La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 18/08/2020

Índex

 

CLASSE CONCEPTES TARIFA
1 a) Per reserva i entrades a través de les voreres senyalitzades pels 3 primers metres lineals per a pàrquings individuals. 66,00,-€
b) El mateix per a més de 3 metres per cada plaça d’aparcament. 80,00,-€
2 a) Per entrada i reserva a través de les voreres senyalitzades, per cada plaça d’aparcament en pàrquing col.lectiu de menys de 3 metres lineals. 34,00,-€
b) El mateix per a més de 3 metres per cada plaça d’aparcament. 43,80,-€
3 Reserva doble gual, si fos necessari en el cantó contrari de la via pública per facilitar l’entrada de vehicles, satisfaran el 50% de la tarifa que correspongui en cada cas.
4 a) entrada i reserva en establiments dedicats a la reparació de vehicles i activitats similars pels 4 primers metres lineals. 170,00,-€
4 b) entrada i reserva en establiments dedicats a la reparació de vehicles i activitats similars per cada metre lineal excedit del 4art. 40,00,-€
5 a) entrada i reserva en establiments dedicats als subministrament de carburant de vehicles pels 6 primers metres lineals. 370,00,-€
5 b) entrada i reserva en establiments dedicats als subministrament de carburant per cada m2 excedit del 6è. 50,00,-€
6 a) entrada i reserva en zones comercials pels 6 primers metres lineals. 370,00,-€
6 b) entrada i reserva en zones comercials per cada metre lineal excedit del 6è. 50,00,-€
7 a) entrada i reserva en establiments amb activitat econòmica no regulars en els punts anteriors pels 4 primers metres lineals. 150,00,-€
7 b) entrada i reserva en establiments amb activitat econòmica no regulars en els punts anteriors per cada metre lineal excedit del 4art. 30,00,-€
8 a) reserva de la via pública per aparcament pels 6 primers metres quadrats. 70,00,-€
8 b) reserva de la via pública per aparcament per cada metre quadrat excedit del sisè. 10,00-€

 

NORMES PARTICULARS DE GESTIÓ:

1.- Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu.

2.- La taxa s’acredita i neix de l’obligació de contribuir des del moment en que s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat en el moment de concessió de la llicència, si aquesta fou sol·licitada. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

3.- Aquesta taxa és indivisible i s’exigirà de les persones físiques o jurídiques que hi figurin en el padró com a contribuents el primer de gener de cada any. En el cas d’altes noves es realitzarà el pagament pel període de trimestres que restin per finalitzar l’any, des del moment de la seva alta, incloent-hi el trimestre en què aquesta es merita.

4.- En el cas de les baixes es prorratejarà per trimestres, inclòs el que es cursa la baixa i no serà efectiva fins que s’hagi lliurat la placa de gual a les dependències municipals.

5.- En el cas d’entrada de vehicles plurifamiliars, tant per donar-se d’alta com per donar-se de baixa, caldrà aportar còpia de l’acta de la comunitat de propietaris que ho acorda, o en el seu defecte la conformitat de, com a mínim, els titulars que en representin la majoria.

6.- A efectes de la taxa es considerarà zona comercial aquella àrea amb més de 3 comerços i pàrquings a l’interior que tenen entrada i sortida a través de les voreres.

7.- A les zones comercials la taxa es repercutirà a cada comerç en funció dels metres quadrats que tingui cadascun.”

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19 d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 19 de desembre de 2005.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2009.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Els apartats 4 i 6 d’aquesta ordenança han estat modificats segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293, de 22 de desembre de 2011.

El número d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2016 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.205, de 27 d’octubre de 2016, i el definitiu en el BOPT núm. 242 de 22 de desembre de 2016.

Aquesta ordenança pel Ple en sessió celebrada a Cunit el dia 24 d’octubre de 2019, publicant-se definitivament en el BOPT de 20 de desembre de 2019.