Data de l'última modificació: 04/06/2018

image_pdfimage_print

TARIFES

1.- Per cada habitatge

129,65 €

NORMES PARTICULARS DE GESTIÓ PER A AQUESTA TAXA:

1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària, tractament i eliminació d’escombraries, brossa, andròmines, mobles, utensilis domèstics inservibles, residus de recollida selectiva i altres residus sòlids urbans d’habitatges.

A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d’habitatges.

S’exclouen d’aquest concepte els residus següents:

 1. les de tipus industrial,
 2. les runes d’obres,
 3. els detritus humans,
 4. les escòries i cendres de calefaccions centrals,
 5. les restes vegetals
 6. les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixen l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.

2.- Naixement de l’obligació

 1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en que s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, a partir del mes següent a aquell que figuri com a data d’acabament de les obres, en el corresponent certificat de Final d’Obra. En cas que aquest no s’aporti, quan els serveis d’urbanisme de l’Ajuntament atorguin la llicència municipal de primera ocupació, en el moment en que s’inicia dita ocupació de fet, o quan es consideri caducada la llicència d’obres, de conformitat amb la normativa urbanística.
 2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural.

3.- Quota tributària

Aquesta taxa és indivisible i s’exigirà de les persones físiques o jurídiques que hi figurin en el padró com a contribuents el primer de gener de cada any.

4.- Gestió

La taxa es gestiona a partir del padró que es confeccionarà cada any.

Les noves altes en el padró que es produeixin durant l’exercici, tindran efecte a l’exercici següent.

El padró es podrà actualitzar d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de les dades necessàries.

5.- Tarifa reduïda

S’estableix una bonificació de la tarifa, a instància de part, en concepte d’ajut a famílies amb rendes baixes, sobre l’import de la taxa, acumulable a altres ajuts o subvencions que es puguin determinar, sempre que el conjunt de la unitat familiar no superi els següents ingressos bruts anuals:

per a famílies de 1 sol membre1,5 vegades el SMI
per a famílies de 2 membres2 vegades el SMI
per a famílies de 3 membres2,5 vegades el SMI
per a famílies de 4 membres3 vegades el SMI
Per cada membre més de la unitat familiars’incrementarà el límit d’ingressos en 0,5 vegades SMI.

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) serà l’anual publicat al BOE per l’exercici en curs

En el cas d’ingressos procedents d’activitats econòmiques o de l’explotació de béns immobles es tindrà en compte com a ingressos bruts el rendiment net obtingut.

La bonificació màxima a la que es podrà optar serà del 50% de la Taxa segons les vegades que s’utilitzi la deixalleria o el servei de recollida domiciliària, d’acord amb els supòsits següents i amb els percentatges següents:

De 3 a 7 entrades bonificades 20%

De 8 a 13 entrades bonificades 30%

Mes de 13 entrades bonificades 50%

Comptarà com 1 entrada bonificada de residus cada cop que s’utilitza la deixalleria per portar tant un o més dels següents residus:

 1. Una o més unitats de la següent llista: rentadora, nevera, rentavaixelles, microones, televisor, ordinador, pantalles d’ordinador, impressora, forn, aparell d’aire condicionat, radiador, calefactor, assecadora, vitroceràmica, bateries de cotxe, i qualsevol altre aparell elèctric i/o electrònic de similars característiques; vídeo consoles, reproductors de DVD, sintonitzador TDT, reproductors de música, joguines elèctriques, petits electrodomèstics (batedora, exprimidora, cafetera, etc.), i qualsevol altre residu de similars característiques.
 2. Un mínim de 5 unitats entre els elements de la següent llista; fluorescents, bombetes, cartutxos de tinta d’impressora, tòners, pintures, dissolvents, esprais, telèfons mòbils, carregadors de bateries/mòbils, CD’s i qualsevol altre residu de similars característiques.
 3. Dos o més litres d’oli mineral. 4- 10 piles.
 4. Un mínim de 20 Kg de poda.
 5. Mobles, ferralla, matalassos i residus voluminosos de similars característiques. Per gaudir de la bonificació cal aportar:
 6. sol·licitud en el termini comprès entre l’1 i el 30 de gener de l’exercici següent a aquell pel qual se sol·licita la bonificació.
 7. fotocòpia de la declaració de l’Impost sobre la Renta de les persones físiques de cadascun dels membres de la unitat familiar més grans de 16 anys o, en el seu defecte, informe de dades fiscals emès per l’agència tributària.
 8. certificat de convivència.
 9. targeta d’usuari de la deixalleria a nom del sol.licitant de la bonificació.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2009.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 28 de gener publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 29 de 5 de febrer de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 67 de 22 de març de 2010.

L’article 5 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Les normes particulars de gestió d’aquesta ordenança han estat modificades, segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293, de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. de 17 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació el dia 23 d’octubre de 2014 publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014.