Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

CONCEPTE TARIFES
1.- Inhumacions de cadàvers
a) En mausoleu o panteó 421,60
b) En sepultura o nínxol amb ossera 84,35
c) En sepultura o nínxol senzill o columbaris 77,35
2.- Exhumacions i trasllats de cadàvers
a) En mausoleu o panteó 421,60
b) En sepultura o nínxol amb ossera 84,35
c) En sepultura o nínxol senzill o columbaris 77,35
3.- Conservació, neteja del cementiri (Quota anyal)
a) Per cada títol de nínxol 25,30
b) Per cada títol de panteó 79,45
c) Per cada columbari 11,90
4.- Assignació de sepultures, concessions 49 anys.
a) Nínxols amb ossera 1.896,35
b) Nínxols senzills 1.685,90
c) Terrenys per capelles i panteons per m2 2.950,55
d) Concessions a 3 anys 1.249,50
5.- Canvi de nom de títols
a) Canvi de nom 42,20
b) Expedició de títols 42,19
6.- Tarifes per efectuar obres i altres treballs
a) Col·locació de làpida 61,05
b) Arrebossat de la façana 54,90
c) Marc-vidriera 36,60
d) Canvi de vidre 18,35
e) Escurament i neteja de sepultures:
e.1) En panteons 61,05
e.2) En nínxols amb ossera 42,70
e.3) En nínxols senzills 30,60
7.- Assignació de columbaris, concessions 49 anys
a) Assignació de columbaris 353,60
b) Concessió a 3 anys 235,75

Normes de gestió de l’assignació de nínxols, panteons i columbaris :

  1. El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures l’efectuarà el personal de l’Ajuntament.
  2. L’empadronament del titular durant el termini ininterromput de 3 anys donarà dret a la concessió fins a 49 anys, previ pagament de les taxes corresponents mitjançant autoliquidació a presentar en el moment de la sol·licitud.
  3. Es pot sol·licitar la concessió per un termini de 3 anys, transcorreguts els qual es podrà renovar a 49 anys abonant el 50 per 100 de la tarifa corresponent a aquest tipus d’assignacions, sempre que en el moment de renovació es compleixin els requisits de l’article anterior. L’Ajuntament podrà renovar excepcionalment les concessions a 3 anys, en supòsits excepcionals.
  4. Les transmissions de drets queden limitades a familiars de primer grau consanguinis o col·laterals.
  5. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
  6. La construcció de mausoleus i panteons estarà subjecte al tràmit, documentació i liquidació de la taxa de llicència d’obres, prèvia assignació del terreny.
  7. L’assignació de terrenys per capelles i panteons estarà subjecte a les disponibilitats d’aquests, i als emplaçaments aprovats.

Normes particulars de gestió de les taxes de manteniment: Règim de liquidació.

La manca de pagament de la taxa de manteniment i conservació establerta a l’article 3.- d’aquesta ordenança, amb independència de la iniciació de la via executiva, comportarà l’inici d’expedient per a procedir a l’obertura del nínxol o columbari i es procedirà a deixar sense efecte la concessió, procedint al trasllat de restes a la fosa comuna.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19 d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 19 de desembre de 2005.

Els articles 1.c, 2.c, 3.c i 7 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 9 de novembre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 265 de 18 de novembre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 4 de 5 de gener de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.