 m³/uc/trimestre) 0,83
Excés de 20,01 m³/uc/mes (60,01m³/uc/trimestre) 1,53
Propietaris de cabals 0,80
C) Quota mensual de conservació de comptadors i escomeses, per abonat 0,85
D) Drets de connexió 177,00 €/alta
E) Drets d’escomesa 401,40
F) Canvi de nom 8,10
G) Tall i reobertura de subministrament 41,14
H) ESCOMESES D’AIGUA
COFRE Cofre Estandar per a comptador de 13 mm. 92,49
PEAP-1 Escomesa estandar amb canonada de 32 mm.(Cofre)
Vorera Comptador de 13mm. 65,96
COFRE Obra civil i muntatge. 385,98
Materials. 97,83
Total 549,77
Suplement per amidaments (€/mt/l) 83,35
PEAP-2 Escomesa estandar amb compacte, per a comptador
Vorera de 13mm.
COMPACTE Comptador de 13mm. 65,96
Obra civil i muntatge. 409,69
Materials. 75,89
Compacte. 138,74
Total 690,28
Suplement per amidaments (€/mt/l) 83,35
PEAP-3 Escomesa estandar amb compacte, per a comptador
Vorera de 20mm i canonada de 25- 32mm.
COMPACTE Comptador de 20 mm. 71,15
Obra civil i muntatge. 409,69
Materials. 93,09
Compacte. 161,27
Total 735,20
Suplement per amidaments (€/mt/l) 83,35
PEAP-4 Escomesa estandar amb compacte, per a comptador
Vorera de 25mm i canonada de 32mm.
COMPACTE Comptador de 25 mm. 101,98
Obra civil i muntatge. 409,69
Materials. 97,83
Compacte. 279,85
Total 889,35
Suplement per amidaments (€/mt/l) 83,35
PEAP-5 Escomesa estandar amb compacte, per a comptador
Vorera de 30mm i canonada de 40mm.
COMPACTE Comptador de 30 mm. 135,18
Obra civil i muntatge. 409,69
Materials. 409,09
Compacte. 294,08
Total 948,04
Suplement per amidaments (€/mt/l) 85,50
PEAP-6 Escomesa estandar amb compacte, per a comptador
Vorera de 40mm i canonada de 50mm.
COMPACTE Comptador de 40 mm. 205,40
Obra civil i muntatge. 385,98
Materials. 124,52
Compacte. 294,08
Total 1.009,98
Suplement per amidaments (€/mt/l) 90,00
PEAP-7 Escomesa estandar amb armari HIMEL
Vorera per a comptador de 25 mm.
ARMARI Comptador de 25 mm. 101,98
Obra civil i muntatge. 385,98
Materials. 97,83
Armari ( Equipat 70×50)Inscrip. Aigua. 486,34
Total 1.072,13
Suplement per amidaments (€/mt/l) 86,06
PEAP-8 Escomesa estandar amb armari HIMEL
Vorera per a comptador de 30 mm.
ARMARI Comptador de 30 mm. 135,18
Obra civil i muntatge. 385,98
Materials. 110,29
Armari ( Equipat 70×50)Inscrip. Aigua. 486,34
Total 1.117,79
Suplement per amidaments (€/mt/l) 85,50
PEAP-9 Escomesa estandar amb armari HIMEL
Vorera per a comptador de 40 mm.
ARMARI Comptador de 40 mm. 205,40
Obra civil i muntatge. 385,98
Materials. 130,69
Armari ( Equipat 70×50)Inscrip. Aigua. 486,34
Total 1.208,41
Suplement per amidaments (€/mt/l) 85,50
PEAP-10 Escomesa estándar per a connexió a bateries comptador Connexió de (40- 11/4)
Vorera Obra civil i muntatge. 416,47
I.P.F. Materials. 276,65
Total 693,12
Suplement per amidaments (€/mtl) 85,50
PEAP-11 Escomesa estándar per a connexió a bateries comptador Connexió de (50-

1/2”)

