La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 12/04/2024

Índex

3.13) TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

 

TARIFES

 

1.- Per cada habitatge 155,00 €

 

NORMES PARTICULARS DE GESTIÓ PER A AQUESTA TAXA:

 

 1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària, tractament i eliminació d’escombraries, brossa, andròmines, mobles, utensilis domèstics inservibles, residus de recollida selectiva i altres residus sòlids urbans d’habitatges, assimilables a residus municipals, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

A aquest efecte, es consideren escombraries domicilià­ries i residus sòlids urbans les restes i deixalles alimen­tàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal dels habitatges.

S’exclouen d’aquest concepte els residus següents:

 1. les de tipus industrial,
 2. les runes d’obres,
 3. els detritus humans,
 4. les escòries i cendres de calefaccions centrals,
 5. les restes vegetals
 6. les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requerei­xen l’adopció de mesures especials higièniques, profilàcti­ques o de seguretat.

 

2.- Naixement de l’obligació

 

 1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en que s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recep­ció obligatòria, a partir del mes següent a aquell que figuri com a data d’acabament de les obres, en el corresponent certificat de Final d’Obra. En cas que aquest no s’aporti, quan els serveis d’urbanisme de l’Ajunta­ment atorguin la llicència municipal de primera ocupació, en el moment en que s’inicia dita ocupació de fet, o quan es consideri caducada la llicència d’obres, de conformitat amb la normativa urbanís­tica.

 

 1. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural.

 

3.- Quota tributària

aquesta taxa és indivisible i s’exigirà de les persones físiques o jurídiques que hi figurin en el padró com a contribuents el primer de gener de cada any.

 

4.- Gestió

La taxa es gestiona a partir del padró que es confeccionarà cada any.

Les noves altes en el padró que es produeixin durant l’exercici, tindran efecte a l’exercici següent.

El padró es podrà actualitzar d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de les dades necessàries.

 

5.- Tarifa reduïda

S’estableix una reducció del 50% de la tarifa per a tots aquells contribuents que efectuïn un mínim de 12 entrades bonificades a la deixalleria. Aquesta entrada es comptabilitzarà per cadascuna de les targetes corresponents a un mateix habitatge.

 

Per a que es produeixi la reducció esmentada cal tenir en compte les següents indicacions:

 

 1. S’emetrà una sola targeta d’usuari de la deixalleria a nom del propietari de l’habitatge (per a utilitzar una per cada habitatge).

 

 1. La reducció de la tarifa es farà efectiva en la primera meitat del rebut corresponent a l’exercici següent a aquell en que s’han efectuat les entrades a la deixalleria.

 

Comptarà com una entrada bonificada de residus cada cop que s’utilitza la deixalleria per portar tant un o més dels següents residus:

 

1- Una o més unitats de la següent llista: rentadora, nevera, rentavaixelles, microones, televisor, ordinador, pantalles d’ordinador, impressora, forn, aparell d’aire condicionat, radiador, calefactor, assecadora, vitroceràmica, bateries de cotxe, i qualsevol altre aparell elèctric i/o electrònic de similars característiques; vídeo consoles, reproductors de DVD, sintonitzador TDT, reproductors de música, joguines elèctriques, petits electrodomèstics (batedora, exprimidora, cafetera, etc.), i/o qualsevol altre residu de similars característiques.

 

2- Un mínim de 5 unitats entre els elements de la següent llista; fluorescents, bombetes, cartutxos de tinta d’impressora, tòners, pintures, dissolvents, telèfons mòbils, carregadors de bateries/mòbils, CD’s i qualsevol altre residu de similars característiques.

 

3- Dos o més litres d’oli usat tant d’origen mineral com vegetal, portant-los a la deixalleria per separat, ja que es gestionen de manera diferenciada.

 

4- Un mínim de 10 piles.

 

5- Un mínim de 20 Kg de poda.

 

6- Mobles, ferralla, matalassos, i residus voluminosos de similars característiques.

 

7- Dues o més radiografies.

 

8- Roba i calçat amb un mínim d’una bossa de la mida de les de recollida de residus.

 

 

Disposició transitòria: Per a l’exercici 2021, s’aplicarà la reducció del 50% de la tarifa per a tots aquells contribuents que efectuïn un mínim de 6 entrades bonificades a la deixalleria

 

DILIGÈNCIA.-

 

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Aquesta ordenança  ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT  núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança  ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT  núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2009.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 28 de gener publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 29 de 5 de febrer de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 67 de 22 de març de 2010.

L’article 5 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple  celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Les normes particulars de gestió d’aquesta ordenança han estat modificades, segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT 246, de 25  d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293, de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.    de 17 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació el dia 23 d’octubre de 2014 publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT núm. 285  de 13 de desembre de 2014.

Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el 22 d’octubre de 2020, publicant-se l’edicte inicial en el BOPT de 27 d’octubre de 2020 i definitivament el dia 17 de desembre de 2020, publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT  de 23 de desembre de 2020.

 

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple de la Corporació el dia 1 de juliol de 2021 publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT  de 14  de setembre de 2021.