Vorera Obra civil i muntatge. 416,47
I.P.F. Materials. 344,48
Total 760,95
Suplement per amidaments (€/mtl) 85,50
PEAP-12 Escomesa estándar per a connexió a bateries comptador Connexió de (63-2”)
Vorera Obra civil i muntatge. 762,00
I.P.F. Materials. 620,89
Total 1.382,89
Suplement per amidaments (€/mtl) 85,50
PEAP-13 Escomesa estándar per a connexió a bateries comptador Connexió de (75-2 1/2”)
Vorera Obra civil i muntatge. 762,00
I.P.F. Materials. 757,97
Total 1.519,97
Suplement per amidaments (€/mtl) 90,00
PEAP-14 Canvi d’aforament per a comptador, en compacte de 13 mm., aprofitament de l’escomesa existent
Vorera Comptador 59,97
CANVI Obra civil i muntatge 166,01
Materials 10,51
Compacte 126,13
Total 362,62
PEAP-15 Anul·lació esocmesa existent.
Vorera Obra civil i muntatge 385,98
ANUL·LACIÓ Materials 7,47
Total 393,45
PEAP-16 Suplement especial aglomerats.
Aglomerats ( Reposició extra fins a 5 mt/l ). 346,85
PEAP-17 Suplement especial aglomerats.
Aglomerats ( Reposició extra > 5 mt/l ). 453,57
PEAP- 18 Instal·lació de comptador classe B de 13mm
Comptador en bateria de comptadors i cofres equipats.
en bateria Comptador de 13 mm classe B i V.P 65,96
i cofres equip Ma d’obra. 60,55
Total 126,51
PEAP- 19 Instal·lació de comptador ELECTRÒNIC
Comptador classe C R.F en bateria.
electrònic en Comptador de 15 mm classe C i V.P 151,78
bateria Ma d’obra. 60,54
Total 212,32
PEAP- 20 Instal·lació de comptador classe B de 13mm
Comptador en en cofre NO ESTANDAR
cofre. Comptador de 13 mm classe B i V.P 65,96
Materials 45,59
Ma d’obra 65,22
Total 176,77
PEAP- 22 Canvi d’aforament a comptador COMUNITARIS En compactes tipus Garrigues (vorera)
Canvi Comptador de 13 mm classe B i V.P 65,96
d’aforament a Materials 161,30
comptador Ma d’obra 151,54
Total 378,80
Suplement per amidaments (€/mt/l) 83,35
PEAP-23 Aforament en compacte tipus Garrigues III
(Per instal·lacions mixtes)
Materials 184,91
Ma d’obra 151,54
Total 336,45
Suplement per amidaments (€/mt/l) 83,35
PEAP-24 Canvi d’aforament a comptador
Canvi COMPACTE EXISTENT
d’aforament a Comptador de 13 mm classe B i V.P. 65,96
comptador Ma d’obra 12,57
Total 78,53
PEAP-25 Escomesa estandar, per a connexió contra incendis
Vorera (I.P.F) connexió de (40- 1 1/4)
I.P.F Comptador especial classe B 1

¼”

253,63
Obra civil i muntatge. 611,57
Materials. 425,54
Total 1.290,74
Suplement per amidaments (€/mt/l) 85,50
PEAP-26 Escomesa estandar, per a connexió contra incendis
Vorera (I.P.F) connexió de (50- 1 ½”)
I.P.F Comptador especial 40 mm. 278,99
Obra civil i muntatge. 611,57
Materials. 517,93
Total 1.408,49
Suplement per amidaments (€/mt/l) 85,50
PEAP-27 Escomesa estandar, per a connexió contra incendis
Vorera (I.P.F) connexió de (63 – 2”)
I.P.F Comptador I.P.F. de 63 mm. 304,35
Obra civil i muntatge. 782,28
Materials. 816,43
Total 1.903,06
Suplement per amidaments (€/mt/l) 85,50
PEAP-28 Escomesa estandar, per a connexió contra incendis
Vorera (I.P.F) connexió de (75- 2 ½”)
I.P.F Comptador I.P.F. de 75 mm. 355,08
Obra civil i muntatge. 883,73
Materials. 1.027,97
Total 2.266,78
Suplement per amidaments (€/mt/l) 90,00

BONIFICACIONS

1.- S’ampliaran els blocs de consum amb 3 m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones que formi part de la unitat familiar de l’abonat, prèvia petició del titular del subministrament.

2.- Els abonats d’aforaments que es canviïn a comptador seran bonificats en un 90% de la taxa per aquest canvi, prèvia petició del titular del subministrament.

Aquesta bonificació afectarà la tarifa que correspongui segons el tipus de treball necessari per a la realització d’aquest canvi, pel que fa a les instal·lacions de propietat municipal. Totes aquelles modificacions de la instal·lació pròpia de cada edifici o habitatge, serà per compte de l’abonat.

3.- En el cas d’edificis en el que un aforament subministri més d’un habitatge o local, tots els que sol·licitin el canvi a comptador individual, no se’ls requerirà la documentació corresponent a noves altes, sinó de canvi d’aforament a comptador, podent beneficiar-se de la bonificació del 90% establerta a l’apartat anterior.

NOTA:

1.- En el cas de la tarifa establerta a l’apartat A) d’aquesta ordenança, aquesta només s’haurà de satisfer en els casos de sol·licitud del servei per primera vegada, alta per nova construcció, segregació d’habitatge o local, o una vegada transcorreguts més de 3 anys d’haver-se donat de baixa en el servei.

2.- En el cas de la bonificació, apartat 2, als titulars dels aforaments que sol·licitin el canvi de comptador, se’ls concedirà una moratòria que començarà en el moment que l’usuari formalitzi la sol·licitud de canvi davant l’empresa concessionària del servei i es mantindrà durant tot el període que duri el procés de canvi de sistema amb un màxim de 6 mesos. La quota que s’aplicarà durant aquesta moratòria serà la següent:

Subministrament d’aigua. Mínim de consum facturable 15 m3/unitat de consum/mes:
Aforaments 0,87

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada en els seus articles 2 i 3 de l’apartat de bonificacions així com les notes 1 i 2 segons acord de Ple celebrat el dia 26 de març de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 78 de 3 d’abril de 2009, i definitivament segons acord de ple de 28 de maig de 2009, publicant-se l’edicte d’aprovació definitiva al BOPT núm. 129 de 5 de juny de 2009.

Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 26 de novembre de 2009 publicant- se l’edicte inicial al BOPT núm. 282 de data 9 de desembre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 31 de 8 de febrer de 2010.

El número d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.